eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czersk › Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych "Przebudowa ulic w Czersku (Ogrodowa, część ul. Pomorskiej, część ul. Podleśnej, rejon skrzyżowania ul. Browarowej i Alei 1000-lecia)"Ogłoszenie z dnia 2022-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych „Przebudowa ulic w Czersku (Ogrodowa, część ul. Pomorskiej, część ul. Podleśnej, rejon skrzyżowania ul. Browarowej i Alei 1000-lecia)”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZERSK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351274

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 27

1.5.2.) Miejscowość: Czersk

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-650

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.7.) Numer telefonu: (52) 395-48-10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad_miejski@czersk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/czersk

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/czersk

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych „Przebudowa ulic w Czersku (Ogrodowa, część ul. Pomorskiej, część ul. Podleśnej, rejon skrzyżowania ul. Browarowej i Alei 1000-lecia)”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8b90251e-1a32-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00366744

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023022/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.29 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn.: Przebudowa ulic w Czersku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304742/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WZ.271.58.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 29567,63 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych „Przebudowa ulic w Czersku (Ogrodowa, część ul. Pomorskiej, część ul. Podleśnej, rejon skrzyżowania ul. Browarowej i Alei 1000-lecia)”
Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w opisie przedmiotu zamówienia, projektowanych postanowieniach umowy oraz dokumentacji zadania objętego niniejszym nadzorem, stanowiących załączniki do SWZ.
Przedmiotem zamówienia jest: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa ulic w Czersku (Ogrodowa, część ul. Pomorskiej, część ul. Podleśnej, rejon skrzyżowania ul. Browarowej i Alei 1000-lecia)”.
Nadzór nad robotami budowlanymi:
Część 1. Przebudowa ul. Ogrodowej w Czersku
Część 2. Przebudowa części ul. Podleśnej w Czersku
Część 3. Przebudowa części ul. Pomorskiej w Czersku
Część 4. Przebudowa w rejonie skrzyżowania ul. Browarowej i Alei 1000-lecia w Czersku

