eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Polkowice › Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Polkowickiego w sezonie 2022-2023Ogłoszenie z dnia 2022-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Polkowickiego w sezonie 2022-2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390688630

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: św. Sebastiana 1

1.5.2.) Miejscowość: Polkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: 767299264

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@pzdp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: pzdp.bip.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

drogi publiczne, powiatowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Polkowickiego w sezonie 2022-2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2f0b5eab-3b2b-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00366568

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00029296/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2022 - 2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl oraz https://pzdp.bip.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl oraz https://pzdp.bip.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: „Złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Regulaminy dostępne są odpowiednio na stronach miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal. Przed przystąpieniem do wysyłania i odbierania w/w dokumentów Wykonawca powinien zapoznać się z aktualnymi i bieżącymi regulaminami i instrukcjami korzystania z miniPortalu oraz ePUAP, oraz do postępowania zgodnie z nimi.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U.z 2019 r., poz. 125 z późn. zm.) i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że: Administratorem danych osobowych osób, których dane dotyczą jest Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych reprezentowany przez Dyrektora jednostki z siedzibą przy ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice, tel.: 76 72 99 264, e-mail: biuro@pzdp.pl; Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Polkowickim Zarządzie Dróg Powiatowych możliwy jest pod numerem tel. 723 638 988 lub adresem e-mail: inspektor@pcuwpolkowice.pl; Dane osobowe osób, których dane dotyczą będą przetwarzane przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1988 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ) i uchwałą nr XII/126/2016 Rady Powiatu Polkowickiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach; Dane osobowe osób, których dane dotyczą będą przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; art. 6, ust. 1 lit c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administrator, takich jak ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych. Dane osobowe osób, których dane dotyczą będą przetwarzane w celu realizacji postępowania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na ternie Powiatu Polkowickiego w sezonie 2022-2023”. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób, których dane dotyczą będzie: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360); ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) podpisana umowa cywilno-prawna; Kategorie przetwarzanych danych obejmują podstawowe dane osobowe; Dane osobowe osób, których dotyczą mogą być udostępniane podmiotom dostarczającym lub utrzymującym infrastrukturę IT Administratora, podmiotom i osobom świadczącym usługi ochrony mienia lub osób Administratora, podmiotom i osobom świadczącym na rzecz Administratora usługi ubezpieczeniowe, usługi prawne oraz innym podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych powierzył dane osobowe (procesorom), a także organom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe osób, których dotyczą nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; Dane osobowe osób, których dane dotyczą będą przetwarzane przez Administratora w formie papierowej i w systemach informatycznych na podstawie przepisów prawa przez okresy określone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt zatwierdzonym przez archiwum państwowe, tj. dokumentacja kwalifikuje się do kategorii 5 lat;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZDP.254.8.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych nr: 1001D, 1013D, 1127D, 1128D, 1130D, 1131D, 1134D, 1136D, 1201D, 1202D, 1133D – zgodnie z załącznikiem nr 13 do SWZ. Łączna długość dróg objętych zadaniem wynosi: ok. 61,83 km.
Usługę należy wykonać przy użyciu środków transportowych Wykonawcy tj. samochód ciężarowy o ładowności min. 5 Mg lub ciągnika rolniczego o mocy min 100 KM, wyposażonego w pług odśnieżny o szerokości roboczej min. 2,6 m zawieszany z przodu oraz piaskarkę (min. P-1). Załadunek środków uszorstniających na placu składowania Wykonawcy powinien odbywać się przy pomocy ładowarki.
Usługa wykonywana będzie na bieżąco - zgodnie z poleceniami Zamawiającego.
Wykonawca zadania ma obowiązek zapewnienia utwardzonego placu składowania na terenie Gminy Grębocice, na który zostanie przewieziony materiał w postaci mieszanki piaskowo-solnej. Do Wykonawcy należy odpowiednie utrzymanie placu składowania oraz ładowanie materiału na środki transportowe. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć zmagazynowany na placu materiał przed wypłukiwaniem soli (np. plandeka, zadaszenie). Okresową dostawę materiału na plac zapewni Zamawiający.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zamówienia na dodatkowe usługi, których zakres stanowić będzie nie więcej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia sprzętu na wskazany odcinek drogi od wezwania Zamawiającego.

