eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sadowie › Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy SadowieOgłoszenie z dnia 2022-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sadowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sadowie

1.3.) Oddział zamawiającego: 27-580 Sadowie 86

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830410014

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sadowie

1.5.2.) Miejscowość: Sadowie

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-580

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@sadowie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://sadowie.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sadowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0bd50710-3e66-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00366669

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00059851/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sadowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Sadowie- etap II"2 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 12.1 „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej — REACT-EU"3 Osi 12 „REACT-EU dla Świętokrzyskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl, https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
8. Przekazanie korespondencji w sposób opisany w ust. 7 wymaga obowiązkowego poinformowania Zamawiającego o przekazaniu wiadomości na adres e-mail wskazany w rozdziale I „Zamawiający” (niedopełnienie tego obowiązku uznane będzie jako nieskuteczne przekazanie dokumentów). Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail wskazanym w rozdziale I – „Zamawiającego” i „Prowadzącego postępowanie”
9. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
10. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. II. Opis sposobu przygotowania oferty.
11. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
12. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na Platformie Windows, Mac i Linux.
13. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu (odbywa się automatycznie).
14. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. Szczegółowe informacje w rozdziale IX i XIV SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Sadowie, Sadowie 86,
27-580 Sadowie;
 inspektorem ochrony danych osobowych jest Katarzyna Jakubiec, kontakt: tel.: 533737100,
e-mail: inspektor@cbi24.pl;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.);
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PS.271.3.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sadowiu

Zakres prac:
- docieplenie ścian fundamentowych styropianem z polistyrenu ekstrudowanego gr. 8cm λ=0,035W/mK do
głębokości min. 110cm w miejscu nie podpiwniczony, w miejscu podpiwniczenia – do głębokości posadowienia (prze rozpoczęciem prac dokonać wyrównania i naprawy podłoża, styropian w ziemi zabezpieczyć folią kubełkową – zakończenie styropianu nad terenem min. 0.50m),
− wykonanie odwodnienia liniowego przy rurach spustowych na odległość min. 200cm od elewacji budynku,
− ułożenie od nowa zdemontowanej kostki po wykonaniu ocieplenia ścian fundamentowych zgodnie z założeniami projektu dołożenie ewentualnie nowej kostki w miejscu zepsutej podczas prac rozbiórkowych około10÷15%,
− daszek żelbetowy od strony elewacji północnej (tylnej) należy ocieplić styropianem gr. 5cm wraz z wykonaniem odpowiednich obróbek blacharskich; daszek od frontu należy skuć, a w jego miejscu zamontować szklany ze spadkiem od budynku, na odciągach stalowych,
− docieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 5cm λ=0,032W/mK wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej na przygotowanym podłożu na siatce zatopionej w kleju (docieplenie już ocieplonych ścian),
− docieplenie glifów okiennych i drzwiowych – styropian gr. 2cm z wyprawa elewacyjna + kolor,
− przemurowanie ogniomurów na wysokość min. 30cm od wykończonych warstw stropodachu,
− przemurowanie kominów ponad stropem oraz ich udrożnienie i otwarcie kanałów – kominy ocieplić styropianem 5cm + ruszt + wyprawa z blachy o niskim trapezie i jako obróbka,
− montaż nowych rynien oraz rur spustowych na budynku objętym opracowaniem połączonych z nowymodwodnieniem liniowym budynku,
− ocieplenie stropodachu niewentylowanego wełną mineralną o współczynniku przewodzenia ciepłaλ=0,032W/mK gr. 19cm wraz z mocowaniem krokwi, łat, kontrłat oraz pokrycia z blachy modułowej,
− wymiana istniejącego wyłazu dachowego na nowy dostosowany do nowego pokrycia,
− wymiana drzwi zewnętrznych wraz z obróbką wewnętrzną na nowe o współczynniku 1.3,
− montaż nowych parapetów z blachy o grubości 0.7,
− ponowny montaż elementów na elewacji po wcześniejszym demontażu reklamy, uchwyty, oświetlenie, itp. – wg. wytycznych Inwestora,
− likwidacja ścianki wewnątrz budynku + naprawa wewnętrznych warstw wykończeniowych przegród w nawiązaniu do istniejących w danej części budynku,
− wykonanie niezbędnych napraw i uzupełnień tynków wewnętrznych oraz malowanie ścian po robotach
montażowych,
− remont istniejącej instalacji odgromowej – wykonanie nowych zwodów pionowych oraz poziomych z wykonaniem nowego uziomu otokowego w przypadku braku odpowiednich pomiarów dla przedmiotowego budynku,
− prace związane z CWU oraz modernizacją systemu grzewczego i schładzania, panele PV, modernizacja oświetlenia

