eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Micha這wice › "安iadczenie us逝g cateringowych na potrzeby Szko造 Podstawowej im. Jana Paw豉 II w Micha這wicach w okresie od dnia 02.11.2022 r. do dnia 31.07.2023 r."Og這szenie z dnia 2022-09-29


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
„安iadczenie us逝g cateringowych na potrzeby
Szko造 Podstawowej im. Jana Paw豉 II w Micha這wicach
w okresie od dnia 02.11.2022 r. do dnia 31.07.2023 r.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Szko豉 Podstawowa im. Jana Paw豉 II w Micha這wicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000703581

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Jana Paw豉 II

1.5.2.) Miejscowo嗆: Micha這wice

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-091

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: ma這polskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 12 388 51 51

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@michalowice.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: michalowice.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka bud瞠towa

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Tak

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

„安iadczenie us逝g cateringowych na potrzeby
Szko造 Podstawowej im. Jana Paw豉 II w Micha這wicach
w okresie od dnia 02.11.2022 r. do dnia 31.07.2023 r.”

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-8bb769a8-3f75-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00369114

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-09-29

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00104306/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.3.2 安iadczenie us逝g cateringowych na potrzeby Szko造 Podstawowej im. Jana Paw豉 II w Micha這wicach w okresie od dnia 02.11.2022 r. do dnia 31.07.2023 r.

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zam闚ienie mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki okre郵one w art. 361 ustawy – us逝gi spo貫czne: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://bip.malopolska.pl/zswmichalowicach,m,411015,2022.html

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym, a Wykonawcami odbywa si przy u篡ciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej – sekretariat@michalowice.edu.pl.

Wykonawcy sk豉daj帷 ofert akceptuj postanowienia:
1) Regulaminu korzystania z systemu miniPortal – dost瘼nego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi;
2) Instrukcji u篡tkownika systemu miniPortal-ePUAP – dost瘼nego pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf.

Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w post瘼owaniu o udzielenie niniejszego zam闚ienia publicznego, musi posiada konto na ePUAP. Wykonawca posiadaj帷y konto na ePUAP ma dost瘼 do formularzy: z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.

Wi璚ej informacji: Rozdzia I. SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysy豉nia i odbierania dokument闚 elektronicznych, elektronicznych kopii dokument闚 i o鈍iadcze oraz informacji przekazywanych przy ich u篡ciu opisane zosta造 w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

Maksymalny rozmiar plik闚 przesy豉nych za po鈔ednictwem dedykowanych formularzy do: z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Przepustowo嗆 sieci 70Mb/s.
Wi璚ej informacji: Rozdzia I. SWZ

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, 瞠:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest W鎩t Gminy Micha這wice, z siedzib w Urz璠zie Gminy Micha這wice, przy Placu J霩efa Pi連udskiego 1, 32-091 Micha這wice, 20, z kt鏎ym mo積a skontaktowa si telefonicznie, pod numerem telefonu 12-388-50-03 lub za po鈔ednictwem wiadomo軼i e-mail, skierowanej na adres: sekretariat@michalowice.malopolska.pl;
b) Osob do kontaktu w sprawach dotycz帷ych ochrony danych osobowych jest inspektor ochrony danych osobowych, z kt鏎ym mo積a kontaktowa si e – mail: iod@michalowice.malopolska.pl*;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego znak post瘼owania: M.271.3.2022, nazwa post瘼owania: „安iadczenie us逝g cateringowych na potrzeby szko造 Podstawowej im. Jana Paw豉 IIw Micha這wicach w okresie od dnia 02.11.2022 r. do dnia 31.07.2023 r.”, prowadzonym w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 Pzp;
d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zam闚ie publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.);
e) Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy;
f) Obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy Pzp, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp;
g) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) Posiada Pani/Pan:
 Na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych;
 Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 Na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO;

