eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › Wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych stanowiących zasób gminy Bielsko-Biała, zarządzany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, w podziale na 3 częściOgłoszenie z dnia 2022-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych stanowiących zasób gminy Bielsko-Biała, zarządzany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, w podziale na 3 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 070019077

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lipnicka 26

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zgm.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych stanowiących zasób gminy Bielsko-Biała, zarządzany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, w podziale na 3 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9b5c208e-3f21-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00369900

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028920/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach i budynkach stanowiących zasób Gminy Bielsko-Biała, zarządzany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/930838c2-8069-467f-bd96-6bdc14a70294

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj.:1) przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/; 2) ePUAPu, dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal ,3) poczty elektronicznej pod adresem przetargi@zgm.eu. UWAGA: oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem ePUAP

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. Wymagania
techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający zrealizował obowiązek informacyjny w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający zrealizował obowiązek informacyjny w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZGM/DZ-JK/154/2022/ADM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 1 przedmiotu zamówienia obejmuje: wymianę stolarki okiennej na stolarkę drewnianą zespoloną jedno-, dwu-, trzy-, cztero- i sześciokwaterową, w kolorze białym lub brązowym wraz z montażem parapetów zewnętrznych i wewnętrznych w lokalach mieszkalnych o łącznej szacunkowej powierzchni 130 m2

4.2.6.) Główny kod CPV: 45421132-8 - Instalowanie okien

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44221100-6 - Okna

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie poniższych kryteriów:
1) cena oferty brutto („KC”) 1) - waga 60%
2) okres rękojmi i gwarancji („KOrg”) 2) - waga 25%
3) termin wymiany stolarki w lokalu (KTW”)3) - waga 10%
4) kara umowna za zwłokę w wykonaniu wymiany stolarki w lokalu („KKu”) 4) - waga 5%

1) do oceny ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto oferty na daną część zamówienia.

2) okres rękojmi i gwarancji - wybrany przez Wykonawcę, z tym, że nie krótszy niż 60 miesięcy oraz nie dłuższy niż 84 miesiące, licząc od daty bezusterkowego protokołu odbioru robót w danym lokalu.
Oferty z okresem krótszym niż okres wymagany 60 miesięcy będą odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy, jako niezgodne z warunkami zamówienia.
W przypadku ofert z okresem dłuższym niż okres maksymalny 84 miesięcy, Zamawiający przyjmie do oceny oferty okres 84 miesięcy.
3) termin wymiany stolarki w lokalu – termin wybrany przez Wykonawcę liczony w dniach od dnia przekazania Wykonawcy zlecenia, o którym mowa w części II ust. 1 OPZ.
3) Kara umowna za zwłokę w terminowym wykonaniu wymiany stolarki w lokalu - kwota wybrana przez Wykonawcę, z tym, że nie niższa niż 100,00 zł oraz nie wyższa niż 200,00 zł.
Oferty z kwotą kary umownej niższą niż 100,00 zł będą odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy, jako niezgodne z warunkami zamówienia.
W przypadku ofert z kwotą kary umownej wyższą niż 200,00 zł, Zamawiający przyjmie do oceny karę umowną 200,00 zł.
20% zaoferowanej kary umownej za zwłokę w terminowym wykonaniu wymiany stolarki w lokalu stanowi karę za zwłokę w terminowym usunięciu wad i/lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady, zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 1 pkt 1 lit. b) wzoru umowy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi i gwarancji

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wymiany stolarki w lokalu (KTW”)

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kara umowna za zwłokę w wykonaniu wymiany stolarki w lokalu („KKu”)

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. CZĘŚĆ 2 przedmiotu zamówienia obejmuje: wymianę stolarki okiennej na stolarkę PCV zespoloną jedno-, dwu-, trzy-, cztero- i sześciokwaterową, w kolorze białym lub brązowym, wraz z montażem parapetów zewnętrznych i wewnętrznych w lokalach mieszkalnych o łącznej powierzchni 100 m2

4.2.6.) Główny kod CPV: 45421132-8 - Instalowanie okien

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44221100-6 - Okna

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie poniższych kryteriów:
1) cena oferty brutto („KC”) 1) - waga 60%
2) okres rękojmi i gwarancji („KOrg”) 2) - waga 25%
3) termin wymiany stolarki w lokalu (KTW”)3) - waga 10%
4) kara umowna za zwłokę w wykonaniu wymiany stolarki w lokalu („KKu”) 4) - waga 5%

1) do oceny ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto oferty na daną część zamówienia.

