eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Dostawa i montaż mebli biurowych i gabinetowych w budynku Prokuratury Regionalnej w LublinieOgłoszenie z dnia 2022-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa i montaż mebli biurowych i gabinetowych w budynku Prokuratury Regionalnej w Lublinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Prokuratura Regionalna w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 363823200

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Okopowa 2a

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-950

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 815282016

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: barbara.brus@prokuratura.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lublin.pr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż mebli biurowych i gabinetowych w budynku Prokuratury Regionalnej w Lublinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c9cbce0b-3f25-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00368765

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00072051/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa mebli biurowych dla Prokuratury Regionalnej w Lublinie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c9cbce0b-3f25-11ed-9171-f6b7c7d59353

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, w tym informacje dotyczące wymogu użycia podpisu elektronicznego zostały szczegółowo przedstawione w Rozdziale 11 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące RODO zostały szczegółowo przedstawione w Rozdziale 22 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2005-7.261.6.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 83322,76 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa i montaż mebli biurowych w budynku Prokuratury Regionalnej w Lublinie przy ul. Okopowej

4.2.5.) Wartość części: 81542,27 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39130000-2 - Meble biurowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1. Zamawiający, w zakresie Części I i Części II postępowania dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:


Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena (PC) 60
2 Okres Gwarancji (G) 40

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

17.1. Dla Kryterium „CENA (C)”.

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cn
C = ------- x 60 pkt
Cb
gdzie,
C- liczba punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

17.2. W kryterium „ Okres gwarancji” Zamawiający dokona oceny z zastosowaniem następujących zasad:
5) ocenie podlegać będzie wskazany w Formularzu ofertowym okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na przedmiot zamówienia od dnia zawarcia umowy,
6) Zamawiający wymaga aby minimalny termin okresu gwarancji wynosił 60 m-cy od dnia zawarcia umowy. Oferta z krótszym okresem gwarancji będzie podlegała odrzuceniu. Wykonawca, który zaproponuje 60 miesięczny okres gwarancji nie otrzyma w tym kryterium punktów. W przypadku, gdy Wykonawca nie poda okresu gwarancji w Formularzu ofertowym, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaproponował okres 60 miesięcy.
7) liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona w następujący sposób:
a) 0 pkt – za zaoferowany okres gwarancji 60 m-cy od dnia podpisania przez strony umowy protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń,
b) 10 pkt – za zaoferowany okres gwarancji 66 m-cy od dnia podpisania przez strony umowy protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń,
c) 20 pkt – za zaoferowany okres gwarancji 72 m-cy od dnia podpisania przez strony umowy protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń,
d) 30 pkt – za zaoferowany okres gwarancji 78 m-cy od dnia podpisania przez strony umowy protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń,
e) 40 pkt – za zaoferowany okres gwarancji 84 m-cy od dnia podpisania przez strony umowy protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń,
8) W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt

17.3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (O) obliczoną na podstawie wzoru:

O = C + G
gdzie:
O- łączna liczba punktów oferty ocenianej,
C- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena brutto”,
G - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Okres gwarancji”.

17.4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów,
tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ww. kryteriów oceny ofert. Maksymalna punktacja wynosi 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa i montaż mebli gabinetowych w budynku Prokuratury Regionalnej w Lublinie przy ul. Okopowej

4.2.5.) Wartość części: 1780,49 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39130000-2 - Meble biurowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1. Zamawiający, w zakresie Części I i Części II postępowania dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:


Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena (PC) 60
2 Okres Gwarancji (G) 40

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

17.1. Dla Kryterium „CENA (C)”.

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cn
C = ------- x 60 pkt
Cb
gdzie,
C- liczba punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

