eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Polanów › "Budowa punktu czerpania wody na terenie leśnictwa Puławy - Nadleśnictwo Polanów"Ogłoszenie z dnia 2022-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa punktu czerpania wody na terenie leśnictwa Puławy – Nadleśnictwo Polanów”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE "LASY PAŃSTWOWE" NADLEŚNICTWO POLANÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330044275

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Klonowa 12

1.5.2.) Miejscowość: Polanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-010

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: 94 318 82 37

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: polanow@szczecinek.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://polanow.szczecinek.lasy.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa punktu czerpania wody na terenie leśnictwa Puławy – Nadleśnictwo Polanów”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-303da0a1-3f42-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00369003

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00199272/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budfowa Punktu Czerpania Wody w leśnictwie Puławy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwo.polanow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Złożenie oferty tylko za pośrednictwem Portalu e-Usługi SmartPZP - https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwo.polanow

Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w tym w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na platformie Portalu e-Usług SMARTPZP - https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwo.polanow oraz poczty elektronicznej, email: polanow@szczecinek.lasy.gov.pl, zenon.niedzialek@szczecinek.lasy.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa niezbędne wymagania techniczne umożliwiające pracę na platformie SMART PZP (https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwo-polanow ) tj.
− Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s
− Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0 , Windows 7 i MacOS 10.12 - Lub ich nowsze wersje,
− Zainstalowana przeglądarka internetowa: Firefox ver. 65 i późniejsze, Chrome ver. 66 lub późniejsze, Opera ver. 58 lub późniejsze, Internet Explorer 11.
− Przeglądarki zalecane: Chrome, Firefox, Opera.
− Włączona obsługa JavaScript,
− Oprogramowanie Java ver. 1.8
− Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny umożliwiający obsługę formatów .pdf..
Zamawiający rekomenduje złożenie oferty w formacie .pdf i podpisanie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z platformy Portalu e-Usług SMARTPZP (zał. nr 9 do SWZ). Ofertę należy złożyć w oryginale.
Zamawiający, informuje, że Platforma jest kompatybilna ze wszystkimi podpisami elektronicznymi. Do przesłania dokumentów i złożenia oferty nie jest niezbędne posiadanie certyfikatu kwalifikowanego. Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm
Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi profilu zaufanego można znaleźć pod adresem internetowym: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany
Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania podpisu osobistego można znaleźć pod adresem internetowym: https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Polanów z siedzibą w Polanowie, ul. Klonowa 12, 76-010 Polanów, e-mail: polanow@szczecinek.lasy.gov.pl, tel. 94 318 82 37. Z inspektorem ochrony danych osobowych w Nadleśnictwie Polanów można skontaktować się na adres e-mail iod@comp-net.pl .
Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX PZP, do upływu terminu do ich wniesienia.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 255-256 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o przepisy PZP, a także ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Niezależnie od postanowień pkt 21.7. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe,
Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w sytuacji, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 -3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty bieżącego bądź zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
2) do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
3) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.
Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP.
Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:
1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.16.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa punktu czerpania wody w formie schodów z kostki brukowej o wym. 7x18x38cm, szer. 5 m oraz podestu o szer. 1,0 m wraz ze wzmocnieniem linii brzegowej na dł. całkowitej 22 mb oraz dna zbiornika, w postaci materacy gabionowych wypełnionych kruszywem grubym, materace gabionowe należy zabezpieczyć wykonując palowanie. Ponadto należy przy punkcie czerpania wody wybudować plac manewrowy o wym. 20,0 x 20,0 m wykonany z płyt zbrojonych wielotorowych betonowych o wymiarach 100x75x12,5 cm. Plac manewrowy należy ograniczyć od skarpy poboczem o nawierzchni z kruszywa i szerokości 75 cm oraz krawężnikiem drogowym 15x30 cm (w miejscu zaprojektowanych schodów wskazanych w dokumentacji projektowej) oraz krawężnikiem najazdowym 15x22 cm w pozostałej części na szerokości umocnienia brzegowego.
Dodatkowo zostanie wybudowana droga wewnętrzna łącząca istniejącą drogę leśną z placem i punktem czerpania wody oraz zjazdy. Nawierzchnia drogi dojazdowej należy wykonać w układzie śladowym z płyt zbrojonych wielootworowych betonowych (miejscowo w układzie pełnym), wypełnienie pomiędzy płytami należy wykonać z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3. Zjazdy należy wykonać z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3.
Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z przekazaniem jej do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny w celu wniesienia jej na mapę zasadniczą (inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, w tym w szczególności mapę opatrzoną klauzulą urzędową, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, w oparciu o które mapa ta została sporządzona Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nie później niż w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego; w terminie odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, że inwentaryzacja powykonawcza została ukończona i złożona w PODGiK). Koszty tych czynności (w tym dokumentacji geodezyjnej) należy uwzględnić w cenie oferty.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w załącznikach nr 8 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45216121-8 - Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Podana numeracja wg nr SWZ
16.3. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:
1) W ramach kryterium „Cena” oceniana będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty, sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Cn
C = ------------ x 60 % x 100 pkt
Co

gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych,
Co - cena oferty ocenianej,
Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
W ramach kryterium „Cena” oceniana będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty.
2) W ramach kryterium „Gwarancja” ocenie podlegać będzie zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji na wykonane roboty budowlane. Ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób:
- oferta z gwarancją 12 miesięcy – 0 pkt.
- oferta z gwarancją 24 miesięcy – 20 pkt.
- oferta z gwarancją 36 miesięcy – 40 pkt.
Wykonawca zamieści informację o przyjęciu na siebie zobowiązania umownego dot. okresu gwarancji w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SWZ). W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji, uznaje się, że Wykonawca przyjmuje okres gwarancji najkrótszy (12 miesięcy) i otrzymuje 0 pkt w ramach niniejszego kryterium oceny ofert. W przypadku wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 12 miesiące oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z SWZ.
Wykonawca powinien zaoferować okres gwarancji w pełnych okresach i miesiącach tj.: 12, 24, 36 (i więcej miesięcy), przy czym najdłuższy możliwy okres gwarancji uwzględniony do oceny ofert to 36 miesięcy.
16.4. Podanie przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji niż 12 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty. W przypadku braku podania w ofercie Okresu Gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca zapewnia minimalną długość okresu gwarancji wymaganą przez Zamawiającego. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem:
O = C + G
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do występowania w obrocie gospodarczym.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. sytuacji ekonomicznej.
Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 0/100).
4) zdolności technicznej lub zawodowej
4.1. Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował co najmniej 2 roboty budowlane (przez robotę budowlaną rozumie się wykonanie robót na podstawie 1 umowy) polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg lub placów, placów manewrowych o nawierzchni utwardzonej lub ulepszonej, na kwotę nie mniejszą niż: 80 000,00 zł brutto każda (słownie: osiemdziesiąt tysięcy zł 00/100).
4.2. Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować następującymi osobami:
co najmniej 1 osobą na stanowisku kierownika budowy
Niniejsza osoba winna posiadać uprawnienia* budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń.
Ponadto osoba ta winna legitymować się minimum 2 – letnim doświadczeniem w kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót przy robotach polegających na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi (licząc od daty uzyskaniu odpowiednich uprawnień budowlanych). Nakładające się na siebie okresy pełnienia ww. funkcji nie sumują się.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z zapisami SWZ.
a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
i) art. 108 ust 1 pkt. 1 i 2 PZP,
j) art. 108 ust. 1 pkt. 4 PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne tytułem środka karnego,
- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
b) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 5 do SWZ),
c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem, Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
d) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
e) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
f) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w:
- art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP,
- art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 z późn. zm.),
- art. 109 ust. 1 pkt 5, 7, 8 i 10 PZP,
według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z zapisami SWZ.
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, 5-letni okres liczony jest wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
(wzór wykazu robot budowlanych stanowi załącznik nr 12 do SWZ)
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
b) Dowodów określających, czy wskazane przez Wykonawcę roboty budowlane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
c) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w lit. c, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
d) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 13 do SWZ).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

- Załącznik nr 4 – Zobowiązanie do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia;
- Załącznik nr 5 – Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP;
- Załącznik nr 6 – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
- Załącznik nr 7 – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw do wykluczenia;
- Załącznik nr 10 – Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Podana numeracja wg. nr SWZ
11.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2 700,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych 00/100)
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
11.2. Wadium może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
11.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BGŻ Koszalin nr rachunku: 28 2030 0045 1110 0000 0048 5280 lub w PKO BP I O/Koszalin nr rachunku 06 1020 2791 0000 7302 0013 6044 z dopiskiem: „Budowa PCW na terenie leś. Puławy – Nadl. Polanów” Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
11.4. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
11.5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 11.2. ppkt 2)-4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP w zw. z art. 266 PZP.
11.6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Podana numeracja wg nr SWZ.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamów. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamów. nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamów. warunki udziału w postępowaniu powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamów. dołączają do oferty oświad., z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamów. (konsorcjum):
1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamów;
2)oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji.
3)oświad., o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamów. Ww. oświad.powinny zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4)dokumenty te obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
5)dokumenty, o których mowa w pkt 9.2. lit. a i d wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamów. składają wspólnie, natomiast dokumenty, o których mowa w pkt 9.2. lit. b i c składa ten z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamów., który wykazuje spełnienie warunku udziału w postępowaniu, do którego wykazania służy dany dokument;
6) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
8) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.
9)Zamawiający informuje o treści przepisu art. 117 ust. 3 PZP, zgodnie z którym w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty podmiotowy środek dowodowy w postaci oświad., z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór stosownego oświadczenia został zawarty w formularzu ofertowym stanowiącym zał.nr 1 do SWZ i Zamawiający zaleca złożyć to oświad. właśnie w tym formularzu.
9.11 W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie SC postanowienia dot. oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamów. (konsorcjum) stosuje się odpowiednio z zastrzeżeniem, że do odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia dokumentów, należy załączyć (1) zaświad. właściwego naczelnika US potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, (2) zaświad. albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem,

