eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kłodzko › Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Kłodzko II etap - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. St. Wł. Reymonta w KłodzkuOgłoszenie z dnia 2022-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Kłodzko II etap – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. St. Wł. Reymonta w Kłodzku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kłodzko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890717964

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Okrzei 8 a

1.5.2.) Miejscowość: Kłodzko

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-300

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 746474161

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gmina.klodzko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.ugklodzko.nv.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://gmina-klodzko.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Kłodzko II etap – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. St. Wł. Reymonta w Kłodzku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5f2c5d0f-334b-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00369997

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00009899/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kłodzko - II etap - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt pn. „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kłodzko – II etap” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00345528/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RO.271.29.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 1703009,52 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kłodzko – II etap –Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku,”.
Adres inwestycji: ul. Traugutta 1A, 57-300 Kłodzko, dz. nr 11/2.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45000000-7 - Roboty budowlane

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45410000-4 - Tynkowanie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty w postępowaniu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.