eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubaczów › Przebudowy budynków w Nadleśnictwie Lubaczów w 2022 roku - II postępowanie przetargoweOgłoszenie z dnia 2022-09-27

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowy budynków w Nadleśnictwie Lubaczów w 2022 roku – II postępowanie przetargowe

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO LUBACZÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650016495

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Juliusza Słowackiego 20

1.5.2.) Miejscowość: Lubaczów

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-600

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: lubaczow@krosno.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.lubaczow.krosno.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowy budynków w Nadleśnictwie Lubaczów w 2022 roku – II postępowanie przetargowe

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-73916d6a-3e5b-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00366525

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00233507/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Termomodernizacja budynku szkółki leśnej Sikorówka

1.1.3 Budowa instalacji fotowoltaicznej na szkółce Sikorówka

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_lubaczow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w niniejszym postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji
oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej. 2. Komunikacja ustna jest dopuszczalna w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w
szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia oraz ofert, o ile jej treść jest udokumentowana. 3.
Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu platformy zakupowej
Open Nexus - platformazakupowa.pl (dalej: „Platforma”): https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_lubaczow lub przy użyciu poczty
elektronicznej: lubaczow@krosno.lasy.gov.pl, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą następuje
wyłącznie przy użyciu Platformy.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4. Wymagania techniczne i
organizacyjne dotyczące w szczególności logowania, składania ofert, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, wysyłania i
odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz innych informacji przekazywanych
przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji korzystania z Platformy https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje, w zakładce
„Instrukcje dla Wykonawców” oraz w Regulaminie korzystania z Platformy, dostępnym pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod
wskazanym wyżej linkiem, w zakładce „Regulamin”
oraz uznaje go za wiążący, a ponadto powinien zapoznać się z Instrukcją składania ofert/wniosków dostępną pod wskazanym wyżej
linkiem, i stosować do niej.
5. Limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu, a także innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą wynosi 10 plików lub
spakowanych folderów (pliki można skompresować zgodnie z ust. 9), przy maksymalnej wielkości pojedynczego pliku 150 MB.
Podczas komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
6. Za datę złożenia oferty, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także innych
oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą przyjmuje się datę ich złożenia na Platformie
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_lubaczow Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów, oświadczeń lub ich kopii
oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w pkt 3 lub
złożenia na Platformie https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_lubaczow Pozostałe wymagania szczegółowo zostały opisane w pkt 8
SWZ do niniejszego postępowania

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
osobowych)(Dz. Urz. UE L 119, str. 1 ze zm. – dalej „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest
Nadleśnictwo Lubaczów, ul. Słowackiego 20, 37-600 Lubaczów
2. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym
rozpowszechnianiem.
3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony
prawnej, o których mowa w dziale IX PZP, do upływu terminu do ich wniesienia.
4. Dane osobowe przetwarzane będą na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, po wybraniu Wykonawcy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie
zamówienia i jego archiwizacji.
5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania
zostanie udostępniona w oparciu o art. 18 – 19 oraz 74 – 76 PZP.
6. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7. Niezależnie od postanowień
pkt 1.6. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu
okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pozostałe wymagania szczegółowo
zostały opisane w pkt 23 SWZ do niniejszego postępowania

