eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Suwałki › Usługa transportu i dezynfekcji zbiorów archiwalnych metodą fumigacji.Ogłoszenie z dnia 2022-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa transportu i dezynfekcji zbiorów archiwalnych metodą fumigacji.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Archiwum Państwowe w Suwałkach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000797702

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 69

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 875662167

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: archiwum@suwalki.ap.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.suwalki.ap.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2deccf80-117a-11ed-a35f-e2885ab918a3

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Archiwum Państwowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa transportu i dezynfekcji zbiorów archiwalnych metodą fumigacji.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2deccf80-117a-11ed-a35f-e2885ab918a3

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00366750

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00083284/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Czyszczenie zasobu archiwalnego Archiwum Państwowego w Suwałkach oddział Ełk

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00306965/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DAG 26.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 541575,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje transport i dezynfekcję:
1) Akt spakowanych przez Zamawiającego w opakowania o różnej wielkości w ilości około 1100 mb. z podziałem na zakres podstawowy i opcjonalny.
2) Materiałów kartograficznych spakowanych przez Zamawiającego w opakowania o różnej wielkości ok. 248 sztuk
3) Tzw. Luzów przedmioty o różnej wielkości w ilości 51 sztuk
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących usług
1) Wyniesienie z pomieszczeń magazynowych Zamawiającego dokumentacji archiwalnej zapakowanej przez Zamawiającego przy użyciu pudeł, teczek, paczek, szuflad, tub, opakowań na mapy, pudeł zbiorczych na mapy, rulonów bez opakowań, teczek zbiorczych itp. zwanych dalej pakunkami.
2) Odbiór zbiorów przeznaczonych do dezynfekcji następował będzie w terminach uzgodnionych z Zamawiającym w ramach uzgodnionego z nim harmonogramu, sporządzonego przez Wykonawcę. Ustala się częstotliwość odbioru nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Dzienny limit wydanych pakunków ma zapewnić załadunek komory próżniowej jednym wsadem, chyba że obiektywne okoliczności na to nie pozwolą lub obie strony uzgodnią wydanie większej liczby pakunków
3) Transport zbiorów z siedziby Zamawiającego do miejsca dezynfekcji
4) Pojazd/y przeznaczone do transportu zbiorów będą:
a. Wyposażone w windę lub inne urządzenie załadowcze;
b. Wyposażone w przestrzeń transportową o stałej metalowej konstrukcji
c. Zabezpieczone przed możliwością dostępu do przewożonego ładunku przez osoby nieupoważnione oraz możliwie najlepiej zabezpieczać zbiory przed wpływem warunków zewnętrznych;
5) Dezynfekcja zbiorów w komorze fumigacyjnej przy użyciu gazu do dezynfekcji o nazwie GAZ-9 stanowiącej mieszankę tlenku etylenu (ETO) o stężeniu 9% i dwutlenku węgla o stężeniu 91% (proporcja 1:9),
6) Płukanie powietrzem i kwarantanna po dezynfekcji w siedzibie Wykonawcy. . Kwarantanna ma być prowadzona w wydzielonym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, wyposażonym w czujniki tlenku etylenu, o stałych warunkach utrzymanych na poziomie określonym w SWZ.
7) Wykonanie kontrolnych badań mikrobiologicznych zbiorów archiwalnych po dezynfekcji. Badania zostaną wykonane przez biologa/ów specjalizujących się w badaniu zbiorów archiwalnych i/lub bibliotecznych:
a. Próbki do badan mikrobiologicznych zostaną pobrane z trzech obiektów z pierwszego wsadu oraz po jednym obiekcie z każdego kolejnego wsadu. Każdorazowo z obiektów wytypowanych do badan próbki będą pobierane z okładki oraz ze środka obiektu archiwalnego, tj. z kart jednostki archiwalnej.
b. Obiekty wybrane do kontrolnych badań mikrobiologicznych zostaną wskazane przez Zamawiającego
c. Obiekty wskazane do badań z pierwszego wsadu zostaną rozmieszczone w różnych miejscach komory dezynfekcyjnej (z przodu, z tyłu oraz w środku).
8) Po procesie dezynfekcji i po zakończonej kwarantannie ostatniej partii materiałów archiwalnych Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu raport końcowy, jeden egzemplarz w wersji papierowej i jeden na nośniku elektronicznej w formacie pdf i edytowalnej za pomocą programów typu Office zawierający:
a. Opis przeprowadzonej dezynfekcji, w tym daty rozpoczęcia i zakończenia procesu, parametry fizyczne dezynfekcji:
b. Rodzaj i stężenia gazów, czas właściwej dezynfekcji, temperatura, wilgotność, opis płukania powietrzem
c. Ilość cykli i czas trwania, opis kwarantanny
d. Czas, sposób ułożenia akt, warunki klimatyczne, (odczyt czujnika tlenku etylenu z pierwszego i ostatniego dnia kwarantanny),
e. Wyniki badan mikrobiologicznych i protokoły ze wszystkich pobrań próbek.
9) Transport zbiorów z miejsca dezynfekcji do siedziby Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skierowania części zdezynfekowanych zbiorów do siedziby Archiwum Państwowego w Suwałkach.
10) Przeniesienie i ułożenie zbiorów dokumentów we wskazanych przez Zamawiającego ostatecznych pomieszczeniach magazynowych z zachowaniem ustalonej przez Zamawiającego kolejności ewidencyjnej w jakiej były ode odbierane od Zamawiającego.
3. Szczegółowy opis usług wchodzących w skład zamówienia zawiera SWZ stanowiąca integralną część niniejszej umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90924000-0 - Usługi usuwania grzybów

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79920000-9 - Pakowanie i podobne usługi

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 2

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 541575,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 541575,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 541575,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ARTEC inż. Paweł Tiunin

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 142684221

7.3.3) Ulica: Natolińska

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-562

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 541575,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.