eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kęty › Zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw gminy Kęty w sezonie 2022/2023 - 6 częściOgłoszenie z dnia 2022-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw gminy Kęty w sezonie 2022/2023 – 6 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kęty

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072181824

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 7

1.5.2.) Miejscowość: Kęty

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-650

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@kety.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kety.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw gminy Kęty w sezonie 2022/2023 – 6 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-72d8ab76-3e63-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00366648

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00022144/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw gminy Kęty: Bielany, Bulowice, Łęki, Malec, Witkowice i Nowa Wieś w sezonie 2022/2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gminakety.ezamawiajacy.pl/pn/gminakety/demand/85813/notice/public/details

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020r. poz. 344), tj.: poprzez Platformę przetargową pod adresem:
https://gminakety.ezamawiajacy.pl/pn/gminakety/demand/85813/notice/public/details

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę (wyłącznie poprzez Platformę przetargową) – zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy przetargowej - dostępnymi pod adresem https://gminakety.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=000w&clientName=gminakety&MP_module=main oraz zaakceptować regulamin korzystania z Platformy przetargowej dostępny pod adresem:
https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin

2. Złożenie oferty poprzez Platformę przetargową oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ.

3. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej – wskazane są na stronie internetowej Platformy przetargowej - pod adresem:
https://gminakety.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=000w&clientName=gminakety&MP_module=main

4. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. Marketplanet OnePlace - Platforma eZamawiający - Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 2572223 lub oneplace@marketplanet.pl.

5. Sposoby złożenia oferty za pośrednictwem Platformy przetargowej oraz potwierdzenia złożenia oferty (w zależności od wyboru opcji z logowaniem lub bez logowania), zostały opisane w Instrukcjach użytkowników Platformy przetargowej.

6. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

7. Zamawiający informuje, iż w przypadku przesłania przez Wykonawcę dokumentów elektronicznych skompresowanych (w tym oferta przetargowa), dopuszczone są jedynie formaty danych wskazanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247).
Pozostałe zgodnie z SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Kęty z siedzibą
w Kętach, Rynek 7, tel. 33/844-76-00, e-mail: gmina@kety.pl, adres www: https://kety.pl/
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Pawłem Lis można uzyskać pod adresem e-mail: iodo@kety.pl
3. Dane osobowe wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw gminy Kęty: 6 części” prowadzonego w trybie podstawowym.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej lub podmioty przetwarzające dane osobowe na polecenie Administratora na podstawie stosownych umów z nim zawartych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez obowiązkowy okres wskazany przepisami prawa tj. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku gdy czas trwania umowy przekracza 4 lata, to okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz do momentu przedawnienia roszczeń.
6. Na zasadach i w granicach określonych przepisami prawa, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
• dostępu do treści swoich danych osobowych, przy czym jeśli żądanie wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
• sprostowania swoich danych osobowych,
• usunięcia swoich danych osobowych,
• ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przy czym wystąpienie z żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
10. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO
i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Do obowiązków tych należą:
• obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego;
• obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego.
11. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta Formularzu oferty.
Pozostałe zgodnie z SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IG.271.64.2022.BN

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw gminy Kęty w sezonie 2022/2023: Bielany.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: zapewnienie przejezdności, przejścia oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego, wywołanych opadami śniegu poprzez:
1) odśnieżanie dróg, zatok autobusowych itp.
2) zwalczanie i likwidowanie śliskości zimowej przez stosowanie środków chemicznych lub/i materiałów uszorstniających,
3) oraz wykonanie innych prac i podejmowanie działań organizacyjno-technicznych niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia
4) miejscowości objęte zimowym utrzymaniem dróg (drogi publiczne gminne oraz wewnętrzne administrowane przez Gminę Kęty) oraz planowana ilość jednostek w sezonie:
Część 1: sołectwo Bielany (14,6 km)
- odśnieżanie – 125 m-g
- uszorstnianie – 90 m-g

