eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świlcza › Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na dz. nr ewid. 2810 od km 0+000,00 do km 0+912,43 w miejscowości Bratkowice - inwestycja współfinansowana ze środków Lasów PaństwowychOgłoszenie z dnia 2022-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na dz. nr ewid. 2810 od km 0+000,00 do km 0+912,43 w miejscowości Bratkowice – inwestycja współfinansowana ze środków Lasów Państwowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Świlcza

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690582140

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Świlcza

1.5.2.) Miejscowość: Świlcza

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-072

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@swilcza.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.swilcza.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na dz. nr ewid. 2810 od km 0+000,00 do km 0+912,43 w miejscowości Bratkowice – inwestycja współfinansowana ze środków Lasów Państwowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fefa93bc-3f58-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00369015

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00042421/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na dz. nr ewid. 2810 od km 0+000,00 do km 0+912,43 w miejscowości Bratkowice

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Składanie ofert (w
tym pełnomocnictwa, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, inne dokumenty
składające się na ofertę, o których mowa w SWZ i ustawie): Ofertę należy złożyć w sposób
przewidziany w sekcji III.3.6. ogłoszenia. Ofertę wraz z załącznikami należy przesyłać drogą
elektroniczną za pośrednictwem:https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza (patrz: sekcja VIII.8.2
ogłoszenia) 2. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania
ofert): W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, podmiotowych
środków dowodowych oraz przekazywanie informacji (innych niż wskazanych w pkt. 1) odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail). Adres poczty elektronicznej do
komunikacji Wykonawców z Zamawiającym (email): przetargi@swilcza.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Oferty(w tym pełnomocnictwa, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy , inne
dokumenty składające się na ofertę, o których mowa w SWZ i ustawie):1) Wykonawca zamierzający
wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi zarejestrować (zalogować)
się
na Platformie i postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania
informatycznego pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza. Ofertę wraz z
załącznikami należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest
podać adres poczty elektronicznej (e-mail), na którym prowadzona będzie korespondencja związana
zpostępowaniem.2) Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w
szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert, wielkości
przesyłanych plików, odbierania dokumentów elektronicznych, zmiana lub wycofanie oferty oraz innych
czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce
„Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje3) ofertę sporządza się,pod rygorem nieważności, w
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym;4) w celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie i postępować
zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod adresem:
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view5) jeżeli dokumenty
elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w
poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku,wraz z
jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”;6)do oferty
należy dołączyć dokumenty wymagane w ustawie oraz w SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz
z plikami stanowiącymi ofertę;7) oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert;8)
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać
złożonej oferty;9) dane postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań pod adresem:
https://platformazakupowa.pl ze strony głównej z zakładki Postępowania lub pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza klikając opcję Postępowania.2. Sposób komunikowania
się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)1) w postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie
oświadczeń, wniosków, zawiadomień, podmiotowych środków dowodowych oraz przekazywanie
informacji (innych niż wskazanych w ust. 1 odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty
elektronicznej (e-mail) lub poprzez Platformę, dostępną pod
adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza2) we wszelkiej korespondencji związanej z
niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP) lub
numerem referencyjnym nadanym przez zamawiającego;3) adres poczty elektronicznej do komunikacji Wykonawców z Zamawiającym (e-mail): przetargi@swilcza.com.pl;4) za datę przekazania oświadczeń,wniosków, zawiadomień, podmiotowych środków dowodowych oraz informacji (innych niż
wskazanych w pkt 1 przyjmuje się datę ich przekazania na platformie -
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza lub wpłynięcia na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 3;

