eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Remont pomieszczeń: sanitariatów i pomieszczenia socjalnego znajdujących się na terenie ITB przy ul. Ksawerów 21 w Warszawie, budynek A.Ogłoszenie z dnia 2022-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont pomieszczeń: sanitariatów i pomieszczenia socjalnego znajdujących się na terenie ITB przy ul. Ksawerów 21 w Warszawie, budynek A.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Techniki Budowlanej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000063650

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Filtrowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-611

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@itb.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.itb.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont pomieszczeń: sanitariatów i pomieszczenia socjalnego znajdujących się na terenie ITB przy ul. Ksawerów 21 w Warszawie, budynek A.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-171e0c5a-3ef8-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00367091

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://itb.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 6. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.
6.1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:
elektronicznie na adres e-mail: zamowienia@itb.pl lub za pośrednictwem Platformy znajdu-jącej się pod adresem: https://itb.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”.

zgodnie z pkt. 6 SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z pkt. 6 SWZ
7.1. Oferta, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik II.1 SWZ)
sporządzone w formie elektronicznej przez Wykonawcę powinny być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji lub przez pełnomocnika.6.10. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
6.11. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia PE i RE 679/ 2016 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę jest Instytut Techniki Budowlanej z siedzibą w 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Instytut Techniki Budowlanej; 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1; telefon 22 5796466; adres email: iod@itb.pl
3. Dane osobowe Pani/Pana udostępnione przez Wykonawcę przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Remont pomieszczeń: sanitariatów i pomieszczenia socjalnego znajdujących się na terenie ITB przy ul. Ksawerów 21 w Warszawie, budynek A”. Podstawa prawna przetwarzania rozporządzenie PE i RE 679/ 2016 RODO art. 6 ust. 1 lit. c.
zgodnie z pkt. 23 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TO.260.26TA.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje wykonanie remontu pomieszczeń łazienek na wszystkich kondygnacjach oraz pomieszczenia socjalnego na 3 piętrze, znajdujących się na terenie Instytutu Techniki Budowlanej przy ul. Ksawerów 21 w Warszawie, budynek A.
W ramach prac budowlanych przewiduje się:
• Powiększenie otworów drzwiowych do łazienek na wszystkich kondygnacjach,
• Demontaż istniejących ścianek działowych,
• Wykonanie nowych ścianek działowych,
• Wykonanie nowego wykończenia posadzek, ścian i sufitów,
• Demontaż istniejących drzwi pomiędzy klatką schodową a korytarzem,
• Wykonanie nowych drzwi pomiędzy klatką schodową a korytarzem,
• Demontaż istniejącego pionu wody zimnej, kanalizacji oraz urządzeń sanitarnych wraz z podejściami,
• Wykonanie nowego pionu wody zimnej i kanalizacji oraz instalacji wod-kan do no-wej aranżacji pomieszczenia,
• Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej,
• Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z montażem osprzętu i opraw oświetlenio-wych.

Szczegółowy opis robót budowlanych zawarty jest w wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 126 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena oferty – waga 90%
2) Okres gwarancji (w miesiącach) – waga 10%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji (w miesiącach)

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

9. Warunki udziału w postępowaniu, które muszą spełniać Wykonawcy.
9.1. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000,- PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.
Zamawiający nie dopuszcza sumowania kwot ubezpieczenia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
9.2. Wykonawca musi wskazać osobę przewidzianą do wykonywania robót w zakresie branży elektrycznej posiadającą świadectwo kwalifikacyjne E (eksploatacja) do 1 kV oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w wykonywaniu robót wymienionych w wykazie zawartym w Rozdziale III – Opis Przedmiotu Zamówienia lub prac przedmiotowo podobnych.
Uwaga!
Jednocześnie Zamawiający, na etapie realizacji zamówienia, zastrzega sobie prawo do weryfikacji świadectw kwalifikacji E.

