eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kąkolewnica › Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie JurkiOgłoszenie z dnia 2022-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Jurki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kąkolewnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030237552

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lubelska 5

1.5.2.) Miejscowość: Kąkolewnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-302

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 83 372-20-10

1.5.8.) Numer faksu: 83 372-20-49

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@kakolewnica.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugkakolewnica.bip.lubelskie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ugkakolewnica.bip.lubelskie.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Jurki

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-56a2fae0-0682-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00366567

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039802/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Jurki

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00266659/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GR.271.3.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Jurki o długości 0,948 km.
2. Zamówieniem objęty jest planowany do modernizacji odcinek drogi wewnętrznej (działka nr 265; obręb Jurki) od km 0+000 do km 0+948, o szerokości jezdni 3,50 m.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

71355000-1 - Usługi pomiarowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 165178,18 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 228631,42 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 165178,18 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: VIOL-TRANS Wioleta Chaba

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7142023606

7.3.4) Miejscowość: Łąkoć 39

7.3.5) Kod pocztowy: 24-170

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 165178,18 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający zastrzega obowiązek wykonania pełnej konstrukcji jezdni (warstwa podbudowy zasadniczej oraz warstwa
nawierzchni jezdni), jako kluczowej części zamówienia – do osobistego wykonania przez Wykonawcę.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.