2) okres rękojmi i gwarancji - wybrany przez Wykonawcę, z tym, że nie krótszy niż 60 miesięcy oraz nie dłuższy niż 84 miesiące, licząc od daty bezusterkowego protokołu odbioru robót w danym lokalu.
Oferty z okresem krótszym niż okres wymagany 60 miesięcy będą odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy, jako niezgodne z warunkami zamówienia.
W przypadku ofert z okresem dłuższym niż okres maksymalny 84 miesięcy, Zamawiający przyjmie do oceny oferty okres 84 miesięcy.
3) termin wymiany stolarki w lokalu – termin wybrany przez Wykonawcę liczony w dniach od dnia przekazania Wykonawcy zlecenia, o którym mowa w części II ust. 1 OPZ.
3) Kara umowna za zwłokę w terminowym wykonaniu wymiany stolarki w lokalu - kwota wybrana przez Wykonawcę, z tym, że nie niższa niż 100,00 zł oraz nie wyższa niż 200,00 zł.
Oferty z kwotą kary umownej niższą niż 100,00 zł będą odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy, jako niezgodne z warunkami zamówienia.
W przypadku ofert z kwotą kary umownej wyższą niż 200,00 zł, Zamawiający przyjmie do oceny karę umowną 200,00 zł.
20% zaoferowanej kary umownej za zwłokę w terminowym wykonaniu wymiany stolarki w lokalu stanowi karę za zwłokę w terminowym usunięciu wad i/lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady, zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 1 pkt 1 lit. b) wzoru umowy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi i gwarancji

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wymiany stolarki w lokalu (KTW”)

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kara umowna za zwłokę w wykonaniu wymiany stolarki w lokalu („KKu”)

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4. CZĘŚĆ 3 przedmiotu zamówienia obejmuje: wymianę 12 szt. okien dachowych drewnianych w lokalach mieszkalnych wraz z montażem kołnierzy uszczelniających pokrycie dachowe. Przybliżone wymiary stolarki okiennej: 12 m2 (12 szt. po ok. 1 m2)

4.2.6.) Główny kod CPV: 45421132-8 - Instalowanie okien

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44221100-6 - Okna

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie poniższych kryteriów:
1) cena oferty brutto („KC”) 1) - waga 60%
2) okres rękojmi i gwarancji („KOrg”) 2) - waga 25%
3) termin wymiany stolarki w lokalu (KTW”)3) - waga 10%
4) kara umowna za zwłokę w wykonaniu wymiany stolarki w lokalu („KKu”) 4) - waga 5%

1) do oceny ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto oferty na daną część zamówienia.

2) okres rękojmi i gwarancji - wybrany przez Wykonawcę, z tym, że nie krótszy niż 60 miesięcy oraz nie dłuższy niż 84 miesiące, licząc od daty bezusterkowego protokołu odbioru robót w danym lokalu.
Oferty z okresem krótszym niż okres wymagany 60 miesięcy będą odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy, jako niezgodne z warunkami zamówienia.
W przypadku ofert z okresem dłuższym niż okres maksymalny 84 miesięcy, Zamawiający przyjmie do oceny oferty okres 84 miesięcy.
3) termin wymiany stolarki w lokalu – termin wybrany przez Wykonawcę liczony w dniach od dnia przekazania Wykonawcy zlecenia, o którym mowa w części II ust. 1 OPZ.
3) Kara umowna za zwłokę w terminowym wykonaniu wymiany stolarki w lokalu - kwota wybrana przez Wykonawcę, z tym, że nie niższa niż 100,00 zł oraz nie wyższa niż 200,00 zł.
Oferty z kwotą kary umownej niższą niż 100,00 zł będą odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy, jako niezgodne z warunkami zamówienia.
W przypadku ofert z kwotą kary umownej wyższą niż 200,00 zł, Zamawiający przyjmie do oceny karę umowną 200,00 zł.
20% zaoferowanej kary umownej za zwłokę w terminowym wykonaniu wymiany stolarki w lokalu stanowi karę za zwłokę w terminowym usunięciu wad i/lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady, zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 1 pkt 1 lit. b) wzoru umowy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi i gwarancji

