eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych (zwykłych i przysięgłych), korekt tłumaczeń i uwierzytelniania tłumaczeń, świadczone na rzecz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.Ogłoszenie z dnia 2022-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych (zwykłych i przysięgłych), korekt tłumaczeń i uwierzytelniania tłumaczeń, świadczone na rzecz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288981

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wybrzeże Ludwika Pasteura 1

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-367

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: tomasz.kiliszek@umw.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umw.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych (zwykłych i przysięgłych), korekt tłumaczeń i uwierzytelniania tłumaczeń, świadczone na rzecz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-183bb89b-3e56-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00366532

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00060436/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.41 Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych (zwykłych i przysięgłych), korekt tłumaczeń i uwierzytelniania tłumaczeń, świadczone na rzecz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://umed-wroc.logintrade.net

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://umed-wroc.logintrade.net

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem
wyjątków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, tj. Platformy Przetargowej Zamawiającego (zwanej dalej „Platformą”)
dostępnej pod adresem: https://umed-wroc.logintrade.net. Do połączenia używany jest szyfrowany
protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL
zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. W celu złożenia, zmiany, wycofania
oferty oraz w celu porozumiewania się z Zamawiającym po otwarciu ofert, Wykonawca musi posiadać
konto na Platformie, to znaczy być zarejestrowanym użytkownikiem Platformy. Aby zwrócić się do
Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, Wykonawca nie musi posiadać konta na Platformie. 2.
Prawidłowym złożeniem ofert oraz dokumentów lub oświadczeń przez Wykonawcę za pomocą środka
komunikacji elektronicznej jest ich złożenie pod adresem https://umedwroc.
logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy
niniejszego postępowania. 3. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. 4. Czas
zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w
którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę. W wypadku Wykonawcy
zalogowanego na Platformie, czas przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu, oferty przez
Platformę. W wypadku wybrania opcji złożenia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa się
poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej, która jest wysyłana automatycznie do
Wykonawcy po złożeniu oferty, dokumentu. Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail
wskazany w formularzu po kliknięciu w ikonę „Złóż ofertę”. 5. W zakresie ofert, oświadczeń, o których
mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków
dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów – sposób ich sporządzania i sposób
przekazywania, wymagania techniczne dla zwierających je dokumentów elektronicznych oraz
wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej służących do
odbioru ww. dokumentów elektronicznych określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia
30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 Rozp. Parl. Europ. i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27.04. 2016 r. (dalej RODO) Zamawiający informuje, że:
1)Administratorem danych osobowych Wykonawców i innych osób uczestniczących w postępowaniu
jest Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu z siedzibą przy Wybrzeżu Pasteura 1, 50-367 Wrocław,
zwany dalej „Administratorem”, reprezentowany przez Rektora.
2)Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@umed.wroc.pl
3)Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
przetwarzane będą na potrzeby przeprowadzenia tego postępowania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO, tj. niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze zgodnie z Pzp.
4)Ze względu na jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w oparciu o art. 18 Pzp
odbiorcami danych osobowych mogą być wszystkie zainteresowane osoby lub podmioty. Ograniczenie
dostępu do danych może wystąpić jedynie w wyjątkowych przypadkach, określonych w ustawie, w
szczególności jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności, interesem publicznym lub informacja
stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa.
5)Administrator może udostępniać dane osobowe także podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów prawa lub umowy zawartej z administratorem, w szczególności
podmiotom świadczącym usługi pocztowe/kurierskie lub dostawcom usług IT.
6)Dane osobowe Wykonawców i innych uczestników postępowania będą przechowywane, zgodnie z
art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a
jeżeli czas obowiązywania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
obowiązywania umowy.
7)Obowiązek podania przez Wykonawców danych osobowych bezpośrednio ich dotyczących oraz innych wymaganych danych jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z Pzp.
8)Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu, o którym mowa w art. 4 pkt 4) RODO, co oznacza formę zautomatyzowanego
przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny
niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.
9)Osoby uczestniczące w przedmiotowym postępowaniu posiadają:
a)na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych bezpośrednio ich dotyczących.
Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji,
mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia;
b)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z Pzp, a także nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego
załączników);
c)na podstawie art. 18 ust. 1 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie
ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania danych,
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub przetwarzania w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, a także z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej
albo państwa członkowskiego). Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego;
d)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania,
że przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestników postępowania narusza przepisy RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wykonawcy i innym osobom uczestniczącym w
przedmiotowym postępowaniu nie przysługuje:
a) prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b i e RODO;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, o którym mowa w art. 21 RODO, ponieważ podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawców i innych osób uczestniczących w
postępowaniu jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AZP-260-TP-79/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są:
Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych (zwykłych i przysięgłych), korekt tłumaczeń i uwierzytelniania tłumaczeń, świadczone na rzecz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 3 do SWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia). Zamawiający wymaga, by oferowane usługi spełniały wymogi zawarte w tym załączniku.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79530000-8 - Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert:
1) Cenę realizacji przedmiotu zamówienia – 50 %,
2) Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 (jednego) tłumacza przysięgłego języka angielskiego – 10 %,
3) Doświadczenie zawodowe co najmniej 5 (pięciu) osób tłumaczących lub korygujących tłumaczenia – 40 %.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 (jednego) tłumacza przysięgłego języka angielskiego