* Wyja郾ienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, je瞠li w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzaj帷ego istnieje obowi您ek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyja郾ienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku Post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego ani zmian postanowie umowy w zakresie niezgodnym z ustaw Pzp oraz nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 oraz jego za陰cznik闚.
*** Wyja郾ienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa積e wzgl璠y interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa雟twa cz這nkowskiego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): i) Nie przys逝guje Pani/Panu:
a) W zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
b) Prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
c) Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: M.271.3.2022

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest wykonanie us逝gi pn. „安iadczenie us逝g cateringowych na potrzeby Szko造 Podstawowej im. Jana Paw豉 II w Micha這wicach w okresie od dnia 02.11.2022 r. do dnia 31.07.2023 r.”.

Wi璚ej informacji: Rozdzia III. SWZ

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 55321000-6 - Us逝gi przygotowywania posi趾闚

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55524000-9 - Us逝gi dostarczania posi趾闚 do szk馧

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna warto嗆 opcji oraz okoliczno軼i skorzystania z opcji:

Zamawiaj帷y zastrzega, 瞠 w ramach opcji mo瞠 ulec zwi瘯szeniu liczba dzieci, odpowiednio liczba posi趾闚 i wynagrodzenie wykonawcy, ale nie wi璚ej ni o 30% zam闚ienia podstawowego. Zmiana wynagrodzenia nast徙i w szczeg鏊no軼i w sytuacji, kiedy przed skorzystaniem z opcji warto嗆 wynagrodzenia umownego pozosta貫go po zap豉ceniu wcze郾iejszych faktur za wykonanie umowy nie b璠zie wystarczaj帷a na pokrycie zobowi您ania wynikaj帷ego z opcji .
Wi璚ej informacji: Rozdzia III. pkt 24 - 26 SWZ

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: od 2022-11-02 do 2023-07-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiaj帷y b璠zie kierowa si wy陰cznie kryterium ceny

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

I. W zakresie uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚 warunek zostanie uznany za spe軟iony je瞠li Wykonawca wyka瞠, 瞠 posiada aktualne uprawnienia do wykonywania okre郵onej dzia豉lno軼i lub czynno軼i obj皻ej przedmiotem zam闚ienia tzn. , je瞠li uzyska decyzj Pa雟twowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego, zatwierdzaj帷 lub warunkowo zatwierdzaj帷 zak豉d wprowadzaj帷y do obrotu lub produkuj帷y 篡wno嗆, o kt鏎ym mowa w art. 61-67 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpiecze雟twie 篡wno軼i i 篡wienia (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 2021 ze zm.) tj. posiada aktualny wpis do rejestru zak豉d闚 podlegaj帷ych urz璠owej kontroli Pa雟twowej Inspekcji Sanitarnej.

II. W zakresie zdolno軼i technicznej warunek zostanie uznany za spe軟iony, je瞠li Wykonawca wyka瞠, 瞠 dysponuje sprz皻em niezb璠nym do prawid這wego wykonania przedmiotu zam闚ienia, czyli minimum:
a) Sze軼ioma (6) termosami do przewozu 篡wno軼i o minimalnej pojemno軼i 5 litr闚;
b) Samochodem odpowiadaj帷ym wymaganiom sanitarno-higienicznym zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotycz帷ymi 篡wno軼i i 篡wienia okre郵onymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpiecze雟twie 篡wno軼i i 篡wienia (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 2021 ze zm.).

