eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gniew › Przebudowa i adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w Opaleniu na potrzeby utworzenia Klubu Senior +Ogłoszenie z dnia 2022-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa i adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w Opaleniu na potrzeby utworzenia Klubu Senior +

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GNIEW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675296

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Grunwaldzki 1

1.5.2.) Miejscowość: Gniew

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-140

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rin@gniew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.gniew.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w Opaleniu na potrzeby utworzenia Klubu Senior +

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-94b8a9a6-3f35-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00369268

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026443/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Przebudowa i adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w Opaleniu na potrzeby utworzenia Klubu Senior +

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gniew/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gniew/proceedings.
2. W celu skrócenia czasu udzielania odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu platformazakupowa.pl i formularza "Wyślij wiadomość do Zamawiającego".
3. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania ofert oraz zmiany terminu otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał w sekcji "Komunikaty". Korespondencja, której adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452 z późn. zm.), określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na portalu platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB RAM, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowaną dowolną przeglądarkę internetową (w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0);
4) włączoną obsługę JavaScript;
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny program obsługujący format plików .pdf;
2. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z portalu platformazakupowa.pl określone
w regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod tym linkiem
w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący;
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej
pod tym linkiem.
3. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2017, poz. 2247 z późn. zm.), zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.
4. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf, .doc, .docx., .xls, .xls, .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. W celu ewentualnej kompresji danych, Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z następujących rozszerzeń: .zip, .7Z.
5. Wśród rozszerzeń powszechnych, a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar, .gif, .bmp, .numbers, .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
6. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10 MB, a także na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5 MB.
7. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów, np. podpisem osobistym i kwalifikowanym podpisem elektronicznym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
8. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisywania plików składających się na ofertę.
9. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty, np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
10. Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików, co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Rozdział 27 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Rozdział 27 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIN.271.1.13.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont budynku zlokalizowanego przy ul. Czyżewskiego 1 w miejscowości Opalenie (działka nr 59/7, obręb ewidencyjny Opalenie) na potrzeby utworzenia placówki wsparcia w formie Klubu Senior +.
Budynek jest własnością Gminy Gniew. Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 324,95 m2, kubatura – 2451,48 m3.
Zakres niniejszej inwestycji obejmuje wykonanie remontu pomieszczeń, wymianę pokrycia dachowego, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz zakup, dostawę i montaż wyposażenia. Wykonawca zapewni materiał oraz narzędzia do zrealizowania zamówienia, a także transport materiałów i elementów wyposażenia do miejsca wykonania zamówienia na swój koszt i ryzyko.
1. SALA ĆWICZEŃ (wymiary podłogi 11,8 m x 3,7 m; wysokość 3,0 m)
- wyniesienie ruchomości (meble, stoły, krzesła, wyposażenie);
- wymiana instalacji elektrycznej – okablowanie, osprzęt, oświetlenie;
- naprawa miejsc po wymianie instalacji i osprzętu elektrycznego;
- likwidacja lamperii olejnej na ścianach;
- przygotowanie ścian do wykonania gładzi gipsowych;
- demontaż drzwi dwuskrzydłowych pomiędzy salą ćwiczeń a salą główną;
- montaż nowych drzwi dwuskrzydłowych aluminiowych;
- opalanie farby z pozostałych drzwi i ościeżnic drewnianych;
- odnowienie powłok malarskich na drzwiach i ościeżnicach drewnianych;
- wykonanie gładzi gipsowych;
- wykonanie lamperii z tynku dekoracyjnego do wysokości 1,7 m;
- malowanie pozostałej powierzchni ścian;
- zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia (piłki gimnastyczne o średnicy 65 cm – 5 szt., materac gimnastyczny składany 180 x 60 x 5 cm – 10 szt., drabinki gimnastyczne do zamontowania na ścianie, kije do nordic-walking – 10 zestawów)
2. SALA GŁÓWNA – wymiary podłogi 13,54 m x 8,54m; wymiary sceny 4,14 m x 8,54 m
- wyniesienie ruchomości (meble, stoły, krzesła, wyposażenie);
- demontaż drzwi pomiędzy salą główną a korytarzem i na scenie;
- montaż drzwi przeciwpożarowych na scenie o szerokości 90 cm w klasie EI30;
- montaż nowych drzwi dwuskrzydłowych aluminiowych pomiędzy salą główną a korytarzem w przedziale 1/3 – 2/3;
- cyklinowanie i lakierowanie podłogi z deszczułek;
- wymiana oświetlenia;
- wykonanie gładzi gipsowych;
- malowanie pozostałej powierzchni ścian
3. WIATROŁAP – wymiary podłogi 1,65 m x 2,11 m; wysokość 3,0 m