Zadanie jest finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

1. Obowiązki ogólne:
1.1. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży drogowej, branży sanitarnej oraz branży elektrycznej i elektroenergetycznej w pełnym zakresie obowiązków wynikających z ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. - Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).
1.2. Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji
z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
1.3. Zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności
z wymaganiami Zamawiającego.
1.4. Przygotowywanie i sporządzanie dokumentów, raportów, sprawozdań z realizacji zadania, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz wszelkich informacji na wniosek Zamawiającego związanych z prowadzoną inwestycją.
1.5. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi przez osobę wskazaną w ofercie, tj. inspektora nadzoru posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz zapewnienia ich obecności na terenie budowy co najmniej 2 razy w tygodniu (obecność należy potwierdzić ustnym sprawozdaniem i podpisem obecności w siedzibie Zamawiającego w godzinach urzędowania).
2. Zakres inwestycji, nad którą pełniony będzie nadzór inwestorski:
Przedmiotowa inwestycja dotyczy przebudowy ulic w Czersku (Ogrodowa, część ul. Pomorskiej, część ul. Podleśnej, rejon skrzyżowania ul. Browarowej i Alei 1000-lecia), wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz usunięciem kolizji energetycznych:
2.1. ul. Ogrodowa,
2.2. ul. Podleśna (część),
2.3. ul. Pomorska (część),
2.4. rejon skrzyżowania ul. Browarowej i Alei 1000-lecia.
3. Obowiązki Wykonawcy:
2.1. Udział w przekazaniu placu budowy.
2.2. Zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z warunkami umowy zawartej z wykonawcą robót i dokumentacją projektową, w tym również z projektami budowlanymi, projektami budowlanymi wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, dla wszystkich robót.
2.3. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych
i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie.
2.4. Nadzorowanie i kontrolowanie prawidłowego prowadzenia dziennika budowy.
2.5. Nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania postanowień umowy z Wykonawcą robót budowlanych w stosunku do realizacji elementów zadania oraz do przepisów Prawa Budowlanego i przepisów z nim związanych.
2.6. Nadzorowanie i kontrolowanie zgodności działań Wykonawcy robót budowlanych
z sporządzonym przez niego i zatwierdzonym: a) Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ), b) dokumentacją projektową.
2.7. Informowanie Zamawiającego o ewentualnych potrzebach uzupełnienia lub zmian
w dokumentacji projektowej.
2.8. Czuwanie nad prawidłową organizacją i zabezpieczeniem robót, zaplecza i terenu budowy oraz utrzymywaniem przez Wykonawcę robót budowlanych porządku na terenie budowy.
2.9. Monitorowanie postępu robót oraz składanie stosownych raportów.
2.10. Podpisywanie protokołów odbioru elementów robót.
2.11. Informowania Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenia kosztów oraz proponowanie sposobów ich zapobiegania.
2.12. Opiniowania wniosków wykonawcy robót w sprawie zmiany sposobu wykonania robót budowlanych, w tym ewentualnej zmiany materiałów, urządzeń i technologii.
2.13. W razie zaistnienia robót dodatkowych niezwłocznego zgłoszenia na piśmie konieczności wykonania tych robót wraz z uzasadnieniem, a po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, dokonanie uzgodnień z autorem projektu w zakresie wykonania dokumentacji zamiennej lub niezbędnej dokumentacji na roboty dodatkowe.
2.14. Niezwłocznego informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót odbiegających od założeń w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.
2.15. Sprawdzenie w terminie 3 dni od daty przekazania kosztorysów Wykonawcy na roboty budowlane zamienne i dodatkowe.
2.16. Rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstałych w trakcie realizacji zamówienia.
2.17. Sprawdzanie i odbieranie wykonanych robót budowlanych w tym kontrola i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu i zanikających poprzez przystąpienie do odbioru tych robót w terminie nie dłuższym niż trzy dni od daty zgłoszenia ich odbioru z potwierdzonym wpisem Wykonawcy robót budowlanych do dziennika budowy.
2.18. Potwierdzanie gotowości poszczególnych robót do odbiorów częściowych i końcowego oraz udział w czynnościach tych odbiorów.
2.1. Potwierdzanie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorach końcowych.
2.2. Uczestniczenie w spotkaniach powołanych przez Zamawiającego i w naradach koordynacyjnych wraz z sporządzeniem protokołu i listy obecności z tych narad.
2.3. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją zadania, rozliczeniami
i czynnościami wykonywanymi w ramach niniejszej umowy przed przekazaniem jej Zamawiającemu na odbiorze końcowym.
2.4. Udział w protokolarnym przekazaniu przez Wykonawcę robót budowlanych znajdujących się na terenie budowy materiałów, wyrobów budowlanych i wykonanych robót oraz w inwentaryzacji wykonanych robót, w razie odstąpienia od umowy z Wykonawcą robót budowlanych przez którąkolwiek ze stron, wg stanu na dzień odstąpienia.
2.5. Uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego wszelkich zmian skutkujących wzrostem ceny kontraktowej lub wydłużeniem terminu zakończenia robót budowlanych.
2.6. Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych.
2.7. Żądanie od kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub pozwoleniem na budowę.
2.8. Bieżąca kontrola ilości i terminowości wykonywanych robót.
2.9. Podejmowanie działań w celu dotrzymania terminu realizacji inwestycji.
2.10. Kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót.
2.11. Informowanie na bieżąco Zamawiającego o przebiegu prac, o napotkanych problemach i podjętych działaniach zaradczych mających na celu ich przezwyciężenie (wczesne ostrzeganie, zwłaszcza w sprawach mogących wpłynąć na termin zakończenia robót).
2.12. Sprawdzanie kompletu dokumentów do dokonania odbioru końcowego robót (projektów
z naniesionymi w trakcie realizacji zmianami, protokołów prób i odbiorów, certyfikatów, świadectw zgodności, atestów, itp.).
2.13. Uczestnictwo w okresie gwarancji i rękojmi przy przeglądach gwarancyjnych na zawiadomienie Zamawiającego, potwierdzenia usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi, uczestnictwa w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia;
2.14. Wykonywanie innych czynności, przewidzianych dla inspektora nadzoru w umowie z wykonawcą inwestycji;
2.15. Uczestniczenia w odbiorze ostatecznym wykonanych robót po upływie okresu gwarancji ustalonego w umowie z Wykonawcą robót. Inspektor Nadzoru będzie także uczestniczył
w przeglądach gwarancyjnych i nadzorował usuwanie stwierdzonych protokolarnie wad i usterek;
2.16. Wykonania czynności odnoszących się do realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót;
2.17. Przygotowania w porozumieniu z Wykonawcą robót zestawienia wybudowanej infrastruktury (długości, szt., itp.).
2.18. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Inspektor Nadzoru nie może wprowadzić żadnych zmian
w zakresie realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych.
2.19. Przedmiot zamówienia objęty niniejszym nadzorem inwestorskim szczegółowo został określony
w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 27485,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 55798,95 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 27485,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: JM NADZORY, PROJEKTOWANIE S.C. JACEK I MICHAŁ MARCINIAK

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5552128462

7.3.3) Ulica: KLAWKOWO UL. POGODNA 1

7.3.4) Miejscowość: CHOJNICE

7.3.5) Kod pocztowy: 89-620

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

PRO-ELEKTRO Projektowanie i wykonawstwo robót elektrycznych i teletechnicznych mgr inż. Rafał Kobierowski , ul. Dworcowa 25/6 , 89-600 Chojnice, NIP 555 -190-49-35, pełnienie funkcji inspektor branży elektrycznej i elektroenergetycznej upr. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, nr POM/0181/PWBE/19,28.06.2019r. wydane przez POIIB w Gdańsku.
INWEST Krzysztof Łasicki , ul. Sępoleńska 4/2, 89-600 Chojnice NIP:555-155-65-46, pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej - Upr. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń cieplnych , wentylacyjnych , gazowych , wodociągowych i kanalizacyjnych
nr POM/0022/OWOS/04, 07.06.2004, wydane przez POIIB w Gdańsku.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 27485,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.