eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zbąszyń › Rozbudowa i poprawa efektywności energetycznej obiektów kompleksu edukacyjno-sportowego w ZbąszyniuOgłoszenie z dnia 2022-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa i poprawa efektywności energetycznej obiektów kompleksu edukacyjno-sportowego w Zbąszyniu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Zbąszyń

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770712

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Porucznika Żwirki 1

1.5.2.) Miejscowość: Zbąszyń

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-360

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: 68 3866009

1.5.8.) Numer faksu: 68 3846010

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@zbaszyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbaszyn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://zamowienia.zbaszyn.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa i poprawa efektywności energetycznej obiektów kompleksu edukacyjno-sportowego w Zbąszyniu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-72e5155b-068b-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00366560

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00032462/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Rozbudowa i poprawa efektywności energetycznej obiektów kompleksu edukacyjno-sportowego w Zbąszyniu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00284696/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RSGG.271.18.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 6504065,04 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa i przebudowa hali sportowej "Zbąszynianka".
2. 3. Szczegółowy zakres robót został opisany w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiarze Robót (załączniki do SWZ)

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4.5.5.) Wartość części: 2604405,01 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej w Zbąszyniu.
2. 3. Szczegółowy zakres robót został opisany w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiarze Robót (załączniki do SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.5.5.) Wartość części: 3749689 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Z uwagi, że cena oferty najkorzystniejszej: 4 660 602,37 PLN przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia - 4 612 117, 47 PLN, podjęto decyzje o unieważnieniu postępowania.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.