4.2.6.) Główny kod CPV: 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45321000-3 - Izolacja cieplna

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45000000-7 - Roboty budowlane

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45262521-9 - Roboty murarskie w zakresie fasad

45233251-3 - Wymiana nawierzchni

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312310-3 - Ochrona odgromowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień powtarzających.
1) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
2) Zamówienia, o których mowa w ust. 6 pkt 1 będą polegały na powtórzeniu robót zgodnych
z zakresem robót stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w ust. 6 pkt 1 będą prace z zakresu:

Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Instalowanie centralnego ogrzewania
Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
Instalowanie sufitów podwieszanych
Roboty na placu budowy
Inne instalacje elektryczne
Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Izolacja cieplna
Roboty instalacyjne hydrauliczne
Roboty izolacyjne
Roboty budowlane
Roboty w zakresie usuwania gleby
Roboty murarskie w zakresie fasad
Wymiana nawierzchni
Roboty instalacyjne elektryczne
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Roboty przygotowawcze do świadczenia usług
Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
Roboty murarskie
Roboty murarskie i murowe
Kładzenie rynien
Pokrywanie podłóg i ścian
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Wyrównywanie podłóg
Nakładanie powierzchni kryjących
Roboty malarskie
Kamieniarskie roboty wykończeniowe
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Roboty instalacyjne kanalizacyjne
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Instalowanie kotłów
Roboty instalacyjne gazowe
Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
Roboty instalacyjne w budynkach
Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych
Ochrona odgromowa
Roboty budowlane w zakresie budynków
Fundamentowanie
Instalowanie wentylacji
Toalety publiczne
Roboty w zakresie burzenia
Konstrukcje z betonu zbrojonego
Betonowanie
Instalowanie konstrukcji metalowych
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Instalowanie drzwi
Roboty remontowe i renowacyjne

Szczegółowy opis technologii wykonywania tych robót określa dokumentacja projektowa,
a w przypadku wykonania tego zakresu w innej technologii normy krajowe i europejskie odnoszące się do tych robót. Zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa
w pkt 1 nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia.
3) Zamówienia, o których mowa w pkt 1 będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, a jeżeli wartość szacunkowa będzie mniejsza od kwoty o której mowa w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp tylko po przeprowadzenie negocjacji.
4) Zamówienia, o których mowa w pkt 1 będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót, zmiana technologii lub wprowadzenia zakresu dodatkowego w przypadku konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej oraz gdy wystąpi potrzeba wykonania dodatkowego zakresu po dokonanym odbiorze końcowym na obiekcie objętym przedmiotem zamówienia lub podobnym będącym w posiadaniu Zamawiającego.
5) Zamówienie o którym mowa w pkt 1 może obejmować rodzajowo cały lub częściowy zakres robót wskazanych w pkt. 2.
6) Do wyceny zakresu robót będą stosowane czynniki cenotwórcze z wyceny przedmiotu zamówienia niniejszego postępowania, a ceny materiałów i robocizny będą odpowiadały średnim cenom z ostatniego kwartału przed udzieleniem zamówienia dla rynku województwa realizacji przedmiotu zamówienia w oparciu o udokumentowane cenniki branżowe np.; SEKOCENBUD lub udokumentowane ceny z trzech hurtowni branżowych zaakceptowanych przez Zamawiającego

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami określonymi poniżej.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów określonych w kryteriach.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu
na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości przyznanych punktów, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy
są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę , którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca sią o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej z Szczucicach

