eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa mebli III do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.Ogłoszenie z dnia 2022-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa mebli III do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Warszawski Szpital dla Dzieci Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000297520

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mikołaja Kopernika 43

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-328

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dyrekcja@wsdz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsdz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa mebli III do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-73b92f4f-3cfa-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00366595

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028045/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.9 Dostawa pozostałych mebli do WSDZ SPZOZ

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/72400753-50f1-4f50-b02d-7bca9f9d6315

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poczty elektronicznej (za wyjątkiem złożenia oferty).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji
użytkownika systemu miniPortal ePUAP dostępnej pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W zakresie danych osobowych w związku z przetwarzaniem danych zgodnie z ustawą z
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ z siedzibą w Warszawie przy ul. Mikołaja Kopernika 43 00-328 Warszawa (dalej: „Szpital”)
przetwarza dane zawarte w ofertach albo wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o
Działalności Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny) w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia publicznego na
postawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.).
Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają
charakter danych osobowych.
W świetle powyższego Szpital informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ z siedzibą w Warszawie
przy ul. Mikołaja Kopernika 43 00-328 Warszawa,
REGON: 000297520, NIP: 5252095155, skrytka ePUAP:/WSDZ/skrytkaESP, email: dyrekcja@wsdz.pl
2) W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za
pomocą poczty tradycyjnej na adres: IOD Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ, 00-328 Warszawa, ul. Mikołaja Kopernika 43; email:
iod@wsdz.pl
3) Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie w
imieniu własnym zamówień publicznych. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. postępowań mieści się w zakresie
działalności statutowej Szpitala. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne, aby Szpital mogło prawidłowo wypełniać nałożone na nie
obowiązki.
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Szpitala.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
a) 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
b) jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata - przez cały czas trwania umowy.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość oceny ofert i zawarcia umowy.
9) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
10) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11) Szpital dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych
osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WSDZ.KZ.270.10.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa mebli III do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ”
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1 .Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone
przez Zamawiającego wymagania, są one niezbędne do przeprowadzenia postepowania, odpowiednio do części
zamówienia, w której swoją ofertę składa Wykonawca. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć Oświadczenie
wykonawcy według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.
Zamawiający przewiduje wezwanie do złożenia/uzupełnienia takiego oświadczenia na podstawie Art. 107. 2 pzp.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Oświadczenie wykonawcy według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składa się na Formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. Musi ona zawierać następujące
oświadczenia i dokumenty:
- Wypełniony Formularz asortymentowy opis przedmiotu zamówienia stanowiące Załącznik nr 2 do SWZ;
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postepowania stanowiące
Załącznik nr 3 do SWZ;
- dowód wniesienia wadium (jeżeli wymagano wadium);
- pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Zamawiający w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do
warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączenie spełnienia warunku udziału przez
Wykonawców.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w
Rozdziale VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
dostawy / usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Jakiekolwiek zmiany Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w następujących sytuacjach:
1) zaistnienia w trakcie realizacji Umowy okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie złożenia oferty i były one niezależne od niego (tj. zaprzestanie produkcji danego mebla, modyfikacja/zmiana parametrów mebla itp.), co skutkowałoby brakiem możliwości dalszej realizacji Umowy na dotychczasowych warunkach. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do zaproponowania Zamawiającemu mebla równoważnego, tj. mebla o co najmniej takich samych cechach, co dany Produkt określony w załączniku Nr 1. Wykonawca rozpocznie dostawy nowego mebla pod warunkiem zmiany Umowy, na niezmienionych zasadach oraz bez podwyższenia cen jednostkowych netto;
2) zmniejszenia zakresu realizacji Umowy, jeżeli realizacja Umowy stanie się niemożliwa ze względu na wycofanie ze sprzedaży przez producenta urządzenia określonego w załączniku Nr 1 do Umowy i braku możliwości zastąpienia przez Wykonawcę wycofanego mebla meblem równoważnym. W takim przypadku Zamawiający ma również prawo zmniejszyć proporcjonalnie kwotę przeznaczoną na realizację Umowy;
3) zmiany i/lub ustalenia nowych miejsc dostaw mebla ze względu na zmiany organizacyjne u Zamawiającego. Skorzystanie przez Zamawiającego z powyższego uprawnienia nie będzie prowadziło do zmiany cen jednostkowych netto określonych w Umowie. Zmiana ta będzie dokonana w formie jednostronnego, pisemnego lub elektronicznego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego;
4) zmiany i/lub ustalenia nowych osób uprawnionych do realizacji Umowy. Zmiana osób zostanie dokonana w formie pisemnej lub postaci elektronicznej, co nie będzie traktowane jako zmiana Umowy i nie będzie wymagało sporządzania aneksu do Umowy;
5) wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy;
3. W szczególności Strony mogą dokonać zmiany terminu realizacji umowy oraz innych terminów określonych w umowie, ¬w przypadku wystąpienia siły wyższej.
4. Zmiany, o których mowa w ust. 3, zostaną ustalone przez Strony w takim zakresie jaki okoliczności wynikające z wystąpienia siły wyższej wpływają na należyte wykonanie obowiązków Stron wynikających z Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę, zgodnie z rozdz. XIV, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-05 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.