eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oleśnica › Obsługa geodezyjno- kartograficzna dla zadania pn. Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej z kanalizacją deszczową i kanałem technologicznym w ul. Belgijskiej wraz z sięgaczami w OleśnicyOgłoszenie z dnia 2022-09-27

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Obsługa geodezyjno- kartograficzna dla zadania pn. Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej z kanalizacją deszczową i kanałem technologicznym w ul. Belgijskiej wraz z sięgaczami w Oleśnicy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Oleśnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934733

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek-Ratusz

1.5.2.) Miejscowość: Oleśnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-400

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@um.olesnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.olesnica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Obsługa geodezyjno- kartograficzna dla zadania pn. Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej z kanalizacją deszczową i kanałem technologicznym w ul. Belgijskiej wraz z sięgaczami w Oleśnicy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-72481c55-3e69-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00366685

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039974/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Budowa dróg Polski Ład – obsługa geodezyjna

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania
https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia,
kancelaria@um.olesnica.pl, b.strzala@um.olesnica.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Opisano
na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje oraz https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula RODO zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula RODO zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TP/13/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest obsługa geodezyjno- kartograficzna dla zadania pn.: „Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej z kanalizacją deszczową i kanałem technologicznym w ul. Belgijskiej wraz z sięgaczami w Oleśnicy”.
Do obowiązków Wykonawcy w ramach obsługi geodezyjno – kartograficznej należy m.in.:
a.) opracowanie szkicu dokumentacyjnego:
- wyznaczenie geodezyjne w terenie, ze sprawdzeniem prawidłowości tyczenia w stosunku do granic nieruchomości,
- sporządzenie odrysu wytyczanego obiektu wraz z wyniesieniem punktów osnowy poziomej i pionowej, wpisanie miar, współrzędnych i elementów kontrolnych,
- wytyczenie punktów w nawiązaniu do ustalonego układu punktów osnowy poziomej i pionowej lub innych elementów stałych, założenie reperów roboczych w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji prac, łącznie z zamarkowaniem tyczonych punktów palikami, bolcami itp. oraz wykonaniem pomiaru kontrolnego i protokolarne przekazanie kierownictwu budowy łącznie z wpisem do dziennika budowy przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe,
b.) sporządzenie map kontrolnych:
- po zakończeniu danego etapu realizacji inwestycji należy sporządzić mapę kontrolną ze zinwentaryzowanych robót wraz z oświadczeniem o zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową i protokolarnie przekazać Zamawiającemu,
- na wniosek Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego przynajmniej 1 raz w miesiącu należy sporządzić mapę kontrolną ze zinwentaryzowanych robót wraz z oświadczeniem o zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, celem bieżącego sprawdzenia wykonywanych robót realizowanych przez Wykonawcę,
c.) pomiary powykonawcze należy wykonać w układzie wysokościowym zgodnym z projektem oraz w obowiązującym układzie wysokościowym PODGiK:
- pomiary kontrolne w czasie realizacji inwestycji, szczególnie obiektów lub elementów robót ulegających zakryciu, (pomiary linii głównych – rzędne, spadki, pomiary głębokości korytowania i grubości poszczególnych warstw podbudowy), należy inwentaryzować przed zakryciem potwierdzając wykonanie w dzienniku budowy, w razie stwierdzenia odstępstw od projektu obowiązkowy wpis do dziennika budowy przez geodetę uprawnionego,
- geodezyjny pomiar powykonawczy i dokonywanie obliczeń podczas realizacji inwestycji zgodnie z wymogami instrukcji geodezyjnych,
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza realizowanej inwestycji wraz z armaturą naziemną (rzędne studni, zasuw, hydrantów, itp.) i podziemną (rzędne trójników, końcówek przyłączy, itp.) oraz innymi elementami które uległy przemieszczeniu lub przesunięciu zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej,
- ustalenie ilości robót,
- sporządzenie zestawień, tabel i wykazów określających wykonane elementy:
• długości i średnice rurociągów oraz przewodów wykonanych sieci,
• ilości urządzeń towarzyszących: m.in. latarnie, szafki, studnie, wpusty uliczne, zasuwy, hydranty, trójniki, itp.,
• długości i średnice wykonanych przyłączy do poszczególnych działek (z podziałem na poszczególne ulice),
• powierzchnie jezdni, placów, wjazdów, parkingów, ścieżek rowerowych, chodników, itp.,
• powierzchnie i kubatury obiektów budowlanych, itp.,
- wykonanie przekrojów podłużnych i poprzecznych wraz z interpretacją graficzną w celu stwierdzenia poprawności zrealizowanej inwestycji,
- sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową i zatwierdzonymi projektami,
- potwierdzenie zachowania umieszczonych na gruncie znaków geodezyjnych (graniczniki) w stanie nienaruszonym,
- opracowanie map powykonawczych w 3 egz. z pokolorowaniem i z podaniem powierzchni wykonanych poszczególnych elementów pasa drogowego (np. jednia, chodnik, ścieżka rowerowa, zjazd, zatoka postojowa, itp.),
- opracowanie merytoryczne i techniczne redagowanie map kartograficznych powykonawczych oraz ich reprodukowanie w 5 egzemplarzach z pokolorowaniem, opatrzonych klauzulą urzędową.

