eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Polkowice › Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy oświetlenia na terenie miejscowości KaźmierzówOgłoszenie z dnia 2022-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy oświetlenia na terenie miejscowości Kaźmierzów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA POLKOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647618

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Polkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: 76/8474121

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.nowak@gmina.polkowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.polkowice.eu/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy oświetlenia na terenie miejscowości Kaźmierzów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d87171a8-300b-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00366687

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00029243/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Przebudowa oświetlenia na terenie Kaźmierzowa (PT)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00341005/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.53.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 303580,00 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 77088,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy oświetlenia na terenie miejscowości Kaźmierzów w ramach zadania budżetowego: „Przebudowa oświetlenia na terenie Kaźmierzowa” (900-90015-6050) dla zakresów:
A). Przebudowa oświetlenia w pasie drogi powiatowej
B). Przebudowa oświetlenia gminnych dróg wewnętrznych

2) Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej z uzgodnieniami oraz uzyskanie prawa do realizacji robót dla potrzeb przebudowy i rozbudowy oświetlenia LED w Kaźmierzowie:
Zakres A). Przebudowa oświetlenia w pasie drogi powiatowej. Szacunkowa długość trasy – 1750 m;
Zakres B). Przebudowa oświetlenia gminnych dróg wewnętrznych. Szacunkowa długość trasy – 2650 m.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu w terminie składania ofert, określonym w specyfikacji warunków zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu tj. do dnia 19.09.2022 r. do godz. 10.00 złożono 2 oferty. Oferta z najkorzystniejszą ceną tj. 144.558,00 zł przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na jego realizację (środki jakie Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia wynoszą 95.000,00 zł brutto).
W związku z powyższym przedmiotowe postępowanie unieważnia się na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zgodnie z art. 255 pkt 3) ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 144558,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 195447,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.