eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łowicz › Przebudowa i remont izby przyjęć szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w ŁowiczuOgłoszenie z dnia 2022-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa i remont izby przyjęć szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT ŁOWICKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750147768

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stanisława Stanisławskiego 30

1.5.2.) Miejscowość: Łowicz

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-400

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 46 811 53 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiatlowicki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.lowicz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i remont izby przyjęć szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b75224b8-3e6b-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00366705

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001955/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja ZOZ w Łowiczu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal (Adres skrytki ePUAP Zamawiającego (Starostwo Powiatowe w Łowiczu)): /2u86g2tsmx/SkrytkaESP)
oraz poczty elektronicznej: przetargi@powiatlowicki.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal (Adres skrytki ePUAP Zamawiającego (Starostwo Powiatowe w Łowiczu)): /2u86g2tsmx/SkrytkaESP) oraz poczty elektronicznej: przetargi@powiatlowicki.pl
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów
oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany i wycofania oferty
oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę
ich przekazania na ePUAP, a przypadku przekazywania tych dokumentów dostarczenia wiadomości zawierającej dokument/informację z serwera pocztowego Zamawiającego.
7. Zamawiający przekazuje link do postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/58c08e35-7ae1-4a3f-a7c2-4ac5f07f78ea oraz ID postępowania w miniPortalu: 58c08e35-7ae1-4a3f-a7c2-4ac5f07f78ea
Postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki
Postępowania na miniPortalu.
8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie dokumentów elektronicznych (innych niż oferta oraz załączniki do oferty), cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP). Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą
poczty elektronicznej, email: przetargi@powiatlowicki.pl
9. Dokumenty elektroniczne (inne niż oferta oraz załączniki do oferty) oraz cyfrowe odwzorowania dokumentów składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania ww. dokumentów elektronicznych
oraz cyfrowych odwzorowań dokumentów za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: przetargi@powiatlowicki.pl
10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
11. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
12. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami
1) Magdalena Żurawska, 2) Rafał Pawłowski.
e-mail: przetargi@powiatlowicki.pl Tel. 46 811 53 68.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679 poprzez zamieszczenie wymaganych informacji w
dokumentach zamówienia ze względu na ograniczoną liczbę znaków niniejszego niniejszego pola (maksymalna długość pola 4000).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679 poprzez zamieszczenie wymaganych informacji w
dokumentach zamówienia ze względu na ograniczoną liczbę znaków niniejszego niniejszego pola (maksymalna długość pola 4000).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.272.17.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i remont izby przyjęć szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
1.1.1. Zakresem robót remontowych objęte są następujące istniejące pomieszczenia Izby przyjęć:
- pomieszczenie numer 1.6 I piętro - Obserwacja o powierzchni 20,9 m²,
- pomieszczenie numer 1.7 I piętro - Obserwacja o powierzchni 23,4 m²,
- pomieszczenie numer 1.8 I piętro - Korytarz o powierzchni 22,1 m²,
- pomieszczenie numer 1.9 I piętro - WC o powierzchni o powierzchni 1,3 m²,
- pomieszczenie numer 1.10 I piętro - Łazienka personelu o powierzchni 5,8 m²,
- pomieszczenie numer 1.11 I piętro - Brudownik o powierzchni 1,1 m²,
- pomieszczenie numer 1.12 I piętro - Łazienka pacjentów o powierzchni 7,1 m²,
- pomieszczenie numer 1.13 I piętro - Obserwacja o powierzchni 22,5 m².
1.1.2. W zakresie przebudowy i remontu izby przyjęć należy wydzielić i wykończyć „na gotowo” następujące pomieszczenia zgodnie z załączoną dokumentacją projektową wraz z uszczegółowieniem zakresu oraz STWiORB:
- pomieszczenie numer 1.6 I piętro – Korytarz o powierzchni 22,41 m2,,
- pomieszczenie numer 1.7 I piętro – Gabinet zabiegowy o powierzchni 21,03 m2,
- pomieszczenie numer 1.8 I piętro – Gabinet lekarski o powierzchni 11,36 m2,
- pomieszczenie numer 1.9 I piętro – Gabinet lekarski dziecięcy o powierzchni 11,27 m2,
