eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Przebudowa budynku wraz z termomodernizacją Domu Studenckiego Politechniki Warszawskiej "Ustronie" w Warszawie przy ul. Księcia Janusza 39Ogłoszenie z dnia 2022-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa budynku wraz z termomodernizacją Domu Studenckiego Politechniki Warszawskiej "Ustronie" w Warszawie przy ul. Księcia Janusza 39

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA WARSZAWSKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001554

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: PLAC POLITECHNIKI 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-661

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: +48 22 2347685

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mariola.plochocka@pw.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pw.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa budynku wraz z termomodernizacją Domu Studenckiego Politechniki Warszawskiej "Ustronie" w Warszawie przy ul. Księcia Janusza 39

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0f6506aa-3d8f-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00369199

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00035365/36/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.17 Przebudowa budynku wraz z termomodernizacją Domu Studenckiego Politechniki Warszawskiej "Ustronie" w Warszawie przy ul. Księcia Janusza 39

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.platformazakupowa.pl/transakcja/668101

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zgodnie z Tomem I SWZ pkt 12. Sposób komunikacji: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Za datę przekazania (wpływu)
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl
poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana
do Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej tylko w sytuacjach awaryjnych
np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu, awarii Platformy. Adres poczty elektronicznej wskazany został w pkt 1 Tom I

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Tom I SWZ pkt 12. Sposób komunikacji: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Za datę przekazania (wpływu)
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl
poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana
do Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej tylko w sytuacjach awaryjnych
np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu, awarii Platformy. Adres poczty elektronicznej wskazany został w pkt 1 Tom I

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z pkt 22 Tomu I SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.RB.MP.14.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa budynku wraz z termomodernizacją Domu Studenckiego Politechniki Warszawskiej "Ustronie" w Warszawie przy ul. Księcia Janusza 39

4.2.6.) Główny kod CPV: 71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71321000-4 - Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dokładnie opisany został w pkt 19 Tomu I SIWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Optymalizacja rozwiązań projektowych

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Organizacja pracy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z pkt 8 Tomu I SWZ. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Wykonawca musi być podmiotem prawnym, prowadzącym działalność gospodarczą
lub zawodową we własnym imieniu;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość sumy gwarancyjnej nie mniejszą niż 6 000 000,00 zł.
3) zdolności technicznej lub zawodowej - warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał 3 zamówienia finansowo i rodzajowo porównywalne z przedmiotem niniejszego postępowania,
- jako zadania porównywalne finansowo Zamawiający kwalifikował będzie wykonanie 3 zamówień polegających na wykonaniu robót budowlanych, o łącznej wartości powyżej 6 000 000 zł, w tym jednego z nich o wartości równej lub większej niż 3 000 000 zł (łącznie z podatkiem VAT)
- jako zadania porównywalne rodzajowo, tj. pod względem technicznym Zamawiający kwalifikował będzie wykonanie 3 zamówień polegających na remoncie, budowie, przebudowie lub rozbudowie czynnego obiektu użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego w tym co najmniej 1 termomodernizacji. Zamawiający rozumie te 3 zamówienia jako 3 odrębne zadania budowlane dotyczące 3 różnych przedmiotów zamówienia.
W niniejszym postępowaniu stosuje się definicję budynku użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego określoną w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.);
b) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia odpowiednio wykwalifikowane osoby w celu powierzenia podanych w tabeli funkcji:
aa) Projektant w branży architektonicznej - 5 lat (60 miesięcy) na stanowisku projektanta, uprawnienia
do projektowania w bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.
bb) Projektant w branży konstrukcyjno-budowlanej - 3 lata (36 miesięcy) na stanowisku projektanta, uprawnienia do projektowania w bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
cc) Projektant instalacji elektrycznych - 3 lata (36 miesięcy) na stanowisku projektanta, uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
dd) Projektant instalacji sanitarnych - 3 lata (36 miesięcy) na stanowisku projektanta, uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
ee) Kierownik budowy - 5 lat (60 miesięcy) na stanowisku kierownika budowy, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wystarczającym do wykonania zadania zgodnie z ustawą Prawo budowlane, tj. bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
ff) Kierownik robót elektrycznych - 3 lata (36 miesięcy) na stanowisku kierownika budowy
lub kierownika robót, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wystarczającym do wykonania zadania zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane, tj. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
gg) Kierownik robót sanitarnych - 3 lata (36 miesięcy) na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wystarczającym do wykonania zadania zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane, tj. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Osobami, którym powierzone będą funkcje wymienione w powyższej tabeli mogą być obywatele państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie w Polsce osób z państw Europejskich Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej.
Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z pkt 10.2. Tomu I SWZ:
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni aktualne na dzień złożenia następujące podmiotowe środki dowodowe:
1) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z pkt 10.2. Tomu I SWZ: Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni aktualne na dzień złożenia następujące podmiotowe środki dowodowe.
1) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt 8.1. 2);
b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów,
na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wykaz robót musi potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 8.1.3) a) SWZ.
c) Jeżeli Wykonawca powołuje się na roboty wykonywane w ramach konsorcjum, Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby w dokumentach potwierdzających, że wyszczególnione w tabeli roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone, były one ściśle wyspecyfikowane i potwierdzone przez wystawiającego referencje lub wykazane w protokole odbioru robót, w tym ich wartość brutto deklarowana przez Wykonawcę.
d) Wartości w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku posiadania zdolności technicznej i zawodowej będą przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego na dzień zakończenia realizacji wykazanych robót budowlanych;
e) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia musi zawierać dane na temat kwalifikacji zawodowych i doświadczenia wskazanych osób potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 8.1.3) b) niniejszego TOMU SWZ
f) Oświadczenia Wykonawcy, że w stosunku do niego nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835 )