Zamawiający wymaga tyczenia robót, zgodnie z zaawansowaniem robót realizowanym przez Wykonawcę. Pomiary powykonawcze robót zanikowych, ulegających zakryciu, należy wykonywać na bieżąco na otwartych wykopach przed zasypaniem.
Po zakończeniu zadania Wykonawca przekaże operat geodezyjny powykonawczy w 2 egz. w wersji papierowej i 3 egz. w wersji elektronicznej na nośniku danych w formacie dwg, shp i pdf; wraz z oświadczeniem na piśmie o prawidłowości wykonanych prac (potwierdzenie zgodności wykonania z projektem budowlanym). Protokół odbioru kompletnego operatu stanowić będzie podstawę do odbioru końcowego dzieła i wystawienia faktury końcowej.
Termin wykonania zleconych prac ustala się do 11 m-cy od daty zawarcia umowy.
Dokumentacja projektowa przedstawiająca zakres robót budowlanych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Oleśnicy (nr postępowania ZP/TP/12/2022) pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a77d63ec-38bd-4d30-9075-aac8471d373d

Zamówienie jest/nie jest podzielone na części. Przyczyna niedokonania podziału: względy techniczne i organizacyjne (koordynacja całości prac geodezyjnych przy wykonywaniu robót budowlanych).
Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień
(CPV): 71520000-9

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 i 109 pzp, zgodnie z rozdz. XI SIWZ
2. spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
3. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się wykonaniem (w przypadku usług ciągłych lub okresowych – wykonuje) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
– wykonaniem obsługi geodezyjno-kartograficznej budowy min. 500m sieci (wodnej lub kanalizacyjnej lub energetycznej) – zrealizowanej w ramach max. 2 zadaniach oraz obsługi geodezyjna dróg o łącznej długości 500 m – zrealizowanej w max. 2 zadaniach
b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że dysponuje lub będzie dysponował:
− przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie kat.4: geodezyjna obsługa inwestycji
c) Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunków przez Wykonawców.
5) Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia
6) Zgodnie z art. 118 pzp, wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – według załącznika nr 7 do SWZ;
b) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – według załącznika nr 4 do SWZ;
b) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ¬– według załącznika nr 5 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
2)Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców
wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;3) Oświadczenie Wykonawcy o
niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu –
wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków stanowi Załącznik nr 3
do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.;4) Następujące
podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe: zgodnie z rozdz. XIV SWZ i ogłoszeniem 5)
Dokument wadium, 6) Zobowiązanie podmiotu(ów) trzeciego(ich) – jeśli dotyczy
7) inne dokumenty wymagane w SWZ - jeśli dotyczy, 8) formularz ofertowy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1500,00 PLN (jeden tysiąc pięćset złotych), w formie zgodnej z art. 97 ust. 7 ustawy, tj.:
1) w pieniądzu;
2) w gwarancjach bankowych;
3) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 wpisując tytuł przelewu: wadium i numer (sygnaturę) postępowania
3. Zaleca się dołączenie do oferty dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu.
4. Wadium winno być na koncie Zamawiającego nie później niż przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta. Wadium wniesione w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać co najmniej poniższe warunki:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust.6 ustawy Pzp;
2) z jego treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) musi obejmować cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert;
5) nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do Gwaranta;
6) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
7) Beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Gmina Miasto Oleśnica

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia z
postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) Zamawiający, zgodnie z art. 59 ustawy Pzp, żąda kopii umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców przed zawarciem umowy, b) Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wskazano we wzorze umowy - zał. do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/, skrzynka ePUAP: /idumolesnica/SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-05 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.