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wymiany stolarki w lokalu (KTW”)

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kara umowna za zwłokę w wykonaniu wymiany stolarki w lokalu („KKu”)

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu dotyczą zdolności technicznej lub zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy).
1. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał minimalne warunki umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:
1) w zakresie części 1 zamówienia:
a) poprzez wykazanie, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał 2 roboty budowlane polegające na wymianie stolarki na stolarkę drewnianą lub PCV o wartości nie niższej niż 100 000 zł każda, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz przedłożeniem dowodów, że roboty te zostały wykonane należycie. Jeżeli roboty budowlane obejmowały szerszy zakres niż określony powyżej, Wykonawca wyodrębni w wykazie jedynie zakres i wartość robót obejmujących wymianę stolarki okiennej;
b) wykazanie, że dysponuje co najmniej 1 osobą przewidzianą do kierowania robotami posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi, będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającą wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lub inne równoważne;
2) w zakresie części 2 zamówienia:
a) poprzez wykazanie, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał 2 roboty budowlane polegające na wymianie stolarki na stolarkę drewnianą lub PCV o wartości nie niższej niż 40 000 zł każda, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz przedłożeniem dowodów, że roboty te zostały wykonane należycie. Jeżeli roboty budowlane obejmowały szerszy zakres niż określony powyżej, Wykonawca wyodrębni w wykazie jedynie zakres i wartość robót obejmujących wymianę stolarki okiennej;
b) wykazanie, że dysponuje co najmniej 1 osobą przewidzianą do kierowania robotami posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi, będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającą wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lub inne równoważne;
3) w zakresie części 3 zamówienia:
a) poprzez wykazanie, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał 2 roboty budowlane polegające na wymianie stolarki na stolarkę drewnianą lub PCV o wartości nie niższej niż 15 000 zł każda, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz przedłożeniem dowodów, że roboty te zostały wykonane należycie. Jeżeli roboty budowlane obejmowały szerszy zakres niż określony powyżej, Wykonawca wyodrębni w wykazie jedynie zakres i wartość robót obejmujących wymianę stolarki okiennej.
2. Osoby o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit b oraz ust. 1 pkt 2 lit. b) powinna posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 8318) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do w/w zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane.
3. Przez uprawnienia budowlane, o których mowa w ust. 2 powyżej, rozumie się uprawnienia wydane na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – prawo budowlane. Pod pojęciem równoważnych rozumie się uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa oraz wydane na podstawie (stanowione przez) odpowiednio przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 220 z późn. zm.).
4. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5. Zamawiający określa szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu:
1) warunek określony w ust. 1 pkt 1 lit. a), ust. 1 pkt 2 lit. a) i ust. 1 pkt 3 lit. a) niniejszego rozdziału będzie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże posiadanie łącznego doświadczenia określonego w tym warunku w odniesieniu do danej części zamówienia (tj. Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania doświadczenia Wykonawców w ramach jednej części zamówienia) i wykona roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane;
2) warunek określony w ust. 1 pkt 1 lit. b) oraz ust. 1 pkt 2 lit. b) niniejszego rozdziału będzie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże, że samodzielnie dysponuje wymaganym potencjałem osobowym i wykona usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, określonych w Rozdziale V § 2 ust. 1, Wykonawca przedłoży:
1) wykaz robót budowlanych (dotyczy części 1, 2, 3 zamówienia) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – sporządzony wg załącznika nr 8 do Specyfikacji, na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w Rozdziale V § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a), ust. 1 pkt 2 lit. a), ust. 1 pkt 3 lit. a) SWZ;
2) dowody poświadczające, że roboty wskazane przez Wykonawcę w wykazie o którym mowa w pkt 1 zostały wykonane należycie. Zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wykonawca nie jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów, które dotyczyłyby zamówień wykonanych na rzecz Zamawiającego,
3) wykaz osób (dotyczy części 1, 2 zamówienia) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w Rozdziale V § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b, ust. 1 pkt 2 lit. b SWZ - sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do Specyfikacji.
3. W przypadku, kiedy Wykonawca, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedłoży dotyczące podmiotu udostępniającego zasoby dokumenty wskazane w ust. 2 stosownie do udostępnianych zasobów.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy, dla osób ujętych w wykazie, o którym mowa w ust. 2 pkt. 3 dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień oraz przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy, w przypadku zaoferowania w ofercie rozwiązań równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany udowodnić poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104 – 107 ustawy, tj.:
a) wykaz innych, równoważnych rozwiązań, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik do Specyfikacji, oraz
b) dowolne dokumenty wykazujące równoważność tych rozwiązań w stosunku do określonych w przedmiarach robót i dokumentacji,
potwierdzających że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w przedmiarach robót, dokumentacji i opisie przedmiotu zamówienia