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.56.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie częściowe nr 1 – Termomodernizacja budynku socjalno – biurowego leśnictwa
Sikorówka wraz z wymianą źródła ogrzewania – w skład zadania będzie wchodzić między
innymi:
a) Prace demontażowe istniejącej instalacji wodociągowej wraz z armaturą oraz kanalizacji
sanitarnej
b) Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania
c) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
d) Docieplenie ścian zewnętrznych i stropu
e) Prace ogólnobudowlane
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został opisany w przedmiarach robót (przedmiary
robót stanowią załącznik nr 13 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia polegającego na powtórzeniu
podobnych robót budowlanych i zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp – o wartości do 50% szacunkowej wartości zamówienia podstawowego. 2. Zamówienia, o których mowa w ust. 1, mogą zostać
udzielone w szczególności w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót, stanowiących przedmiot
zamówienia, wystąpienia robót dodatkowych i zamiennych lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub
publicznych. 3. Zamówienia, o których mowa w ust. 1, mogą zostać udzielone po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi
kryteriami:
– Cena – 60%
– Skrócenie terminu wykonania robót – 30%
– Wydłużenie okresu gwarancji – 10%
2. W ramach każdego z powyższych kryteriów można otrzymać maksymalnie 100 pkt, co po przeliczeniu przez odpowiednia wagę
procentową oznacza, że w kryterium „Cena” można otrzymać maksymalnie 60 pkt, w kryterium „Skrócenie terminu wykonania robót”
można otrzymać maksymalnie 30 pkt, w kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji” można otrzymać maksymalnie 10 pkt.
3. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Ocena ofert będzie się odbywać według zasad opisanych w
ust. 4 poniżej.
4. Oferty będą oceniane wg następującego wzoru:
1) W ramach kryterium „Cena” oceniana będzie ce.na łączna brutto podana w formularzu oferty. Ocena ofert w tym kryterium
zostanie dokonana przy zastosowaniu poniższego wzoru:
Cmin
C = ------------------ x 100 pkt x 60%
Co
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”
Cmin - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
2) W ramach kryterium „Skrócenie terminu wykonania robót - T” oceniane będzie skrócenie terminu wykonania robót budowlanych w
stosunku do terminu wynikającego z SWZ (tj. 30.11.2022r.). Do oceny w ramach kryterium zostanie przyjęty termin zadeklarowany w
formularzu oferty.
Ocena ofert w tym kryterium będą zostanie dokonana przy zastosowaniu poniższego schematu:
- skrócenie terminu o tydzień (tj. do 23.12.2022r.) – 10 pkt
- skrócenie terminu o dwa tygodnie (tj. do 16.12.2022r.) – 20 pkt
- skrócenie terminu o trzy tygodnie (tj. do 9.12.2022r.) – 30 pkt
Wykonawcy mogą zaoferować maksymalne skrócenie terminu wynoszące 3 tygodnie. W przypadku zaoferowania skrócenia terminu
o okres dłuższy niż 3 tygodnie do oceny w ramach kryterium oceny ofert przyjęte zostanie skrócenie terminu o trzy tygodnie.
W umowie w sprawie zamówienia publicznego obowiązywać będzie termin realizacji robót budowlanych zadeklarowany przez
Wykonawcę w ofercie.
3) W ramach kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi - G” oceniane będzie wydłużenie okresu Gwarancji na roboty
budowlane w stosunku do minimalnego Okresu Gwarancji i rękojmi wynikającego z SWZ (tj. 12 miesięcy od dnia odbioru końcowego
robót poświadczonego protokołem odbioru końcowego). Do oceny w ramach kryterium zostanie przyjęty Okres Gwarancji i rękojmi
zadeklarowany w formularzu oferty.
Ocena ofert w tym kryterium będą zostanie dokonana przy zastosowaniu poniższego wzoru:
Go
G = ------------------- x 100 pkt x 10%
Gmax
gdzie:
G – liczba punktów w kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi”
Go – długość okresu wydłużenia gwarancji i rękojmi podana w ocenianej ofercie
Gmax – największa długość okresu wydłużenia gwarancji i rękojmi ze wszystkich ofert podlegających badaniu
Liczbę miesięcy określającej wydłużenie okresu gwarancji należy podać w liczbach naturalnych. Podanie liczby ujemnej, liczby
zawierającej ułamki mniejsze od 1, lub liczby 0 (zero) miesięcy spowoduje, że oferta otrzyma 0 punktów w tym kryterium. W
przypadku podania liczby ułamkowej większej od 1, do oceny w ramach tego kryterium oceny ofert zostanie przyjęta wartość
całkowita wynikająca z tego ułamka, z zastrzeżeniem poniższego ograniczenia.
Wykonawcy mogą zaoferować maksymalne wydłużenie okresu gwarancji wynoszące 12 miesięcy. W przypadku zaoferowania
wydłużenia okresu gwarancji i rękojmi o okres dłuższy niż 12 miesięcy do oceny w ramach kryterium oceny ofert przyjęte zostanie 12
miesięczne wydłużenie Gwarancji i rękojmi.
W umowie w sprawie zamówienia publicznego obowiązywać będzie okres gwarancji zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie.
5. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem:
O = C + T + G
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
6. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu wykonania robót

