eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Góra › Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Góra w sezonie zimowym 2022/2023Ogłoszenie z dnia 2022-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Góra w sezonie zimowym 2022/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Góra

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050669

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Adama Mickiewicza 1

1.5.2.) Miejscowość: Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-200

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: 655433658

1.5.8.) Numer faksu: 655432658

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szendryk@gora.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gora.com.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Góra w sezonie zimowym 2022/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-38c1646b-3fd7-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00369993

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023632/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.26 Zimowe utrzymanie dróg

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gora.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gora.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu komunikacja pomiędzy Wykonawcami i Zamawiającym, w tym złożenie ofert, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej - https://gora.ezamawiajacy.pl.


Ogólne zasady korzystania z Platformy:
- zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://gora.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej.
Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności

zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja
Niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
Włączona obsługa JavaScript;
Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.
Dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:
dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.

Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm. ), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Góry mający siedzibę w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, ul. Adama Mickiewicza 1, 56-200 Góra
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem: tel. 65 544 36 00, adres e-mail: inspektor.odo@gora.com.pl
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego BZP.271.87.2021
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Góra w sezonie zimowym 2022/2023, prowadzonym w trybie podstawowym
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm. ), dalej „ustawa Pzp”; w szczególności art. 18 ust. 6, art. 19, art. 74 z zastrzeżeniem, iż w postępowaniu nie zachodzą przesłanki uprawniające zamawiającego do skorzystania z legitymacji zawartej w art. 18 ust. 5,
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania):  nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Zgodnie z art. 19 ust. 5 ustawy Pzp zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.87.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Góra w sezonie zimowym 2022/2023. Zamówienie obejmuje:
- dostawa mieszanki piaskowo-solnej 80-20 (80% piasku, 20% soli) - maksymalnie do 100 ton, - dostawa piasku maksymalnie do 20 ton – adekwatnie do warunków pogodowych,
- odśnieżanie dróg gminnych,
- zwalczanie i likwidacja śliskości zimowej - gołoledź, lodowica, (oblodzenie), zlodowaciały lub ubity śnieg - (posypywanie mieszanką piaskowo-solną, piaskiem),
- jednoczesne zwalczanie i likwidacja śliskości zimowej+ odśnieżanie dróg gminnych (odśnieżanie + posypywanie),
- wywóz zalegających mas śnieżnych w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Szacowany zakres i wielkość zamówienia:
Lp. Zakres zamówienia Jednostka miary Maksymalna ilość w ramach zamówienia
1 Pług typu średniego (uwzględnić koszt obsługi) godziny 160
2 Koparko - ładowarka (uwzględnić koszt obsługi) godziny 150
3 Samochód samowyładowczy o ład. 3-8 ton (uwzględnić koszt obsługi) godziny 48
4 Zespół: ciągnik z przyczepą o ład. 3-8 ton (uwzględnić koszt obsługi) godziny 80
5 Zespół: ciągnik z piaskarką typu lekkiego (uwzględnić koszt obsługi) godziny 80
6 Zespół: piaskarka z pługiem typu lekkiego (uwzględnić koszt obsługi) godziny 200
7 Praca równiarki (uwzględnić koszt obsługi) godziny 30
8 Praca fizyczna 1 pracownika roboczogodziny 400 rg
9 Dodatek za pracę w godz. nocnych i w dniach wolnych od pracy roboczogodziny 170 rg
10 Dyżur telefoniczny godziny 48
11 Dostawa piasku tona 20
12 Dostawa mieszanki piaskowo-solnej (80% piasku, 20% soli) tona 100
Rzeczywisty zakres usług uzależniony będzie od warunków pogodowych. Wykonawca zapewni we własnym zakresie miejsce do składowania zakupionej mieszanki piaskowo-solnej i piasku.
Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych ma na celu likwidację zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu i musi być wykonane według standardu:
- jezdnia odśnieżona na całej szerokości/ minimalna szerokość odśnieżania 4 m; nie dopuszcza się występowania zasp śnieżnych; może występować warstwa zjeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu; nie dopuszcza się występowania kolein głębszych niż 10 cm, - śliskość zimowa zwalczana i likwidowana poprzez posypywanie piaskiem lub mieszanką piasku z solą w stosunku wagowym 80-20% na bieżąco w miarę zaistniałych potrzeb (opady śniegu, marznącej mżawki, gołoledzi, lodowicy, itp.), do posypywania wykonawca używa dostarczonej przez siebie mieszanki piaskowo-solnej 80-20 i piasku,
