eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Świadczenie usługi związanej z promocją,przeprowadzeniem kampanii promocyjno-informacyjnej oraz zapewnienia prelegentów podczas XV Europejskiego Forum Gospodarczego-Łódzkie2022.Biznes w erze innowacjiOgłoszenie z dnia 2022-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usługi związanej z promocją,przeprowadzeniem kampanii promocyjno-informacyjnej oraz zapewnienia prelegentów podczas XV Europejskiego Forum Gospodarczego-Łódzkie2022.Biznes w erze innowacji

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 385691721

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Traugutta 25

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-113

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@rfrwl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rfrwl.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://rfrwl.eb2b.com.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi związanej z promocją,przeprowadzeniem kampanii promocyjno-informacyjnej oraz zapewnienia prelegentów podczas XV Europejskiego Forum Gospodarczego-Łódzkie2022.Biznes w erze innowacji

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-601711db-2635-11ed-9071-8637ea33a6f9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00366757

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00327113/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TP/01/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 900000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Świadczenie usługi związanej z promocją i przeprowadzeniem kampanii promocyjno-informacyjnej oraz usługa zapewnienia prelegentów podczas „XV Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie 2022. Biznes w erze innowacji” (dalej: forum lub wydarzenie). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do SWZ.
2. Usługi będą wykonywane zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
3. Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała pełny zakres zamówienia.
Przedmiot zamówienia ze względu na konieczność ścisłej koordynacji zadań objętych jego przedmiotem nie może być podzielony na części. Zadanie to wymaga ścisłego planowania i nadzoru organizacyjnego jednego Wykonawcy w kilkumiesięcznym przedziale czasowym. W związku
z powyższym konieczna jest bardzo dokładna współpraca pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym w celu precyzyjnego ustalania i wykonywania poszczególnych zadań określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Podział na części tak złożonego zadania mógłby spowodować niedopuszczalne opóźnienia w realizacji zamówienia lub w ogóle brak realizacji poszczególnych działań. Zasadnicze znaczenie w realizacji zadania ma również zakres odpowiedzialności Wykonawcy zarówno w odpowiednim przygotowaniu zadania, koordynacji wykonywania działań
i bieżącej kontroli prawidłowej realizacji zadania.
Podział na części tak określonego zadania mógłby stanowić zarówno problem organizacyjny jak i powodowałby podział odpowiedzialności za poszczególne części zadania na różnych Wykonawców, co w sytuacji określonych warunków realizacji byłoby niekorzystne dla Zamawiającego.
Ponadto Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia przez podwykonawców ale pod ścisłym nadzorem organizacyjnym Wykonawcy.
W kontekście powyższych rozważań Zamawiający stwierdza, że przedmiot zamówienia nie może zostać podzielony, w szczególności ze względów organizacyjnych, ekonomicznych
i celowościowych. Brak podziału zamówienia na części jest koniecznością wynikającą ze specyfiki zamówienia. Zamawiający dokonał analizy możliwości dostępu do przedmiotowego zamówienia, możliwości złożenia konkurencyjnej oferty czy też złożenia oferty w ogóle przez małe i średnie przedsiębiorstwa, w wyniku której stwierdzono, że brak podziału zamówienia na części nie stanowi ograniczenia konkurencji. Zakres zamówienia jest możliwy do zrealizowania przez jednego Wykonawcę. Brak podziału nie ogranicza konkurencji na rynku ani nie utrudnia dostępności do zamówienia. Podział zamówienia mógłby spowodować jedynie nadmierne trudności czy koszty oraz brak koordynacji, skutkujący poważną groźbą nieprawidłowej realizacji zamówienia.
W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający wskazuje, że czynności dotyczące: organizacji, koordynacji, rozliczania i raportowania całości przedmiotu zamówienia muszą być wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późniejszymi zmianami).
5. Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane w punkcie 4 czynności na etapie składania ofert przez Wykonawców będzie polegało na złożeniu oświadczenia zamieszczonego
w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik do niniejszej SWZ.
6. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie do spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 4 czynności.
W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość żądania od Wykonawcy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w szczególności:
6.1. oświadczenia zatrudnionego pracownika,
6.2. oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
6.3. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
6.4. innych dokumentów
− zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
7. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 4 czynności.
8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
9. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt. 2 uPzp.
10. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 uPzp.
11. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty 2 (dwóch) próbek artykułów zgodnie z opisem zawartym w Rozdziale 14 pkt 3.2.1. i 3.2.2. SWZ oraz 1 (jednego) projektu baneru internetowego zgodnie z opisem zawartym w Rozdziale 14 pkt 3.5. SWZ.
12. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentów wskazanych w punkcie 11 w celu dokonania oceny oferty w kryterium wskazanym w Rozdziale 14 pkt 3.2. SWZ oraz w Rozdziale 14 pkt 3.5. SWZ.
13. Numery CPV dotyczące przedmiotu zamówienia: 79340000-9 Usługi reklamowe i marketingowe, 79341400-0 Usługi prowadzenia kampanii reklamowych, 79342200-5 Usługi w zakresie promocji.
14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
15. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych oraz nie przewiduje zamówienia na dodatkowe dostawy, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 (zamówienia z wolnej ręki).
16. Zamawiający nie przewiduje możliwości i nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.
17. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
18. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
19. Zamawiający nie wymaga i nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
20. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na realizację niniejszego zamówienia.
21. Podwykonawcy:
21.1. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części niniejszego zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Brak w ofercie powyższej informacji będzie rozumiane jako wykonanie przez Wykonawcę całego przedmiotu zamówienia samodzielnie.
21.2. Zamawiający nie wymaga osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących niniejszego zamówienia.
21.3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79340000-9 - Usługi reklamowe i marketingowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79341400-0 - Usługi prowadzenia kampanii reklamowych

79342200-5 - Usługi w zakresie promocji

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1102080,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1102080,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1102080,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EUVIC MEDIA Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5272702552

7.3.3) Ulica: ul. Czerska 12

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-732

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wsparcie i konsultacje w pozycjonowaniu strony internetowej

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1102080,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-01-20

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.