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie częściowe nr 2 – Montaż instalacji fotowoltaicznej na obiektach szkółki leśnej
Sikorówka – w skład zadania będzie wchodzić między innymi:
a) Montaż zestawu paneli na obiekcie wiaty narzędziowej
b) Montaż zestawu paneli na budynku socjalno – biurowym
c) Podłączenia elektryczne do istniejącej instalacji
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został opisany w przedmiarach robót (przedmiary
robót stanowią załącznik nr 13 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia polegającego na powtórzeniu
podobnych robót budowlanych i zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp – o wartości do 50% szacunkowej wartości zamówienia podstawowego. 2. Zamówienia, o których mowa w ust. 1, mogą zostać
udzielone w szczególności w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót, stanowiących przedmiot
zamówienia, wystąpienia robót dodatkowych i zamiennych lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub
publicznych. 3. Zamówienia, o których mowa w ust. 1, mogą zostać udzielone po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi
kryteriami:
– Cena – 60%
– Skrócenie terminu wykonania robót – 30%
– Wydłużenie okresu gwarancji – 10%
2. W ramach każdego z powyższych kryteriów można otrzymać maksymalnie 100 pkt, co po przeliczeniu przez odpowiednia wagę
procentową oznacza, że w kryterium „Cena” można otrzymać maksymalnie 60 pkt, w kryterium „Skrócenie terminu wykonania robót”
można otrzymać maksymalnie 30 pkt, w kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji” można otrzymać maksymalnie 10 pkt.
3. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Ocena ofert będzie się odbywać według zasad opisanych w
ust. 4 poniżej.
4. Oferty będą oceniane wg następującego wzoru:
1) W ramach kryterium „Cena” oceniana będzie ce.na łączna brutto podana w formularzu oferty. Ocena ofert w tym kryterium
zostanie dokonana przy zastosowaniu poniższego wzoru:
Cmin
C = ------------------ x 100 pkt x 60%
Co
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”
Cmin - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
2) W ramach kryterium „Skrócenie terminu wykonania robót - T” oceniane będzie skrócenie terminu wykonania robót budowlanych w
stosunku do terminu wynikającego z SWZ (tj. 30.11.2022r.). Do oceny w ramach kryterium zostanie przyjęty termin zadeklarowany w
formularzu oferty.
Ocena ofert w tym kryterium będą zostanie dokonana przy zastosowaniu poniższego schematu:
- skrócenie terminu o tydzień (tj. do 23.12.2022r.) – 10 pkt
- skrócenie terminu o dwa tygodnie (tj. do 16.12.2022r.) – 20 pkt
- skrócenie terminu o trzy tygodnie (tj. do 9.12.2022r.) – 30 pkt
Wykonawcy mogą zaoferować maksymalne skrócenie terminu wynoszące 3 tygodnie. W przypadku zaoferowania skrócenia terminu
o okres dłuższy niż 3 tygodnie do oceny w ramach kryterium oceny ofert przyjęte zostanie skrócenie terminu o trzy tygodnie.
W umowie w sprawie zamówienia publicznego obowiązywać będzie termin realizacji robót budowlanych zadeklarowany przez
Wykonawcę w ofercie.
3) W ramach kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi - G” oceniane będzie wydłużenie okresu Gwarancji na roboty
budowlane w stosunku do minimalnego Okresu Gwarancji i rękojmi wynikającego z SWZ (tj. 12 miesięcy od dnia odbioru końcowego
robót poświadczonego protokołem odbioru końcowego). Do oceny w ramach kryterium zostanie przyjęty Okres Gwarancji i rękojmi
zadeklarowany w formularzu oferty.
Ocena ofert w tym kryterium będą zostanie dokonana przy zastosowaniu poniższego wzoru:
Go
G = ------------------- x 100 pkt x 10%
Gmax
gdzie:
G – liczba punktów w kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi”
Go – długość okresu wydłużenia gwarancji i rękojmi podana w ocenianej ofercie
Gmax – największa długość okresu wydłużenia gwarancji i rękojmi ze wszystkich ofert podlegających badaniu
Liczbę miesięcy określającej wydłużenie okresu gwarancji należy podać w liczbach naturalnych. Podanie liczby ujemnej, liczby
zawierającej ułamki mniejsze od 1, lub liczby 0 (zero) miesięcy spowoduje, że oferta otrzyma 0 punktów w tym kryterium. W
przypadku podania liczby ułamkowej większej od 1, do oceny w ramach tego kryterium oceny ofert zostanie przyjęta wartość
całkowita wynikająca z tego ułamka, z zastrzeżeniem poniższego ograniczenia.
Wykonawcy mogą zaoferować maksymalne wydłużenie okresu gwarancji wynoszące 12 miesięcy. W przypadku zaoferowania
wydłużenia okresu gwarancji i rękojmi o okres dłuższy niż 12 miesięcy do oceny w ramach kryterium oceny ofert przyjęte zostanie 12
miesięczne wydłużenie Gwarancji i rękojmi.
W umowie w sprawie zamówienia publicznego obowiązywać będzie okres gwarancji zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie.
5. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem:
O = C + T + G
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
6. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu wykonania robót