- odśnieżanie, zwalczanie i likwidacja śliskości zimowej realizowane będą poprzez użycie sprzętu mechanicznego w dyspozycji Wykonawcy, w zakresie co najmniej wskazanym w tabeli z szacowanym zakresem i wielkością zamówienia.
Realizując zakres zamówienia Wykonawca ma obowiązek:
a) w przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych podjąć akcję odśnieżania lub usuwania śliskości na drogach gminnych po telefonicznym ustaleniu z przedstawicielem Zamawiającego zakresu i rodzaju usług do wykonania,
b) przystąpić do odśnieżania lub likwidacji śliskości zimowej maksymalnie w ciągu 60 minut od momentu każdego zgłoszenia przez Zamawiającego.
c) całkowitej likwidacji skutków pogorszenia warunków atmosferycznych na drogach w ciągu 8 godzin od zaprzestania opadów, d) dyżurowania przy telefonie w sytuacjach, kiedy Zamawiający uzna to za konieczne w związku z pogarszającymi się warunkami pogodowymi.
Gminny koordynator (wyznaczony przez Zamawiającego) zimowego utrzymania wydaje wszelkie dyspozycje co do sposobu i zakresu usług wycenionych w ofercie. Od Wykonawcy wymaga się zachowania standardów odśnieżania opisanych w SWZ, należytej staranności charakterystycznej dla prowadzonej działalności, wykonywania poleceń koordynatora, w szczególnie uzasadnionych sytuacjach winien być gotowy na zaangażowanie odpowiednio liczebnego potencjału ludzkiego i pełnej gotowości sprzętu.
Standardy zapewnienia jakości: W trudnych warunkach atmosferycznych należy odśnieżać tylko jeden pas ruchu i wykonać mijanki w zasięgu widoczności co 200-300 m. W warunkach tych dopuszcza się odkładanie śniegu na poboczu do wysokości 0,7 m nie powodując zaśnieżania przeciwnej jezdni. Przy usuwaniu grubych warstw śniegu, przekraczających możliwości pługów należy stosować odśnieżarki lub inny sprzęt szczególnie przy przebijaniu zasp i odrzucaniu zwałów śniegu utworzonych podczas pracy pługów. Przed przejazdem kolejowym pług powinien zebrany śnieg zsunąć na pobocze. Przy przejeżdżaniu przez tory pług musi być wolny od śniegu, aby zapobiec nanoszeniu zwałów śniegu na nawierzchnię kolejową i międzytorze. Oznakowanie pojazdów zgodnie z ustawą o ruchu drogowym. Usuwanie śliskości na drogach: śliskość na drogach, ulicach, chodnikach jest usuwana poprzez rozsypywanie materiału uszorstniającego, który musi pokryć 0,9 szerokości posypywanej jezdni, chodnika. Śliskość na drogach usuwa się tylko na skrzyżowaniach dróg z koleją, skrzyżowaniach dróg, pochyleniach podłużnych drogi ponad 4 %, mostach i łukach drogowych, przystankach autobusowych, w odległości do 25 mb przed i za tymi miejscami. Na chodnikach śliskość usuwa się na całej powierzchni.
Kontrola: Prawidłowość i jakość wykonywanych prac na poszczególnych ciągach drogowych na terenie wsi przeprowadza sołtys tej miejscowości, przez którą przebiega dany ciąg drogowy, a na terenie miasta Koordynator zimowego utrzymania. Koordynator zimowego utrzymania lub wyznaczona przez niego osoba dokonuje wyrywkowo kontroli wykonanych prac przy zimowym utrzymaniu. Sprawdzenie wykonania odśnieżania, likwidacji śliskości na drodze obejmuje sprawdzenie realizacji ustaleń zawartych w zasadach odśnieżania, likwidacji śliskości, a mianowicie: - grubość pozostawionego śniegu i innych śliskości zimowych na jezdni, szerokość odśnieżania, - czas wykonywania pracy.
Wymagania dotyczące sprzętu: Wykonawca zapewni sprzęt według zapotrzebowania Zamawiającego. Pojazdy samochodowe używane do wykonywania zimowego utrzymania dróg powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 988 ze zm.) odpowiadający warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.). Natomiast części urządzeń zamontowanych na pojeździe wystające poza obrys pojazdu powinny odpowiadać warunkom określonym w § 39 w/w rozporządzenia. Nośniki pługów i rozsypywaczy kruszywa (pojazdy ciężarowe oraz ciągniki) powinny posiadać moc właściwą do sprzężonego sprzętu oraz panujących warunków pogodowych. Układ napędowy nośnika powinien zapewniać długotrwałą pracę na niskich przełożeniach skrzyni biegów przy pełnym obciążeniu silnika. Zaleca się aby posiadały napęd na co najmniej dwie osie. Zaleca się, aby Wykonawca posiadał na wyposażeniu pojazdów pracujących przy zimowym utrzymaniu dróg: - łańcuchy przeciwpoślizgowe, zakładane na koła w przypadku znacznych utrudnień w czasie jazdy. Talerz lub talerze rozsypujące muszą być usytuowane na takiej wysokości aby rozsypywany materiał nie powodował uszkodzenia karoserii pojazdów będących w ruchu. Materiał do zimowego utrzymania dróg Wykonawca zakupi, przygotuje mieszankę we właściwych proporcjach i zapewni miejsce składowania. Wykonawca winien przewozić materiał w warunkach zabezpieczających go przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i zawilgoceniem.
Inne dokumenty i materiały:
- Ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985 roku (Dz. U. z 2022, poz. 1693 ze zm), - Ustawa Prawo o ruchu drogowym. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. ( Dz. U. z 2022 r., poz. 988 ze zm.)
- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005, Nr 230, poz. 1960).
- Wytyczne zimowego utrzymania dróg, Ministerstwo Komunikacji, IBDiM. Zalecane do stosowania przez Centralny Zarząd Dróg Publicznych, Warszawa 1981,
- Zimowe utrzymanie dróg publicznych. Część 1. Przegląd techniki drogowej i mostowej. J. Bieńka i inni, IBDiM, Polskie Drogi, wrzesień 2002,

