eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni potoku Brzeźnickiego w km 2+620-4+500 poprzez remont stopniOgłoszenie z dnia 2022-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni potoku Brzeźnickiego w km 2+620-4+500 poprzez remont stopni

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368302575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żelazna 59a

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-848

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: krakow@wody.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wody.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r13620,Zwiekszenie-zdolnosci-retencyjnej-zlewni-potoku-Brzeznickiego-w-km-2620-4500-pop.html?sid=94537520719165cf8b6b00a53b577bb0

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni potoku Brzeźnickiego w km 2+620-4+500 poprzez remont stopni

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-63611eb9-1192-11ed-8c68-c68bc3dc99bc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00366676

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00068742/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.184 Wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowej - "Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni potoku Brzeźnickiego w km 2+620-4+500 poprzez remont stopni"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00286428/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KR.ROZ.2810.144.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni potoku Brzeźnickiego w km 2+620 – 4+500 poprzez remont stopni” wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, innych niezbędnych decyzji administracyjnych uzgodnień i opinii niezbędnych do realizacji zamówienia.
2. Zakres prac projektowych obejmuje m.in.:
a) Sporządzenie Koncepcji obejmującej min. 2 warianty zwiększenia zdolności retencyjnej zlewni potoku Brzeźnickiego w km 2+620 – 4+500 poprzez remont stopni;
b) Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zwiększenia zdolności retencyjnej zlewni potoku Brzeźnickiego w km 2+620 – 4+500 poprzez remont stopni;
c) Pozyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień branżowych niezbędnych do właściwego opracowania kompletnej dokumentacji projektowej zwiększenia zdolności retencyjnej zlewni potoku Brzeźnickiego w km 2+620 – 4+500 poprzez remont stopni;
d) Pozyskanie prawomocnych decyzji administracyjnych niezbędnych do właściwego opracowania dokumentacji projektowej (w tym m.in. pozwolenie wodnoprawne, DOŚU);
e) Przygotowanie i skuteczne złożenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę wraz z pozyskaniem przedmiotowej decyzji.
3. Szczegółowy zakres zamówienia określają załączniki do niniejszej swz w tym projekt umowy oraz opis przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w dokumentacji przetargowej, a o ich wykryciu powinien niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego w celu wprowadzenia zmian i poprawek.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie 255 pkt 3) Pzp .

Zamawiający, poprzez zawarcie w pkt 4.15 Specyfikacji Warunków Zamawiają informacji o budżecie postepowania, zrealizował obowiązek, o którym mowa w art. 222 ust. 4 Pzp , tzn. podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Kwota ta wynosi 190 000,00 zł brutto. Toteż kwestia jednoznacznego określenia możliwości finansowych zamawiającego oraz fakt dopełniania przez niego formalnych wymogów ujawnienia budżetu postępowania nie budzą żadnych wątpliwości faktycznych i prawnych.
W postępowaniu zostały złożone oferty realizacji zamówienia odpowiednio na kwoty: 359 852,19 zł, 183 270,00 zł, 233 700,00 zł brutto. Kwoty te zostały wykazane w informacji z otwarcia i znajdują swój dowód w złożonych ofertach. Z względu na wykluczenie Wykonawcy, który złożył ofertę prezentującą najkorzystniejsze warunki finansowe realizacji zamówienia, i - w konsekwencji - odrzucenia jego oferty na podstawie w art. 226 ust. 1 pkt 2) lit a) pzp , doszło do sytuacji, w której wszystkie oferty nieodrzucone przewyższają kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. Ponieważ Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia zadeklarowanej kwoty do poziomu najkorzystniejszej oferty zaktualizowała się przesłanka unieważniania postępowania z art. 255 pkt 3 Pzp.
Wobec faktu, iż wszystkie nieodrzucone oferty przewyższają możliwości finansowe Zamawiającego, Zamawiający nie jest zobligowany do ich badania i oceny (KIO 391/18).

Uzasadnienie prawne
Zgodnie z art. 255 pkt 3 Pzp zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. Celem takiego uregulowania jest ochrona zamawiającego przed roszczeniem o zawarcie umowy w przypadku braku środków finansowych na realizację zamówienia. Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podawana jest przez zamawiającego najpóźniej przed otwarciem ofert. Jest to przyrzeczenie dotyczące minimalnej sumy gwarantowanej. Poprzez złożenie oświadczenia w sprawie deklarowanego budżetu postepowania zamawiający zobowiązuje się przyjąć ofertę najkorzystniejszą, jeśli zaoferowana cena lub koszt nie przekroczy tej kwoty. Ustawodawca co prawda dopuścił możliwość zwiększenia kwoty pokrycia finansowego w związku z wyborem oferty, jednak decyzja o zwiększeniu tej kwoty jest oparta na uznaniu i możliwościach zamawiającego. Wyrażenie „może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty” należy interpretować jako uprawnienie zamawiającego i to do jego decyzji należy kwestia zwiększenia środków finansowych na dany cel. Zatem zamawiający nie ma obowiązku poszukiwania dodatkowych środków finansowych na sfinansowanie zamówienia ponad zadeklarowaną kwotę, a Wykonawca nie posiada uprawnienia do wysuwania względem Zamawianego żądania zwiększenia budżetu postępowania lub wymagania od niego podjęcia działań mających na celu zwiększenie puli środków przeznaczonych na realizację zamówienia.
Mając na względzie racjonalność i efektywność działania instytucji zamawiającego wskazana przesłanka umożliwia unieważnienie postępowania bez konieczności badania i oceny ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej, w sytuacji gdy ceny wszystkich ofert przewyższają kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i od początku wiadomo, że cena ta nie mieści się w ustalonym limicie, a zamawiający tego limitu nie zmienia.
Wobec powyższego uznać należy, iż unieważnienie postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3) pzp jest uprawnione, a wskazana podstawa dokonania czynności została określona prawidłowo.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.