eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zielona Góra › Remont adaptacyjny pomieszczeń Działu Dawców i Pobierania wraz z poczekalnią i rejestracją w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.Ogłoszenie z dnia 2022-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont adaptacyjny pomieszczeń Działu Dawców i Pobierania wraz z poczekalnią i rejestracją w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W ZIELONEJ GÓRZE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000291931

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zyty 21

1.5.2.) Miejscowość: Zielona Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 65-046

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 683298367

1.5.8.) Numer faksu: 683298399

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@rckik.zgora.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckik.zgora.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont adaptacyjny pomieszczeń Działu Dawców i Pobierania wraz z poczekalnią i rejestracją w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b707af7e-33fd-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00369535

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00008525/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Roboty budowlane pomieszczeń Działu Dawców i Pobierania wraz z poczekalnią i rejestracją.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Wzmocnienie infrastrukturalne i sprzętowe w celu zwiększenia efektywności, dostępności i jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej z uwzględnieniem skutków kryzysu SARS-Cov-2” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś Priorytetowa XI – REACT–EU w ramach działania 11.3. Wspieranie naprawy i odporności ochrony zdrowia, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020”,

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b707af7e-33fd-11ed-8832-4e4740e186ac

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://rckikzg.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344) za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://rckikzg.ezamawiajacy.pl. Dopuszcza się korespondencje za pomocą e-mail (skrzynki elektronicznej) z zastrzeżeniem pkt 31 z uwzględnieniem zapisów pkt 28, 29, 50.
Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej
w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Korzystanie z Platformy przez Wykonawców w zakresie niniejszego postępowania jest bezpłatne, a w szczególności bezpłatne jest założenie i posiadanie konta oraz wykonywanie czynności Wykonawcy z zastosowaniem Platformy.
Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie dostępnym pod adresem internetowym https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin oraz zobowiązuje się korzystając z Platformy przestrzegać postanowień tego Regulaminu,
Sposób korzystania/instrukcja dla Wykonawców znajduje się w załączniku nr 11 do SWZ.
Wykonawca w celu złożenia oferty w niniejszym postępowaniu musi posiadać konto na Platformie – zaleca się założenie i sprawdzenie poprawności działania konta z odpowiednim wyprzedzeniem. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich skutecznego złożenia na Platformie.
Oświadczenia i dokumenty przekazane wraz z ofertą za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą uwzględniane i rozpatrywane.
Zaleca się, aby korespondencję kierowaną do Zamawiającego opatrzyć numerem referencyjnym sprawy, tj.:6/P/2022.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późniejszymi zmianami), dalej „RODO”, informuję, że:
a) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w trakcie trwania postępowania czy realizacji umowy na: „Budowa budynku Działu Laboratoryjnego dla Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze wraz z rozbiórką istniejącego budynku oraz zagospodarowanie terenu przyległego” w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
b) -Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa Pani/Pan dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, ul. Zyty 21, 65-046 Zielona Góra,
3) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się Pan/Pani kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych* w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze,
ul. Zyty 21 oraz pod adresem e-mail: j.grygorcewicz@rckik.zgora.pl., tel. 68 329 83 91,
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. 6/P/2022 prowadzonym w trybie podstawowym,
a. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 78 ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa PZP”,
b. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy PZP, przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania a jeżeli zobowiązania wskazane w ofercie i umowie przekroczą ww przedział czasowy, okres przechowywania obejmuje ten termin,
c. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP,
d. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
e. posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **,
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***,
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
f. nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 6/P/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie adaptacyjnym pomieszczeń Działu Dawców i Pobierania oraz poczekalni i rejestracji wraz
z przebudową wybranych elementów konstrukcyjnych oraz zainstalowaniem małego dźwigu towarowego dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dalej (OPZ) został wskazany w załączniku nr 9 do SWZ, OPZ zawiera załączniki obejmujące dokumentację budowlaną w tym: projekt budowlany, przedmiar robót oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Zestawienie rzeczowe dokumentacji określono w OPZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45313100-5 - Instalowanie wind

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 386 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia polega na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych przedmiotem zamówienia podstawowego a zakres zamówienia nie może przekroczyć 40% wartości zamówienia podstawowego.
Zakres robót podobnych obejmuje:
• roboty budowlano konstrukcyjne,
• instalacje sanitarne,
• instalacji elektryczne,
• instalacje telekomunikacyjne – niskoprądowe.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 85

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 5,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wartość wskaźników cenotwórczych.

