eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kalwaria Zebrzydowska › Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej - Miejskiej Przychodni ZdrowiaOgłoszenie z dnia 2022-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej – Miejskiej Przychodni Zdrowia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 357002301

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Pawła II 7

1.5.2.) Miejscowość: Kalwaria Zebrzydowska

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-130

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.7.) Numer telefonu: 338765341

1.5.8.) Numer faksu: 338765863

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: spzozkal2@op.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://spzoz-kalwaria.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fd43ac2b-043d-11ed-8000-d680d39e541a

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej – Miejskiej Przychodni Zdrowia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fd43ac2b-043d-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00368963

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00258392/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej – Miejskiej Przychodni Zdrowia

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Dostępność Plus dla zdrowia (nr POWR.05.02.00-00-0044/18) – Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00258541/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SP ZOZ/1/ZP/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. dla części I – Prace remontowe w budynku SP ZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.1 do SWZ w tym:

1. Przedmiar robót

Roboty budowlane w części I obejmują w szczególności:
1) Wymiana 20 drzwi do gabinetów POZ
2) Modernizacja istniejącego węzła sanitarnego w celu utworzenia WC dla osób niepełnosprawnych na niskim parterze
3) Modernizacja pomieszczenia dla osoby z dzieckiem na niskim parterze
4) Modernizacja istniejącego węzła sanitarnego w celu utworzenia WC dla osób niepełnosprawnych na parterze.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

4.5.5.) Wartość części: 206393,36 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dla części II – Budowa pochylni zewnętrznej przy budynku SP ZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.2 do SWZ w tym:
1. Dokumentacja techniczna
2. Przedmiar robót

4.5.3.) Główny kod CPV: 45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34953000-2 - Rampy wejściowe

4.5.5.) Wartość części: 73439,88 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dla części III – Dostawa elektronicznego podnośnika podłogowego z funkcją pionizatora szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.3 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 42417000-2 - Podnośniki i przenośniki

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33196200-2 - Sprzęt dla osób niepełnosprawnych

4.5.5.) Wartość części: 20084,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.4 Część IV: Dostawa bilirubinometru szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części IV zamówienia został określony w załączniku nr 1.4 do SWZ.

Dostawa sprzętu medycznego – bilirubinometru – 1 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.5.5.) Wartość części: 9490,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.5 Część V: Dostawa sprzętu medycznego szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części V zamówienia został określony w załączniku nr 1.5 do SWZ.

Dostawa sprzętu medycznego w części V obejmują w szczególności:
1) Zakup kozetki o regulowanej wysokości – 10 sztuk
2) Zakup przewijaków dla dzieci – 4 sztuki
3) Zakup wagi dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich do realizacji świadczeń medycznych – 2 sztuki
4) Zakup fotela ginekologicznego z regulacją wysokości (stopniowo rozkładanego) -1 sztuka
5) Zakup stołu zabiegowego regulowanego – 2 sztuki

4.5.3.) Główny kod CPV: 33196200-2 - Sprzęt dla osób niepełnosprawnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33192000-2 - Meble medyczne

33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.5.5.) Wartość części: 103687,91 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.6 Część VI: Dostawa sprzętu elektronicznego szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części VI zamówienia został określony w załączniku nr 1.6 do SWZ.

Dostawa sprzętu elektronicznego w części VI obejmują w szczególności:
1) Zakup 11 laptopów
2) Zakup 2 tabletów

4.5.3.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

4.5.5.) Wartość części: 31394,64 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.7 Część VII: Dostawa sprzętu dla osób z niepełnosprawnościami szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części VII zamówienia został określony w załączniku nr 1.7 do SWZ.

Dostawa sprzętu elektronicznego w części VII obejmują w szczególności:
1) Zakup pętli indukcyjnej mobilnej – 3 sztuki
2) Zakup pętli indukcyjnej stanowiskowej – 2 sztuki
3) Zakup urządzenia lektorskiego do czytania i rozpoznawania drukowanego tekstu – 2 sztuki.
4) Zakup kiosku multimedialnego – 1 sztuka

4.5.3.) Główny kod CPV: 32322000-6 - Urządzenia multimedialne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

32340000-8 - Mikrofony i głośniki

33185000-0 - Aparaty słuchowe

31682210-5 - Aparatura i sprzęt sterujący

33196200-2 - Sprzęt dla osób niepełnosprawnych

4.5.5.) Wartość części: 41780,12 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.8 Część VIII Zakup systemu kolejkowego szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części VIII zamówienia został określony w załączniku nr 1.8 do SWZ.

