eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Miejska Górka › Budowa drogi gminnej w Miejskiej Górce, ul. SpacerowaOgłoszenie z dnia 2022-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa drogi gminnej w Miejskiej Górce, ul. Spacerowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA GÓRKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050770

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 33

1.5.2.) Miejscowość: Miejska Górka

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-910

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: +48 655474507

1.5.8.) Numer faksu: +48 655474421

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@miejska-gorka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miejska-gorka.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miejska-gorka.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa drogi gminnej w Miejskiej Górce, ul. Spacerowa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2d322fc7-0f2a-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00369986

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037967/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Budowa drogi gminnej w Miejskiej Górce, ul. Spacerowa

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00284775/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WI.271.11.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1144467,57 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej w Miejskiej Górce, ul. Spacerowa na odcinku o długości ok. 0,326 km. Obecnie droga ta posiada nawierzchnię gruntową. Zakres prac na budowanym odcinku drogi to m.in.:
- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej drogi,
- rozbiórka elementów drogi,
- roboty ziemne, takie jak: wykonanie wykopów, wykonanie nasypów,
- montaż betonowych studzienek ściekowych ulicznych z osadnikiem, regulacja pionowa studzienek telefonicznych, regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych, regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych wraz z wymianą górnego kręgu i pokrywy, regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych,
- wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego, z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem, połączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową,
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
- wykonanie chodników i zjazdów z betonowej kostki brukowej,
- roboty wykończeniowe drogi oraz ustawienie oporników i krawężników,
- wykonanie ścieku ulicznego z kostki brukowej betonowej,
- wykonanie oznakowania pionowego, w tym oznakowanie aktywne pionowe, oświetlenie zgodnie z wytycznymi,
- wykonanie oznakowania poziomego.
Zakres prac obejmuje także:
- badanie stopnia zagęszczenia podłoża drogowego,
- zakup i ustawienie na czas realizacji robót zastępczej - tymczasowej organizacji ruchu oraz jej demontaż po zakończeniu robót,
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1496203,96 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1866315,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1496203,96 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: STRABAG Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 010676681

7.3.3) Ulica: Parzniewska

7.3.4) Miejscowość: Pruszków

7.3.5) Kod pocztowy: 05-800

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Część zamówienia obejmującą około 75% robót budowlanych (roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty branży kanalizacyjnej, podbudowy niebitumiczne, roboty wykończeniowe, oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, roboty brukarskie).
Podwykonawcy nie zostali jeszcze wybrani.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1496203,96 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.