eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chybie › Odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych oraz chodników i parkingów w sołectwach Chybie, Mnich, Frelichów i ZarzeczeOgłoszenie z dnia 2022-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych oraz chodników i parkingów
w sołectwach Chybie, Mnich, Frelichów i Zarzecze

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Chybie - Wójt Gminy Chybie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182396

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bielska 78

1.5.2.) Miejscowość: Chybie

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-520

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 33 856 1096

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: organizacja@chybie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.chybie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych oraz chodników i parkingów
w sołectwach Chybie, Mnich, Frelichów i Zarzecze

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-41d95b4b-3e51-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00366296

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003134/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Zimowe utrzymanie dróg

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl oraz http://chybie.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&submenu=209&menu=209&dzialy=209&akcja=agregator

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal adres skrzynki EPUAP: /74l88vwhko/SkrytkaESP lub poczty elektronicznej: organizacja@chybie.pl i/lub przetargi2@chybie.pl
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania
z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Chybie, ul. Bielska 78, 43-520 Chybie
2) inspektor ochrony danych osobowych w Gminie Chybie: iod@chybie.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych oraz chodników i parkingów w sołectwach Chybie, Mnich, Frelichów i Zarzecze” (znak sprawy: ZPO.271.23.2022.UG) prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwana dalej „ustawa Pzp”;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10) W przypadku dojścia do zawarcia umowy dane osobowe osób fizycznych, w szczególności osób reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu, związanych z wykonaniem umowy, pozyskane bezpośrednio lub pośrednio, będą przetwarzane przez Strony umowy w celu i okresie jej realizacji, a także w celach związanych z rozliczaniem umowy, celach archiwalnych oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń w okresie przewidzianym przepisami prawa, na podstawie i w związku z realizacją obowiązków nałożonych na administratora danych przez te przepisy. Dane te nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
11) Administrator danych zobowiązuje kontrahenta do poinformowania o zasadach i sposobie przetwarzania danych wszystkie osoby fizyczne zaangażowane w realizację umowy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPO.271.23.2022.UG

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników oraz parkingów na terenie Gminy Chybie, w sołectwie Chybie w sezonie zimowym 2022/2023.
Zakres usług obejmuje:
a) usuwanie z powierzchni gromadzącego się w czasie opadów śniegu, jak również błota pośniegowego, tak aby była zapewniona możliwość przejazdu i przejścia po drogach;
b) posypywanie powierzchni w przypadku wystąpienia gołoledzi lub śliskości na drogach gminnych w następujących miejscach: na łukach, zakrętach, skrzyżowaniach, stromych podjazdach oraz posypywanie chodników dla pieszych i parkingów;

we wszystkie dni tygodnia niezależnie od pory dnia, w miarę potrzeb w zależności od warunków atmosferycznych, na drogach oraz chodnikach – mechanicznie. Drogi i chodniki utrzymywane będą „na biało”.

Wykaz dróg, chodników i innych miejsc objętych przedmiotem zamówienia wraz z kolejnością odśnieżania stanowi załącznik nr 1 do SWZ. Drogi objęte odśnieżaniem i posypywaniem oznaczone zostały na mapie, która ma jedynie poglądowy charakter.

Wykonawca zobowiązany jest do odśnieżania i zwalczania śliskości:
a) dróg przeznaczonych w załączniku nr 1 do SWZ - do odśnieżania w pierwszej kolejności, tj. w takim czasie, aby zapewnić możliwość przejazdu i przejścia po tych drogach codziennie od godz. 5.00 rano;
b) dróg przeznaczonych w załączniku nr 1 do SWZ - do odśnieżania w drugiej kolejności, tj. w takim czasie, aby zapewnić możliwość przejazdu i przejścia po tych drogach codziennie od godz. 7.00 rano;
c) pozostałych ulic, dróg i miejsc wskazanych przez Zamawiającego, a także do bieżącego usuwania błota pośniegowego z nawierzchni dróg.

Materiał do posypywania dróg zapewnia Zamawiający na swój koszt i udostępni go Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty najkorzystniejszej dokonany zostanie spośród ofert rozpatrzonych i niepodlegających odrzuceniu, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert.
Najkorzystniejszą ofertą dla danej części zamówienia będzie oferta, która uzyska największą ilość punktów we wszystkich kryteriach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas, w jakim Wykonawca przystąpi do realizacji przedmiotu zamówienia po telefonicznym zgłoszeniu przez Zamawiającego o konieczności przystąpienia do prac

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników oraz parkingów na terenie Gminy Chybie, w sołectwie Mnich w sezonie zimowym 2022/2023.
Zakres usług obejmuje:
a) usuwanie z powierzchni gromadzącego się w czasie opadów śniegu, jak również błota pośniegowego, tak aby była zapewniona możliwość przejazdu i przejścia po drogach;
b) posypywanie powierzchni w przypadku wystąpienia gołoledzi lub śliskości na drogach gminnych w następujących miejscach: na łukach, zakrętach, skrzyżowaniach, stromych podjazdach oraz posypywanie chodników dla pieszych i parkingów;

we wszystkie dni tygodnia niezależnie od pory dnia, w miarę potrzeb w zależności od warunków atmosferycznych, na drogach oraz chodnikach – mechanicznie. Drogi i chodniki utrzymywane będą „na biało”.

