eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › "URUCHOMIENIE I UTRZYMANIE SYSTEMU KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH"Ogłoszenie z dnia 2022-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„URUCHOMIENIE I UTRZYMANIE SYSTEMU KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

1.3.) Oddział zamawiającego: Szpital św. Wojciecha al. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 221964385

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowe Ogrody 1-6

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-803

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 587684626

1.5.8.) Numer faksu: 587614629

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@copernicus.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.copernicus.gda.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„URUCHOMIENIE I UTRZYMANIE SYSTEMU KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eb42e532-3f1b-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00368263

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/copernicus/aukcje

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/copernicus/aukcje

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Niezbędne wymagania sprzętowo –
aplikacyjne umożliwiające pracę na stronie internetowej www.platformazakupowa.pl to: -stały dostęp do sieci Internet o
gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,-komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2
GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,
lub ich nowsze wersje,-zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,-
włączona obsługa JavaScript,-zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,-Szyfrowanie
na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.-Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową
stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: • Administratorem Państwa danych osobowych jest Copernicus Podmiot
Leczniczy Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk.• Inspektorem ochrony danych w COPERNICUS Podmiot
Leczniczy Sp. z o.o. jest Andrzej Kopytek adres e-mail: akopytek@wss.gda.pl, nr telefonu 58 76 40 339. • Państwa dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia
publicznego. • Państwa dane mogą zostać udostępnione osobom lub podmiotom na podstawie art. 18 oraz art. 74 ust. 1, 2 ustawy z
dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych( Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) dalej „ustawa Pzp”.• Państwa dane nie
będą przekazywane do państwa trzeciego.• Państwa dane będą przechowywane do zakończenia obowiązującego nas okresu
przechowywania tych danych.• Co do zasady posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Jednakże
uprawnienia powyższe muszą być realizowane w granicach dopuszczalnych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.•
Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż
przetwarzanie danych osobowych Państwa narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.• Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp. • Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: D10.251.60.F.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi związane z uruchomieniem i utrzymaniem systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących przez okres 12 miesięcy w Copernicus PL Sp. z o.o. w Gdańsku na posesjach:
• Szpital im. M. Kopernika, ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk
• Szpital przy ul. Powstańców Warszawskich 1 / 2, 80-152 Gdańsk
• Szpital św. Wojciecha, ul. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk
• Hostel, ul. Braci Majewskich 22, 80-457 Gdańsk
• Poradnia Leczenia Zeza, ul. Wejhera 12, 80-346 Gdańsk
• Wojewódzkie Centrum Onkologii, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2, 80-210 Gdańsk
• Wojewódzkie Centrum Onkologii, Al. Zwycięstwa 31/32, 80-209 Gdańsk
• Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna, Al. Zwycięstwa 39, 80-219 Gdańsk
• Copernicus Profilaktyka, ul. Wałowa 27, 80-860 Gdańsk
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości, zawarte są w zał. nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz w zał. nr 4 do SWZ – Projekt Umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50313100-3 - Usługi w zakresie naprawy fotokopiarek

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50323000-5 - Naprawa i konserwacja komputerowych urządzeń peryferyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) cena 70%
2)termin wdrożenia i uruchomienia usługi 30%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wdrożenia i uruchomienia usługi

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolności technicznej lub zawodowej-
- Zamawiający wymaga posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie wykonania lub wykonywania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej 1 wdrożenia systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących na 3 000 000 stron A4;
- Zamawiający wymaga posiadania przynajmniej jednego punktu serwisowego znajdującego się na terenie trójmiasta;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zał. 5 do SWZ,
2) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o których mowa w §IX ust. 1 pkt. 2, ppkt 4 SWZ- wykaz usług w zakresie wykonania lub wykonywania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej 1 wdrożenia systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących na 3 000 000 stron A4- zał. nr 7 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych:
- dokumentu potwierdzającego autoryzację serwisową, gwarancyjną minimum 3 producentów posiadanych przez Zamawiającego urządzeń HP/Samsung, Brother, Ricoh, Xerox, OKI.

Zamawiający informuje, iż w przypadku nie złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa wyżej lub w sytuacji w której złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
Jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, Zamawiający nie wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, Zamawiający nie wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) Pełnomocnictwo do dokonywania czynności, o których mowa w pkt 2 powinno mieć postać dokumentu stwierdzającego
ustanowienie pełnomocnika, podpisanego przez uprawnionych do ich reprezentacji przedstawicieli wszystkich pozostałych
Wykonawców. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie oryginału lub w formie kopii poświadczonej za zgodność
przez notariusza. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
4) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
5) Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej
formy prawnej w celu złożenia oferty.
6) Warunek określony w § IX ust. 1 pkt 1) SWZ powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.
7) Wykonawcy składający wspólną ofertę, o których mowa w niniejszym ustępie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli takie ustalono).
8) Jeżeli w postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców, o których mowa w niniejszym ustępie, Zamawiający żąda
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ- projektem umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać elektronicznie za pomocą platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/copernicus/aukcje

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-06 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.