5) do rozliczeń przyjęte zostały stawki za godzinę pracy sprzętu w rozbiciu na:
a) odśnieżanie
b) uszorstnianie
6) w okresie od 1 listopada do dnia zakończenia akcji zimowej Wykonawcy prac przysługiwać będzie na poszczególne zadanie miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1.512,00 zł brutto
z tytułu gotowości sprzętowo-kadrowej. W miesiącu w którym zakończona zostanie akcja zimowa należność ta wyliczona zostanie proporcjonalnie do liczby dni prowadzonej akcji.
7) szczegółowy opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji prac zimowego utrzymania dróg na terenie sołectw gminy Kęty określa SST

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o którym mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy.

2. Zakres przewidywanych usług do udzielenia: zamówienia polegać będą na powtórzeniu podobnych zamówień co zamówienia podstawowe i będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, tj. objętego przeprowadzanym postępowaniem i opisanym w załączniku nr 4 do SWZ.

3. Zamawiający przewiduje, iż wartość zamówienia przewidzianego do udzielenia może wynieść maksymalnie do 25% wartości zamówienia podstawowego.

4. Warunki, na jakich zamówienie (powtórzenie podobnych usług) zostanie udzielone:
 w przypadku wyczerpania kwoty, o której mowa w § 5 ust. 2 umowy,
 w przypadku przedłużającej się procedury udzielenia kolejnego zamówienia w procedurze otwartej, przez co należy rozumieć również brak rozstrzygnięcia postępowania w takiej procedurze,
 udzielenie zamówienia zostanie poprzedzone przeprowadzeniem postępowania w trybie z wolnej ręki, po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą,
 stawki wynagrodzenia jednostkowego za poszczególne doby ryczałtowe oraz za ilości wywiezionego śniegu będą podlegały negocjacji.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw gminy Kęty w sezonie 2022/2023: Bulowice.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: zapewnienie przejezdności, przejścia oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego, wywołanych opadami śniegu poprzez:
1) odśnieżanie dróg, zatok autobusowych itp.
2) zwalczanie i likwidowanie śliskości zimowej przez stosowanie środków chemicznych lub/i materiałów uszorstniających,
3) oraz wykonanie innych prac i podejmowanie działań organizacyjno-technicznych niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia
4) miejscowości objęte zimowym utrzymaniem dróg (drogi publiczne gminne oraz wewnętrzne administrowane przez Gminę Kęty) oraz planowana ilość jednostek w sezonie:
Część 2: sołectwo Bulowice (31,3 km)
- odśnieżanie – 380 m-g
- uszorstnianie – 135 m-g
5) do rozliczeń przyjęte zostały stawki za godzinę pracy sprzętu w rozbiciu na:
a) odśnieżanie
b) uszorstnianie
6) w okresie od 1 listopada do dnia zakończenia akcji zimowej Wykonawcy prac przysługiwać będzie na poszczególne zadanie miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1.512,00 zł brutto
z tytułu gotowości sprzętowo-kadrowej. W miesiącu w którym zakończona zostanie akcja zimowa należność ta wyliczona zostanie proporcjonalnie do liczby dni prowadzonej akcji.
7) szczegółowy opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji prac zimowego utrzymania dróg na terenie sołectw gminy Kęty określa SST

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o którym mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy.

2. Zakres przewidywanych usług do udzielenia: zamówienia polegać będą na powtórzeniu podobnych zamówień co zamówienia podstawowe i będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, tj. objętego przeprowadzanym postępowaniem i opisanym w załączniku nr 4 do SWZ.

3. Zamawiający przewiduje, iż wartość zamówienia przewidzianego do udzielenia może wynieść maksymalnie do 25% wartości zamówienia podstawowego.