2. W celu potwierdzenia spełniania przez stolarkę wymagań jakościowych i technologicznych określonych w części III pkt 9 lit. e)-i) OPZ (w zakresie części 1 zamówienia), części IV pkt 8 lit. h)-l) OPZ (w zakresie części 2 zamówienia), części V pkt 2 OPZ (w zakresie części 3 zamówienia) Wykonawca przedłoży wraz z ofertą dokumenty potwierdzające spełnianie tych parametrów, w szczególności: karty katalogowe lub deklaracje właściwości użytkowych, będące przedmiotowymi środkami dowodowymi w rozumieniu art. 105 ustawy, a zakresie pozostałych parametrów Zamawiający uzna ich spełnienie w oparciu o oświadczenie Wykonawcy złożone w formularzu oferty.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy, z zastrzeżeniem ust. 5.
W przypadku stwierdzenia, że przedłożone dokumenty nie potwierdzają równoważności oferowanych materiałów i rozwiązań lub nie potwierdzają spełniania przez oferowaną stolarkę wymaganych parametrów wymaganych przez Zamawiającego, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy, bez możliwości uzupełnienia tych dokumentów.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta Wykonawcy powinna składać się z następujących dokumentów:
1) oferty sporządzonej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji,
(w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - z wykorzystaniem dodatkowego formularza stanowiącego załącznik nr 1a do Specyfikacji),
2) formularza ryczałtowej kalkulacji ceny dla części 1, 2 i 3, sporządzonego na formularzu stanowiącym odpowiednio załącznik nr 2a, 2b i 2c do Specyfikacji,
3) oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, sporządzonego na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do Specyfikacji,
4) oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictw osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy, o ile upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Dokument pełnomocnictwa należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy),
5) dowodu wniesienia wadium (dotyczy części 1 i 2 zamówienia) – oryginalny dokument elektroniczny potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz, w przypadku gdy Wykonawca składa wadium w tej formie (poręczenie, gwarancja), sporządzony zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale IX SWZ. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego, Wykonawca dołącza do oferty potwierdzenie przelewu w postaci elektronicznej,
6) przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w art. 104 – 107 ustawy, tj.:
1) wykaz innych, równoważnych rozwiązań, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Specyfikacji oraz dowolne dokumenty wykazujące równoważność tych rozwiązań w stosunku do określonych w Opisie przedmiotu zamówienia potwierdzających, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia – w przypadku zaoferowania w ofercie rozwiązań równoważnych;
2) dokumenty potwierdzające spełnianie parametrów wymagań jakościowych i technologicznych dla stolarki określonych w OPZ w szczególności karty katalogowe lub deklaracje właściwości użytkowych.
2. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum lub spółka cywilna), każdy z członków konsorcjum (wspólników spółki cywilnej), indywidualnie składa oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw wykluczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.