Dostawa sprzętu elektronicznego w części VIII obejmują w szczególności:
1. Zakup system kolejkowego – 1 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 31682230-1 - Graficzne panele wyświetlające

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.5.5.) Wartość części: 106585,00 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.9 Część IX: Dostosowanie strony internetowej i nagrania video w języku migowym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części IX zamówienia został określony w załączniku nr 1.9 do SWZ.

Dostawa sprzętu elektronicznego w części IX obejmują w szczególności:
1) Dostosowanie strony internetowej w celu spełniania wymogów standardu WCAG 2.1.
2) Zakup nagrania wideo o działalności placówki w polskim języku migowym

4.5.3.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33196200-2 - Sprzęt dla osób niepełnosprawnych

4.5.5.) Wartość części: 10927,32 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.10 Część X: Dostawa pozostałego wyposażenia – ławki szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części X zamówienia został określony w załączniku nr 1.10 do SWZ.

Dostawa pozostałego wyposażenia w części X obejmują w szczególności:
1) Zakup ławek do poczekalni – 30 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39113600-3 - Ławki

4.5.5.) Wartość części: 45817,50 PLN

Część 11

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.11 Część XI: Dostawa planów tyflograficznych – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części XI zamówienia został określony w załączniku nr 1.11 do SWZ.

Dostawa w części XI obejmuje:
1) Zakup planów tyflograficznych – 3 poziomy

4.5.3.) Główny kod CPV: 33196200-2 - Sprzęt dla osób niepełnosprawnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

31523200-0 - Trwałe znaki informacyjne

4.5.5.) Wartość części: 12900,27 PLN

Część 12

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.12 Część XII: Przeprowadzenie szkoleń dla kadry placówki szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części XII zamówienia został określony w załączniku nr 1.12 do SWZ.

Przeprowadzenie szkoleń dla kadry placówki w części XII obejmuje w szczególności:
1) Szkolenie dla 11 osób kadry placówki z zakresu wdrożenia, stosowania i utrzymania Standardu Dostępności POZ
Cykl 2 szkoleń w 2 grupach x 1 dzień wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, do wielokrotnego użytku.
I grupa z zakresu wdrożenia, stosowania i utrzymania Standardu Dostępności POZ dla kierowników komórek organizacyjnych.
II grupa z zakresu wdrożenia, stosowania i utrzymania Standardu Dostępności POZ, dla koordynatora opieki POZ, koordynatora dostępności, kierownika POZ
Szkolenie stacjonarne w miejscu zamawiającego.

2) Szkolenie kadry placówki z zakresu komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami. Szkolenie dla 46 osób z podziałem na grupy. Cykl szkoleń w grupach 7 / 8 osobowych x 1dzień. Szkolenia wg. autorskiego harmonogramu, uwzględniające ramowy program szkoleń- zał. 3 Standard dostępności styczeń 2022 r. ) wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, do wielokrotnego użytku.
Szkolenie stacjonarne w miejscu zamawiającego.

3) Szkolenie dla 2 osób z zatrudniania osób z niepełnosprawnością dla kadry zarządzającej. Szkolenie wg. autorskiego harmonogramu, uwzględniające ramowy program szkoleń- zał. 4 Standard dostępności styczeń 2022 r. ) Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkolenia on-line.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.5.5.) Wartość części: 57500,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 121651,49 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 121651,49 PLN

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 121651,49 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 121651,49 PLN

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 15990,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 15990,00 PLN

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 12300,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 12300,00 PLN

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wykonawca w wyznaczonym terminie, nie przesłał wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 53628,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 53628,00 PLN

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 81918,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 81918,00 PLN

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 72508,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 72508,50 PLN

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

- cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
- Wykonawca nie złożył w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wymaganych dokumentów

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 36900,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 124230,00 PLN

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7134,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 49200,00 PLN

Część 10

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

SEKCJA VI OFERTY (dla części 10)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 55350,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 55350,00 PLN

Część 11

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

SEKCJA VI OFERTY (dla części 11)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 18450,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 33210,00 PLN

Część 12

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 12)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 12)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 25300,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 32787,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 25300 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 12)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: JBBR STRATEGY & INNOVATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5252628114

7.3.3) Ulica: Ul. Paryska 24/1

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 03-935

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 12)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 25300,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-03-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.