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119
z04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że:- administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Gmina Świlcza, 36-072 Świlcza 168; tel.: 17 8670100, fax: 17 8670157,
email:ug.swilcza@intertele,pl;- inspektorem ochrony danych osobowych u zamawiającego jak
wyżej jest Pan Daniel Panek, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – biuro@mpls.com.pl;-
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na dz. nr ewid. 2810 od km
0+000,00 do km 0+912,43 w miejscowości Bratkowice, numer referencyjny: RGI.271.27.2022, prowadzonym w trybie podstawowym; - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dn. 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;- Pani/Pana dane
osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;- obowiązek podania przez Panią/Pana danych
osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego;konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp;- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany,stosowanie do art. 22RODO;- posiada Pani/Pan:– na podstawie art. 15 RODO
prawo dostępu dodanych osobowych Pani/Pana dotyczących*;– na podstawie art. 16 RODO prawo do
sprostowania Pani/Pana danych osobowych** ;– na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18ust. 2 RODO***;– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;- nie przysługuje Pani/Panu:– w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo
do usunięcia danych osobowych;– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.
20RODO;– na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;-
w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego,
z uprawnienia,o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, zamawiający może żądać od
osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie
nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;- Zamawiający udostępnia
dane osobowe, o których mowa wart. 10 RODO, w celu umożliwienia korzystania ze środków
ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy, do upływu terminu na ich wniesienie;-
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Patrz: sekcja III 3.15 ogłoszenia: * Wyjaśnienie:W
przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1– 3 RODO,wymagało
by niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane
dotyczą,wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności
podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; ** Wyjaśnienie:
Skorzystanie przez osobę,której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia, o którym mowa w art.16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie
niezgodnym z ustawą.Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia
do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może
naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników; *** Wyjaśnienie: Prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia
przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust.1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RGI.271.27.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej położonej na dz. nr ewid. 2810 od km 0+000,00 do km
0+912,43 w miejscowości Bratkowice.
2. Zakres robót obejmuje:
1) dostosowanie się do wymagań warunków kontraktu:
a) wykonanie i zatwierdzenie projektu oznakowania i zabezpieczenia robót oraz organizacji ruchu na czas prowadzenia
robót wraz z zakupem, ustawieniem, rozbiórką (po zakończeniu robót) oraz utrzymaniem oznakowania w trakcie realizacji
robót;
b) dostosowanie do pozostałych wymagań Warunków Kontraktu, Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz szczegółowych STWiORB; spełnienie wymagań zarządców/właścicieli
istniejących sieci i innych organów zgodnie z załączonymi do dokumentacji technicznej uzgodnieniami, decyzjami i
warunkami technicznymi;
c) wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) i programu zapewnienia jakości (PZJ) oraz harmonogramu
rzeczowo-finansowego wraz aktualizacją w czasie robót;
2) roboty przygotowawcze:
a) wytyczenie proj. robót w terenie oczyszczenie i przygotowanie pasa drogowego;
b) usunięcie drzew i krzaków;
c) zdjęcie humusu darniny;
d) rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów;
3) roboty ziemne – wykonanie wykopów / nasypów w gruntach I-V kat.;
4) odwodnienie korpusu drogowego – przepusty pod zjazdami z rur PP;
5) podbudowy – oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych;
6) podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie: wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5
mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 15 cm;
7) ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem;
8) nawierzchnie:
a) nawierzchnie z kruszywa łamanego;
b) nawierzchnie z betonu asfaltowego;
9) roboty wykończeniowe:
a) umocnienie skarp, rowów i ścieków;
b) umocnienie poboczy;
10) roboty teletechniczne: przebudowa infrastruktury ORANGE POLSKA S.A.: przebudowa
i zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych.
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Warunków Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45231600-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub
finansowej tzn.:
a) Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 100 000,00 zł (słownie:
sto tysięcy złotych);
b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych);
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą wykazać, że warunek udziału w postępowaniu jak wyżej – spełnia
jeden z wykonawców samodzielnie lub łącznie (kumulatywnie) wszyscy/ kilku wykonawców wchodzących w skład grupy
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący zdolności technicznej lub
zawodowej, tzn. Wykonawca, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył
co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie drogi o wartości brutto
minimum 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) każda z tych robót budowlanych;
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą wykazać, że warunek udziału w postępowaniu jak wyżej – spełnia
jeden z wykonawców samodzielnie lub łącznie (kumulatywnie) wszyscy/ kilku wykonawców wchodzących w skład grupy
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
W przypadku wykonawców rozliczających się w innej walucie niż PLN (polski złoty), przeliczenia walut należy dokonać
według tabeli kursów średnich opublikowanych przez Narodowy Bank Polski w dniu wykonania zamówienia przez
wykonawcę, a jeżeli w tym dniu kursów nie ogłoszono, to według kursów ostatnio przed tą datą ogłoszonych.
W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą
polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący zdolności technicznej lub
zawodowej, tzn. wykonawcy którzy dysponują: co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej (lub odpowiadające im ważne uprawnienia
wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów). W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się
