eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dobra › Utworzenie przestrzeni dla rozwoju społeczno - gospodarczego - Przebudowa i rozbudowa trzech budynków gospodarczychOgłoszenie z dnia 2022-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Utworzenie przestrzeni dla rozwoju społeczno – gospodarczego
– Przebudowa i rozbudowa trzech budynków gospodarczych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dobra

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Gminy Dobra

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892185

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dobra 233

1.5.2.) Miejscowość: Dobra

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-642

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminadobra.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminadobra.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utworzenie przestrzeni dla rozwoju społeczno – gospodarczego
– Przebudowa i rozbudowa trzech budynków gospodarczych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9a5cc6c1-3e5f-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00366555

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00052677/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Utworzenie przestrzeni dla rozwoju społeczno - gospodarczego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

"Utworzenie przestrzeni dla rozwoju społeczno-gospodarczego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.malopolska.pl/ugdobra,m,404383,2022.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia oraz udostępnionego przez miniPortal
https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim, złożona w postaci elektronicznej oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym
pod rygorem nieważności. Zamawiający informuje, że podpisanie oferty i innych dokumentów nie następuje na platformie do komunikacji. Ofertę wraz załącznikami należy podpisać podpisem elektronicznym wcześniej przed jej zaszyfrowaniem na platformie. Wykonawca, aby wziąć udział w elektronicznym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi założyć konto na ePUAP. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, pytań, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP
https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia oraz udostępnionego przez miniPortal
https://miniportal.uzp.gov.pl We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania). Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: sekretariat@gminadobra.pl. Więcej informacji w Specyfikacji Warunków Zamówienia dostępnej na stronie postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje o ochronie danych osobowych zamawiający zamieścił w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje o ochronie danych osobowych zamawiający zamieścił w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: UG.ZZ.271.29.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i rozbudową trzech budynków gospodarczo-użytkowych wraz z wykonaniem chodników i dróg dojazdowych.
Przewidziano do wykonania m.in następujący zakres prac:
- zabezpieczenie terenu prac budowlanych, oznakowanie na czas budowy,
- lokalne skucie starych tynków ,
- wykonanie robót demontażowych i rozbiórkowych - wraz z ich wywozem i utylizacją
- wykonanie podbić fundamentów,
- wykonanie izolacji pionowych i poziomych budynku,
- wymiana stolarki okiennej
- wymiana stolarki drzwiowej na stolarkę aluminiową
- wykonanie docieplenia ścian i ościeży styropianem
- wykonanie wyprawy elewacyjnej,
- montażu parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej,
- uzupełnienie wewnętrznych i zewnętrznych tynków cem-wap,
- malowaniu tynków wewnętrznych po uzupełnieniach farbami emulsyjnymi,
- ułożeniu płytek ceramicznych i gresowych wewnątrz, na zewnątrz ,
- wymiana konstrukcji dachowej oraz pokryć dachowych,
- wykonaniu obróbek blacharskich,
- demontaż i montaż instalacji odgromowej wraz z opomiarowaniem,
- demontaż i montaż rur spustowych,
- demontaż i montaż rusztowania,
- wykonanie chodników i dróg dojazdowych,
- wykonanie robót elektrycznych,
- wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, c.o. oraz gazowej
- roboty wykończeniowe,

Podczas prowadzonych prac należy zapewnić dojście i dojazd do budynków, ograniczając do niezbędnego minimum uciążliwości spowodowane pracami budowlanymi.

Szczegółowy zakres robót określony jest w projekcie budowlanym, w przedmiarach, tabelach elementów rozliczeniowych, w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Cały wskazany zakres robót należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi Normami oraz technologią wykonania wskazaną przez producentów i dostawców zastosowanych materiałów oraz wyrobów budowlanych. Szczegółowe zasady określające sposób realizacji zamówienia, warunki gwarancji, rozliczeń oraz wysokość kar umownych zawarte zostały we wzorze umowy.