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Pełny zakres informacji w SWZ
1.Strony dopuszcz. możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji Przedm. Umowy, o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończ. robót budow., w następujących sytuacjach:
1)jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania robót budowl. będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamaw., w szczegól. będą następstwem nieterminowego przekazania placu budowy, konieczności zmian w OPZ w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia robót budowl.
2)gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosfer. uniemożliwia.prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosfer, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
3)gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zamów. dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedm. Umowy,
4)wystąpienia niebezpiecz. kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami
5)jeżeli wystąpi brak możliwości wykon. robót z powodu nie dopuszcz. do ich wykonywania lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
6)wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedm. Umowy zgodnie z jej postanow..
7)wystąp. przerw w realizacji robót budow., powstałych z przyczyn zależnych od Zamaw.,
2.Wykonawca jest uprawniony do wnioskow. o zmianę Umowy w zakresie materiałów, parametrów techn., technologii wykonania robót budow., sposobu i zakresu wykonania przedm. Umowy w następujących sytuacjach:
1)konieczności zrealiz.jakiejkolwiek części robót, objętej przedm. umowy, przy zastos. odmien. rozwiązań technicz. lub technologicz., niż wskazane w OPZ i przedmiarze robót, a wynikaj. ze stwierdz. wad tych dokument. lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano,
2)wystąpienia warunków odbiegaj. w sposób istotny od przyjętych w dokum.projektowej, w OPZ i przedmiar. robót.
3.Dopuszcz. jest zmiana Przedm. Umowy poprzez zmianę zakresu robót bud. przewidzianych do wykonania w ramach niniejszej Umowy w przypadku:
1)konieczności wykon. robót zam. lub dodatkowych, których wykon. ma na celu prawidł. zrealizowanie Przedm. Umowy, a koniecz. ich wykonania wynika z wad dokum. projektowej,
2)konieczności wykon. robót zam. lub dodat. niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedm. Umowy, które nie zostały przewidziane w dokum. projektowej przekazanej przez Zamaw.,
3)zmiany dokum.projekt.wykonane z inicjatywy Zamaw. ze względu na stwierdzone wady, co spowoduje konieczność wykonania robót zam. lub dodatkowych;
4)zmiany decyzji administ., na podst. których prowadzone są roboty budowl. objęte Umową, powodujące zmianę dotychczas. zakresu robót przewidz. w dokum. projektowej,
4.Dopuszcz. jest zmiana Przedm. Umowy, w szczegól. zmiana sposoby wykonania Przedm.Umowy, zakresu robót, lokalizacji robót w sytuacji:
1)wystąp. innych war. geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niż te wskazane przez Zamaw. w dokum. projektowej, powod. koniecz.zmiany sposobu wykonania Przedm. Umowy;
2)wystąp. na terenie budowy niewybuchów, niewypałów, znalezisk archeolog. lub innych niezinwentaryz.obiektów, które uniemożliw. lub utrudniają wykon. robót na warunkach przewidz. w Umowie
5.Dopuszcz. jest zmiana wysok.wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:
1)konieczności wykonania robót dodatk., zamiennych lub innych nieprzewidz. w dokum. projekt.,
2)zmiany technologii wykonania robót lub mater. zastosow.do ich realizacji,
3)spełnienia się innych okolicz. uprawniaj. do zmiany Umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie Umowy, jeżeli mają one wpływ na wysokość wynagrodz..

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-13 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: 14.1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy Portalu e-Usług SMARTPZP : https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwo.polanow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-13 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Pełny zakres informacji zawarte są w SWZ zamieszczonej na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. dedykowana platforma zakupowa do obsługi komunikacji w formie elektronicznej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami oraz składania oferty: Portal e-Usług SMARTPZP: https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwo.polanow

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.