kwalifikacje równoważne do wymaganych zdobyte w innych państwach, uznane w myśl art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351).
W/w osoba fizyczna musi posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351) oraz Rozporządzeniem Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2021 r., poz. 2351) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów.
W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do wymaganych zdobyte w innych
państwach, uznane w myśl art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351).
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą wykazać, że warunek udziału w postępowaniu jak wyżej – spełnia
jeden z wykonawców samodzielnie lub łącznie (kumulatywnie) wszyscy/ kilku wykonawców wchodzących w skład grupy
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia
braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda
następujących podmiotowych środków dowodowych:
Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 6, 7 Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do
oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym
niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub
dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem – w zakresie
warunku wskazanego
w Rozdziale VIII pkt 1 lit. a SWZ;
2) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia – w zakresie warunku wskazanego w
Rozdziale VIII pkt 1 lit. b SWZ;
3) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
odpowiednie dokumenty - w zakresie warunku wskazanego w Rozdziale VIII pkt 2 SWZ;
4) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami - w zakresie warunku wskazanego w Rozdziale VIII pkt 3 SWZ;
5) w odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia (rozdz. VIII SWZ) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te
zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
5. Wykaz podmiotowych środków dowodowych wymaganych przez zamawiającego od wykonawcy, który polega na zdolnościach
technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy:
Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Określono w SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium
w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Banku Spółdzielczego w Głogowie Młp. Oddział w
Świlczy nr rachunku 92 9159 1023 2005 5000 0026 0074 z dopiskiem: „Wadium - nr postępowania RGI.271.27.2022”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci
elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w
ustawie p.z.p.
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż
pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Świlcza.
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby
poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium
nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98
ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w
Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie
pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem
nieważności.2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 455p.z.p. oraz
art. 3 umowy.3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, w zakresie:1)zmiany
terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane:a) warunkami atmosferycznymi
uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i
sprawdzeń,dokonywanie odbiorów lub inne czynniki zewnętrzne i niemożliwe doprze widzenia
wydarzenia które będą miały wpływ na termin realizacji umowy; b) zmianami będącymi
następstwem działania organów administracji, w szczególności:– przekroczeniem zakreślonych
przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń,uzgodnień itp.,–
odmową wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń,–zmianą przepisów
powodujących uzyskanie dokumentów, które te przepisy narzucają lub powodujących
konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia; c)natrafieniem
przez Wykonawcę na urządzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane lub
niewypały.niewybuchy. wykopalisk i archeologiczne;d) klęskami żywiołowymi;e) odmiennymi od
przyjętych w dokumentacji technicznej warunkami geologicznymi(kategorie gruntu,
kurzawka,głazy narzutowe itp.) skutkującymi niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych założeniach technologicznych;f) odmiennymi od przyjętych w
dokumentacji technicznej warunkami terenowymi, w szczególności istnieniem podziemnych sieci
instalacji,urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych(fundamenty. ściany
szczelne itp.)skutkującymi niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach
technologicznych lub materiałowych;g) odmiennym, od przyjętych
w dokumentacji technicznej, stanem istniejącym remontowanej / przebudowywanej konstrukcji -
możliwym do stwierdzeń a dopiero po odkopaniu / odsłonięciu, a skutkującym korektami w
projekcie.2) zmian osobowych;3) materiałów. parametrów technicznych. technologii wykonania
robót budowlanych,sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy;4) pozostałych
zmian:a)zmiana obowiązującej stawki VAT; dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu do
umowy uwzględniającego zmianę wartości wynagrodzenia umowy z tego tytułu;b) ....5)realizacji
dodatkowych robót budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się
niezbędne do jego wykonania ...Informacje dotyczące zakresu i rodzaju zmian umowy oraz
warunki ich wprowadzenia zostały określone w §21 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-13 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Do sekcji III.3.6.2) ogłoszenia: Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie
dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pomocą poczty elektronicznej,
na wskazany w pkt 2.2 adres e-mail. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi
być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia
30grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie(Dz. U. z 2020poz. 2452) oraz
rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415);1. Zamawiający zawiera umowę w
sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w
sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1,jeżeli w
postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko
jedną ofertę.3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą,będzie
zobowiązany przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy (jeżeli jego wniesienie było wymagane) w wysokości i formie określonej w Rozdziale XXI
SWZ.4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w
sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców. 5.Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
6. Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na dz. nr ewid. 2810 od km 0+000,00 do km 0+912,43 w miejscowości
Bratkowice – inwestycja współfinansowana ze środków Lasów Państwowych.
7. Stosownie do treści art. 257 ustawy p.z.p. Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia przedmiotowego
postępowania jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.