eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Świadczenie usług pełnienia funkcji pracowników merytorycznych przygotowujących materiały na szkolenia, prowadzących zajęcia, tworzących gry, zadania konkursowe, sędziujących w zawodach (...)Ogłoszenie z dnia 2022-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług pełnienia funkcji pracowników merytorycznych przygotowujących materiały na szkolenia, prowadzących zajęcia, tworzących gry, zadania konkursowe, sędziujących w zawodach (...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Łódzka

1.3.) Oddział zamawiającego: Centrum Obsługi Projektów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001583

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żeromskiego

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-924

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp.rcop@info.p.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.p.lodz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług pełnienia funkcji pracowników merytorycznych przygotowujących materiały na szkolenia, prowadzących zajęcia, tworzących gry, zadania konkursowe, sędziujących w zawodach (...)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d35ef16e-3fd2-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00370238

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt pn. „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” (POPC.03.02.00-00.0002/18 z późniejszymi aneksami) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://plodz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://plodz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie, o jakim mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje (z wyjątkiem ofert) Wykonawcy przekazują poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://plodz.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”.
4.Rejestracja i korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Dokonując rejestracji, Wykonawca akceptuje regulamin korzystania z Platformy.
5.Ogólne warunki korzystania z Platformy:
1)zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Politechniki Łódzkiej https://plodz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet lub https://oneplace.marketplanet.pl.
2)Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „Zarejestruj się”.
3)Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w w/w potwierdzeniu.
4)Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu.
5)Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako:
a)dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES;
b)dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oprócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
6)Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:
a)Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b)Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c)Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
d)Włączona obsługa JavaScript;
e)Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
7)Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 w/w Rozporządzenia dot. komunikacji elektronicznej określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB: pdf , excel, doc, docx. Zip, jpg;
8) Z uwagi na ograniczoną ilość znaków pozostałe informacje znajdują sie w Rozdziale XII pkt 5 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
1) administratorem danych osobowych jest: Politechnika Łódzka, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź,
2) inspektor ochrony danych osobowych w Politechnice Łódzkiej: kontakt email: rbi@adm.p.lodz.pl,
3) przekazane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, związanym z niniejszym postępowaniem prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności,
4) przekazane dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz realizacji Projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu I sprawozdawczości,
5) przekazane dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem,
6) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa,
7) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
8) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany stosowanie do art. 22 RODO,
9) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
10) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CMI.383.9.2022.U

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 - pełnienie funkcji pracownika merytorycznego przygotowującego materiały na szkolenia, prowadzącego zajęcia odbywające się w ramach realizacji projektu CMI.
A. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Przygotowywanie materiałów z zakresu algorytmiki, programowania i przedmiotów pokrewnych.
2) Prowadzenie zajęć z algorytmiki, programowania i przedmiotów pokrewnych.
3) Przygotowanie konspektów szkoleń organizowanych dla Grantobiorców,
4) Prowadzenie zajęć na szkoleniach dla osób prowadzących koła informatyczne.
Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie uzgodniony z Zamawiającym.
B. Liczba godzin realizacji usługi: 100.
Przez godzinę świadczenia usługi rozumie się godzinę dydaktyczą tzn. 45 min.
C. Materiały i zajęcia muszą zostać przygotowane i przeprowadzone w języku polskim.
D. Miejsce wykonania zamówienia: Łódź i/lub praca zdalna.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załącznikach nr 4a i 4b do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39162200-7 - Pomoce i artykuły szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dorobek naukowy osoby skierowanej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w programowaniu, tworzeniu: baz danych, systemów, stron internetowych

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w czynnym uczestnictwie w zajęciach z dziedziny algorytmiki, programowania i podmiotów pokrewnych

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Umiejętność programowania osoby skierowanej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 6

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia w obsłudze i tworzeniu bazy danych i przechowywanie danych: MySQL, PostgreSQL, MS SQL, Elasticsearch, MongoDB