17.2. W kryterium „ Okres gwarancji” Zamawiający dokona oceny z zastosowaniem następujących zasad:
5) ocenie podlegać będzie wskazany w Formularzu ofertowym okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na przedmiot zamówienia od dnia zawarcia umowy,
6) Zamawiający wymaga aby minimalny termin okresu gwarancji wynosił 60 m-cy od dnia zawarcia umowy. Oferta z krótszym okresem gwarancji będzie podlegała odrzuceniu. Wykonawca, który zaproponuje 60 miesięczny okres gwarancji nie otrzyma w tym kryterium punktów. W przypadku, gdy Wykonawca nie poda okresu gwarancji w Formularzu ofertowym, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaproponował okres 60 miesięcy.
7) liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona w następujący sposób:
a) 0 pkt – za zaoferowany okres gwarancji 60 m-cy od dnia podpisania przez strony umowy protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń,
b) 10 pkt – za zaoferowany okres gwarancji 66 m-cy od dnia podpisania przez strony umowy protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń,
c) 20 pkt – za zaoferowany okres gwarancji 72 m-cy od dnia podpisania przez strony umowy protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń,
d) 30 pkt – za zaoferowany okres gwarancji 78 m-cy od dnia podpisania przez strony umowy protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń,
e) 40 pkt – za zaoferowany okres gwarancji 84 m-cy od dnia podpisania przez strony umowy protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń,
8) W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt

17.3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (O) obliczoną na podstawie wzoru:

O = C + G
gdzie:
O- łączna liczba punktów oferty ocenianej,
C- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena brutto”,
G - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Okres gwarancji”.

17.4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów,
tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ww. kryteriów oceny ofert. Maksymalna punktacja wynosi 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Dla Części I postępowania:
Wykonawca musi spełniać warunek doświadczenia tj. wykazać należyte wykonanie
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwóch dostaw,
z których każda polegała na dostawie mebli biurowych lub gabinetowych o wartości brutto co najmniej 90 000 zł brutto każda. Zamawiający uwzględni każdą należycie wykonaną lub wykonywaną dostawę zakończoną przed upływem terminu składania ofert, a także trwającą nadal, pod warunkiem, że dostawa została zrealizowana do dnia upływu terminu składania ofert na wartość brutto co najmniej 90 000 zł. Przez wartość dostawy Zamawiający rozumie łączną wartość dostarczonych mebli biurowych w ramach jednej umowy, a przez jedną dostawę Zamawiający rozumie sumę dostaw w ramach jednej umowy.
Dla Części II postępowania:
Wykonawca musi spełniać warunek doświadczenia tj. wykazać należyte wykonanie
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwóch dostaw,
z których każda polegała na dostawie mebli biurowych lub gabinetowych o wartości brutto co najmniej 2 000 zł brutto każda. Zamawiający uwzględni każdą należycie wykonaną lub wykonywaną dostawę zakończoną przed upływem terminu składania ofert, a także trwającą nadal, pod warunkiem, że dostawa została zrealizowana do dnia upływu terminu składania ofert na wartość brutto co najmniej 2 000 zł. Przez wartość dostawy Zamawiający rozumie łączną wartość dostarczonych mebli biurowych w ramach jednej umowy, a przez jedną dostawę Zamawiający rozumie sumę dostaw w ramach jednej umowy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert, że nie podlega wykluczeniu z postępowania. i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia należy złożyć wg wymogów Załącznika nr 4, 5 i 9 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: dla Części I postępowania:
wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed terminem składania ofert zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4 pkt 1) SWZ. Wykaz usług wraz z załącznikami Wykonawca zobowiązany jest złożyć dla każdej Części postępowania oddzielnie.

dla Części II postępowania:
wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed terminem składania ofert zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4 pkt 1) SWZ. Wykaz usług wraz z załącznikami Wykonawca zobowiązany jest złożyć dla każdej Części postępowania oddzielnie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) Oświadczenia o których mowa w pkt 8.2 SWZ składa z ofertą każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonują wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 6 do SWZ,
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3 SWZ składa odpowiednio Wykonawca / -cy, który / którzy wykazuje / -ą spełnienie warunku
10.3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

21.2 Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartych umów, na podstawie art. 454-455 ustawy Pzp oraz postanowień Projektu Umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-10 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-10 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.