eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostosowanie budynku szkoły podstawowej nr 221 im. Bronisławy Czarnowskiej do aktualnych warunków ochrony przeciwpożarowej oraz przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły.Ogłoszenie z dnia 2022-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Dostosowanie budynku szkoły podstawowej nr 221 im. Bronisławy Czarnowskiej do aktualnych warunków ochrony przeciwpożarowej oraz przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000800841

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ogrodowa 42/44

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-876

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.sp221@eduwarszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://sp221.edu.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://sp221.edu.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostosowanie budynku szkoły podstawowej nr 221 im. Bronisławy Czarnowskiej do aktualnych warunków ochrony przeciwpożarowej oraz przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-87250b22-1262-11ed-8c68-c68bc3dc99bc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00366790

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00200545/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Dostosowanie budynku szkoły podstawowej nr 221 im. Bronisławy Czarnowskiej do aktualnych warunków ochrony przeciwpożarowej oraz przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00288675/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2100000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących realizacji zadania pod nazwą: „Dostosowanie
budynku szkoły podstawowej nr 221 im. Bronisławy Czarnowskiej do aktualnych warunków ochrony przeciwpożarowej oraz
przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły”, w zakresie wynikającym z opisu przedmiotu
zamówienia.
UWAGA:
Zakres przedmiotu zamówienia objęty jest dwoma decyzjami pozwolenie na budowę. Decyzje zostały uzyskane w oparciu o
dwie odrębne dokumentacje projektowe.
Zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje wykonanie robót przewidzianych w obu dokumentacjach projektowych, które
stanowią Załącznik do SWZ oraz przedmiaru i rysunków.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Dalsze prowadzenie postępowania ze względu na przedłużającą się procedurę oraz brak możliwości zmiany terminu wykonania zamówienia jest nieuzasadnione.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.