- pomieszczenie numer 1.10 I piętro – WC Pacjenci niepełnosprawni o powierzchni 7,40 m2,
- pomieszczenie numer 1.11 I piętro – Magazyn bielizny o powierzchni 1,11 m2,
- pomieszczenie numer 1.12 I piętro – Brudownik o powierzchni 1,63 m2,
- pomieszczenie numer 1.13 I piętro – Dyżurka lekarska o powierzchni 8,00 m2,
- pomieszczenie numer 1.14 I piętro – Łazienka lekarska o powierzchni 4,99 m2,
- pomieszczenie numer 1.15 I piętro – Administracja o powierzchni 6,77 m2,
- pomieszczenie numer 1.16 I piętro – Archiwum o powierzchni 7,80 m2.
1.1.3. Roboty budowlane, jakie należy wykonać w związku z przebudową i remontem pomieszczeń izby przyjęć:
1.1.3.1. Roboty rozbiórkowe i demontażowe:
- demontaż sufitów podwieszonych;
- rozbiórka ścian wewnętrznych;
- poszerzanie i wyburzenie nowych otworów drzwiowych;
- demontaż stolarki drzwiowej;
- usunięcie terakoty i warstw podłogowych do stropu;
- usunięcie glazury;
- usunięcie opraw oświetleniowych;
- usunięcie okładzin ściennych (glazura, listwy ochronne);
- usuwanie wyposażenia sanitarnego;
- demontaż wyposażenia meblowego;
- demontaż grzejników;
- usunięcie armatury sanitarnej;
- skucie tynków;
- demontaż instalacji elektrycznej;
- demontaż instalacji gazów medycznych;
- demontaż rolet okiennych.
1.1.3.2. Roboty budowlane i wykończeniowe:
- wykonanie nowych warstw podłogowych;
- wykonanie nowych ścian działowych;
- wykonanie nadproży w miejscach poszerzanych i nowych otworów;
- wykonanie zamurowań otworów;
- uzupełnienie i wyrównanie tynków wewnętrznych;
- wykonanie zabudowy pionów c.o. i kanalizacji;
- wykonanie okładzin ściennych w wc, łazience i brudowniku;
- wykonanie fartucha ochronnego przy umywalkach i zlewie;
- wykonanie posadzek z wykładzin PCV;
- malowanie pomieszczeń;
- montaż sufitów podwieszanych;
- montaż stolarki drzwiowej;
- montaż nakładek pcv na parapety wewnętrzne z zabudową grzejników.
1.1.3.3. roboty instalacyjne:
- montaż grzejników;
- wymiana starych pionów instalacyjnych na nowe w pomieszczeniach objętych zakresem zamówienia;
- montaż armatury sanitarnej z podłączeniem do pionów;
- montaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem i oświetleniowej z podłączeniem do istniejącej rozdzielni;
- montaż opraw oświetleniowych;
- montaż instalacji teletechnicznej i przyzywowej;
- montaż instalacji gazów medycznych z podłączeniem do istniejących punktów
zasilania;
- montaż instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.
1.1.4. Zakres zamówienia obejmuje również elementy wyposażenia.
1.2. Zakres dostaw wyrobów medycznych, które zostaną wbudowane, obejmuje:
a) wykonanie instalacji gazów medycznych (1 kpl.),
b) dostawę, montaż i podłączenie lampy zabiegowej sufitowej (1 szt.).
2. Zamówienie nie zostało podzielone na części z następujących względów:
Wartość zamówienia jest niższa od tzw. progów unijnych, które zobowiązują do implementacji dyrektyw UE. Dyrektywa 2014/24/UE w motywie 78 wskazuje, że aby zwiększyć konkurencję, instytucje zamawiające należy w szczególności zachęcać do dzielenia dużych zamówień na części. Przedmiotowe zamówienie nie jest dużym zamówieniem w rozumieniu ww. dyrektywy. Zakres uzasadnia udzielenie go jednemu Wykonawcy. Przy tego typu robotach, obejmujących różne branże, nie ma możliwości jednoznacznego określenia zasad odpowiedzialności za jeden plac budowy (przekazany byłby równolegle wielu Wykonawcom). Nie jest także możliwe rozgraniczenie odpowiedzialności wielu kierowników budowy. Nie możliwe byłoby jednoznaczne określenie zasad odpowiedzialności OC (np. w razie jednoczesnego wykonywania robót przez wielu Wykonawców utrudnione byłoby ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkody objęte polisą OC). Każdy z Wykonawców w cenę wliczyłby odrębne koszty polisy OC, co zwiększyłoby poziom wydatków Zamawiającego. Opóźnienie jednego z Wykonawców wpłynęłoby negatywnie na terminowość wykonania innych elementów inwestycji - zależnych od terminowego wykonania prac przez tegoż Wykonawcę. Wykonywanie poszczególnych elementów robót przez różnych Wykonawców uniemożliwiłoby ustalenie reguł odpowiedzialności gwaranta z tytułu gwarancji.
Potrzeba skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Niedokonanie podziału zamówienia podyktowane było zatem względami technicznymi, organizacyjnym oraz charakterem przedmiotu zamówienia. Zastosowany ewentualnie podział zamówienia na części nie zwiększyłby konkurencyjności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw - zakres zamówienia jest zakresem typowym, umożliwiającym złożenie oferty Wykonawcom z grupy małych lub średnich przedsiębiorstw. W postępowaniu dopuszcza się również udział podwykonawców przy realizacji zamówienia. Ze względu na fakt, że roboty będą prowadzone w funkcjonującym szpitalu, uzasadnione jest, aby zminimalizować ilość podmiotów zaangażowanych w wykonywanie robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować następującymi kryteriami i ich wagami:

1) Kryterium A: cena
Waga kryterium 60%
Punkty w Kryterium A będą obliczane wg wzoru:


Cena najniższa
------------------------------------------- x 100 x waga = suma punktów
Cena oferty badanej

2) Kryterium B okres gwarancji
Waga kryterium 40%
Kryterium B będzie obliczane wg wzoru:

Oferowany okres gwarancji oferty badanej
----------------------------------------------------------------------------- x 100 x waga = suma punktów
Najdłuższy oferowany okres gwarancji spośród ofert
nieodrzuconych

5. Maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje dłuższy okres gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny tej oferty w kryterium B okres gwarancji równy 60 miesiące. Gwarancja dotyczy całego zakresu zamówienia.
6. Zamawiający przyjmie do oceny okres gwarancji w pełnych miesiącach. W przypadku określenia przez Wykonawcę okresu gwarancji ułamkiem, zamawiający zaokrągli podaną wartość w dół do najbliższej liczby całkowitej i otrzymaną wartość podda ocenie. Jeżeli najdłuższy zaoferowany okres gwarancji w miesiącach spośród z ofert nieodrzuconych jest równy 60 miesięcy, zamawiający nie będzie stosował do obliczenia punktacji w kryterium „okres gwarancji” powyższego wzoru i przyzna 0 punktów każdej ofercie podlegającej ocenie w tym kryterium.
7. wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa liczba uzyskanych punktów.
8. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
9. W przypadku, gdy Zamawiający skorzysta z możliwości negocjacji i Wykonawca na zaproszenie do złożenia oferty dodatkowej, złoży taką ofertę zawierającą nową, niższą cenę i/lub dłuższy okres gwarancji, ocenie podlegać będzie oferta Wykonawcy złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu z uwzględnieniem zmiany ceny i/lub okresu gwarancji wynikającej z oferty dodatkowej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył:
2.1. co najmniej 2 roboty budowlane, każda w ramach odrębnego kontraktu, polegające na budowie i/lub rozbudowie i/lub przebudowie i/lub remoncie budynku szpitala o wartości niemniejszej niż 500 000,00 zł brutto każda.
Jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w którym kurs zostanie opublikowany.
2.2. co najmniej 2 roboty budowlane, każda w ramach odrębnego kontraktu, polegające na budowie i/lub rozbudowie i/lub przebudowie i/lub remoncie instalacji gazów medycznych.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na potencjał innych podmiotów, warunek:
3.1. o którym mowa o którym mowa w pkt 2.1. zostanie spełniony wyłącznie jeżeli co najmniej jeden z tych podmiotów w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane, każda w ramach odrębnego kontraktu, polegające na budowie i/lub rozbudowie i/lub przebudowie i/lub remoncie budynku szpitala o wartości niemniejszej niż 500 000,00 zł brutto każda.
Jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w którym kurs zostanie opublikowany.
3.2. o którym mowa o którym mowa w pkt 2.2. zostanie spełniony wyłącznie jeżeli co najmniej jeden z tych podmiotów w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej co najmniej 2 roboty budowlane, każda w ramach odrębnego kontraktu, polegające na budowie i/lub rozbudowie i/lub przebudowie i/lub remoncie instalacji gazów medycznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
- wykaz robót budowlanych spełniających wymagania określone w Rozdziale XVI ust. 2 SWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
2. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa w ust. 1 dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
3. Dokumenty wskazane w ust. 1 składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. W terminie składania ofert należy złożyć:
1.1. ofertę,
1.2. pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile oferta zostanie złożona przez pełnomocnika,
1.3. pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, jeżeli Wykonawcy składają ofertę wspólnie,
1.4. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów,
1.5. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa pkt 1.5, składa
każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa pkt 1.5., także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w
jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
4. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania Wykonawca (jeśli dotyczy) przedstawia odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru lub wskazuje w ofercie dane bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, umożliwiające dostęp do nich.
5. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 4 należy złożyć pełnomocnictwo lub inny dokument (np. akt powołania na stanowisko prezesa zarządu, członka zarządu spółki lub, w przypadku spółek działających w systemie common law, członka rady dyrektorów spółki, a także umowa spółki cywilnej lub uchwała jej wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentacji spółki) potwierdzający umocowanie o reprezentowania Wykonawcy.
6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 4, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa powyżej, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
7. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym złożenie cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa (sporządzonego uprzednio w formie pisemnej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz (w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie,
które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Cyfrowe odwzorowanie pełnomocnictwa nie może być poświadczone przez upełnomocnionego.
8. Zapisy ust. 4 -7 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie w formularzu ofertowym należy zaznaczyć, że oferta składana jest przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wymienić dane wszystkich Wykonawców występujących wspólnie oraz wskazać Pełnomocnika do ich reprezentowania wraz z załączeniem pełnomocnictwa.
3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z tych Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
4.2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył:
4.2.1. co najmniej 2 roboty budowlane, każda w ramach odrębnego kontraktu, polegające na budowie i/lub rozbudowie i/lub przebudowie i/lub remoncie budynku szpitala o wartości niemniejszej niż 500 000,00 zł brutto każda.
4.2.2. co najmniej 2 roboty budowlane, każda w ramach odrębnego kontraktu, polegające na budowie i/lub rozbudowie i/lub przebudowie i/lub remoncie instalacji gazów medycznych.
4.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na potencjał innych podmiotów, warunek:
4.3.1. o którym mowa o którym mowa w pkt 4.2.1. zostanie spełniony wyłącznie jeżeli co najmniej jeden z tych podmiotów w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane, każda w ramach odrębnego kontraktu, polegające na budowie i/lub rozbudowie i/lub przebudowie i/lub remoncie budynku szpitala o wartości niemniejszej niż 500 000,00 zł brutto każda.
Jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w którym kurs zostanie opublikowany.
4.3.2. o którym mowa o którym mowa w pkt 4.2.2. zostanie spełniony wyłącznie jeżeli co najmniej jeden z tych podmiotów w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej co najmniej 2 roboty budowlane, każda w ramach odrębnego kontraktu, polegające na budowie i/lub rozbudowie i/lub przebudowie i/lub remoncie instalacji gazów medycznych.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą również w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków niniejszego pola (maksymalna długość pola 4000) Zamawiający określa rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia w Załączniku nr 1 do SWZ udostępnionym na stronie postępowania.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-12 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-10

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający nie przewiduje możliwości ograniczenia liczby Wykonawców, których zaprosi do negocjacji ofert.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Oprócz podstaw wykluczenia Wykonawców określonych w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający przewiduje również wykluczenie na podstawie przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r., poz. 835 z póżn. zm.).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.