Zakres prac:
- demontaż istniejących elementów na elewacjach budynku – po zakończonych pracach ponowny
montaż z zastosowaniem odpowiednich kształtek oraz wzmocnień,
− rozbiórka i odtworzenie opaski wokół budynku po zakończonych pracach ociepleniowych,
− ocieplenie ścian poniżej terenu z wykonaniem izolacji z mas dyspersyjnych oraz zabezpieczeniem folią kubełkową,
− ocieplenie posadzki na gruncie wraz z wykonaniem nowej posadzki,
− wymiana stolarki okiennej na nowe z nawiewnikami regulowanymi automatycznie
− wymiana drzwi zewnętrznych na nowe energooszczędne,
− ocieplenie ścian powyżej terenu wraz z kolorystyką elewacji,
− ocieplenie stropu nad piętrem z wykonaniem podestów komunikacyjnych,
− osłona ocieplenia dachowego z blachodachówki ,
− wymiana obróbek blacharskich związanych z robotami dociepleniowymi – min. orynnowanie, parapety
zewnętrzne, obróbka cokołu oraz detali architektonicznych,
− remont istniejącej instalacji odgromowej,
− prace modernizacyjne związane z wewnętrzną instalacją c.o., wod. – kan., gazową,
− modernizacja wewnętrznego oświetlenia – wymiana na nowe w systemie LED,
− montaż instalacji PV – fotowoltaika,
− wykonanie instalacji odgromowej,
− prace towarzyszące wynikające z charakteru prac a nie objęte dokumentacją projektową,
− uporządkowanie i przywrócenie do pierwotnego stanu terenu po wykonaniu prac budowlanych.
− wykonanie wjazdu i miejsc parkingowych
− dostarczenie i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków

4.2.6.) Główny kod CPV: 45321000-3 - Izolacja cieplna

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111290-7 - Roboty przygotowawcze do świadczenia usług

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45262521-9 - Roboty murarskie w zakresie fasad

45233251-3 - Wymiana nawierzchni

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45262522-6 - Roboty murarskie

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45261320-3 - Kładzenie rynien

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45262321-7 - Wyrównywanie podłóg

45432130-4 - Pokrywanie podłóg

45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących

45442100-8 - Roboty malarskie

45262512-3 - Kamieniarskie roboty wykończeniowe

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331110-0 - Instalowanie kotłów

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień powtarzających.
1) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
2) Zamówienia, o których mowa w ust. 6 pkt 1 będą polegały na powtórzeniu robót zgodnych
z zakresem robót stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w ust. 6 pkt 1 będą prace z zakresu:

Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Instalowanie centralnego ogrzewania
Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
Instalowanie sufitów podwieszanych
Roboty na placu budowy
Inne instalacje elektryczne
Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Izolacja cieplna
Roboty instalacyjne hydrauliczne
Roboty izolacyjne
Roboty budowlane
Roboty w zakresie usuwania gleby
Roboty murarskie w zakresie fasad
Wymiana nawierzchni
Roboty instalacyjne elektryczne
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Roboty przygotowawcze do świadczenia usług
Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
Roboty murarskie
Roboty murarskie i murowe
Kładzenie rynien
Pokrywanie podłóg i ścian
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Wyrównywanie podłóg
Nakładanie powierzchni kryjących
Roboty malarskie
Kamieniarskie roboty wykończeniowe
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Roboty instalacyjne kanalizacyjne
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Instalowanie kotłów
Roboty instalacyjne gazowe
Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
Roboty instalacyjne w budynkach
Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych
Ochrona odgromowa
Roboty budowlane w zakresie budynków
Fundamentowanie
Instalowanie wentylacji
Toalety publiczne
Roboty w zakresie burzenia
Konstrukcje z betonu zbrojonego
Betonowanie
Instalowanie konstrukcji metalowych
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Instalowanie drzwi
Roboty remontowe i renowacyjne