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający działając na podstawie art. 112 ust. 2 PZP ustala następujące warunki udziału w postępowaniu.
Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym oraz uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
Posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
Sytuacji ekonomicznej lub finansowej -Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę min. 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych)-Zamawiający nie wprowadza w tym zakresie żadnych wzorów. Dopuszczalne jest sumowanie i łączenie przez Wykonawcę / Wykonawców składających ofertę wspólną czy podmiot udostępniający zasoby.
Zdolność techniczna lub zawodowa.
Zdolność techniczna.
Wykonawca spełni warunek posiadania zdolności technicznej, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, co najmniej jedną robotę budowlaną, o wartości minimum 2 500 000,00 złotych brutto (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych). Przez jedną robotę budowlaną Zamawiający rozumie roboty zrealizowane w ramach jednej umowy/zlecenia.
Warunek ma spełniać samodzielnie Wykonawca lub samodzielnie jeden z konsorcjantów lub samodzielnie jeden podmiot udostępniający zasoby wiedzy i doświadczenia.
Zdolność zawodowa.
Wykonawca spełni warunek posiadania zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującą osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:
Kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno budowlanej - minimum 1 osoba na stanowisku kierownika budowy, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
(t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1117 ze zm.) lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tj. osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi, o których mowa
w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”).
Warunek ma spełniać samodzielnie Wykonawca lub samodzielnie jeden z konsorcjantów lub samodzielnie jeden podmiot udostępniający zasoby wiedzy i doświadczenia.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych
z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, dostawy lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wypełniają „Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu w przypadku składania oferty wspólnej” z podaniem informacji, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – treść oświadczenia stanowi załącznik nr 5.2 do SWZ.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 116 ust. 2 ustawy PZP).
Podane przez Wykonawcę lub przez podmiot udostępniający zasoby, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wartości zrealizowanych robót budowlanych w walutach innych niż złoty polski (PLN) będą przeliczane na PLN w oparciu o średni kurs NBP obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w tym dniu kurs danej waluty nie był ogłaszany w NBP, obowiązuje kurs ogłoszony bezpośrednio przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Tabele kursów walut dostępne są pod następującym adresem internetowym:http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm.
W terminie składania ofert Wykonawca ma obowiązek złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4 do SWZ.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – załącznik nr 5.1 do SWZ.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 7 potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Podmiotowe środki dowodowe dotyczące warunków udziału w postępowaniu.
W przypadku warunku udziału wskazanego pkt 2.3 – Wykonawca na wezwanie ma obowiązek złożyć informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa powyżej, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
W przypadku warunku udziału wskazanego pkt 2.4.1 Wykonawca na wezwanie ma obowiązek złożyć Wykaz robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
W przypadku warunku udziału wskazanego pkt 2.4.2 – Wykonawca na wezwanie ma obowiązek złożyć wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający w załączniku nr 7 do SWZ przygotował zestawienie informacji wymaganych od Wykonawcy.
Wykonawca nie ma obowiązku składać tych dokumentów i wykazu do oferty, a jedynie na podstawie wezwania kierowanego tylko do Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej.
Zamawiający informuje na podstawie art. 118 ust 2 ustawy PZP, że w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W przypadku, o którym mowa w pkt 11 podmiot udostępniający zasoby musi złożyć w ofercie Wykonawcy zobowiązanie o udostępnieniu zasobów (załącznik nr 5.1 do SWZ) oraz oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu (załącznik nr 3 do SWZ).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP
dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania - załącznik nr 3 do SWZ.
Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 118 ust. 3-4 oraz art. 125 ust. 5 ustawy PZP udostępnienie zasobów (art. 118 ust. 3-4) - załącznik nr 5.1 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP
dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4 do SWZ.
Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy PZP dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu w przypadku składania oferty wspólnej - załącznik nr 5.2 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Przystępując do procedury przetargowej Wykonawca jest zobowiązany w terminie do dnia 21-10-2022 r. do godziny 10.00 wnieść wadium na cały wymagany okres związania ofertą, w kwocie określonej dla oferowanego przez Wykonawcę zamówienia: 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100) .