III. W zakresie zdolno嗆 zawodowej:
a) dotycz帷ej do鈍iadczenia:
Minimalny poziom warunku: Warunek zostanie uznany za spe軟iony je瞠li Wykonawca wyka瞠, 瞠 w okresie ostatnich 3 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, zrealizowa co najmniej dwa zam闚ienia o warto軼i nie ni窺zej ni 200 000,00 z (dwie軼ie tysi璚y 00/100 z) brutto polegaj帷e na przygotowaniu i dostawie wy篡wienia dla dzieci lub m這dzie篡 szkolnej.
Okresy wyra穎ne w latach, o kt鏎ych mowa powy瞠j, liczy si wstecz od dnia, w kt鏎ym up造wa termin sk豉dania ofert w post瘼owaniu.

b) dotycz帷ej kwalifikacji zawodowych os鏏 skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam闚ienia:
Minimalny poziom warunku: Warunek zostanie uznany za spe軟iony, je瞠li Wykonawca wyka瞠, 瞠 dysponuje co najmniej jedn osob, kt鏎a b璠zie pe軟i豉 funkcj dietetyka. Dietetyk musi posiada wykszta販enie wy窺ze co najmniej studi闚 zawodowych (licencjackich) na kierunku dietetyka lub inne r闚nowa積e uprawnienia umo磧iwiaj帷e pe軟ienie tej funkcji na przedmiotowym zam闚ieniu, np. technologia 篡wno軼i i 篡wienie cz這wieka (specjalno嗆 篡wienie cz這wieka) oraz zdrowie publiczne (specjalno嗆 dietetyka).

Wi璚ej: Rozdzia VI. SWZ

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: I. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporz康zone nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji;

II. O鈍iadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert w post瘼owaniu, albo o鈍iadczenia o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty w post瘼owaniu niezale積ie od innego wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej– o鈍iadczenie stanowi za陰cznik nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: I. Aktualne za鈍iadczenie o wpisie do rejestru zak豉d闚 podlegaj帷ych urz璠owej kontroli Pa雟twowej Inspekcji Sanitarnej, o kt鏎ym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpiecze雟twie 篡wno軼i i 篡wienia (t. jedn. Dz. U. z 2020, poz. 2021 ze zm.);

II. Wykaz os鏏, skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g wraz z informacjami na temat ich wykszta販enia niezb璠nego do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami – wz鏎 wykazu stanowi za. nr 4 do SWZ;

III. Wykaz us逝g wykonanych, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch r闚nie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego us逝gi zosta造 wykonane, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch s wykonywane, a je瞠li Wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – o鈍iadczenie Wykonawcy; w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch nadal wykonywanych referencje b康 inne dokumenty potwierdzaj帷e ich nale篡te wykonywanie powinny by wystawione w okresie ostatnich 3 miesi璚y.
Okresy wyra穎ne w latach lub miesi帷ach, o kt鏎ych mowa powy瞠j, liczy si wstecz od dnia, w kt鏎ym up造wa termin sk豉dania ofert w post瘼owaniu.
Je瞠li Wykonawca powo逝je si na do鈍iadczenie w realizacji us逝g wykonywanych wsp鏊nie z innymi Wykonawcami, powy窺zy wykaz dotyczy us逝g, w kt鏎ych wykonaniu Wykonawca bezpo鈔ednio uczestniczy - wz鏎 wykazu stanowi za陰cznik nr 5 do SWZ;
IV. Wykaz narz璠zi, wyposa瞠nia zak豉du lub urz康ze technicznych dost瘼nych wykonawcy w celu wykonania zam闚ienia publicznego wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi zasobami - wz鏎 wykazu stanowi za陰cznik nr 6 do SWZ.

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) W przypadku zmiany stawki podatku VAT podczas obowi您ywania niniejszej umowy strony zobowi您uj si do sporz康zenia stosownego aneksu, uwzgl璠niaj帷ego zaistnia陰 zmian;

2) Zmiany okresu realizacji umowy, nie d逝瞠j ni do 31 lipca 2023 r. w przypadku zmiany funkcjonowania Przedszkola Publicznego w okresie wakacyjnym wprowadzonej powszechnie obowi您uj帷ymi przepisami prawa, zmiana nie spowoduje zmiany liczby zamawianych posi趾闚 (ponad zam闚ienie podstawowe i zam闚ienie w ramach prawa opcji, o ile Zamawiaj帷y z niej skorzysta), ceny posi趾闚 oraz wynagrodzenia Wykonawcy;