9.3 Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty minimum dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub przebudowie i remoncie pomieszczeń sanitarnych i biurowych lub sanitarnych i socjalnych oddanych do użytku o wartości robót budowlanych minimum 100 000 zł netto (słownie złotych: sto tysięcy) każda.
Uwaga!
Zamawiający dopuszcza łączenie potencjałów w zakresie ww. warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 10.1, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego.
- wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109
ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne prze[pisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 10.3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania:
- wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty wedle załącznika – Rozdział II.6;
- wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wedle załącznika – Rozdział II.5;
- dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Informacja dla Wykonawców, którzy wspólnie składają ofertę (konsorcja)
11.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu natomiast warunki udziału w postępowaniu ma być spełnione łącznie, przy czym Zamawiający nie dopuszcza sumowania kwot ubezpieczenia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
11.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w punkcie 10.1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, pod rygorem nieważności.
2. Istotna zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy, na podstawie której został wybrany, możliwa jest w przypadku zaistnienia jednej z następujących okolicz-ności i w zakresie określonym poniżej:
1) W przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych roz-wiązań technicznych lub materiałów ze względu na zmianę przepisów prawa – możliwa jest w szczególności zmiana: sposobu wykonania, rozwiązań technicznych lub materiałów, termi-nu realizacji Umowy i/lub Wynagrodzenia w zakresie w jakim zmiany te stanowią konse-kwencję zmiany przepisów.
2) Istotnych zmian w opisie przedmiotu zamówienia wynikających z potrzeb Zamawiającego lub z ogólnego postępu technologicznego.
3) Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ, przez którą, na potrzeby niniejszej Umowy rozumieć się zdarzenie zewnętrzne o charak-terze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem niniejszej umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia;
b) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy oko-liczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy lub jej części zgodnie z SWZ;
c) zaistniała konieczność skorygowania błędów lub wprowadzenia zmian w Opisie Przedmiotu Zamówienia,
d) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub norm w zakresie mają-cym wpływ na realizację przedmiotu Umowy lub świadczenia Stron,
e) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w niniejszej Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożli-wiać usuniecie rozbieżności i doprecyzowanie niniejszej Umowy w celu jednoznacz-nej interpretacji jej zapisów przez Strony,
f) zmiana zakresu powierzonego Podwykonawcom,
g) zwłoki w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiającego.
W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych powyżej w pkt 3 lit. a-c zmiana polegać będzie na uwzględnieniu konsekwencji występujących utrudnień w realizacji umowy, w szczególności może polegać na zmianie terminu w stopniu koniecznym do przezwyciężenia występujących utrudnień lub na zmianie wynagrodzenia w zakresie w jakim występujące okoliczności wpływają na ponoszone przez Wykonawcę koszty. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w pkt 3) lit. f), zmiana polegać będzie na określeniu nowego zakresu podwykonawstwa. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w pkt 3) lit. d) i e), zmiana dotyczyć będzie przesunięcia terminu realizacji o czas odpowiadający okresowi w jakim występujące okoliczności wstrzymały możliwość realizacji robót.
3. W przypadku zajścia okoliczności uprawniających do zmiany umowy wskazanych zarówno w niniejszym paragrafie jak i w § 7, Zamawiający jest uprawniony do dokonania jednostron-nego wyboru lub zastosowania obydwu podstaw do dokonania zmiany.
4. Strona występująca o zmiany postanowień niniejszej Umowy zobowiązana jest do udoku-mentowania zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę zmiany, w szczególności przed-stawić odpowiednie dokumenty, cenniki, wyliczenia.
5. W przypadku zmiany wynagrodzenia strony wezmą pod uwagę rzeczywisty wzrost lub spa-dek kosztów realizacji zamówienia wywołany okolicznościami opisanymi w niniejszym para-grafie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-13 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

numeracja zgodna z SWZ .
4.8 Zamawiający, zgodnie z art. 134 ust 2 pkt 9 SWZ Pzp, obliguje Wykonawców do przeprowa-dzenia wizji lokalnej, pod rygorem odrzucenia oferty na mocy art. 226 ust 1 pkt 18 ustawy Pzp w celu umożliwienia Wykonawcom oceny możliwości sposobu wykonania przedmiotu umo-wy oraz skalkulowania ceny oferty. Terminy wizji ustala się na dzień:
04.10. 2022 r. godz. 10:00,
06.10.2022 r. godz. 10:00,
10.10.2022 r. godz. 10:00.
Zbiórka zainteresowanych Wykonawców przy ulicy Ksawerów 21, w Warszawie;
4.9 Zainteresowany Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej poprzedniego dnia, w którym ustalono powyższe terminy wizji, do godz. 14:00 przesłać na adres e-mail wskazany poniżej, wykaz osób (imię i nazwisko), które mają wziąć udział w wizji, oraz podmiot, który reprezentują.
19.3 Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy , o którym mowa w pkt. 22 SWZ.
8.3. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się również:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (dalej w tym punkcie: „ustawa”);
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.