4. Warunki, na jakich zamówienie (powtórzenie podobnych usług) zostanie udzielone:
 w przypadku wyczerpania kwoty, o której mowa w § 5 ust. 2 umowy,
 w przypadku przedłużającej się procedury udzielenia kolejnego zamówienia w procedurze otwartej, przez co należy rozumieć również brak rozstrzygnięcia postępowania w takiej procedurze,
 udzielenie zamówienia zostanie poprzedzone przeprowadzeniem postępowania w trybie z wolnej ręki, po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą,
 stawki wynagrodzenia jednostkowego za poszczególne doby ryczałtowe oraz za ilości wywiezionego śniegu będą podlegały negocjacji.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw gminy Kęty w sezonie 2022/2023: Łęki.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: zapewnienie przejezdności, przejścia oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego, wywołanych opadami śniegu poprzez:
1) odśnieżanie dróg, zatok autobusowych itp.
2) zwalczanie i likwidowanie śliskości zimowej przez stosowanie środków chemicznych lub/i materiałów uszorstniających,
3) oraz wykonanie innych prac i podejmowanie działań organizacyjno-technicznych niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia
4) miejscowości objęte zimowym utrzymaniem dróg (drogi publiczne gminne oraz wewnętrzne administrowane przez Gminę Kęty) oraz planowana ilość jednostek w sezonie:
Część 3: sołectwo Łęki (9,2 km)
- odśnieżanie – 95 m-g
- uszorstnianie – 65 m-g
5) do rozliczeń przyjęte zostały stawki za godzinę pracy sprzętu w rozbiciu na:
a) odśnieżanie
b) uszorstnianie
6) w okresie od 1 listopada do dnia zakończenia akcji zimowej Wykonawcy prac przysługiwać będzie na poszczególne zadanie miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1.512,00 zł brutto
z tytułu gotowości sprzętowo-kadrowej. W miesiącu w którym zakończona zostanie akcja zimowa należność ta wyliczona zostanie proporcjonalnie do liczby dni prowadzonej akcji.
7) szczegółowy opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji prac zimowego utrzymania dróg na terenie sołectw gminy Kęty określa SST

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o którym mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy.

2. Zakres przewidywanych usług do udzielenia: zamówienia polegać będą na powtórzeniu podobnych zamówień co zamówienia podstawowe i będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, tj. objętego przeprowadzanym postępowaniem i opisanym w załączniku nr 4 do SWZ.

3. Zamawiający przewiduje, iż wartość zamówienia przewidzianego do udzielenia może wynieść maksymalnie do 25% wartości zamówienia podstawowego.

4. Warunki, na jakich zamówienie (powtórzenie podobnych usług) zostanie udzielone:
 w przypadku wyczerpania kwoty, o której mowa w § 5 ust. 2 umowy,
 w przypadku przedłużającej się procedury udzielenia kolejnego zamówienia w procedurze otwartej, przez co należy rozumieć również brak rozstrzygnięcia postępowania w takiej procedurze,
 udzielenie zamówienia zostanie poprzedzone przeprowadzeniem postępowania w trybie z wolnej ręki, po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą,
 stawki wynagrodzenia jednostkowego za poszczególne doby ryczałtowe oraz za ilości wywiezionego śniegu będą podlegały negocjacji.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw gminy Kęty w sezonie 2022/2023: Malec.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: zapewnienie przejezdności, przejścia oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego, wywołanych opadami śniegu poprzez:
1) odśnieżanie dróg, zatok autobusowych itp.
2) zwalczanie i likwidowanie śliskości zimowej przez stosowanie środków chemicznych lub/i materiałów uszorstniających,
3) oraz wykonanie innych prac i podejmowanie działań organizacyjno-technicznych niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia
4) miejscowości objęte zimowym utrzymaniem dróg (drogi publiczne gminne oraz wewnętrzne administrowane przez Gminę Kęty) oraz planowana ilość jednostek w sezonie:
Część 4: sołectwo Malec (9,0 km)
- odśnieżanie – 80 m-g
- uszorstnianie – 70 m-g
5) do rozliczeń przyjęte zostały stawki za godzinę pracy sprzętu w rozbiciu na:
a) odśnieżanie
b) uszorstnianie
6) w okresie od 1 listopada do dnia zakończenia akcji zimowej Wykonawcy prac przysługiwać będzie na poszczególne zadanie miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1.512,00 zł brutto
z tytułu gotowości sprzętowo-kadrowej. W miesiącu w którym zakończona zostanie akcja zimowa należność ta wyliczona zostanie proporcjonalnie do liczby dni prowadzonej akcji.
7) szczegółowy opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji prac zimowego utrzymania dróg na terenie sołectw gminy Kęty określa SST

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o którym mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy.

