eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubomino › Modernizacja nawierzchni dróg kategorii gminnej w Gminie Lubomino w miejscowościach: Wójtowo - Biała Wola - ŚwiękityOgłoszenie z dnia 2022-09-28

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja nawierzchni dróg kategorii gminnej w Gminie Lubomino w miejscowościach: Wójtowo - Biała Wola – Świękity

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lubomino

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000540920

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kopernika 7

1.5.2.) Miejscowość: Lubomino

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-135

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 895324450

1.5.8.) Numer faksu: 895324451

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@lubomino.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubomino.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja nawierzchni dróg kategorii gminnej w Gminie Lubomino w miejscowościach: Wójtowo - Biała Wola – Świękity

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-df34b5e5-3f3a-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00368938

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00005499/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Modernizacja nawierzchni dróg kategorii gminnej w Gminie Lubomino w miejscowościach: Wójtowo - Biała Wola – Świękity

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lubomino

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lubomino

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lubomino 1)Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl
dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności
podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla
Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 2)W celu skrócenia czasu
udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. 3) Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku
„Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. 4)
Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest dany Wykonawca, będzie przekazywana w formie
elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do danego Wykonawcy. 5) Zamawiający, określa niezbędne wymagania
sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej
przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich
nowsze wersje, c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0, d)
włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, f)
szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. g) oznaczenie czasu odbioru danych przez
platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z
zegarem Głównego Urzędu Miar. h) maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy
do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. 7.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 1) akceptuje warunki korzystania z
platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz
uznaje go za wiążący, 2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)-(Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str.1 z późn.zm.) „RODO” administrator informuje o zasadach oraz przysługujących Pani/Panu prawach
związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy
Lubomino –Andrzej Mazur, w zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych. Z
Administratorem Danych Osobowych – można się skontaktować poprzez adres email andrzej.mazur@lubomino.ug.gov.pl,
telefonicznie pod nr 89-532-44-50 lub pisemnie na adres siedziby administratora - ul. Kopernika 7 11-135 Lubomino. Administrator
Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez:
• adres email ido@lubomino.pl,
• telefonicznie 089-532-44-61
• lub pisemnie na adres siedziby Urzędu Gminy w Lubominie – ul. Kopernika 7.
Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora, w tym
realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych do ustawy.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
Ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
- Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda(art.6ust.1 lit. a RODO) na
przetwarzanie danych osobowych. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy publiczne i podmioty upoważnione na
podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz podmioty, którym Administrator Danych Osobowych powierzy
przetwarzanie danych osobowych, w szczególności:
- podmioty świadczące na rzecz Urzędu Gminy Lubomino usługi pocztowe;
- każdy zainteresowany odbiorca
- informacje o Wykonawcach, którzy uczestniczyli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne na podstawie
ustawy Prawo Zamówień publicznych oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej. Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa – Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 r. nr 14 poz. 67 ze zm.) Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do danych osobowych, w tym
prawo do uzyskania kopii tych danych, sprostowania (poprawiania) danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych
osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) jeżeli
Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. Pani / Pana dane osobowe są
pozyskiwane w oparciu o przepisy prawa.
Pani / Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora w innych celach, udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego.
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RGKiT.271.12.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji nawierzchni dróg kategorii gminnej w Gminie Lubomino w miejscowościach: Wójtowo, Biała Wola i Świękity. Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Lubomino ma na celu: poprawę bezpieczeństwa transportu publicznego, poprawę dostępności mieszkańców do ośrodków życia społecznego, wpływa na podniesienie bezpieczeństwa dowozu uczniów do placówek oświatowych. Realizacja inwestycji wpływa na zwiększenie aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców, zwiększa szanse na podjęcie zatrudnienia oraz przeciwdziała wykluczeniu komunikacyjnemu. Zakres prac obejmuje m.in. przebudowę nawierzchni drogowych celem przywrócenia równości profilu poprzecznego i podłużnego oraz wzmocnienie nośności, konserwację/modernizację rowów przydrożnych, konserwację/modernizację istniejących przepustów, wykonanie zjazdów na posesje przyległe do drogi, wykonanie oznakowania.
2) Inwestycja polega na zmianie nawierzchni smołowej, betonowej i gruntowej nieulepszonej na bitumiczną lub gruntowej ulepszonej, wykonaniu obustronnych poboczy oraz przebudowie zjazdów na posesje i pola. Zadanie polega na zaprojektowaniu i modernizacji odcinka drogi w istniejącym pasie drogowym. Przed przystąpieniem do projektowania, jeśli to konieczne, należy przeprowadzić badania geotechniczne w celu ustalenia warunków gruntowych i wodnych na danym terenie. Uzyskanie niezbędnych ostatecznych decyzji lub zezwoleń należy do Wykonawcy.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres prac oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia określa dokumentacja, w skład której wchodzą niżej wymienione dokumenty:
a) Program funkcjonalno-użytkowy wraz z koncepcjami dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja nawierzchni dróg kategorii gminnej w Gminie Lubomino w miejscowościach: Wójtowo – Biała Wola - Świękity” stanowiący załącznik nr 13;
b) Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 14 do SWZ;
c) Wzór umowy - stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.
4) Na realizację przedmiotowego zamówienia Zamawiający otrzymał Dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
5) Przewidywany zakres robót:
a) opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację nawierzchni,
b) wykonanie niezbędnych robót rozbiórkowych istniejącej konstrukcji jezdni i zjazdów na posesje,
c) wycinka drzew kolidujących z inwestycją,
d) zabezpieczenie kabli telefonicznych i energetycznych rurami osłonowymi,
e) wymiana przepustów pod zjazdami,
f) remont lub przebudowa istniejących przepustów pod koroną drogi,
g) wykonanie konstrukcji jezdni,
h) wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej,
i) wykonanie jezdni o nawierzchni z mieszanki kruszyw 0-31,5 mm,
j) wykonanie zjazdów o nawierzchni bitumicznej,
k) wykonanie zjazdów o nawierzchni z mieszanki kruszyw 0-31,5 mm,
l) wykonanie poboczy z mieszanki kruszyw 0-31,5 mm,
m) wyprofilowanie terenu przyległego, na który odbywać się będzie powierzchniowe odprowadzenie wód z drogi, w granicy pasa drogowego,
n) regulacja wysokościowa nowych oraz istniejących urządzeń – studni, zasuw wodociągowych itp.,
o) sporządzenie tymczasowej organizacji ruchu,
p) sporządzenie stałej organizacji ruchu,
q) oznakowanie drogi zgodnie z projektem stałej organizacji,
r) sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.
6) Dokumentacja, którą należy przewidzieć do wykonania, to:
a) mapa do celów projektowych,
b) badania geologiczne podłoża pod drogą (jeśli wymagane),
c) operat wodnoprawny na wszystkie projektowane urządzenia wodne – przepusty, rowy itp. (jeśli wymagany),
d) projekt zagospodarowania terenu z zaznaczeniem istniejących i projektowanych obiektów,
e) projekt techniczny na modernizację nawierzchni drogi, poszerzony o wszystkie elementy niezbędne do wykonania zadania – z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych przebudów infrastruktury technicznej,
f) projekt stałej organizacji ruchu,
g) szczegółowe specyfikacje wykonania i odbioru na cały zakres robót przewidziany w projekcie – na wszystkie branże,
h) przedmiar robót i kosztorys – z uwzględnieniem podziału na branże,
i) projekt organizacji ruchu na czas budowy.
7) Projekty, specyfikacje techniczne i roboty budowlane wykonać zgodnie z rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury Wytycznymi Technicznymi WT 1, WT 2, WT 3, WT 4 i WT 5 oraz innymi aktualnymi w dacie obowiązywania Umowy przepisami i normami.
8) Do obowiązków Wykonawcy będzie należało uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii i zatwierdzeń w/w dokumentacji wymaganych obowiązującymi przepisami branżowymi.
9) Wszelkie prace projektowe Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić w porozumieniu z Inwestorem i na bieżąco uwzględniać przejęte wspólnie rozwiązania. Ostateczną dokumentację zawierającą wszystkie wymagane przepisami uzgodnienia oraz decyzje administracyjne, należy przekazać zamawiającemu w następujących ilościach:
a) projekt zagospodarowania terenu z zaznaczeniem istniejących i projektowanych obiektów, w skali 1:1000 – 4 egz.,
b) projekt – 4 egz.
c) szczegółowe specyfikacje techniczne – 2 egz.,
d) kosztorys – 2 egz.,
e) projekt docelowej organizacji ruchu – 4 egz.,
f) dokumentacja w wersji elektronicznej na płycie cd – 1 egz., zawierająca:
- dokumenty w formacie edytowalnym oraz pdf
- rysunki w formacie edytowalnym dwg lub dxf oraz pdf

