eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Opracowanie dokumentacji projektowej montażu pompy ciepła, grzejników, chłodzenia pokoi oraz kanalizacji deszczowej dla Zespołu Pałacowo - Parkowego w miejscowości Wieniec k/Włocławka"Ogłoszenie z dnia 2022-09-27

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej montażu pompy ciepła, grzejników, chłodzenia pokoi oraz kanalizacji deszczowej dla Zespołu Pałacowo – Parkowego w miejscowości Wieniec k/Włocławka”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KUJAWSKO-POMORSKI TEATR MUZYCZNY W TORUNIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 341530308

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Żeglarska 8

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@teatrmuzyczny.torun.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: teatrmuzyczny.torun.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej montażu pompy ciepła, grzejników, chłodzenia pokoi oraz kanalizacji deszczowej dla Zespołu Pałacowo – Parkowego w miejscowości Wieniec k/Włocławka”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9c8d1bc0-35a6-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00366789

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Rozbudowa Kujawskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9c8d1bc0-35a6-11ed-8832-4e4740e186ac

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu portalu ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób sporządzenia i przekazywania
dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej
(cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020
r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (zw. dalej
„Rozporządzeniem w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych).
Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach
rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
(zw. dalej „Rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności”), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i
przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy pzp, ww. regulacje nie będą miały
bezpośredniego zastosowania.
Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów
elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach Rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się
jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści
„Formularza do komunikacji”).
Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z
jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”
odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań, zawiadomień i zadawanie pytań. Formularze do komunikacji umożliwiają
również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą pzp lub Rozporządzeniem w sprawie wymagań dla dokumentów
elektronicznych, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być
opatrzone, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny)
dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym
podpisem (typ wewnętrzny).
9. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji”
służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ITM-8/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa kompletnej konstrukcji sceny plenerowej wraz z reżyserką do Pałacu Dąmbskich – siedziby Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu

4.2.6.) Główny kod CPV: 44112000-8 - Różne konstrukcje budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44316300-1 - Kratownice

44210000-5 - Konstrukcje i części konstrukcji

44112100-9 - Wiaty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby którą dysponuje Wykonawca w projektowaniu instalacji źródeł ciepła

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.Wykonawcy zobowiązani będą spełnić warunki dotyczące:
1) zdolności technicznej lub zawodowej
A. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej 1 projekt źródła ciepła z wykorzystaniem sprężarkowych pomp ciepła solanka – woda lub woda – woda (tzn. uzyskał pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót) dokumentację projektową.
Z zastrzeżeniem, że wskazana usługa musi obejmować prace projektowe w zakresie budowy systemu cieplnego służącego zaspokojeniu potrzeb cieplnych obiektów kubaturowych mieszkalnych lub niemieszkalnych opartego na odnawialnych źródłach energii w tym pompach ciepła wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Wykonawca winien dołączyć wraz z ww. załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane.
Wykaz usług stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
B. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedna osobą zdolną do wykonania zamówienia tj. posiadającą:
- prawo do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, tj. uprawnienia budowlane do projektowania, od co najmniej 5-ciu lat, specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, i kanalizacyjnych wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021, poz. 2351 ze zm.) lub odpowiednie uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, określone wyżej, mogą również wykazać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. m. in. w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646) oraz ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 z późn. zm.
Wykaz osób stanowi załącznik nr 6 do SWZ
 Uprawnienia budowlane posiadane przez osoby we wskazanym wyżej wymaganym zakresie), powinny być zgodne z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub być równoważne, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Jeżeli osoba posiadająca uprawnienia wskazane powyżej ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca musi wykazać, że osoba ta legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują, z uwzględnieniem prawa do wykonania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j Dz. U. z 2021 r., poz. 1646);
 Zamawiający dopuszcza zgodnie z zapisami art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) uprawnienia do świadczenia usług transgranicznych. Zamawiający wskazuje, iż obywatel państwa członkowskiego, posiadający kwalifikacje zawodowe architekta lub inżyniera budownictwa, który prowadzi zgodnie z prawem działalność w zakresie tego zawodu w innym niż Rzeczypospolita Polska państwie członkowskim ma prawo do tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez konieczności uznawania kwalifikacji zawodowych, z zastrzeżeniem wymogów określonych w ust. 2-11 ww. art. 20a. W takiej sytuacji osoby wskazane w powyższym przepisie, nie są obowiązane do przeprowadzenia procedury uznania kwalifikacji zawodowych w trybie przewidzianym w art. 33a ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117). W celu potwierdzenia spełnienia uznania wykonania określonej czynności w charakterze usługi transgranicznej dana osoba musi posiadać m.in. tymczasowy wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z art. 20a ust. 6 powołanej wyżej ustawy;
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy, może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa wyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do SWZ
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach zawodowych lub sytuacji ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie powinno zawierać informacje wynikające z art. 118 ust.3 pzp.
Oświadczenie stanowi zał. nr 3
8. Ponadto, podmioty udostępniające zasoby winny złożyć oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia zał. nr 1