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych nr: 1129D, 1135D, 1136D, 1141D, 1169D, D1 – zgodnie z załącznikiem nr 13 do SWZ. Łączna długość dróg objętych zadaniem wynosi: ok. 35,42 km.
Usługę należy wykonać przy użyciu środków transportowych Wykonawcy tj. samochód ciężarowy o ładowności min. 5 Mg lub ciągnika rolniczego o mocy min 100 KM, wyposażonego w pług odśnieżny o szerokości roboczej min. 2,6 m zawieszany z przodu oraz piaskarkę (min. P-1). Załadunek środków uszorstniających na placu składowania Wykonawcy powinien odbywać się przy pomocy ładowarki.
Usługa wykonywana będzie na bieżąco - zgodnie z poleceniami Zamawiającego.
Wykonawca zadania ma obowiązek zapewnienia utwardzonego placu składowania na terenie Gminy Polkowice, na który zostanie przewieziony materiał w postaci mieszanki piaskowo-solnej. Do Wykonawcy należy odpowiednie utrzymanie placu składowania oraz ładowanie materiału na środki transportowe. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć zmagazynowany na placu materiał przed wypłukiwaniem soli (np. plandeka, zadaszenie). Okresową dostawę materiału na plac zapewni Zamawiający.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zamówienia na dodatkowe usługi, których zakres stanowić będzie nie więcej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia sprzętu na wskazany odcinek drogi od wezwania Zamawiającego.

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych nr: 1219D, 1126D, 1137D, 1154D, 1155D, 1234D, 2272D, 1176D, 1177D, 1178D – zgodnie z załącznikiem nr 13 do SWZ. Łączna długość dróg objętych zadaniem wynosi: ok. 44,49 km.
Usługę należy wykonać przy użyciu środków transportowych Wykonawcy tj. samochód ciężarowy o ładowności min. 5 Mg lub ciągnika rolniczego o mocy min 100 KM, wyposażonego w pług odśnieżny o szerokości roboczej min. 2,6 m zawieszany z przodu oraz piaskarkę (min. P-1). Załadunek środków uszorstniających na placu składowania Wykonawcy powinien odbywać się przy pomocy ładowarki.
Usługa wykonywana będzie na bieżąco - zgodnie z poleceniami Zamawiającego.
Wykonawca zadania ma obowiązek zapewnienia utwardzonego placu składowania na terenie Gminy Chocianów lub Radwanice, lub Polkowice, na który zostanie przewieziony materiał w postaci mieszanki piaskowo-solnej. Do Wykonawcy należy odpowiednie utrzymanie placu składowania oraz ładowanie materiału na środki transportowe. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć zmagazynowany na placu materiał przed wypłukiwaniem soli (np. plandeka, zadaszenie). Okresową dostawę materiału na plac zapewni Zamawiający.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zamówienia na dodatkowe usługi, których zakres stanowić będzie nie więcej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia sprzętu na wskazany odcinek drogi od wezwania Zamawiającego.

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych nr: 1016D, 1124D, 1125D, 1138D, 1143D, 1148D – zgodnie z załącznikiem nr 13 do SWZ. Łączna długość dróg objętych zadaniem wynosi: ok. 31,99 km.
Usługę należy wykonać przy użyciu środków transportowych Wykonawcy tj. samochód ciężarowy o ładowności min. 5 Mg lub ciągnika rolniczego o mocy min 100 KM, wyposażonego w pług odśnieżny o szerokości roboczej min. 2,6 m zawieszany z przodu oraz piaskarkę (min. P-1). Załadunek środków uszorstniających na placu składowania Wykonawcy powinien odbywać się przy pomocy ładowarki.
Usługa wykonywana będzie na bieżąco - zgodnie z poleceniami Zamawiającego.
Wykonawca zadania ma obowiązek zapewnienia utwardzonego placu składowania na terenie Gminy Chocianów lub Radwanice, lub Polkowice, na który zostanie przewieziony materiał w postaci mieszanki piaskowo-solnej. Do Wykonawcy należy odpowiednie utrzymanie placu składowania oraz ładowanie materiału na środki transportowe. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć zmagazynowany na placu materiał przed wypłukiwaniem soli (np. plandeka, zadaszenie). Okresową dostawę materiału na plac zapewni Zamawiający.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zamówienia na dodatkowe usługi, których zakres stanowić będzie nie więcej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia sprzętu na wskazany odcinek drogi od wezwania Zamawiającego.