2. Zakres przewidywanych usług do udzielenia: zamówienia polegać będą na powtórzeniu podobnych zamówień co zamówienia podstawowe i będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, tj. objętego przeprowadzanym postępowaniem i opisanym w załączniku nr 4 do SWZ.

3. Zamawiający przewiduje, iż wartość zamówienia przewidzianego do udzielenia może wynieść maksymalnie do 25% wartości zamówienia podstawowego.

4. Warunki, na jakich zamówienie (powtórzenie podobnych usług) zostanie udzielone:
 w przypadku wyczerpania kwoty, o której mowa w § 5 ust. 2 umowy,
 w przypadku przedłużającej się procedury udzielenia kolejnego zamówienia w procedurze otwartej, przez co należy rozumieć również brak rozstrzygnięcia postępowania w takiej procedurze,
 udzielenie zamówienia zostanie poprzedzone przeprowadzeniem postępowania w trybie z wolnej ręki, po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą,
 stawki wynagrodzenia jednostkowego za poszczególne doby ryczałtowe oraz za ilości wywiezionego śniegu będą podlegały negocjacji.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw gminy Kęty w sezonie 2022/2023: Witkowice.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: zapewnienie przejezdności, przejścia oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego, wywołanych opadami śniegu poprzez:
1) odśnieżanie dróg, zatok autobusowych itp.
2) zwalczanie i likwidowanie śliskości zimowej przez stosowanie środków chemicznych lub/i materiałów uszorstniających,
3) oraz wykonanie innych prac i podejmowanie działań organizacyjno-technicznych niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia
4) miejscowości objęte zimowym utrzymaniem dróg (drogi publiczne gminne oraz wewnętrzne administrowane przez Gminę Kęty) oraz planowana ilość jednostek w sezonie:
Część 5: sołectwo Witkowice (24,2 km)
- odśnieżanie – 215 m-g
- uszorstnianie – 70 m-g
5) do rozliczeń przyjęte zostały stawki za godzinę pracy sprzętu w rozbiciu na:
a) odśnieżanie
b) uszorstnianie
6) w okresie od 1 listopada do dnia zakończenia akcji zimowej Wykonawcy prac przysługiwać będzie na poszczególne zadanie miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1.512,00 zł brutto
z tytułu gotowości sprzętowo-kadrowej. W miesiącu w którym zakończona zostanie akcja zimowa należność ta wyliczona zostanie proporcjonalnie do liczby dni prowadzonej akcji.
7) szczegółowy opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji prac zimowego utrzymania dróg na terenie sołectw gminy Kęty określa SST

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o którym mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy.

2. Zakres przewidywanych usług do udzielenia: zamówienia polegać będą na powtórzeniu podobnych zamówień co zamówienia podstawowe i będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, tj. objętego przeprowadzanym postępowaniem i opisanym w załączniku nr 4 do SWZ.

3. Zamawiający przewiduje, iż wartość zamówienia przewidzianego do udzielenia może wynieść maksymalnie do 25% wartości zamówienia podstawowego.