3) Zmiany osoby pe軟i帷ej funkcj dietetyka spowodowanej chorob osoby pe軟i帷ej funkcj dietetyka, innym wypadkiem losowym, rezygnacj ze wsp馧pracy z Wykonawc lub innymi szczeg鏊nymi okoliczno軼iami pod warunkiem, 瞠 osoba b璠zie spe軟ia豉 wymagania okre郵one w 8 ust.1 umowy. Warunkiem wprowadzenia zmiany jest wykazanie przez Wykonawc przes豉nki, o kt鏎ej mowa powy瞠j poprzez przed這瞠nie odpowiednich dokument闚/o鈍iadcze osoby pe軟i帷ej funkcj dietetyka;

4) W przypadku zmiany ceny materia堯w lub koszt闚 zwi您anych z realizacj zam闚ienia zmiana wynagrodzenia b璠zie mo磧iwa w przypadku zmiany ceny materia堯w lub koszt闚 zwi您anych z realizacj zam闚ienia o wi璚ej ni 20% w stosunku do ceny materia堯w lub koszt闚 obowi您uj帷ych w dniu otwarcia ofert:
a) Przez zmian wysoko軼i cen materia堯w lub koszt闚 zwi您anych z realizacj zam闚ienia rozumie si zar闚no wzrost, jak i obni瞠nie odpowiednio cen lub koszt闚 wzgl璠em cen lub koszt闚 przyj皻ych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy okre郵onego w ofercie;
b) Wprowadzenie zmiany wysoko軼i wynagrodzenia wymaga uprzedniego z這瞠nia przez Wykonawc lub Zamawiaj帷ego o鈍iadczenia o wysoko軼i wzrostu ceny materia堯w lub koszt闚 zwi您anych z realizacj zam闚ienia. Wykonawca lub Zamawiaj帷y zobowi您any jest do przed這瞠nia szczeg馧owej kalkulacji koszt闚 wraz ze wskazaniem ich wp造wu na koszty realizacji zam闚ienia;
c) W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w lit. b), Strona, kt鏎a otrzyma豉 o鈍iadczenie, przeka瞠 drugiej Stronie informacj o zakresie, w jakim zatwierdza o鈍iadczenie, oraz wska瞠 kwot, o kt鏎 wynagrodzenie umowne powinno ulec zmianie, albo informacj o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem;
d) Poziom wzrostu koszt闚 zwi您anych z realizacj zam闚ienia oraz zmiana wysoko軼i wynagrodzenia zostan ustalone na podstawie wska幡ika og豉szanego w komunikacie Prezesa G堯wnego Urz璠u Statystycznego lub przez wskazanie innej podstawy, w szczeg鏊no軼i wykazu rodzaj闚 materia堯w lub koszt闚, w przypadku kt鏎ych zmiana ceny uprawnia strony umowy do 膨dania zmiany wynagrodzenia, odpowiednio na dzie otwarcia ofert oraz na dzie wprowadzenia zmiany do umowy.
2. Zmiany wynagrodzenia, o kt鏎ych mowa w ust. 1 pkt 4 mo磧iwe b璠 nie cz窷ciej ni dwa razy w okresie obowi您ywania umowy. Maksymalna warto嗆 zmiany wynagrodzenia nie mo瞠 przekroczy 30% wynagrodzenia brutto zam闚ienia podstawowego, o kt鏎ym mowa w 3 ust. 1 umowy.
3. Zmiana wynagrodzenia dokonana w trybie ust. 1 obowi您ywa b璠zie od miesi帷a nast瘼nego po miesi帷u, w kt鏎ym nast徙i豉 zmiana i b璠zie odnosi si wy陰cznie do cz窷ci przedmiotu Umowy wykonywanej po dniu wej軼ia w 篡cie aneksu zmieniaj帷ego wysoko嗆 wynagrodzenia.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-10-07 11:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 11:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2022-11-05

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.