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z pkt 14 Tomu I SWZ: OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
14.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
14.2. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz następujące dokumenty:
14.2.1 wypełniony Formularz cenowy wraz z załącznikiem nr 1;
14.2.2 dokument „Optymalizacja rozwiązań projektowych” umożliwiający ocenę ofert w ramach kryterium o tej samej nazwie zawierający opis oferowanych ponadpodstawowych materiałów, urządzeń i wyposażenia, zgodnie z zapisami pkt 19.2.2 niniejszego TOMU SWZ.
14.2.3 dokument „Organizacja pracy” – związany z oceną kryterium opisanego w pkt. 19.2.3 niniejszego TOMU SWZ – ujęty w nie więcej niż 3 strony tekstu, dotyczący rozpoznania istniejącego stanu faktycznego, możliwości organizacji terenu budowy i sposobu prowadzenia prac pod kątem minimalizacji utrudnień w funkcjonowaniu obiektu, zarówno dla pracowników, jak i studentów;
14.2.4 Niezłożenie wraz z ofertą dokumentów wskazanych w pkt 14.2.1 niniejszego TOMU SWZ skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia
14.3. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
14.3.1 odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania:
14.3.2 oświadczenie wymagane w pkt 10.1 niniejszego TOMU SWZ;
14.3.3 pełnomocnictwo do podpisania oferty względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty;
14.3.4 pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu
i zawarcia umowy;
14.3.4 oryginał gwarancji, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz;
14.3.5 (jeżeli dotyczy) - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby wzór oświadczenia stanowi formularz 1.2
14.3.6 (jeżeli dotyczy) – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wzór oświadczenia stanowi formularz 1.2.1;
14.3.7 (jeżeli dotyczy) – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia - wzór oświadczenia stanowi formularz 1.3.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Określono w Tom I pkt 16 SWZ. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 zł,
16.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 97 ust 7 ustawy Pzp.
16.3. Jeżeli wadium wnoszone jest w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. Zaleca się określenie terminu ważności gwarancji o jeden dzień dłużej, niż wynosi termin związania ofertą.
16.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na rachunek bankowy Banku PEKAO S.A. IV Oddział Warszawa nr 81124010531111000005005664
(w tytule przelewu należy wpisać słowo „wadium” i numer referencyjny postępowania).
W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin (data oraz godzina) uznania (zaksięgowania) kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego. W związku z powyższym wadium powinno wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert, tj. przed upływem godziny i dnia wyznaczonego, jako ostateczny termin składania ofert.
16.5. Zamawiający będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w wysokości 2% ceny całkowitej podanej w ofercie, w jednej lub w kliku formach, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Określono w Tom I pkt 9 SWZ. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia („konsorcjum”).
9.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118-123 ustawy Pzp („podmiot trzeci”).
9.3. Żaden z członków konsorcjum oraz żaden z podmiotów trzecich nie może podlegać wykluczeniu.
9.4. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu członkowie konsorcjum oraz Wykonawca wraz podmiotami trzecimi wykazują łącznie, przy czym nie dopuszcza się sumowania wiedzy i doświadczenia dwóch podmiotów w sytuacji, gdy dane zamówienie jest niepodzielne.
9.5. W przypadku konsorcjum oraz podmiotów trzecich Zamawiający wymaga wypełnienia
na Formularzu 1.3 oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy
lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy i/lub podmioty trzecie.
9.6. W przypadku podmiotów trzecich Zamawiający wymaga załączania zobowiązania o którym mowa w art. 118 ust 4 ustawy Pzp.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego (PPU) stanowiącymi treść Tomu II
SWZ: § 19 Zmiany Umowy. 1. Strony przewidują możliwość zmiany niniejszej umowy w przypadkach określonych w umowie oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych.
2. Poza przypadkami określonymi w innych postanowieniach umowy, Strony będą mogły wprowadzić zmiany do umowy w następujących przypadkach:
1) potrzeby dostosowania rozwiązań technicznych do zmian przepisów prawnych;
