eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Remont pomieszczenia socjalnego w budynku użytkowym przy ul. Raszyńskiej 8/10 w WarszawieOgłoszenie z dnia 2022-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont pomieszczenia socjalnego w budynku użytkowym
przy ul. Raszyńskiej 8/10 w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTERÓW W WARSZAWIE

1.3.) Oddział zamawiającego: OEIiZK w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142735680

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Raszyńska 8/10

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-026

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 579 41 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@oeiizk.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.oeiizk.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont pomieszczenia socjalnego w budynku użytkowym
przy ul. Raszyńskiej 8/10 w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-469fb846-3f1c-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00368797

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00317288/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Remont pomieszczenia socjalnego w budynku użytkowym przy ul. Raszyńskiej 8/10 w Warszawie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-469fb846-3f1c-11ed-8832-4e4740e186ac

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej Platformie e-Zamówienia, pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/ . Szczegółowe informacje w Rozdziale XII SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie Platformy e-zamówienia i dostępne pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub droga elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”
Sposób składania ofert, pytań, dokumentów został opisany na Platformie e-zamówienia w zakładce „Centrum pomocy”
Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na Portalu e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych netto, jest Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie (dalej: OEIiZK), z siedzibą główną przy ul. Raszyńskiej 8/10, 02-026 Warszawa oraz siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 73, 02-006 Warszawa.
2. Dane kontaktowe.
W przypadku jakichkolwiek żądań i pytań dotyczących Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 22 579 41 46.
Mogą Państwo także skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: (a) na adres poczty elektronicznej: iod@oeiizk.waw.pl, (b) telefonicznie na numer: 22 626 83 90, (c) listownie na adres siedziby głównej administratora.
3. Cel przetwarzania oraz podstawy prawne.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu wypełnienia obowiązków prawnych, ciążących na administratorze z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: Ustawa), w celu przeprowadzenia przez administratora jako zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych netto, do którego stosuje się przepisy Ustawy.
4. Okres przechowywania danych.
Państwa dane osobowe – pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – przetwarzane będą przez okres tego postępowania oraz przechowywane – według kategorii archiwalnej tej dokumentacji – przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Okres ten może być przedłużony o czas niezbędny dla dokonania trwałego zniszczenia tej dokumentacji.
5. Odbiorcy danych.
• Państwa dane – pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż zasadniczo postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne, zaś ograniczenie dostępu do Państwa danych może wystąpić w przypadkach, określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w przepisach Ustawy;
• Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane (udostępniane) osobom lub podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umów, zawartych przez administratora.
6. Realizacja praw.
Posiadają Państwo:
• prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
• prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
Nie przysługuje Państwu:
• prawo do usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
• prawo do przenoszenia danych osobowych,
• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OEIiZK/ZP-3/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 51726,86 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są: roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczenia socjalnego w budynku użytkowym przy ul. Raszyńskiej 8/10 w Warszawie.
Przedmiot zamówienia obejmuje: prace w zakresie instalacji elektrycznej oraz prace budowlane, w tym wymianę dwóch okien. Szczegółowe informacje zawiera Załącznik Nr 11 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z rozdziałem XVIII SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Wykonawca powinien być wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile wymóg taki wynika z odrębnych przepisów, lub do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie konkretyzuje tego warunku.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie konkretyzuje tego warunku.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
4.1) Wykonawca winien wykazać wykonanie z należytą starannością, a w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowym ukończeniem, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych wykonanych w budynku mieszkalnym lub budynku użyteczności publicznej*, a każda z tych robót miała wartość co najmniej 50 000,00 zł brutto;
4.2) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za powierzone instalacje techniczne branży elektrycznej i wszelkie instalacje pomocnicze wykonane we własnym zakresie, metody organizacyjno-techniczne prowadzenia robót oraz stosowanie przepisów BHP.
* UWAGA:
i. W każdym przypadku pod pojęciem „budynku użyteczności publicznej” Zamawiający rozumie budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji oraz o funkcji mieszanej zawierającej powyżej określone funkcje; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.
ii. Przez „budowę” należy rozumieć wykonanie budynku w określonym miejscu, a także jego odbudowę, rozbudowę, nadbudowę.
iii. Przez „przebudowę” należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.
iv. Przez „remont” należy rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.
v. W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi publikacja przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.
3. Ponadto Wykonawcy załączą dowody potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. W przypadku, gdy na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału, wykazywane są roboty budowlane realizowane wspólnie z innymi podmiotami/konsorcjantami, warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli to Wykonawca/Wykonawcy składający ofertę lub ofertę wspólną w przedmiotowym postępowaniu, faktycznie zrealizowali prace remontowe, które parametrami (takimi, jak przedmiot umowy i jej wartość) odpowiada postawionemu warunkowi udziału w postępowaniu.
4. Zamawiający nie dopuszcza sumowania robót (prac) w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, tzn. niedopuszczalne jest wykazywanie się pojedynczymi robotami, zrealizowanymi odrębnie przez różnych Wykonawców, występujących wspólnie/konsorcjantów i ich sumowanie – w celu osiągnięcia wymaganej przez Zamawiającego liczby robót (prac). Dopuszczalne natomiast jest sumowanie robót (prac), gdy w realizacji każdej z nich brał udział co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie/konsorcjantów – pod warunkiem, że przypadająca na niego zrealizowana/realizowana część pracy instalacyjnej odpowiada parametrom tych prac wymaganych przez Zamawiającego (w zakresie przedmiotu umowy i jej wartości).
5. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów oraz warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnienie tych warunków przez Wykonawców.
6. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: szczegółowe informacje w rozdz. IX SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: szczegółowe informacje w rozdz. IX SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych, 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, Oddział w W-wie nr 71 1020 1026 0000 1002 0179 5996 z dopiskiem: Wadium SYGNATURA POSTĘPOWANIA – OEIiZK/ZP-3/2022.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp, bez potwierdzania tych okoliczności;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie z siedzibą przy ul. Raszyńskiej 8/10, 02-026 Warszawa, NIP: 1132453940, REGON: 142735680;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
8) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;
2) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu, w postaci elektronicznej został złożony wraz z ofertą.
7. Z wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia musi wynikać, iż zabezpiecza ona roszczenia zamawiającego spowodowane działaniem każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a tym samym w treści gwarancji lub poręczenia powinni być wymienieni wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum). W przypadku nieprawidłowego sporządzenia gwarancji wadialnej lub poręczenia wadialnego przez konsorcjum - oferta konsorcjum podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5 i pkt 14 ustawy Pzp.
8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą, zostanie odrzucona.
9. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa ustawa Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja). W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej. Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym). W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum.
2. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej, tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez pełnomocnika.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia,
o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te wstępnie potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w oświadczeniu zgodnym z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ), które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie powinno zostać złożone wraz z ofertą.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”. Wraz z formularzem należy złożyć wypełnione załączniki wskazane w SWZ i udostępnione na platformie.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-12 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.