eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Przygotowanie i realizacja internetowej, ogólnopolskiej kampanii promo zrekonstruowany i zdigitalizowanych materiałów film oraz dźwiękowo-muzycznych, dostępnych na platformie streamingowej 35mm.onlineOgłoszenie z dnia 2022-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przygotowanie i realizacja internetowej, ogólnopolskiej kampanii promo zrekonstruowany i zdigitalizowanych materiałów film oraz dźwiękowo-muzycznych, dostępnych na platformie streamingowej 35mm.online

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych

1.3.) Oddział zamawiającego: WFDiF

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 384561270

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chełmska 21

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-724

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wfdif@wfdif.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wfdif.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie i realizacja internetowej, ogólnopolskiej kampanii promo zrekonstruowany i zdigitalizowanych materiałów film oraz dźwiękowo-muzycznych, dostępnych na platformie streamingowej 35mm.online

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4d055aec-3e6c-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00366731

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

POPC.02.03.02-00-0015/18-00 „Udostępnianie filmowych zasobów kultury przy zastosowaniu technologii nowej generacji – AI (artificial intelligence), digitalizacja fonoteki WFDiF oraz cyfrowa rekonstrukcja polskich filmów dokumentalnych”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wfdif.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://wfdif.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Nie
dopuszcza się komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej. 2.Korzystanie z Platformy jest
bezpłatne. 3.Wykonawca przystępując do postępowania akceptuje Regulamin
https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin i
zobowiązuje się go przestrzegać. 4.Sposób korzystania z Platformy jest określa „Instrukcja dla
Wykonawcy”: https://wfdif.ezamawiajacy.pl/pn/wfdif/demand/notice/publicpzp/current/list?
USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList
5.Wykonawca w celu złożenia oferty musi posiadać konto na Platformie. 6.Za datę przekazania oferty,
wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich skutecznego
złożenia/wysłania na Platformie. 7.Wym. sprzętowo-aplikacyjne do pracy na Platformie: podłączenie do
Internetu: min 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe); komputer
PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta; wybrana przeglądarka
wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge. 8.Formaty
przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt. Zaleca się stosowanie formatu .pdf. Wielkość plików do 100 MB. 9.Do złożenia
oferty za pośrednictwem Platformy konieczne jest posiadanie
aktualnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
10.Wymagania sprzętowo-aplikacyjne do złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
podłączony/wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę
certyfikatu używanego przez Wykonawcę; certyfikat kwalifikowany zainstalowany na komputerze na
którym Wykonawca będzie się logował do konta (certyfikat musi być widoczny w magazynie logicznym
certyfikatów systemu Windows o nazwie „Osobisty”). 11.Zalecane formaty kwalifikowanego podpisu
elektronicznego: dokumenty w formacie .pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES; dokumenty w
formacie innym niż .pdf zaleca się podpisywać formatem XAdES o typie zewnętrznym. W przypadku
ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES. 12.Podpis kwalifikowany należy
złożyć zgodnie z instrukcją dostarczoną przez dostawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Podpis ma spełniać wymagania ustawy z 5.09.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji
elektronicznej (Dz.U. z 2020r. poz. 1173 ze. zm.). 13.Dokumentacja postępowania została
opublikowana na Platformie. Postępowanie znajduje się w zakładce „Lista postępowań PZP”. 14.Przed
upływem terminu składania ofert Wykonawca może zadawać pytania do treści SWZ za pośrednictwem
Platformy. 15.Serwis techn. Platformy dostępny jest w dniach pon.-pt. (z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy) w godzinach 9:00-17:00 pod nr tel. 22 2572223 oraz e-mail:
oneplace@marketplanet.pl 16.Wykonawcy w celu bezproblemowej komunikacji powinni przed
upływem terminu składania ofert przystąpić do postępowania na Platformie i posiadać założone konto
w aplikacji Marketplanet OnePlace. 17.Do porozumiewania się z Wykonawcą w sprawach
proceduralnych związanych z postępowaniem upoważniona jest Pan Tomasz Kryształowicz
18.Komunikacja ustna i za pośrednictwem poczty
elektronicznej jest dopuszczalna w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie
dotyczą ogłoszenia o zamówieniu, dokumentów zamówienia lub ofert. 19.Oświadczenia i dokumenty
przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą uwzględniane i rozpatrywane. 20.Zaleca
się korespondencję kierowaną do Zamawiającego opatrzyć numerem referencyjnym sprawy tj.: 7/DPU/ZLF/TP/2022.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://wfdif.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administrator Danych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, uzyskanych dla celów zawarcia Umowy, jest Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych („WFDiF”) z siedzibą w Warszawie (kod: 00-724), przy ul. Chełmskiej 21.
2. Inspektor Ochrony Danych. WFDiF wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W sprawie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@wfdif.com.pl lub pisemnie na adres siedziby WFDiF.
3. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są lub mogą być przetwarzane, o ile przetwarzanie danych dotyczyć będzie określonych poniżej celów:
1) wykonania Umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań przed zawarciem tej Umowy - tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO;
2) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na WFDiF wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości, a także szczególnych unormowań prawnych dotyczących realizacji przedmiotu Umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
3) realizacji umów, których WFDiF jest stroną (z klientami, kontrahentami, dostawcami usług) – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes WFDiF, którym jest świadczenie wybranych usług na rzecz podmiotów lub przez podmioty będące stroną umowy na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO;
4) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez WFDiF – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes WFDiF, którym jest ochrona przed roszczeniami związanymi z zawartą Umową lub dochodzenie tych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4. Kategorie odbiorców danych. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
1) podmiotom przetwarzającym je na zlecenie WFDiF, w tym podmiotom świadczącym wybrane usługi na rzecz WFDiF w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia tych usług w celu realizacji umowy łączącej ich z WFDiF;
2) organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądom, instytucjom państwowym, itp.), gdy wystąpią z takim żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
5. Przekazywanie danych do państwa trzeciego. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
6. Okres przechowywania danych. W zależności od celu będziemy przechowywać Pani/Pana dane:
1) przez okres obowiązywania Umowy, a po jej zakończeniu przez okres niezbędny do wykonania obowiązków lub uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz okres przedawnienia roszczeń;
2) do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych.
7. Prawa osoby, której dane dotyczą. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od WFDiF dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8. Prawo do sprzeciwu. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
9. Prawo do wniesienia skargi. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Dobrowolność podania danych. Podanie przez Panią/Pana danych, jest dobrowolne, jest jednak niezbędne do zawarcia Umowy, w tym wymagane na podstawie przepisów kodeksu cywilnego i ustaw podatkowych. Niepodanie tych danych uniemożliwiałoby zawarcie Umowy.
11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w procesie nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, a Pani/Pana dane nie podlegają profilowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 7/DPU/ZLF/TP/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 295000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przygotowanie i realizacja internetowej, ogólnopolskiej kampanii promocyjnej zrekonstruowanych i zdigitalizowanych materiałów filmowych oraz dźwiękowo-muzycznych, dostępnych na platformie streamingowej 35mm.online.zczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, zwany dalej także: „OPZ”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79341400-0 - Usługi prowadzenia kampanii reklamowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-17