Szczegółowy opis technologii wykonywania tych robót określa dokumentacja projektowa,
a w przypadku wykonania tego zakresu w innej technologii normy krajowe i europejskie odnoszące się do tych robót. Zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa
w pkt 1 nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia.
3) Zamówienia, o których mowa w pkt 1 będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, a jeżeli wartość szacunkowa będzie mniejsza od kwoty o której mowa w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp tylko po przeprowadzenie negocjacji.
4) Zamówienia, o których mowa w pkt 1 będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót, zmiana technologii lub wprowadzenia zakresu dodatkowego w przypadku konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej oraz gdy wystąpi potrzeba wykonania dodatkowego zakresu po dokonanym odbiorze końcowym na obiekcie objętym przedmiotem zamówienia lub podobnym będącym w posiadaniu Zamawiającego.
5) Zamówienie o którym mowa w pkt 1 może obejmować rodzajowo cały lub częściowy zakres robót wskazanych w pkt. 2.
6) Do wyceny zakresu robót będą stosowane czynniki cenotwórcze z wyceny przedmiotu zamówienia niniejszego postępowania, a ceny materiałów i robocizny będą odpowiadały średnim cenom z ostatniego kwartału przed udzieleniem zamówienia dla rynku województwa realizacji przedmiotu zamówienia w oparciu o udokumentowane cenniki branżowe np.; SEKOCENBUD lub udokumentowane ceny z trzech hurtowni branżowych zaakceptowanych przez Zamawiającego

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami określonymi poniżej.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów określonych w kryteriach.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu
na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości przyznanych punktów, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy
są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę , którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca sią o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3: Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Łężycach
Zakres prac:
1.System grzewczy
Montaż ogrzewania w budynku w oparciu o powietrzną pompę ciepła (powietrze – powietrze) i elektryczne grzejniki naścienne pom. WC i korytarz. Układ zasilany przez instalację fotowoltaiczną. Pompa ciepła typu powietrze-powietrze rewersyjna. Zapotrzebowanie na energię elektryczną zbilansowane w 100% przez instalacje PV.

2. Docieplenie
- ściana zewnętrzna (GRUPA ściana zewnętrzna) Materiał dociepleniowy: styropian typu fasada - grubość: 0,15 m, lambda: 0,032 W/mK Współczynnik przenikania ciepła (U) przegrody po dociepleniu: 0,191 W/(m²K)

Uwagi: Ściany zewnętrzne obiektu są już docieplone warstwą 5 cm styropianu lecz mimo to nie spełniają aktualnie obowiązujących wymagań w zakresie izolacyjności ścian zewnętrznych. Stan styropianu i jego jakość budzi wątpliwości, stąd dla zapewnienia prawidłowości i trwałości wykonania prac oraz optymalizacji efektu termomodernizacyjnego założono demontaż tejże warstwy i położenie nowej. Również dla doboru warstwy docieplenia zostanie przyjęty współczynnik U dla ścian w stanie bez izolacji. W kosztach docieplenia ścian uwzględniono prace demontażowe i rozbiórkowe, a także ze względu na zmianę grubości ściany- montaż nowych obróbek blacharskich, parapetów, instalacji odgromowej, ewentualne odtworzenie i wykończenie schodów, balustrad i pochwytów schodowych. W celu likwidacji mostków cieplnych należy wykonac też hydroizolację fundamentów budynkudo ław fundamentowych , a także docieplić mur styropianem typu XPS i odtworzyć opaskę wokół budynku.

-okna PCV wymiana okien na energooszczędne sześciokomorowe z wkładką termiczną i z szybą z ciepłą ramką z nawiewnikami powietrza sterowanymi automatycznie.

Uwagi: Należy zwrócić uwagę na tzw. ciepły montaż okien, pozwalający, aby okna energooszczędne zachowały swoje
walory izolacyjne, tzn. aby były szczelnie zamontowane. Rekomenduje się osadzenie okna w warstwie pianki izolacyjnej, co pozwoli wyeliminować mostki termiczne, które wokół okna mogą powstawać.

-docieplenie strop nad garażem z wełny mineralnej grub.26cm U=0,147W/(m2K) z paroizolacją i obudową G/K.
-drzwi zewnętrzne wymiana na energooszczędne U_1,3W/(m2K)

3. Wymiana opraw oświetleniowych z instalacją PV
Usprawnienie polega na demontażu istniejących opraw o łącznej mocy 2,992 kW i montażu nowych30 szt. energooszczędnych opraw oświetleniowych o łącznej mocy 1,152 kW oraz kompensacji zapotrzebowania na energię
elektryczną poprzez wykorzystanie instalacji PV (6 paneli).