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych nr: 1018D, 1024D, 1150D, 1151D, 1153D, 1158D, 1185D – zgodnie z załącznikiem nr 13 do SWZ. Łączna długość dróg objętych zadaniem wynosi: ok. 26,89 km.
Usługę należy wykonać przy użyciu środków transportowych Wykonawcy tj. samochód ciężarowy o ładowności min. 5 Mg lub ciągnika rolniczego o mocy min 100 KM, wyposażonego w pług odśnieżny o szerokości roboczej min. 2,6 m zawieszany z przodu oraz piaskarkę (min. P-1). Załadunek środków uszorstniających na placu składowania Wykonawcy powinien odbywać się przy pomocy ładowarki.
Usługa wykonywana będzie na bieżąco - zgodnie z poleceniami Zamawiającego.
Wykonawca zadania ma obowiązek zapewnienia utwardzonego placu składowania na terenie Gminy Gaworzyce, na który zostanie przewieziony materiał w postaci mieszanki piaskowo-solnej. Do Wykonawcy należy odpowiednie utrzymanie placu składowania oraz ładowanie materiału na środki transportowe, co zostanie ujęte w cenie za zamówienie. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć zmagazynowany na placu materiał przed wypłukiwaniem soli (np. plandeka, zadaszenie). Okresową dostawę materiału na plac zapewni Zamawiający.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zamówienia na dodatkowe usługi, których zakres stanowić będzie nie więcej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia sprzętu na wskazany odcinek drogi od wezwania Zamawiającego.

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa polega na załadunku mieszanki piaskowo-solnej w ilości ok. 1.250 Mg za pomocą koparko-ładowarki o pojemności łyżki co najmniej 2 m3 na samochody samowyładowcze Wykonawcy oraz transporcie mieszanki na place składowania.
Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie samochodów ciężarowych (samowyładowczych) o ładowności min. 25 ton każdy oraz koparko-ładowarki o pojemności łyżki co najmniej 2 m3, wraz z osobami obsługującymi pojazdy i sprzęt (kierowcy, operator).
Zamawiający przewiduje wykonanie usługi w czterech odrębnych terminach.
Załadunek mieszanki piaskowo - solnej odbędzie się na terenie bazy technicznej Zamawiającego tj. na placu PZDP w Przemkowie, ul. Fabryczna 16. Transport solanki z siedziby Zamawiającego na place składowania na terenie poszczególnych gmin (max pięć placów).

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zamówienia na dodatkowe usługi, których zakres stanowić będzie nie więcej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia sprzętu na wskazany odcinek drogi od wezwania Zamawiającego.

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1)zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2)uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3)sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
•Część nr 1: Wykonawca wykaże, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000 zł wraz z przedłożeniem stosownego dokumentu.
•Część nr 2: Wykonawca wykaże, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000 zł wraz z przedłożeniem stosownego dokumentu.
•Część nr 3: Wykonawca wykaże, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000 zł wraz z przedłożeniem stosownego dokumentu.
•Część nr 4: Wykonawca wykaże, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000 zł wraz z przedłożeniem stosownego dokumentu.
•Część nr 5: Wykonawca wykaże, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000 zł wraz z przedłożeniem stosownego dokumentu.
•Część nr 6: Wykonawca wykaże, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000 zł wraz z przedłożeniem stosownego dokumentu.
4)zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3.Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4.W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi postępowaniu publikacja przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.
5.Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego udziału w postępowaniu dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców
6.Dodatkowe informacje o Wykonawcach polegających na zasobach innych podmiotów oraz
o Wykonawcach wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia zawarte zostały w rozdziale XI i XII niniejszej SWZ.
7.Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów,
w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-05 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-03

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Część 5 : Tak

Część 6 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.