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Dokumenty składane na wezwanie. Zgodnie z art. 274 ust 1 i 4 Pzp. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
A. Wykaz usług projektowych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zawierający co najmniej 1 projekt źródła ciepła z wykorzystaniem sprężarkowych pomp ciepła solanka – woda lub woda – woda (tzn. uzyskał pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót) dokumentację projektową.
Z zastrzeżeniem, że wskazana usługa musi obejmować prace projektów w zakresie budowy systemu cieplnego służącego zaspokojeniu potrzeb cieplnych obiektów kubaturowych mieszkalnych lub niemieszkalnych opartego na odnawialnych źródłach energii w tym pompach ciepła wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Wykonawca winien dołączyć wraz z ww. załączeniem dowodów określających, czy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane.
Wykaz usług stanowi załącznik nr 5 do SWZ
B. Wykaz osób. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedna osobą zdolną do wykonania zamówienia tj. posiadającą:
- prawo do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, tj. uprawnienia budowlane do projektowania, od co najmniej 5-ciu lat, specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, i kanalizacyjnych wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021, poz. 2351 ze zm.) lub odpowiednie uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, określone wyżej, mogą również wykazać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. m. in. w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646) oraz ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 z późn. zm
Wykaz osób stanowi załącznik nr 6 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zgodnie z art. 274 ust 1 i 4 Pzp. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

A. Wykaz usług projektowych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zawierający co najmniej 1 projekt źródła ciepła z wykorzystaniem sprężarkowych pomp ciepła solanka – woda lub woda – woda (tzn. uzyskał pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót) dokumentację projektową.
Z zastrzeżeniem, że wskazana usługa musi obejmować prace projektów w zakresie budowy systemu cieplnego służącego zaspokojeniu potrzeb cieplnych obiektów kubaturowych mieszkalnych lub niemieszkalnych opartego na odnawialnych źródłach energii w tym pompach ciepła wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Wykonawca winien dołączyć wraz z ww. załączeniem dowodów określających, czy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane.
Wykaz usług stanowi załącznik nr 5 do SWZ
B. Wykaz osób. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedna osobą zdolną do wykonania zamówienia tj. posiadającą:
- prawo do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, tj. uprawnienia budowlane do projektowania, od co najmniej 5-ciu lat, specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, i kanalizacyjnych wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021, poz. 2351 ze zm.) lub odpowiednie uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, określone wyżej, mogą również wykazać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. m. in. w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646) oraz ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 z późn. zm
Wykaz osób stanowi załącznik nr 6 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane wraz z ofertą.
2. Oświadczenie wspólnie ubiegających się o zamówienia składane wraz z ofertą .
3. Oświadczenie/zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby składane wraz z ofertą.
4. Formularz ofertowy – oferta.
5. Wykaz wykonanych/wykonywanych usług.
6. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.
7.Klauzula Informacyjna.
8. Opis przedmiotu zamówienia.
9. Wzór umowy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają przedmiot zamówienia, do realizacji którego te zdolności są wymagane.
W przypadku, o którym mowa wyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które elementy składowe przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy(Załącznik nr 1 do SWZ) .
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach zawodowych lub sytuacji ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają elementy składowe przedmiotu zamówienia, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie powinno zawierać informacje wynikające z art. 118 ust.4 pzp. (Załącznik nr 8 do SWZ).
Ponadto, podmioty udostępniające zasoby winny złożyć oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy (Załącznik nr 3 do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana umowy może być dokonana w przypadkach określonych w art. 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający przewiduje możliwości zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadku zaistnienia poniżej wymienionych okoliczności:
1) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy w sytuacjach wskazanych w § 9 ust. 3;
2) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku przekroczenia ustawowych terminów przez organy administracji lub inne podmioty właściwe do wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, lub odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, którym to opóźnieniom Wykonawca nie mógł zapobiec;
3) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy lub jego części, w przypadku wystąpienia okoliczności o obiektywnym charakterze, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiana terminu jest spowodowana wystąpieniem opóźnień z winy Zamawiającego lub innych organów, instytucji niezależnych od Wykonawcy, niepozwalających na zrealizowanie przedmiotu umowy lub jego części w terminie .
3. Ewentualna zmiana (przedłużenie) terminu realizacji umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 2-3, nastąpi co najwyżej o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w realizacji przedmiotu umowy.
4. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć na Platformie e-Zamówienia w terminie do dnia 10.10.2022 r. do godz. 10:00

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-10 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ze względu na ograniczenia formularza szczegóły zawarto w SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.