4. Warunki, na jakich zamówienie (powtórzenie podobnych usług) zostanie udzielone:
 w przypadku wyczerpania kwoty, o której mowa w § 5 ust. 2 umowy,
 w przypadku przedłużającej się procedury udzielenia kolejnego zamówienia w procedurze otwartej, przez co należy rozumieć również brak rozstrzygnięcia postępowania w takiej procedurze,
 udzielenie zamówienia zostanie poprzedzone przeprowadzeniem postępowania w trybie z wolnej ręki, po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą,
 stawki wynagrodzenia jednostkowego za poszczególne doby ryczałtowe oraz za ilości wywiezionego śniegu będą podlegały negocjacji.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw gminy Kęty w sezonie 2022/2023: Nowa Wieś.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: zapewnienie przejezdności, przejścia oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego, wywołanych opadami śniegu poprzez:
1) odśnieżanie dróg, zatok autobusowych itp.
2) zwalczanie i likwidowanie śliskości zimowej przez stosowanie środków chemicznych lub/i materiałów uszorstniających,
3) oraz wykonanie innych prac i podejmowanie działań organizacyjno-technicznych niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia
4) miejscowości objęte zimowym utrzymaniem dróg (drogi publiczne gminne oraz wewnętrzne administrowane przez Gminę Kęty) oraz planowana ilość jednostek w sezonie:
Część 6: sołectwo Nowa Wieś (23,0 km)
- odśnieżanie – 205 m-g
- uszorstnianie – 70 m-g
5) do rozliczeń przyjęte zostały stawki za godzinę pracy sprzętu w rozbiciu na:
a) odśnieżanie
b) uszorstnianie
6) w okresie od 1 listopada do dnia zakończenia akcji zimowej Wykonawcy prac przysługiwać będzie na poszczególne zadanie miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1.512,00 zł brutto
z tytułu gotowości sprzętowo-kadrowej. W miesiącu w którym zakończona zostanie akcja zimowa należność ta wyliczona zostanie proporcjonalnie do liczby dni prowadzonej akcji.
7) szczegółowy opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji prac zimowego utrzymania dróg na terenie sołectw gminy Kęty określa SST

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o którym mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy.

2. Zakres przewidywanych usług do udzielenia: zamówienia polegać będą na powtórzeniu podobnych zamówień co zamówienia podstawowe i będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, tj. objętego przeprowadzanym postępowaniem i opisanym w załączniku nr 4 do SWZ.

3. Zamawiający przewiduje, iż wartość zamówienia przewidzianego do udzielenia może wynieść maksymalnie do 25% wartości zamówienia podstawowego.

4. Warunki, na jakich zamówienie (powtórzenie podobnych usług) zostanie udzielone:
 w przypadku wyczerpania kwoty, o której mowa w § 5 ust. 2 umowy,
 w przypadku przedłużającej się procedury udzielenia kolejnego zamówienia w procedurze otwartej, przez co należy rozumieć również brak rozstrzygnięcia postępowania w takiej procedurze,
 udzielenie zamówienia zostanie poprzedzone przeprowadzeniem postępowania w trybie z wolnej ręki, po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą,
 stawki wynagrodzenia jednostkowego za poszczególne doby ryczałtowe oraz za ilości wywiezionego śniegu będą podlegały negocjacji.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.Zdolność techniczna lub zawodowa:
1.1.Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:
- dla części 1-6 - 1 usługę polegającą na zimowym utrzymaniu dróg, o łącznej wartości minimum 20 000,00 PLN (brutto) niezależnie czy oferta złożona zostanie na jedną czy na więcej części, również na wszystkie 6 części.

Uwaga: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, należy wykazać usługę, w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
Uwaga: Zamawiający nie określa, szczególnego sposobu spełniania określonego wyżej warunku, przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (brak skorzystania z dyspozycji zawartej w art. 117 ust. 1 ustawy).

1.2 Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) odpowiednim potencjałem technicznym w celu wykonania zamówienia, tj. przynajmniej w ilościach określonych w poniżej:

- jednym nośnikiem z pługiem,
- jednym rozsiewaczem.

Uwaga: W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część Wykonawca będzie zobowiązany do wykazania dysponowania pojazdami dla każdej części odrębnie, przy czym suma tych pojazdów musi odpowiadać sumie pojazdów osób wymaganych dla wszystkich części, na które Wykonawca złożył ofertę.