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

b) Część 2 - pełnienie funkcji pracownika merytorycznego tworzącego gry i zadania konkursowe, sędziującego w zawodach odbywających się w ramach realizacji projektu CMI.
A. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Przygotowywanie materiałów konkursowych w zawodach algorytmicznych organizowanych w ramach projektu CMI w roku 2022 i 2023.
2) Sędziowanie w zawodach etap I-III (lokalny, regionalny, finał)
3) Tworzenie zadań, gier konkursowych
4) Organizacja zawodów.
Szczegółowy harmonogram zadań, zawodów zostanie uzgodniony z Zamawiającym.
B. Liczba godzin realizacji usługi: 170.
Przez godzinę świadczenia usługi rozumie się godzinę dydaktyczą tzn. 45 min.
C. Materiały muszą zostać przygotowane w języku polskim.
D. Miejsce wykonania zamówienia: Łódź i/lub praca zdalna.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załącznikach nr 4a i 4b do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39162200-7 - Pomoce i artykuły szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w uczestnictwie w zawodach w programowaniu o zasięgu ogólnopolskim

4.3.6.) Waga: 15,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Umiejętność programowania osoby skierowanej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 15,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia w uczestnictwie w kołach naukowych w dziedzinach algorytmiki, programowania i podmiotów pokrewnych

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia osobą wyznaczoną do realizacji zamówienia spełniającą łącznie następujące warunki:
3. A.Część 1
a) Posiada co najmniej wykształcenie wyższe w dziedzinie informatyki lub matematyki
b) Posiada co najmniej roczne doświadczenie w programowaniu, tworzeniu baz danych, systemów, stron internetowych
c) Posiada przynajmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w uczestnictwie w zajęciach z dziedziny algorytmiki, programowania i przedmiotów pokrewnych
d) Posiada umiejętność programowania w co najmniej 4 spośród języków: C/C++, PHP, Python, Java, Haskell, Ruby, Scal, HTML5, TeX, CSS3, jQuery, Ajax, JS, Node.js, API XML, JSON, REST, AMQP
e) Posiada doświadczenie w obsłudze i tworzeniu bazy danych i przechowywanie danych: MySQL, PostgreSQL, MS SQL, Elasticsearch, MongoDB.
B. Część 2
a) Posiada doświadczenie w uczestnictwie w zawodach w programowaniu o zasięgu ogólnopolskim.
b) Posiada przynajmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w czynnym uczestnictwie w kołach naukowych z dziedziny algorytmiki, programowania i przedmiotów pokrewnych
c) Posiada umiejętność programowania w co najmniej 4 spośród języków: C/C++, PHP, Python, Java, Haskell, Ruby, Scal, HTML5, TeX, CSS3, jQuery, Ajax, JS, Node.js, API XML, JSON, REST, AMQP
3. Na potwierdzenie spełnienia ww. warunków Wykonawca winien złożyć oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ.
4. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń złożonych w Formularzu ofertowym zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia. Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych w celu wykazania spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek może spełnić każdy z nich lub Wykonawcy mogą spełnić go łącznie.
6. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z rozdziałem VII SWZ.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 455 ustawy PZP oraz w następujących przypadkach:
1) w odniesieniu do terminu wykonania, gdy zmiana taka wynika:
a) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, które utrudniają lub uniemożliwiają Wykonawcy realizację przedmiotu umowy w terminie w niej przewidzianym, wówczas termin ulega zmianie o czas istnienia przeszkody powstałej w wyniku działania lub zaniechania Zamawiającego;
b) z realizacji innych umów, co powoduje czasowe wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy lub konieczność dostosowania do zmian wprowadzanych na podstawie tych umów
c) z działania tzw. „siły wyższej” tj zdarzenie nagłe powstałe niezależnie od Stron umowy, będące poza kontrolą Stron umowy, na których czas trwania Strony nie mają wpływu, a których zaistnienie uniemożliwia wypełnienie któregokolwiek ze zobowiązań umownych.
2) zmiany przepisów mających zastosowanie przy wykonaniu umowy, w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeśli wpływa ona na wysokość należnego wykonawcy wynagrodzenia – w takim przypadku zmianie ulegnie cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian.
3) Zmiany terminu płatności.
2. W przypadku dokonania zmiany na zasadach określonych powyżej, okoliczności jej dokonania powinny zostać udokumentowane i przedstawione drugiej stronie niezwłocznie po ich zaistnieniu.
3. Zmiana treści umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu podpisanego przez Strony umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferta powinna być złożona za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://plodz.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający wymaga wykonania zamówienia:
- Część 1 - w okresie 9 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do dnia 30.06.2023 r.
- Część 2 - w okresie 8 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do dnia 31.05.2023 r.
2. Ze względu na ograniczoną ilość znaków w ogłoszeniu Zamawiający informuje, że informacje nt kryteriów oceny ofert wraz z zasadami ich przyznawania znajdują się w Rozdziale XVII pkt 2-15.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.