Zamawiający dopuszcza modyfikacje przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych w przypadku konieczności dostosowania technologii wykonania lub możliwości zamiennych rozwiązań projektowych poprzez zmianę technologii, po odkryciu elementów konstrukcyjnych po pozytywnych opiniach projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru budowlanego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

44621110-3 - Grzejniki centralnego ogrzewania

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zamówienia.

Zakres zamówienia na podobne roboty budowlane:
– wykonanie podobnego zakresu robót na tym samym lub innym budynku lub otoczenia budynku o wartości do 20 % wartości zamówienia podstawowego.

Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe oraz gdy zaistnieje potrzeba wykonania zakresu robót. Jak również, że Wykonawca zapewni nie gorszy standard wykonywania nowego zamówienia niż podstawowego, a także w wyniku negocjacji uzgodnione zostanie wynagrodzenie, termin wykonania takiego zamówienia, istotne warunki umowy.

Zamawiający uwzględnił całkowitą wartość tego zamówienia przy obliczaniu wartości niniejszego zamówienia publicznego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium - Cena
Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej.
Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.
Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru: (Cena najniższa ze wszystkich ofert x 100pkt x Znaczenie kryterium 60%)/ Cena oferty badanej.

Kryterium - Gwarancja jakości i rękojmia
Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem przez wykonawcę przynajmniej minimalnego okresu gwarancji i rękojmi równego 36 miesięcy. Zamawiający, oceniając warunki gwarancji i rękojmi, weźmie pod uwagę okres, o jaki zostanie wydłużona gwarancja i rękojmia w stosunku do minimalnie wymaganego okresu 36 miesięcy gwarancji.

Wymagana w SWZ minimalna 36 miesięczna gwarancja jakości i rękojmi nie będzie punktowana – Wykonawca otrzyma 0 pkt.

Wykonawca może wydłużyć termin gwarancji jakości i rękojmi do 60 miesięcy.
Punktacja będzie przyznawana w następujący sposób:
Wykonawca otrzyma dodatkowo po 10 punktów za dodanie 6 pełnych miesięcy i kolejnych w stosunku do minimalnego okresu 36 -miesięcznego, lecz nie więcej niż 40 punktów. W przypadku zaoferowania niepełnych 6 miesięcy – punkty zostaną przyznane proporcjonalnie.
Kryterium może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium warunki gwarancji i rękojmi.
Wykonawca otrzyma dodatkowo po 10 punktów za dodanie 6 pełnych miesięcy i kolejnych w stosunku do minimalnego okresu 36 -miesięcznego, lecz nie więcej niż 40 punktów. W przypadku zaoferowania niepełnych 6 miesięcy – punkty zostaną przyznane proporcjonalnie.
Obliczenia punktów zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematyczną zasadą zaokrąglania.

Wykonawca deklaruje okres gwarancji i rękojmi w formularzu oferty. Nie wypełnienie tej informacji skutkować będzie przyznaniem 0 punktów w tym kryterium. Zamawiający informuje, że informacja ta nie podlega uzupełnieniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości i rękojmia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczący/-e:

1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

3) zdolności technicznej lub zawodowej:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie, tzn.:
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie w budynku, w którego wchodziły roboty budowlane m.in: roboty budowlane stanu surowego, instalacyjne, roboty wykończeniowe, o minimalnej wartości roboty w kwocie 600 000,00 zł brutto.

2) dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: kierownikiem budowy, posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278 ze zm.) oraz uprawnienia obowiązujące wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych, a także zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), zamawiający uznaje również wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 ze zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału załącznik do SWZ
Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową,
albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału.

Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ)
Tabele elementów rozliczeniowych lub kosztorysy ofertowe uproszczone
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdziałach 7 i 8 SWZ.
Oświadczenie składają odrębnie:
- wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw
wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy;
Pełnomocnictwo
• Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
• W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych
wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności
wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Zobowiązanie podmiotu trzeciego
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
• Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
• Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień umowy:
1) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów;
b) gdy nastąpi zmiana zakresu robót wskutek zaniechania części zakresu robót lub zwiększenia robót, które nie były objęte w projekcie, przedmiarach i specyfikacji technicznych po uprzednim protokolarnym uzasadnieniu przez inspektora nadzoru, Wykonawcy oraz zatwierdzeniu przez Zamawiającego, w oparciu o wskaźniki cenotwórcze zawarte w kosztorysie ofertowym oraz w przypadku cen jednostkowych nie występujących w kosztorysie ofertowym na podstawie innych cenników, do wysokości 30% wartości pierwotnej umowy.
c) Wykonawca nie wykona części robót.
2) sposobu realizacji świadczenia, w przypadku:
a)zmiany osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w SWZ i innych osób kluczowych dla realizacji przedmiotu umowy np. kierownika budowy oraz osób reprezentujących strony.
b)konieczności dostosowania technologii wykonania lub możliwości zamiennych rozwiązań projektowych poprzez zmianę technologii, po odkryciu elementów konstrukcyjnych po pozytywnych opiniach projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru budowlanego - modyfikacje przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych.

3) zmiany terminu realizacji, w przypadku:
a) wystąpienia czynników zewnętrznych niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy, które nie pozwolą na terminowe wykonanie zamówienia, o okres, w którym nie można było wykonywać robót;
b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót, o okres, w którym nie można było wykonywać robót;
c) zakłócenia toku robót budowlanych przez protesty społeczne i ingerencje osób trzecich oraz wstrzymanie budowy przez organ nadzoru budowlanego i inne ograny nadzoru, ale tylko po stwierdzeniu zaniedbań niezawinionych przez Wykonawcę, o okres, w którym nie można było wykonywać robót;
d) jeżeli w otoczeniu budowy rozpoczęto realizację robót, które uniemożliwiają dostęp do placu budowy lub z przyczyn praktycznych, roboty w otoczeniu placu budowy powinny być wykonane wcześniej, o okres, w którym nie można było wykonywać robót;
e) wystąpienia siły wyższej, klęsk żywiołowych, które miały wpływ na wykonanie w terminie przedmiotu umowy, o okres, w którym nie można było wykonywać robót;
f) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, o okres, w którym nie można było wykonywać robót;
g) wstrzymania budowy przez organ nadzoru budowlanego i inne ograny nadzoru o okres zaistniałej przerwy uniemożliwiającej prowadzenia robót, o okres, w którym nie można było wykonywać robót;
h) wstrzymania robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego w razie zaistnienia okoliczności wcześniej nie przewidzianych o okres zaistniałej przerwy uniemożliwiającej prowadzenia robót, o okres, w którym nie można było wykonywać robót;

Ciąg dalszy w części na końcu ogłoszenia SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-12 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa uprzednio podpisaną podpisem elektronicznym ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz załączonej do niniejszej SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-12 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ciąg dalszy: Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia

2. Zamawiający przewiduje zmiany zakresu realizacji, w przypadku:
a) wprowadzenia przez Zamawiającego wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji technicznej inwestycji, zmiana taka może być spowodowana: pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót lub przeszkód terenowych.
b) wprowadzeniem przez Zamawiającego dodatkowego zakresu robot podobnych objętych niniejszą umową w wysokości do 30 % w przypadku, gdy wskutek zaistnienia okoliczności w trakcie wykonywania prac konieczne będzie wykonanie robót niezbędnych do ukończenia remontu oraz zamawiający będzie dysponował dodatkowymi środkami.
c) pominięciu lub ograniczeniu jakiegokolwiek zakresu Robót, w przypadku zmiany warunków finansowych zamawiającego przy czym wartość podstawowa umowy zostanie wykonana w minimum 80 %.

Koniec informacji odnośnie rodzaju i zakresu zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia.

Ponadto Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) tj.
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy
i z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

Więcej informacji w SWZ na stronie Zamawiającego ze względu na ograniczonej możliwości zakresu znaków w ogłoszeniu.

Wykonawca składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.