Powyższe oznacza, iż wskazane pojazdy nie mogą się powtarzać. W przypadku gdyby dany pojazd został wskazany w więcej niż jednej części będzie on brany pod uwagę w pierwszej z części, w której został wskazany. W przypadku niewykazania spełniania warunku w danej części Wykonawca zostanie wykluczony z tej części.

Wymagana ilość sprzętu winna być w całodobowej dyspozycyjności dla realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia, na okres realizacji umowy.
Faktyczna ilość sprzętu skierowanego przez Wykonawcę do realizacji zimowego utrzymania dróg (odśnieżania, posypywania) winna być dostosowana do warunków pogodowych oraz warunków panujących na drogach, a także rzeczywistych potrzeb, tak aby zapewnić zimowe utrzymanie dróg, zgodnie z ustalonymi standardami zimowego utrzymania.

Uwaga
Zamawiający nie określa, szczególnego sposobu spełniania określonego wyżej warunku, przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.(brak skorzystania z dyspozycji zawartej w art. 117 ust. 1 ustawy), co oznacza możliwość sumowania zasobów w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych przez Zamawiającego w ust. 3 rozdziału XIX SWZ), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):


- w celu wykazania spełniania warunku z ust. 3.4.1 rozdziału XIX SWZ
wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Uwaga
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Okres, o którym wyżej mowa liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

- w celu wykazania spełniania warunku z ust. 3.4.2. rozdziału XIX SWZ
wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wraz z ofertą (dotyczy oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu) należy złożyć:

1.1. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w rozdziale XIX SWZ – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, wskazane w SWZ. Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym wyżej mowa, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (załącznik nr 3 do SWZ).
1.2. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń – zgodnie z treścią zawartą w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
1.3. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca lub notariusz.
1.4. Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy („(…) z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.”) – o ile dotyczy (odnosi się do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oświadczenie to podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
1.5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy).
Zobowiązanie lub inny podmiotowy środek dowodowy w opisywanym zakresie, przekazuje się w postaci elektronicznej, i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy zobowiązanie (inny podmiotowy środek dowodowy) zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
1.6. Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, niewymagane.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z ust. 3.3. rozdz. XVI SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

Uwaga. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy (ust. 3.1. rozdziału XVI SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
5.1. Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.

6. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 lub 3 ustawy., Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy („(…) z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.”).

7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, zawiera załącznik nr 5do SWZ.

1.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku nr 5 do SWZ.
1.2. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy.

2. Przed zawarciem umowy należy dopełnić formalności, które zostały wskazane w Rozdziale XXX SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-05 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej: https://gminakety.ezamawiajacy.pl/pn/gminakety/demand/85813/notice/public/details

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-05 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamówienie należy zrealizować w terminie: realizację zimowego utrzymania przewiduje się z chwilą wystąpienia opadów śniegu lub śliskości z gotowością na dzień 1 listopada 2022 roku. Termin zakończenia pozostawania w gotowości do
świadczenia usług objętych niniejszym zamówieniem określa się na dzień 15 kwietnia 2023 roku – nie dłużej jednak niż do dnia (włącznie z tym dniem), w którym wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie umowy osiągnie planowaną wartość, o której mowa w § 5 ust. 2 umowy, w sytuacji jeżeli nastąpi to przed dniem 15.04.2023r. - bądź do dnia, w którym po wykonaniu ostatniej czynności Wykonawcy oraz zapłacie wynagrodzenia za tę czynność okaże się, że kwota
niewykorzystana będzie niewystarczająca, by zlecić Wykonawcy jakąkolwiek czynność na podstawie umowy lub z dniem, w którym umowa ulega rozwiązaniu w przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 3 pkt. 1) projektowanych postanowień umowy.
2.Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej nie później niż do dnia 05.10.2022 r. do godziny 11:00,00.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835 z późn. zm.). Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.