eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kamieniec › "Remont - naprawa muru oporowego wraz z renowacją tarasu od strony południowej pałacu w Kamieńcu przy ul. Polnej 2, na działkach o numerach ewidencyjnych: 15 i 25/9"Ogłoszenie z dnia 2022-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Remont - naprawa muru oporowego wraz z renowacją tarasu od strony południowej pałacu w Kamieńcu przy ul. Polnej 2, na działkach o numerach ewidencyjnych: 15 i 25/9”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Leczniczo - Rehabilitacyjny "Pałac Kamieniec" sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276112481

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Polna 2

1.5.2.) Miejscowość: Kamieniec

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-674

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@olr-kamieniec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.olr-kamieniec.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.olr-kamieniec.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Remont - naprawa muru oporowego wraz z renowacją tarasu od strony południowej pałacu w Kamieńcu przy ul. Polnej 2, na działkach o numerach ewidencyjnych: 15 i 25/9”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-06f7e798-ee35-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00366792

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00213157/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TP/RB/3/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 348000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
„Remont - naprawa muru oporowego wraz z renowacją tarasu od strony południowej pałacu w Kamieńcu przy ul. Polnej 2, na działkach o numerach ewidencyjnych: 15 i 25/9”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji tj. - Dokumentacja projektowa - Część rysunkowa,
- Opis techniczny,
- STWiORB,
- Przedmiar,
- Pozwolenie nr K/503/2022 z dnia 13.05.2022 r. na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
- Decyzja nr 671/22 z dnia 16.05.2022 r. pozwolenie na budowę.
Powyższa dokumentacja stanowi załączniki do niniejszej specyfikacji.
3. Zakres robót:
Renowacja muru oporowego od strony południowej – część podziemna.
Renowacja muru oporowego od strony południowej – część nadziemna.
Renowacja tarasu od strony południowej
Roboty towarzyszące:
1. Wygrodzenie i trwałe zabezpieczenie terenu wokół obiektu przed wtargnięciem osób trzecich na teren robót renowacyjnych.
2. Montaż rusztowań stałych, z zewnętrzną siatką zabezpieczającą.
Ze względu na zabytkowy charakter obiektu oraz jego otoczenie – kompleks pałacowo – parkowy (wpis do rejestru zabytków woj. Śląskiego pod poz. 347/60, mur oraz taras jest integralną częścią zbytkowego kompleksu pałacowo – parkowego) wszelkie prace muszą być prowadzone ciśle wg wskazań zawartych w dokumentacji stanowiącej załączniki do specyfikacji warunków zamówienia w tym w STWiORB.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45262690-4 - Remont starych budynków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 415002,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 418900,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 415002,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Kamieniarka I Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6450000150

7.3.3) Ulica: Śmiłów 22

7.3.4) Miejscowość: Jastrząb

7.3.5) Kod pocztowy: 26-502

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 415002,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.