Usprawnienie obejmuje:
- wymianę istniejących opraw na oprawy w systemie LED, które zapewnią redukcję mocy źródła światła. Nowe oświetlenie w systemie LED będzie oświetleniem energooszczędnym, które będzie się charakteryzować:
− zmniejszeniem mocy opraw
− zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej
− brakiem tętnienia światła
− zwiększoną trwałością LED a co za tym idzie pozwalającym na oszczędności z tytułu rzadszej ich wymiany
− możliwością wielokrotnego załączania oświetlenia w ciągu dnia bez skrócenia żywotności źródeł światła
− wykonanie instalacji odgromowej

4.2.6.) Główny kod CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45111290-7 - Roboty przygotowawcze do świadczenia usług

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45262521-9 - Roboty murarskie w zakresie fasad

45233251-3 - Wymiana nawierzchni

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45262522-6 - Roboty murarskie

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45261320-3 - Kładzenie rynien

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45262321-7 - Wyrównywanie podłóg

45432130-4 - Pokrywanie podłóg

45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących

45442100-8 - Roboty malarskie

45262512-3 - Kamieniarskie roboty wykończeniowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312310-3 - Ochrona odgromowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień powtarzających.
1) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
2) Zamówienia, o których mowa w ust. 6 pkt 1 będą polegały na powtórzeniu robót zgodnych
z zakresem robót stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w ust. 6 pkt 1 będą prace z zakresu:

Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Instalowanie centralnego ogrzewania
Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
Instalowanie sufitów podwieszanych
Roboty na placu budowy
Inne instalacje elektryczne
Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Izolacja cieplna
Roboty instalacyjne hydrauliczne
Roboty izolacyjne
Roboty budowlane
Roboty w zakresie usuwania gleby
Roboty murarskie w zakresie fasad
Wymiana nawierzchni
Roboty instalacyjne elektryczne
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Roboty przygotowawcze do świadczenia usług
Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
Roboty murarskie
Roboty murarskie i murowe
Kładzenie rynien
Pokrywanie podłóg i ścian
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Wyrównywanie podłóg
Nakładanie powierzchni kryjących
Roboty malarskie
Kamieniarskie roboty wykończeniowe
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Roboty instalacyjne kanalizacyjne
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Instalowanie kotłów
Roboty instalacyjne gazowe
Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
Roboty instalacyjne w budynkach
Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych
Ochrona odgromowa
Roboty budowlane w zakresie budynków
Fundamentowanie
Instalowanie wentylacji
Toalety publiczne
Roboty w zakresie burzenia
Konstrukcje z betonu zbrojonego
Betonowanie
Instalowanie konstrukcji metalowych
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Instalowanie drzwi
Roboty remontowe i renowacyjne

Szczegółowy opis technologii wykonywania tych robót określa dokumentacja projektowa,
a w przypadku wykonania tego zakresu w innej technologii normy krajowe i europejskie odnoszące się do tych robót. Zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa
w pkt 1 nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia.
3) Zamówienia, o których mowa w pkt 1 będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, a jeżeli wartość szacunkowa będzie mniejsza od kwoty o której mowa w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp tylko po przeprowadzenie negocjacji.
4) Zamówienia, o których mowa w pkt 1 będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót, zmiana technologii lub wprowadzenia zakresu dodatkowego w przypadku konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej oraz gdy wystąpi potrzeba wykonania dodatkowego zakresu po dokonanym odbiorze końcowym na obiekcie objętym przedmiotem zamówienia lub podobnym będącym w posiadaniu Zamawiającego.
5) Zamówienie o którym mowa w pkt 1 może obejmować rodzajowo cały lub częściowy zakres robót wskazanych w pkt. 2.
6) Do wyceny zakresu robót będą stosowane czynniki cenotwórcze z wyceny przedmiotu zamówienia niniejszego postępowania, a ceny materiałów i robocizny będą odpowiadały średnim cenom z ostatniego kwartału przed udzieleniem zamówienia dla rynku województwa realizacji przedmiotu zamówienia w oparciu o udokumentowane cenniki branżowe np.; SEKOCENBUD lub udokumentowane ceny z trzech hurtowni branżowych zaakceptowanych przez Zamawiającego