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w zakresie:

Lp. Przedmiot zamówienia Jednostka miary Ilość
1. Pług typu średniego godz. 80
2. Koparko-ładowarka godz. 75
3. Samochód samowyładowczy o ład. 3-8 ton godz. 24
4. Zespół: ciągnik z przyczepą o ład. 3-8 ton godz. 40
5. Zespół: ciągnik z piaskarką typu lekkiego godz. 40
6. Zespół piaskarka z pługiem typu lekkiego godz. 100
7. Praca równiarki godz. 15
8. Praca fizyczna jednego pracownika rg 200
9. Dodatek za pracę w godz. nocnych i w dniach rg
wolnych od pracy 85
10. Dyżur telefoniczny godz. 24
11. Piasek tona 10
12. Mieszanka piaskowo solna 80-20 tona 50

16. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawców w postępowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty udziału w postępowaniu, w tym koszty przygotowania oferty.
17. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą
osobowości prawnej.
18. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: według kryteriów opisanych w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenia i dokumenty, które Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą (wypełniony formularz ofertowy wraz z wypełnioną specyfikacją usług, której wzór stanowi załącznik do SWZ).

1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (wzór oświadczenia stanowi załącznik SWZ).
Art. 125 ust. 4 W przypadku wspólnego składania oferty oświadczenie, o którym mowa powyżej składa każdy z wykonawców. Potwierdzają one brak podstaw wykluczenia;

2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania
Wymóg ten dotyczy Wykonawcy, wykonawców występujących wspólnie oraz podmiotu udostępniającego zasoby / jeżeli nie Wykonawca nie wskazał odpowiednio w oświadczeniu z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp adresu bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy danych, w której są one dostępne i Zamawiający może je pobrać samodzielnie/

3) pełnomocnictwo do podpisania oferty wykonawcy, jeżeli w jego imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie nie wynika z odpisów lub informacji z KRS lub CEIDG.

Dokładny opis wymagań technicznych i przekazywania informacji zawiera Rozporządzenie Prezesa rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 2452 ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
Art. 58 ust. 1 i 2 – ( …) wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektuje się istotne zmiany umowy w następujących zakresach:
- zmniejszenie lub zwiększenie ilości w poszczególnych pozycjach usług, podlegających wycenie, jeżeli sytuacja na drogach będzie tego wymagała, z zastrzeżeniem, że nie dojdzie do przekroczenia maksymalnego zobowiązania nominalnego wynikającego z umowy, określonego w § 5 ust. 8,
- zmniejszenie lub zwiększenie kwoty przeznaczonej na sfinansowanie usług w podziale na objęte umową lata budżetowe, z zastrzeżeniem, iż nie dojdzie do przekroczenia zobowiązania nominalnego wynikającego z umowy, określonego w § 5 ust. 8,
- zmiana składnika wynagrodzenia w zakresie tożsamym ze zmianą ustawowej stawki podatku Vat. Zmianie podlega tylko część wynagrodzenia, która nie została wcześniej zafakturowana.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-07 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gora.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilościowego przedmiotu zamówienia w zależności od potrzeb narzuconych przez warunki atmosferyczne, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie wysuwał troszczeń z tytułu niewykorzystania pełnego zakresu ilościowego, rzeczowego i nominalnego umowy, jeżeli po stronie Zamawiającego nie zajdzie taka potrzeba, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający deklaruje, iż wartość usług wykorzystanych w ramach przedmiotu umowy nie może być mniejsza niż 20 % wartości maksymalnej kwoty wydatków, o którym mowa w ust. 8.
Wykonawca oświadcza, że nie będzie wysuwał roszczeń w przypadku, gdy interes społeczny oraz bezpieczeństwo uczestników ruchu będzie wymagało od Zamawiającego zwiększenia dynamiki akcji zimowej poprzez uruchomienie dodatkowych zasobów.
Z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), dalej jako „ustawa” wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.