eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz miejskich jednostek organizacyjnych w roku 2023Ogłoszenie z dnia 2022-09-28

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz miejskich jednostek organizacyjnych w roku 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Gliwice

1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255335

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zwycięstwa 21

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32-238-55-30

1.5.8.) Numer faksu: 32-238-55-27

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: za@um.gliwice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gliwice.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 631-21-97-866

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 17

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: (32) 238-25-10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@biblioteka.gliwice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://biblioteka.gliwice.pl/

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

Zgodnie z poleceniem służbowym nr 9/22 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 19 sierpnia 2022 r. oraz na mocy porozumienia nr ZA.271.23.2022 CRU: 1666/22 z dnia 15.06.2022 r. Urząd Miejski w Gliwicach (Wydział Zamówień Publicznych) został wyznaczony do przeprowadzenia niniejszego postępowania na rzecz wydziałów Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz miejskich jednostek organizacyjnych*.

* Informacje o płatnikach umów zostały zawarte w załączniku nr 8 do SWZ.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz miejskich jednostek organizacyjnych w roku 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a550812d-2f7c-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00368758

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020337/19/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz miejskich jednostek organizacyjnych w roku 2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.gliwice.eu/zamowienia-publiczne/zamowienie/13530

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami (z zastrzeżeniem sposobu przygotowania i złożenia oferty) odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poczty elektronicznej,

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami (z zastrzeżeniem sposobu przygotowania i złożenia oferty) odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poczty elektronicznej,
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”,
3) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracj i publicznej (ePUAP) https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania,
4) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB,
5) za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania
na ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: Zamawiający na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp odstępuje od użycia środków komunikacji elektronicznej wyłącznie w zakresie przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w rozdziale 10 SWZ pkt 4) lit. a) oraz w rozdziale 20 SWZ.

1. Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę ww. przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą w sposób określony w niniejszym rozdziale SWZ, tj. przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie zgodności z kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert należy złożyć w zamkniętym pudełku/kartonie uniemożliwiającym zapoznanie się z jego treścią przed terminem otwarcia ofert. Na wierzchu należy nanieść opis:

"Przedmiotowy środek dowodowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz miejskich jednostek organizacyjnych w roku 2023 (sprawa nr ZA.271.23.2022)".

2. Pudełko/karton powinien również zawierać dane umożliwiające identyfikację Wykonawcy.

3. Zamknięte pudełko/karton należy złożyć do dnia 11-10-2022 r. do godz. 10:00 w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, parter (wejście od ul. Wyszyńskiego); w przypadku przesyłek składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do Biura Podawczego.
4. Otwarcie pudełka/kartonu odbędzie się w dniu 11-10-2022 r. o godz. 10:30, po odszyfrowaniu oferty, której przedmiotowy środek dowodowy dotyczy.

UWAGA: odstąpienie od użycia środków komunikacji elektronicznej dotyczy wyłącznie przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w rozdziale 10 pkt 4) lit. a) oraz rozdziale 20 SWZ.

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja zawarta w rozdziale 26 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZA.271.23.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
- Dostawa materiałów biurowych na potrzeby wydziałów Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz miejskich jednostek organizacyjnych w roku 2023.

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w następujących załącznikach:
- załącznik nr 5 - formularz cenowy.

Oferowane przez Sprzedawcę materiały biurowe:
- muszą być fabrycznie nowe i wolne od wad oraz muszą posiadać oryginalne opakowania producenta, nie mogą nosić znamion użytkowania oraz muszą być pełnowartościowe w pierwszym gatunku, tzn. bez odkształceń, nieuszkodzone mechanicznie, kompletne,
- muszą być opatrzone w etykiety identyfikujące każdy produkt,
- materiały biurowe o ograniczonym terminie trwałości muszą mieć co najmniej 6 miesięczny okres przydatności do użytku, licząc od dnia dostawy.

Zamawiający dopuszcza możliwość samodzielnego konfekcjonowania przez Wykonawcę w przypadku, jeżeli w trakcie realizacji umowy zamówione zostaną ilości inne niż opakowania zbiorcze producenta. Oferowane przez Wykonawcę artykuły muszą być dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej oraz spełniać odpowiednio wymagania określone w obowiązujących w okresie realizacji umowy przepisach i normach.


