eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Strzyżów › Modernizacja sieci dróg powiatowych Powiatu Strzyżowskiego - etap III PGR.Ogłoszenie z dnia 2022-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja sieci dróg powiatowych Powiatu Strzyżowskiego – etap III PGR.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W STRZYŻOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370488207

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Łukasiewicza 33

1.5.2.) Miejscowość: Strzyżów

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 172761932

1.5.8.) Numer faksu: 172761932

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pzd@strzyzow.un.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pzd.strzyzowski.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Wykonywanie obowiązków zarządcy dróg powiatowych w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja sieci dróg powiatowych Powiatu Strzyżowskiego – etap III PGR.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f412b4cd-3fcf-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00369640

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00030811/18/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.19 Modernizacja sieci dróg powiatowych Powiatu Strzyżowskiego etap III PGR.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.pzd.strzyzowski.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.pzd.strzyzowski.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków w komunikacji elektronicznej:
ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal
miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ .
pzd@strzyzow.un.pl

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: www.pzd.strzyzowski.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art.13 RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Zarząd Dróg w Strzyżowie z siedzibą ul. Łukasiewicza 33, 38-100 Strzyżów , tel./ fax. 17 27 61 932, e-mail: pzd@strzyzow.un.pl
b) Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Strzyżowie, ul. Łukasiewicza 33,
38-100 Strzyżów jest. adw. Jakub Curzytek, tel. 692 616 480, e-mail: kancelaria@adwokatcurzytek.pl.
c) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonym w trybie podstawowym.
d) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) dalej „ustawa „pzp”.
e) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończania postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
f) Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp.
g) W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
h) Posiadają Państwo:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych *
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
i) Nie przysługuje Państwu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZD.261.17.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest "Modernizacja sieci dróg powiatowych Powiatu Strzyżowskiego
- etap II" na drogach powiatowych nr: 1340R Bystrzyca – Nowa Wieś, 1923R Frysztak – Kobyle – Jazowa, 1412R Lubenia – Połomia, 1937R Wysoka Strzyżowska – Brzeżanka – Strzyżów,
1922R Wiśniowa – Jazowa – Markuszowa .
Zakres prac powyższego przedsięwzięcia obejmuje: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, frezowanie istniejącej nawierzchni, wykonanie podbudowy metodą recyklingu głębokiego, wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego grubości 8 cm, wykonanie warstwy wiążącej
i ścieralnej z MMA, przebudowę zjazdów w granicach pasa drogowego, wykonanie odcinków chodników wraz z elementami odwodnienia, pogłębienie i oczyszczenie rowów z namułu, roboty wykończeniowe w zakresie utwardzenia poboczy kruszywem łamanym. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót, wzór kosztorysu ofertowego oraz STWiORB, które stanowią załączniki do SWZ.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje również wszystkie czynności i koszty wynikające
z przedmiaru robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, sztuki budowlanej, koszt prac geodezyjnych, oraz koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem
i zabezpieczeniem terenu budowy, koszty związane z wykonaniem projektu oznakowania i organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z uzgodnieniem, zakupem, ustawieniem i utrzymaniem oznakowania.
Zadanie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym robót opracowanym przez Wykonawcę, przedłożonym w dniu przekazania placu budowy i zaakceptowanym przez Zamawiającego. Harmonogram może podlegać modyfikacji ze względu na postęp robót za zgodą stron postępowania. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji harmonogramu robót i płatności. Zmiany w harmonogramie wymagają akceptacji Zamawiającego. Zamawiający wymaga aby realizacja przedsięwzięcia odbywała się na poszczególnych drogach w kolejności przedstawionej w przedmiarze robót i wzorze kosztorysu ofertowego. Kolejność realizacji wynikająca z harmonogramu rzeczowo - finansowego powinna być zaakceptowana przez Zamawiającego.
Zamówienie jest przewidziane do dofinansowania z programu w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład edycja 3 PGR: Program Inwestycji Strategicznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone oraz gdy wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu
z postępowania.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej opisanymi kryteriami oceny ofert:
cena – 60%,
gwarancja i rękojmia – 40 %.
OFEROWANA CENA – waga kryterium = 60%
Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów w kryterium cena :
PC = 60% x 100 = 60 pkt,
1.Oferta z najniższą oferowaną ceną „Cmin ” otrzymuje: n = 100 pkt
2.Każda inna oferta „Cbadana ” otrzymuje ilość punktów wynikającą z wyliczenia wg wzoru:
n badana = [Cmin : Cbadana] x 100 = ..... pkt
Ilość punktów w kryterium wyliczyć wg wzoru: PC = 0,60 x n badana
gdzie:
PC – punktacja w kryterium ceny
n – ilość punktów w ramach kryterium ceny
100 – współczynnik stały,
cmin – oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych
cbadana – cena oferty badanej,
OFEROWANA GWARANCJA I RĘKOJMIA - waga kryterium = 40 %
Uwaga!
1. Minimalny okres gwarancji i rękojmi nie podlegający punktacji wynosi 60 miesięcy czyli oferta
z 60 miesięcznym okresem gwarancji i rękojmi uzyskuje 0 pkt.
2. Maksymalna długość okresu gwarancji i rękojmi podlegająca punktacji wynosi 12 miesiące przy czym łączny okres gwarancji i rękojmi wynosi 72 miesiące.
3. Oferta z najdłuższym okresem gwarancji i rękojmi / 60 miesięcy wymagane przez Zamawiającego
i 12 miesiące podlegające ocenie otrzymuje maksymalnie 40 pkt./
4. Oferta z proponowanym okresem gwarancji i rękojmi ponad 72 miesięcy będzie oceniana jako oferta
z 72 miesięcznym okresem gwarancji i rękojmi.