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający może udzielić Wykonawcy zaliczek na podstawie art. 443 pkt 1 PZP na poczet wykonania przedmiotu Umowy o łącznej wartości nie większej niż 45% wartości wynagrodzenia o którym mowa § 2 ust.1 Projektowanych postanowień umowy.
Warunkiem udzielenia zaliczki jest wystąpienie przez Wykonawcę do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o udzielenie zaliczki na poczet wykonania przedmiotu Umowy wskazującego:
1) wartość planowanej zaliczki,
2) cel, na który ma być wydatkowana zaliczka, zakres robót i/lub materiałów, urządzeń będący przedmiotem zaliczki,
3) termin i sposób rozliczenia - harmonogram rozliczenia zaliczki,
wyjaśnienie: w harmonogramie zaliczki Wykonawca uwzględni spłatę zaliczki w oparciu o harmonogram rzeczowo finansowy, wymaga się, aby w harmonogramie Wykonawca uwzględnił spłatę zaliczki
w fakturze częściowej wystawianej zgodnie z § 8, wartość rozliczanej zaliczki musi wynosić co najmniej 20% wartości określonej na fakturze częściowej,
4) formę zabezpieczenia,
5) numer rachunku bankowego, na który Zamawiający dokona przelewu zaliczki.
Wykonawca może wnioskować o pierwszą zaliczkę po przygotowaniu placu budowy oraz wykonaniu robót budowlanych o wartości co najmniej 10% wartości wynagrodzenia o którym mowa § 2 ust.1. Realizacja powyższych zadań musi zostać potwierdzona w dzienniku budowy oraz przez Inspektora nadzoru.
Zamawiający może udzielić kolejnych zaliczek, pod warunkiem że Wykonawca wykaże, że wykonał zamówienie w zakresie wartości poprzednio udzielonych zaliczek i/lub wartość zaliczki została rozliczona.
Zamawiający ustala, że wartość każdej z udzielonych zaliczek nie może przekroczyć 10% wartości Umowy określonej § 2 ust. 1 tj. przekroczyć kwoty: ……………zł brutto.
Zaliczka będzie rozliczana fakturami częściowymi o których mowa w § 8 w następujących proporcjach: co najmniej 20% wartość zaliczki, pozostała wartość wynagrodzenia płatna przelewem na konto Wykonawcy. Dopuszcza się zwiększenie wartości spłacanej zaliczki w uzgodnieniu z Zamawiającym.
Zamawiający dopuszcza rozliczenie zaliczki w jednej oznaczonej płatności, w terminie wynikającym z harmonogramu spłaty zaliczki.
Zamawiający wskazuje nr konta do spłaty zaliczki przez Wykonawcę: ………………………………………….
W celu rozliczenia zaliczek za pomocą faktur częściowych Zamawiający będzie prowadził rejestr
z uwzględnieniem kwot i dat przekazanych zaliczek, rejestr faktur częściowych z uwzględnieniem daty faktury, wartości faktury, wartości kwoty należnej z tytułu spłaty zaliczki – załącznik nr 12 do Umowy.
Zamawiający udzieli zaliczki na realizację przedmiotu Umowy na kompletny wniosek Wykonawcy złożony wraz ze 100% zabezpieczeniem z tytułu wypłaconej zaliczki z terminem ważności 40 dni kalendarzowych dłuższym od planowanego terminu realizacji zaliczkowanych robót budowlanych określonych w harmonogramie rozliczenia.
Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w jednej lub kilku następujących formach:
1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
5) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
6) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
7) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U.2018.2017).
Oryginały dokumentów potwierdzających zabezpieczenie zaliczki stanowią załącznik do wniosku o zaliczkę.
Zamawiający zwraca zabezpieczenie zaliczki w terminie do 30 dni od dnia rozliczenia zaliczki i potwierdzenia przez Zamawiającego należytego wykonania zamówienia.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian Umowy oraz warunków ich wprowadzenia określa paragraf 15 "Zmiany Umowy", znajdujący się w Projektowanych Postanowieniach Umowy, stanowiący załącznik nr 10 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://rckikzg.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-21 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-19

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.