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 36

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: aspekty społeczne

4.3.6.) Waga: 4

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda, by wykonawca wykazał, iż:
 posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 4.000.000,00 zł.
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia, o którym mowa w rozdziale IX część 2 ust. 2 pkt 1 SWZ (wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ), które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a następnie, na podstawie dokumentu, o którym mowa w rozdziale IX część 3 ust. 1 pkt 3 SWZ, złożonego na wezwanie Zamawiającego, przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona


zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek zdolności technicznej i zawodowej zamawiający żąda, by wykonawca wykazał:
 nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie, przebudowie lub budowie drogi (placów, parkingów, ścieżek rowerowych, lotnisk) wraz z wykonaniem nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej o powierzchni co najmniej 10.000 m2 z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania;
 dysponuje przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającą minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami stanowiącymi przedmiot zamówienia.
Uwaga: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa w Rozdziale IX część 3 ust 1 pkt 4 SWZ, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
3. Zamawiający informuje, iż Wykonawcy występujący wspólnie, w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp, ww. warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać wspólnie / łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 50.00,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a. pieniądzu;
b. gwarancjach bankowych;
c. gwarancjach ubezpieczeniowych;
d. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Warmińskim Banku Spółdzielczym w Jonkowie Oddział Lubomino nr rachunku 57 8857 1054 3001 0007 0292 0005 z dopiskiem „Wadium – nr postępowania RGKiT.271.12.2022”
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
a. musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w Pzp, bez potwierdzania tych okoliczności;
b. z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
c. powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
d. termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
e. w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
f. beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Lubomino;
g. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
h. musi zostać złożone w oryginale w postaci elektronicznej.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie:
a. pieniężnej – zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;
b. poręczeń lub gwarancji – wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą.
7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-12 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lubomino.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-12 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.