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz
spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. W zakresie zdolności technicznej i zawodowej:
1) W zakresie doświadczenia
a) zadanie częściowe nr 1 - W zakresie realizacji robót budowlanych wykonał w okresie ostatnich
pięciu lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w
tym okresie, roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, odbudowie lub remoncie:
- 1 budynku o powierzchni użytkowej min. 25 m2 w skład którego wchodziło m.in. docieplenie
budynku i wymiana źródła ogrzewania
b) zadanie częściowe nr 2 - W zakresie realizacji robót budowlanych wykonał w okresie ostatnich
pięciu lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w
tym okresie, roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, odbudowie lub remoncie:
- 1 instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 10 kW
2) W zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi
osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, w tym:
a) zadanie częściowe nr 1 - 1 osobą zdolną do wykonania zamówienia w zakresie kierowania
robotami budowlanymi tj. posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno - budowlanej.
b) zadanie częściowe nr 2 - 1 osobą zdolną do wykonania zamówienia w zakresie kierowania
robotami budowlanymi tj. posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności elektrycznej.
Wykonawca składający ofertę na 2 i więcej zadań częściowych wykaże osoby posiadające
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi dla danej części, bądź jedną osobę
posiadającą uprawnienia bez ograniczeń, o ile będą obejmowały zakres uprawnień
przewidzianych dla danej części.
3) W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej zostanie uznany za spełniony, jeśli
Wykonawca wykaże, że: Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową:
a) zadanie częściowe nr 1 - na kwotę nie niższą niż 85 000,00 PLN.
b) zadanie częściowe nr 2 – na kwotę nie niższą niż 70 000,00 PLN.
3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie
postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez
Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny
wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki
dowodowe składane wraz z ofertą.
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączyć do oferty „Oświadczenie, które roboty
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy” – jeżeli w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia polegają na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, ma obowiązek złożyć wraz z ofertą,
„Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia” lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – jeżeli w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia polegają na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa wyżej, powinno potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z
podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy
wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub
usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres
zobowiązania innego podmiotu, określać, czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane.
4. Podmiotowe środki dowodowe, które na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta
zostanie najwyżej oceniona, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualne na dzień ich złożenia.
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub
zawodowej, Zamawiający żąda:
a) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa
termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających,
czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od
niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku udziału w postępowaniu, o;
b) Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami - w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu;
c) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2) W
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Zamawiający żąda:
a) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia
zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SWZ);*
b) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
(wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SWZ);*
c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, a w
przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z oświadczeniem Zamawiający żąda złożenia oświadczenia, że przed
upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SWZ);*
d) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art.
109 ust. 1 pkt 1 ustawy, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z
oświadczeniem zamawiający żąda złożenia oświadczenia, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności
należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w
sprawie spłat tych należności (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SWZ);*
e) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SWZ);*
f) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w Oświadczeniu
o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w:
I) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
II) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie
publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
III) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia
mającego na celu zakłócenie konkurencji,
IV) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
V) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności
podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170),*
VI) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy.*
(wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium
w wysokości:
a) zadanie częściowe nr 1 – 4 300,00 zł
b) zadanie częściowe nr 2 – 3 500,00 zł
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia
upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, gdy zawarto umowę (art. 98 ust. 1
pkt 2 ustawy Pzp) albo unieważniono postępowanie (art. 98 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) oraz złożono
wniosek o zwrot wadium (art. 98 ust. 2 ustawy Pzp).
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących
formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r.
poz. 310, 836 i 1572).
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku PEKAO
S.A. I Oddz. W Lubaczowie nr: 93 1240 2584 1111 0000 3944 5436, z dopiskiem na przelewie:
„Przebudowy budynków w Nadleśnictwie Lubaczów w 2022 roku” część nr ….
6. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na
rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem
dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
7. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza dokument
potwierdzający dokonanie przelewu wadium został złożony wraz z ofertą.
8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
9. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje
Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączyć do oferty „Oświadczenie, które
roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy” – jeżeli w odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia polegają na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają
roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do
SWZ).
2) Jeżeli w imieniu Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu
udostępniającego zasoby lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby, działa osoba, której
umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z powyższych dokumentów, należy złożyć pełnomocnictwo lub inny
dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy niebędącego podmiotem
udostępniającym zasoby. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w postaci cyfrowego odwzorowania
dokumentu sporządzonego w postaci papierowej (elektronicznej kopii), poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
mocodawcę albo notarialnie. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu oraz inne oświadczenia lub dokumenty składane wraz z ofertą (np. oświadczenie Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni
Wykonawcy, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, pełnomocnictwa – jeżeli dotyczy), w formie elektronicznej (postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
1. Oferty, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, podmiotowe środki
dowodowe, w tym oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, które roboty budowlane,
dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby,
pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której
dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z
uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1. Zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia jednej lub kilku wymienionych poniżej okoliczności:
1) spowodowanych warunkami zewnętrznymi, w szczególności:
a. klęskami żywiołowymi, w tym w szczególności epidemią wirusa Sars-Cov-2, warunkami atmosferycznymi odbiegającymi
od naturalnych (np. ponadprzeciętne opady deszczu lub śniegu, długotrwała susza, zjawiska nietypowe dla danej strefy
klimatycznej);
2) spowodowanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności:
a. odnalezieniem niewypałów i niewybuchów,
b. stwierdzeniem odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (np. kategorie gruntu);
3) będących następstwem zdarzeń leżących po stronie Zamawiającego, takich jak w szczególności:
a. wstrzymaniem robót przez Zamawiającego,b. koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej;
4) będących następstwem działania organów administracji, w szczególności takich jak np.:
a. odmową wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w
dokumentacji projektowej,
b. wstrzymaniem robót budowlanych przez organy nadzoru;
5) stanowiących inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością
prowadzenia prac takie jak np. błędy oraz niedopatrzenia powstałe w wyniku działalności człowieka, których skutki mogą
doprowadzić do znacznej modyfikacji pierwotnych założeń projektu. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności
wymienionych w pkt. 1)-5) termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do
zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, stosowanie do okresu trwania tych okoliczności oraz skutków,
które te okoliczności wywołały.
2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia:
1) zmiany technologiczne, w szczególności:
a. konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w
dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem projektu,
b. odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (np. kategorie gruntu) skutkujące
niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;
c. konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na
zmiany obowiązującego prawa
Zmiany wskazywane w lit. c będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do
użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie
równej zwiększonym z tego powodu kosztom. Każda ze wskazywanych w lit. a – c zmian może być powiązana z obniżeniem
wynagrodzenia na zasadach określonych przez Strony.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-12 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_lubaczow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-12 11:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.