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 35

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Deklarowana minimalna łączna liczba odsłon stron serwisu 35mm.online w czasie trwania kampanii

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Deklarowana minimalna liczba UU (Unikalnych Użytkowników) wygenerowana na platformie 35mm.online

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Deklarowana minimalna liczba uruchomień materiałów filmowych lub dźwiękowo-muzycznego dostępnych na platformie 35mm.online

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wykonawca posiada nawiązaną bezpośrednią współpracę z witrynami internetowymi poprzez technologiczną integrację własnego adserwera, co umożliwia serwowanie reklam video lub display klienta

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 6

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wykonawca posiada własne, aktywne konto SSP w jednej z platform programatycznych (np. DV360, Adform)

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający określa następujący warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej:
1.1. W zakresie posiadania doświadczenia umożliwiającego realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości Wykonawca zobowiązany jest wykazać się należytym wykonaniem, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w sposób należyty wykonał lub wykonuje:
a) co najmniej 2 usługi dotyczące kampanii online display + video (model zakupu CPM/CPV) o wartości min. 110 000,00 zł brutto każda wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie,
b) co najmniej 1 usługę dotyczącą kampanii typu performance (rozliczanych za kliknięcia - CPC) o wartości min. 90 000,00 zł brutto każda wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie.
1.2. W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem kadrowym Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w postaci zespołu składającego się z co najmniej trzech specjalistów:
a) Kierownik projektu - specjalista ds. koordynacji wszystkich działań w ramach kampanii oraz komunikacji z Zamawiającym (tj. osoba do pierwszego kontaktu z Zamawiającym), posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w planowaniu, prowadzeniu i koordynacji kampanii internetowych;
b) Specjalista ds. zakupów i planowania kampanii – specjalista posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w planowaniu i zakupie kampanii internetowych oraz prowadzeniu kampanii w zakresie działań video, display, programmatic;
c) Specjalista ds. prowadzenia i obsługi kampanii – specjalista posiadający co najmniej 4 -letnie doświadczenie w obsłudze i prowadzeniu kampanii internetowych oraz prowadzeniu kampanii w zakresie działań video, display, programmatic, dedykowany do prowadzenia działań specjalistycznych przedstawionych w rekomendacji mediowej,

Zamawiający nie dopuszcza łączenia ww. funkcji przez jedną osobę.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania określonych w przepisach art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5 oraz 6 ustawy Pzp – wg Załącznika nr 6 do SWZ.
3) oświadczenie na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 8 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 5 do SWZ;
Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa w podpunkcie 1, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
Jeżeli Wykonawca powołuje sią na doświadczenie w realizacji usług wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa w podpunkcie 1, dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
2) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 5A do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1, składa
każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian, za zgodą obu Stron, postanowień zawartej Umowy pod warunkiem zajścia co najmniej jednej z poniższych okoliczności:
1) w przypadku zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji dotyczących stosowania przepisów prawa, opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim, Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra lub innych oficjalnych publikatorach oraz na stronach internetowych (w szczególności, choć niewyłącznie w zakresie przepisów dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych), Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy, zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy lub zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa, wytycznymi lub interpretacjami;
2) w przypadku zmiany jakościowej, zakresu i sposobu realizacji przedmiotu Umowy w obszarze wymagań funkcjonalnych, organizacyjnych i merytorycznych, a także wykorzystywanych narzędzi, przyjętych metod i kanałów komunikacji, jeżeli zmiana, rezygnacja z danego wymagania zawartego w OPZ lub Umowie lub zastąpienie go innym spowoduje zoptymalizowane dopasowanie przedmiotu Umowy do potrzeb Zamawiającego,
3) w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części prac w wyniku zajścia okoliczności, które nie były znane w momencie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia i których nie można było przewidzieć w momencie wszczęcia postępowania, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie wówczas odpowiedniemu zmniejszeniu,
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-05 15:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://wfdif.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-05 15:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający stosuje środek, o którym mowa w
art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 poz. 835), zwanej dalej: „ustawą
sankcyjną”.
2. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, w przypadkach wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej.
3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej.
Zamawiający wskazuje adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści Specyfikacji
Warunków Zamówienia (SWZ) oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://wfdif.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.