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami określonymi poniżej.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów określonych w kryteriach.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu
na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości przyznanych punktów, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy
są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę , którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca sią o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4: Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we Wszechświętych
- demontaż istniejących elementów na elewacjach budynku – po zakończonych pracach ponowny montaż z zastosowaniem odpowiednich kształtek oraz wzmocnień,
- rozbiórka i odtworzenie opaski wokół budynku po zakończonych pracach ociepleniowych,
- ocieplenie ścian poniżej terenu z wykonaniem izolacji z mas dyspersyjnych oraz zabezpieczeniem folią kubełkową,
- ocieplenie posadzki na gruncie wraz z wykonaniem nowej posadzki,
- wymiana stolarki okiennej na nowe z nawiewnikami regulowanymi automatycznie
- wymiana drzwi zewnętrznych na nowe energooszczędne,
- ocieplenie ścian powyżej terenu wraz z kolorystyką elewacji,
- ocieplenie stropu nad piętrem z wykonaniem podestów komunikacyjnych,
- naprawa pękniętych ścian kotwami z prętów spiralnych ,
- wymiana obróbek blacharskich związanych z robotami dociepleniowymi – min. orynnowanie, parapety zewnętrzne, obróbka cokołu oraz detali architektonicznych,
- remont istniejącej instalacji odgromowej,
- prace modernizacyjne związane z wewnętrzną instalacją c.o.,c.w.u. wraz z adaptacją pomieszczenia na kotłownię i węzeł ciepłowniczy
- modernizacja wewnętrznego oświetlenia – wymiana na nowe w systemie LED,
- montaż instalacji PV – fotowoltaika,
- prace towarzyszące wynikające z charakteru prac a nie objęte dokumentacją projektową,
- uporządkowanie i przywrócenie do pierwotnego stanu terenu po wykonaniu prac budowlanych

4.2.6.) Główny kod CPV: 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45262210-6 - Fundamentowanie

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45215500-2 - Toalety publiczne

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45262522-6 - Roboty murarskie

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45262300-4 - Betonowanie

45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych

45331110-0 - Instalowanie kotłów

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45111290-7 - Roboty przygotowawcze do świadczenia usług

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45262521-9 - Roboty murarskie w zakresie fasad

45233251-3 - Wymiana nawierzchni

45261320-3 - Kładzenie rynien

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312310-3 - Ochrona odgromowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień powtarzających.
1) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
2) Zamówienia, o których mowa w ust. 6 pkt 1 będą polegały na powtórzeniu robót zgodnych
z zakresem robót stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w ust. 6 pkt 1 będą prace z zakresu:

Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Instalowanie centralnego ogrzewania
Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
Instalowanie sufitów podwieszanych
Roboty na placu budowy
Inne instalacje elektryczne
Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Izolacja cieplna
Roboty instalacyjne hydrauliczne
Roboty izolacyjne
Roboty budowlane
Roboty w zakresie usuwania gleby
Roboty murarskie w zakresie fasad
Wymiana nawierzchni
Roboty instalacyjne elektryczne
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Roboty przygotowawcze do świadczenia usług
Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
Roboty murarskie
Roboty murarskie i murowe
Kładzenie rynien
Pokrywanie podłóg i ścian
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Wyrównywanie podłóg
Nakładanie powierzchni kryjących
Roboty malarskie
Kamieniarskie roboty wykończeniowe
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Roboty instalacyjne kanalizacyjne
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Instalowanie kotłów
Roboty instalacyjne gazowe
Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
Roboty instalacyjne w budynkach
Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych
Ochrona odgromowa
Roboty budowlane w zakresie budynków
Fundamentowanie
Instalowanie wentylacji
Toalety publiczne
Roboty w zakresie burzenia
Konstrukcje z betonu zbrojonego
Betonowanie
Instalowanie konstrukcji metalowych
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Instalowanie drzwi
Roboty remontowe i renowacyjne