2) potrzeby dostosowania rozwiązań technicznych do warunków, w jakich realizowane jest zamówienie, w sytuacji, gdy dokładna ocena tych warunków nie była możliwa w dacie zawarcia umowy;
3) potrzeby optymalizacji efektów inwestycji dla Zamawiającego, w szczególności obniżenia kosztów robót, eksploatacji, napraw i remontów obiektu lub podwyższenia efektywności, jakości, żywotności obiektu;
4) potrzeby poprawy bezpieczeństwa ludzi i sprzętu w związku z realizacją przedmiotu umowy;
5) potrzeby wydłużenia okresu gwarancji jakości lub rękojmi za wady o dowolny okres;
6) potrzeby zmiany terminów wynikających z Harmonogramu (HRF);
7) konieczności skorelowania realizacji umowy z innymi projektami powiązanymi;
8) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń lub pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowej generacji albo nowych technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
9) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 nie mogą powodować wykroczenia poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SWZ.
4. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu konieczności wskazującego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie (odpowiednio) co najmniej jednej okoliczności wymienionej w ust. 2. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu Umowy.
5. W przypadku gdy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy dojdzie do istotnej zmiany cen materiałów lub kosztów istotnych dla realizacji zamówienia, każda ze Stron, po upływie każdego kolejnego 6-cio miesięcznego okresu realizacji przedmiotu Umowy, będzie uprawniona do wystąpienia do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia, z zastrzeżeniem, wniosek ten nie może dotyczyć tych robót, które zostały wykonane i odebrane przez Zamawiającego.
6. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku, o którym mowa w ust. 5:
1) podstawą ustalenia zmiany wynagrodzenia w odniesieniu do robót budowanych albo ceny czynników produkcji przyjęte z Informacji kwartalnej o stawkach robocizny oraz o cenach wybranych materiałów i sprzętu dla województwa mazowieckiego, publikowanej w wydawnictwie „SEKOCENBUD”, natomiast dla usług będą wskaźniki zmiany cen materiałów lub kosztów ogłaszane w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, dla kwartału poprzedzającego okres wnioskowanej zmiany;
2) maksymalna łączna wartość zmiany wynagrodzenia, z tytułu zmiany cen materiałów lub kosztów istotnych dla realizacji zamówienia, nie przekroczy 7 % wartości wynagrodzenia określonego w § 9 ust.1;
3) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 5-, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów istotnych dotyczących zobowiązania tego Podwykonawcy.
7. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Zgodnie z pkt 17.1 Tomu I SWZ: Wykonawca składa ofertę poprzez Platformę w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oznaczonym tą samą nazwą zawierającą również numer referencyjny za pośrednictwem Formularza składania oferty dostępnego pod adresem www.platformazakupowa.pl/transakcja/668101

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-17 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Tomie III SWZ, a warunki jego realizacji w Tomie II SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp, ale nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów. W sprawie ustalenia terminu wizji lokalnej Zamawiający wskazuje do kontaktu Pana Marcina Kosa, e-mail marcin.kos@pw.edu.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.
3. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku do
którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA -
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany w terminie: 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w tym dokumentacja projektowa wraz ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w tym roboty budowlane zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo–Finansowym (HRF) sporządzonym po wykonaniu dokumentacji projektowej. Zamawiający wymaga aby dokumentacja projektowa, wraz ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych była sporządzona w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy. Wykonawca zostanie wprowadzony na budowę najpóźniej 14-tego dnia od daty podpisania umowy. Wykonawca będzie wykonywał swoje zobowiązania z odpowiednim pośpiechem, aby dotrzymać terminów realizacji umowy, nawet w przypadku napotkania niespodziewanych trudności, zgodnie z Tomem II § 7 ust. 1 Projektowane postanowienia umowy (PPU).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.