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe co najmniej 5 (pięciu) osób tłumaczących lub korygujących tłumaczenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych wykonuje, w okresie 3 (trzech) lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) usługi, polegające na tłumaczeniu pisemnym z języka polskiego na język obcy lub odwrotnie – z języka obcego na język polski, każda o wartości brutto co najmniej 80.000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych). Usługa musi trwać nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy,
b) dysponuje osobami, skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
- co najmniej 1 (jednym) tłumaczem przysięgłym języka angielskiego, wpisanym na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości, który wykonał co najmniej
5 (pięć) tłumaczeń przysięgłych z języka angielskiego na język polski lub z języka polskiego na język angielski,
- co najmniej 5 (pięcioma) osobami korygującymi tłumaczenia lub tłumaczącymi teksty opublikowane następnie w czasopismach naukowych w zakresie nauk medycznych lub nauk o zdrowiu lub farmaceutycznych lub chemicznych lub biologicznych, mającymi doświadczenie w postaci przetłumaczonych lub skorygowanych przez każdą z tych osób co najmniej 3 (trzech) artykułów, które były opublikowane w co najmniej 2 (dwóch) czasopismach z zakresu nauk medycznych lub nauk o zdrowiu lub farmaceutycznych lub chemicznych lub biologicznych o IF>1,5 (jeden i pół).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnego na dzień złożenia podmiotowego środka dowodowego, tj.:
1) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Prawa zamówień publicznych; wzór oświadczenia stanowić będzie załącznik do wezwania;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.:
1) Wykazu usług wykonanych, a w wypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i pod-miotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; wzór wykazu stanowi załącznik do wezwania;
Okresy wyrażone w latach lub miesiącach liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
2) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Wzór wykazu stanowi załącznik do wezwania.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Istotna zmiana zawartej umowy jest niedopuszczalna. Dopuszczalna jest zmiana umowy w przypadkach, wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz w art. 455 ust. 2 Pzp, a także w przypadkach wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych poniżej okoliczności:
1) zmiany stawki podatku VAT w toku wykonywania umowy – do ceny netto zostanie doliczona stawka VAT obowiązująca w dniu wystawienia faktury;
2) wejścia w życie innych, niż wymienione w pkt 1, regulacji prawnych po dacie zawarcia umowy, wywołujących potrzebę jej zmiany;
3) zmiany tłumacza przysięgłego języka angielskiego, wskazanego w ofercie Wykonawcy i niniejszej umowie; Zamawiający dopuszcza zmianę tłumacza przysięgłego języka angielskiego, pod warunkiem, że po dokonanej zmianie proponowany nowy tłumacz przysięgły języka angielskiego posiada doświadczenie zawodowe co najmniej odpowiadające liczbie punktów uzyskanych przez ofertę Wykonawcy za zmienianego tłumacza przysięgłego języka angielskiego w kryterium „Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 (jednego) tłumacza przysięgłego języka angielskiego”;
4) zmiany osoby tłumaczącej lub korygującej tłumaczenia, wskazanej w ofercie Wykonawcy i niniejszej umowie; Zamawiający dopuszcza zmianę osoby tłumaczącej lub korygującej tłumaczenia, pod warunkiem, że po dokonanej zmianie proponowana nowa osoba tłumacząca lub korygująca tłumaczenia posiada doświadczenie zawodowe co najmniej odpowiadające liczbie punktów uzyskanych przez ofertę Wykonawcy za zmienianą osobę tłumaczącą lub korygującą tłumaczenia w kryterium „Doświadczenie zawodowe co najmniej 5 (pięciu) osób tłumaczących lub korygujących tłumaczenia”;
5) wystąpienia okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, związanych z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 i jej skutkami, powodującymi niemożność dotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji, określonego w umowie; wówczas termin ten może ulec przedłużeniu o czas trwania tych okoliczności oraz na podstawie dowodów przedłożonych przez Wykonawcę i potwierdzających te okoliczności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://umed-wroc.logintrade.net

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.