Szczegółowy opis technologii wykonywania tych robót określa dokumentacja projektowa,
a w przypadku wykonania tego zakresu w innej technologii normy krajowe i europejskie odnoszące się do tych robót. Zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa
w pkt 1 nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia.
3) Zamówienia, o których mowa w pkt 1 będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, a jeżeli wartość szacunkowa będzie mniejsza od kwoty o której mowa w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp tylko po przeprowadzenie negocjacji.
4) Zamówienia, o których mowa w pkt 1 będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót, zmiana technologii lub wprowadzenia zakresu dodatkowego w przypadku konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej oraz gdy wystąpi potrzeba wykonania dodatkowego zakresu po dokonanym odbiorze końcowym na obiekcie objętym przedmiotem zamówienia lub podobnym będącym w posiadaniu Zamawiającego.
5) Zamówienie o którym mowa w pkt 1 może obejmować rodzajowo cały lub częściowy zakres robót wskazanych w pkt. 2.
6) Do wyceny zakresu robót będą stosowane czynniki cenotwórcze z wyceny przedmiotu zamówienia niniejszego postępowania, a ceny materiałów i robocizny będą odpowiadały średnim cenom z ostatniego kwartału przed udzieleniem zamówienia dla rynku województwa realizacji przedmiotu zamówienia w oparciu o udokumentowane cenniki branżowe np.; SEKOCENBUD lub udokumentowane ceny z trzech hurtowni branżowych zaakceptowanych przez Zamawiającego

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami określonymi poniżej.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów określonych w kryteriach.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu
na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości przyznanych punktów, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy
są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę , którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca sią o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:
1) wykonanych robót.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających,
czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:
− Minimum jedną robotę budowlaną zrealizowaną w ramach jednej umowy/kontraktu związaną z budową lub przebudową lub rozbudową lub modernizacją lub termomodernizacją budynku/ów o wartości nie mniejszej niż:
części 1: 550 000, 00 zł brutto
części 2: 700 000,00 zł brutto
części 3:300 000,00 zł brutto
części 4: 400 000,00 zł brutto


UWAGA!
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część Wykonawca może wykazać się jedną robotą na części, na które składa ofertę, jeżeli wartość tej roboty odpowiada sumarycznej wartości opisanego warunku dla części, na które Wykonawca składa ofertę (np. wartość roboty dla części 1 i 2 to minimum
1 250 000,00 zł brutto)

Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty.

2) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobą
do każdego z części:
Część 1:
• kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót na co najmniej jednej inwestycji związanej
z budową lub przebudową lub rozbudową lub modernizacją lub termomodernizacją budynku/ów o wartości: 550 000,00 zł brutto;

• Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych;

• Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowami
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Część 2:

• kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót na co najmniej jednej inwestycji związanej
z budową lub przebudową lub rozbudową lub modernizacją lub termomodernizacją budynku/ów o wartości: 700 000,00 zł brutto;

• Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych;

• Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowami
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Część 3:

• kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót na co najmniej jednej inwestycji związanej
z budową lub przebudową lub rozbudową lub modernizacją lub termomodernizacją budynku/ów o wartości: 300 000,00 zł brutto;

• Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych;

• Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowami
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Część 4:
• kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót na co najmniej jednej inwestycji związanej
z budową lub przebudową lub rozbudową lub modernizacją lub termomodernizacją budynku/ów o wartości: 400 000,00 zł brutto;

• Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych;

• Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowami
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Uwaga:
Zamawiający dopuszcza wykazanie się tą samą osobą jeżeli posiada uprawnienia we wskazanych specjalnościach

Tą samą osobą można wykazać się do wszystkich części

Do wykazu osób należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020 r. poz. 220) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót.
2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z oświadczenie o posiadanych uprawnieniach.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wadium w wysokości:
Część 1: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)
Część 2: 13 000, 00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100)
Część 3: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)
Część 4: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100)
należy wnieść przed upływem terminu składania ofert

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:
1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie
z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego
do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika jaki zakres rzeczowy zamówienia realizować zamierzają poszczególni Wykonawcy.
3) W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
w rozdziale VI wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia na wezwanie dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie.
2. W odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga aby:
1) Doświadczeniem, o którym mowa w rozdziale V ust. 4 pkt 1 SWZ - w zakresie wykonanych robót wykazał się konsorcjant, który będzie wykonywał kluczowy zakres robót.
2) Pozostałe warunki podlegają sumowaniu

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z zapisami SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-12 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.