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów w kryterium gwarancja i rękojmia :
PGR = 40 % x 100 = 40 pkt
1.Oferta z najdłuższym okresem gwarancji i rękojmi „GR max ” otrzymuje: n = 100 pkt
2.Każda inna oferta „GR badana ” otrzymuje ilość punktów wynikającą z wyliczenia wg wzoru:
n badana = [GRbadana-60miesiecy: GRmax-60 miesięcy] x 100 = ..... pkt
Ilość punktów w kryterium wyliczyć wg wzoru: PGR = 0,40 x n badana
gdzie
PGR – punktacja w kryterium gwarancja i rękojmia
n – ilość punktów w ramach kryterium
100 – współczynnik stały,
GR max – oferta z najdłuższym okresem gwarancji i rękojmi
GR badana –długość okresu gwarancji i rękojmi oferty badanej,
Łączna ilość punktów P = PC + PGR
gdzie:
P – punkty przyznane łącznie badanej ofercie w kryterium ceny oraz gwarancji i rękojmi,
PC – punkty przyznane w kryterium ceny,
PGR – punkty przyznane w kryterium gwarancji i rękojmi.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszej SWZ warunki udziału w postępowaniu oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną jako suma punktów, zgodnie z w/w kryteriami oceny.

4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę
z najniższą ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykonawca
w wykazie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - co najmniej
2 osób w tym:
- 1 osoba kierownik budowy z uprawieniami w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń
- 1 osoba kierownik robót z uprawieniami w specjalności inżynieryjnej drogowej,
oraz oświadczeniem, że osoby, które będące uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Osoby te będą pełniły funkcję odpowiednio: kierownika budowy i kierownika robót i muszą posiadać aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej miejscowo izby samorządu zawodowego. Przez uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie Prawa Budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 roku
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) albo odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów. Za samodzielną funkcje techniczną budownictwie uważa się działalność związaną
z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych. Samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywana funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną uprawnieniami budowlanymi (zgodnie z art. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. 2017 r. poz. 1332) Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, z zastrzeżeniem przepisu art. 12a ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 2902 z późn. zm.) oraz przepisów ustawy o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332). Osoby winny posiadać 2 letnie doświadczenie
w kierowaniu robotami:
- 1 osoba kierownik budowy z uprawieniami w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń
- 1 osoba kierownik robót z uprawieniami w specjalności inżynieryjnej drogowej.
Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 poz. 220 z późn. zm.).
Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
w odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia i kadry - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego:
a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 o braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie udziału w postępowaniu, albo oświadczenia
o przynależności tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego tej samej grupy kapitałowej;
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
c) w zakresie art. 109 ust 1 pkt 1 Zamawiający uzna oświadczenie przedkładane wraz z ofertą w terminie składania ofert.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2) Na potwierdzenie spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamawiania publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami:
- 1 osoba kierownik budowy z uprawieniami w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń
- 1 osoba kierownik robót z uprawieniami w specjalności inżynieryjnej drogowej.
oraz oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, Osoby winny posiadać 2 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami:
- 1 osoba kierownik budowy z uprawieniami w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń
- 1 osoba kierownik robót z uprawieniami w specjalności inżynieryjnej drogowej.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: 35 000,00 zł ( słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100)
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
2.1 pieniądzu,
2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
2.3 gwarancjach bankowych,
2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych,
2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 310)
3 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy oprocentowany wskazany przez Zamawiającego: BGK O/Rzeszów nr 22 1130 1105 0005 2488 1420 0002. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski.
4 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium
w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne, w przypadku uznania rachunku zamawiającego (wpływ na konto Zamawiającego).
5 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem. W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego COVID – 19 Zamawiający uzna wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w postaci dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym Gwaranta lub podpisem zaufanym. Dokument wadium wniesionego w takiej postaci należy przekazać Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert na adres poczty elektronicznej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ust. 1.
4. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 1, została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
5. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
6. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców każdy z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108-111 ustawy. Wykonawcy powinni wspólnie spełniać warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112. Każdy z podmiotów występujących wspólnie musi złożyć dokumenty wymagane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa art.108 ust.1 i art. 109 ust.1 pkt 1 i 4 ustawy pzp.
7. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SWZ.
2. Zakres zamówienia wynikający z umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym jest tożsamy
z zakresem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty
w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SWZ.
4. Wszelkie zmiany umowy wymagają uprzedniej pisemnej akceptacji stron przez umocowanych do tego przedstawicieli obu stron i jeżeli dotyczą one istotnych zmian umowy muszą być sporządzone w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-14 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ .

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-14 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.