WARUNKI GWARANCJI:
Materiały wymienione w pozycji nr 30, 31, 67, 68, 295, 296, 297, 298 formularza cenowego, stanowiącego ZAŁĄCZNIK nr 5, muszą posiadać gwarancję producenta na okres wskazany w formularzu cenowym liczonym od pierwszego dnia dostawy.

UWAGA!!!
Wskazane w formularzu cenowym nazwy własne należy traktować jako przykładowe i w odniesieniu do oczekiwanych przez Zamawiającego parametrów oraz właściwości, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem, że zapewniają one uzyskanie parametrów nie gorszych od wskazanych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ. Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w formularzu cenowym produkty z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów oraz właściwości dla zachowania najwyższej jakości dostarczonego towaru. Kryteria równoważności określono w załączniku nr 5 do SWZ w kolumnie "Towar" dla poz. 18, 24, 27, 167, 308, 309.

Wykonawca będzie dostarczał towar sukcesywnie na podstawie składanych przez Zamawiającego zamówień częściowych.

Wymagany termin gwarancji: zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.,
Wymagany termin rękojmi: nie dotyczy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30237430-2 - Markery

30197330-8 - Dziurkacze

30192800-9 - Etykiety samoprzylepne

42994220-8 - Przybory do laminowania

30141200-1 - Kalkulatory biurkowe

30192100-2 - Gumki

44812300-8 - Farby do celów szkolnych

37822100-7 - Kredki

37822300-9 - Kredy

39292500-0 - Linijki

39241200-5 - Nożyczki

30192130-1 - Ołówki

30192125-3 - Pisaki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

zgodnie z treścią § 9 umowy

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

zgodnie z treścią § 9 umowy

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższego kryterium. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość materiałów

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast powyższego dokumentu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem,

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach nie wcześniejszych niż podano powyżej.
- oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o treści ZAŁĄCZNIKA NR 4 do SWZ w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
- oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a) przedmiotowe środki dowodowe składane w ramach kryteriów oceny ofert - próbki materiałów biurowych wskazanych w rozdziale 20 SWZ.
UWAGA: Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający nie przewiduje wezwania do ich złożenia lub uzupełnienia (art. 107 ust. 2 w zw. z ust. 3 ustawy Pzp).
b) przedmiotowe środki dowodowe składane w ramach potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania:
- karty katalogowe lub inne dokumenty z dokładnym opisem potwierdzającym, że materiały wymienione w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, pod pozycją nr: 133, 134, 140, 143 posiadają formułę dry-safe lub równoważną, tzn. marker/mazak pozostawiony bez zatyczki nie wysycha przez kilka dni, co najmniej 3 dni,
- karty katalogowe lub inne dokumenty z dokładnym opisem potwierdzającym, że oferowane produkty posiadają właściwości opisane w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 5, w kolumnie towar dla pozycji nr 17, 19, 21, 26, 28, 29, 30, 31, 67, 68, 201, 287, 295, 296, 297, 298.
c) przedmiotowe środki dowodowe składane jedynie w sytuacji, gdy wykonawca zaoferuje produkty równoważne:
- karty katalogowe lub inne dokumenty z dokładnym opisem potwierdzającym, że oferowane produkty (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ) są równoważne do produktów wymaganych przez Zamawiającego oraz posiadają wymagane parametry (jeżeli takie zostaną zaoferowane), dotyczy pozycji nr 18, 24, 27, 167, 308, 309.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 5.8.) lit. b) i c) lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający jednokrotnie wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może, zamiast odpowiednich podmiotowych środków dowodowych, złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na podmiotowe środki dowodowe stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, chyba że zamawiający ma uzasadnione podstawy do zakwestionowania informacji wynikających z zaświadczenia lub certyfikatu

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z § 7 wzoru umowy - ZAŁĄCZNIK NR 6A, 6B do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-11 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Niniejsze postępowanie jest prowadzone w oparciu o art. 41 ustawy Pzp. Urząd Miejski w Gliwicach (Wydział Zamówień Publicznych) jest Zamawiającym wyznaczonym do przeprowadzenia niniejszego postępowania w imieniu wydziałów Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych.

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawcę, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.