3. W myśl postanowień art. 117 ust. 4 ustawy, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

4. Wykonawca, który powołuje się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, na zasoby innych podmiotów, dla wykazania braku spełniania przez nie tych warunków dołącza do oferty oświadczenie tego podmiotu, sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do Specyfikacji oraz zobowiązanie tego podmiotu, sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik nr 7 do Specyfikacji lub inny dokument potwierdzający dysponowanie przez Wykonawcę oddanymi mu zasobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga, aby oferta złożona na część 1 i 2 zamówienia była zabezpieczona wadium. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium dla części 3 przedmiotu zamówienia.
2. Wysokość wadium wynosi:
1) 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) – dla części 1 przedmiotu zamówienia;
2) 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych) – dla części 2 przedmiotu zamówienia.
3. Wadium może być wniesione w następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wymaganego wadium lub wadium wniesione zostało nieprawidłowo, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy.

§ 2. Wadium w formie pieniężnej.
1. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr
92 1240 4142 1111 0000 4829 4489
z opisem przelewu „Wadium w post. Nr ZGM/DZ-JK/154/2022/ADM – wymiana stolarki część …”
przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu jest wpłacone w terminie, jeżeli przed upływem terminu składania ofert wpłacona przez Wykonawcę kwota, zostanie zaksięgowana przez bank na rachunku Zamawiającego. Złożenie dyspozycji wpłaty wadium w dniu składania ofert, nie gwarantuje dotrzymania terminu wniesienia wadium.

2. Dowód wpłacenia wadium powinien być dołączony do oferty.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale VI i VII Specyfikacji.
2. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osobę/osoby uprawnioną (-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będą zobowiązani przedstawić Zamawiającemu przed zawarciem umowy stosowne porozumienie (umowę konsorcjum/spółki cywilnej) zawierające w swojej treści zapisy regulujące współpracę tych wykonawców,
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np.. konsorcjum/spółka cywilna) wskazują w formularzu oferty, które zakresy przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W oparciu o postanowienia art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian umowy bez konieczności przeprowadzenia nowego postępowania:
1) zmiany wynagrodzenia w wyniku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, w części obejmującej wynagrodzenie brutto za usługi niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, wykonane od dnia obowiązywania nowej stawki podatku, bez zmiany wartości netto wynagrodzenia, z zastrzeżeniem postanowień przepisów wprowadzających nową stawkę podatku,
2) zmiany (wydłużenia) terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn i na zasadach określonych w § 2 ust. 6,
3) gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, w szczególności gdy obniży koszty wykonywania przedmiotu umowy albo skróci czas realizacji poszczególnych robót, jak i całości przedmiotu umowy,
4) gdy zmiana spowodowana jest zmianą obowiązujących przepisów mających wpływ na wykonywanie przedmiotu umowy, w szczególności zmiany norm technicznych lub technologicznych, przepisów dotyczących ochrony środowiska, czy przepisów przeciwpożarowych,
5) gdy zmiana jest spowodowana decyzjami właściwych organów administracji publicznej, w tym administracji zespolonej, w szczególności organów nadzoru budowlanego czy służby ochrony zabytków,
6) zmiany osób wskazanych w § 3,
7) wskazania nowego podwykonawcy bądź zmiany wskazanych w § 9 podwykonawców lub zakresu robót wykonywanych przez aktualnych podwykonawców.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-14 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-14 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana wniesienia bezwarunkowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy – w zakresie części 1 i 2 przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnosi się przed zawarciem umowy, w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie odpowiednio dla części 1 lub 2 przedmiotu zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.