- likwidacja lamperii olejnej na ścianach;
- demontaż drzwi pomiędzy wiatrołapem a korytarzem wraz z naświetlem zewnętrznym;
- wykucie parapetu;
- montaż nowych drzwi jednoskrzydłowych aluminiowych zewnętrznych;
- opalanie farby z naświetla pomiędzy wiatrołapem a korytarzem;
- odnowienie powłok malarskich naświetla;
- przygotowanie ścian do wykonania gładzi gipsowych;
- wykonanie gładzi gipsowych;
- wykonanie lamperii z tynku dekoracyjnego do wysokości 1,55 m
- malowanie pozostałej powierzchni ścian;
- wymiana oświetlenia
4. KORYTARZ Z SZATNIĄ – wymiary podłogi 10,5 m x 2,75 m; wysokość 3,0 m
- wymiana instalacji elektrycznej - okablowanie, osprzęt, oprawy oświetleniowe;
- naprawa miejsc po wymianie instalacji i osprzętu elektrycznego;
- demontaż ościeżnicy i drzwi zewnętrznych;
- montaż nowych drzwi dwuskrzydłowych aluminiowych w przedziale 1/3 – 2/3;
- przygotowanie sufitów do wykonania gładzi gipsowych;
- wykonanie gładzi gipsowych sufitów;
- malowanie sufitów;
- likwidacja lamperii olejnej na ścianach;
- przygotowanie ścian do wykonania gładzi gipsowych;
- opalanie farby z pozostałych drzwi i ościeżnic drewnianych;
- odnowienie powłok malarskich na drzwiach i ościeżnicach drewnianych;
- wykonanie gładzi gipsowych ścian;
- wykonanie lamperii z tynku dekoracyjnego do wysokości 1,7 m;
- malowanie pozostałej powierzchni ścian;
- zakup, dostawa oraz montaż zabudowy wnęki o wymiarach 3,00 m x 2,00 m z drzwiami przesuwnymi oraz wieszakami szatniowymi (8 szt.)
5. TOALETY – wymiary podłogi 3,7 m x 2,29 m; wysokość pomieszczenia – 3,0 m
- demontaż armatury i wyposażenie łazienek w umywalki i toalety;
- demontaż ościeżnic i drzwi zewnętrznych;
- wymiana instalacji elektrycznej – okablowanie, osprzęt, oprawy oświetleniowe;
- naprawa miejsc po wymianie instalacji i osprzętu elektrycznego;
- montaż nowych ościeżnic i drzwi łazienkowych wraz z okuciami;
- przygotowanie sufitów do wykonania gładzi gipsowych;
- wykonanie gładzi gipsowych sufitów;
- malowanie sufitów;
- przygotowanie ścian do wykonania gładzi gipsowych;
- wykonanie gładzi gipsowych ścian;
- wykonanie izolacji ścian z folii w płynie;
- malowanie pozostałej powierzchni ścian;
- wyrównanie powierzchni podłogi masami samopoziomującymi;
- uzupełnienie uszkodzonych płytek;
- wymiana kratek wentylacyjnych;
- montaż umywalek, toalet wraz z armaturą
- zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia (szafki łazienkowe – 2 szt., lustra – 2 szt., pojemniki na papier – 2 szt., szczotki do wc – 2 szt., kosze na śmieci – 2 zestawy)
6. KUCHNIA – wymiary podłogi 5,78 m x 3,73 m i 4,22 m x 3,83 m; wysokość 3,0 m
- wymiana armatury i zlewozmywaków;
- wymiana instalacji elektrycznej – okablowania, osprzętu, opraw oświetleniowych;
- naprawa miejsc po wymianie instalacji i osprzętu elektrycznego;
- demontaż podsufitki z płyt styropianowych;
- przygotowanie sufitów do wykonania gładzi gipsowych;
- wykonanie gładzi gipsowych sufitów;
- malowanie sufitów;
- przygotowanie ścian do wykonania gładzi gipsowych;
- zabudowy rur instalacyjnych płytami gipsowymi;
- wykonanie gładzi gipsowych ścian;
- malowanie pozostałej powierzchni ścian;
- wymiana kratek wentylacyjnych;
- zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia:
- kuchnia gazowa z dwoma piekarnikami do użytku przemysłowego (4 palniki gazowe + 2 piekarniki elektryczne) – 1 szt.;
- mikser wielofunkcyjny typu planetarny – 1 szt.;
- patelnie przemysłowe o średnicy ok. 40 cm teflonowe z pokrywką – 2 szt.;
- termosy ze stali nierdzewnej 2 l – 10 szt.;
- drobne akcesoria kuchenne – noże małe – 10 szt., noże duże – 3 szt., deski do krojenia drewniane – 10 szt., obieraczki – 10 szt., sita metalowe – 3 szt.
7. DACH – wymiary 5,5 x 22,5m x 2 + 4,5 x 22,5m
- demontaż pokrycia z papy;
- rozbiórka orynnowania;
- wzmocnienie konstrukcji dachu;
- ołacenie więźby dachowej;
- pokrycie dachu blachą trapezową;
- montaż obróbek i nowego orynnowania
8. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 9,9 kW
- zakup, dostawa oraz montaż instalacji fotowoltaicznych

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: długość okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Wymogi dotyczące zdolności do występowania przez Wykonawcę w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowego warunku.
2) Wymogi posiadania przez Wykonawcę uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowego warunku.
3) Wymogi dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawcy
Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 200.000,00 zł.
4) Wymogi dotyczące posiadania przez Wykonawcę zdolności technicznej
lub zawodowej odpowiedniej do wykonania przedmiotu zamówienia
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto każda, polegających na wykonaniu wielobranżowych robót budowlanych lub robót remontowo- budowlanych. Wykonawca nie może sumować kilku zamówień o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych wartości.
5) Wymogi dotyczące dysponowania przez Wykonawcę potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. W ramach tego warunku Wykonawca zobowiązany jest
do wykazania, że dysponuje:
a) 1 osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia i pełnić ona będzie funkcję Kierownika Budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane przez Zamawiającego obejmują:
1) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 200.000,00 zł. Jeżeli
z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć ww. dokumentów, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich
5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania
oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od Niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez te osoby czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 20 ust. 1 SWZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty zostaną wykonane przez poszczególnych Wykonawców.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 – 455 PZP oraz w zakresie wskazanym we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.
3. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gniew/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-14 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.