Wykaz dróg, chodników i innych miejsc objętych przedmiotem zamówienia wraz z kolejnością odśnieżania stanowi załącznik nr 1 do SWZ. Drogi objęte odśnieżaniem i posypywaniem oznaczone zostały na mapie, która ma jedynie poglądowy charakter.

Wykonawca zobowiązany jest do odśnieżania i zwalczania śliskości:
a) dróg przeznaczonych w załączniku nr 1 do SWZ - do odśnieżania w pierwszej kolejności, tj. w takim czasie, aby zapewnić możliwość przejazdu i przejścia po tych drogach codziennie od godz. 5.00 rano;
b) dróg przeznaczonych w załączniku nr 1 do SWZ - do odśnieżania w drugiej kolejności, tj. w takim czasie, aby zapewnić możliwość przejazdu i przejścia po tych drogach codziennie od godz. 7.00 rano;
c) pozostałych ulic, dróg i miejsc wskazanych przez Zamawiającego, a także do bieżącego usuwania błota pośniegowego z nawierzchni dróg.

Materiał do posypywania dróg zapewnia Zamawiający na swój koszt i udostępni go Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty najkorzystniejszej dokonany zostanie spośród ofert rozpatrzonych i niepodlegających odrzuceniu, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert.
Najkorzystniejszą ofertą dla danej części zamówienia będzie oferta, która uzyska największą ilość punktów we wszystkich kryteriach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas, w jakim Wykonawca przystąpi do realizacji przedmiotu zamówienia po telefonicznym zgłoszeniu przez Zamawiającego o konieczności przystąpienia do prac

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników oraz parkingów na terenie Gminy Chybie, w sołectwie: Frelichów w sezonie zimowym 2022/2023.
Zakres usług obejmuje:
a) usuwanie z powierzchni gromadzącego się w czasie opadów śniegu, jak również błota pośniegowego, tak aby była zapewniona możliwość przejazdu i przejścia po drogach;
b) posypywanie powierzchni w przypadku wystąpienia gołoledzi lub śliskości na drogach gminnych w następujących miejscach: na łukach, zakrętach, skrzyżowaniach, stromych podjazdach oraz posypywanie chodników dla pieszych i parkingów;

we wszystkie dni tygodnia niezależnie od pory dnia, w miarę potrzeb w zależności od warunków atmosferycznych, na drogach oraz chodnikach – mechanicznie. Drogi i chodniki utrzymywane będą „na biało”.

Wykaz dróg, chodników i innych miejsc objętych przedmiotem zamówienia wraz z kolejnością odśnieżania stanowi załącznik nr 1 do SWZ. Drogi objęte odśnieżaniem i posypywaniem oznaczone zostały na mapie, która ma jedynie poglądowy charakter.

Wykonawca zobowiązany jest do odśnieżania i zwalczania śliskości:
a) dróg przeznaczonych w załączniku nr 1 do SWZ - do odśnieżania w pierwszej kolejności,
tj. w takim czasie, aby zapewnić możliwość przejazdu i przejścia po tych drogach codziennie od godz. 5.00 rano;
b) dróg przeznaczonych w załączniku nr 1 do SWZ - do odśnieżania w drugiej kolejności,
tj. w takim czasie, aby zapewnić możliwość przejazdu i przejścia po tych drogach codziennie od godz. 7.00 rano;
c) pozostałych ulic, dróg i miejsc wskazanych przez Zamawiającego, a także do bieżącego usuwania błota pośniegowego z nawierzchni dróg

Materiał do posypywania dróg zapewnia Zamawiający na swój koszt i udostępni go Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty najkorzystniejszej dokonany zostanie spośród ofert rozpatrzonych i niepodlegających odrzuceniu, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert.
Najkorzystniejszą ofertą dla danej części zamówienia będzie oferta, która uzyska największą ilość punktów we wszystkich kryteriach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas, w jakim Wykonawca przystąpi do realizacji przedmiotu zamówienia po telefonicznym zgłoszeniu przez Zamawiającego o konieczności przystąpienia do prac

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników oraz parkingów na terenie Gminy Chybie, w sołectwie Zarzecze w sezonie zimowym 2022/2023.
Zakres usług obejmuje:
a) usuwanie z powierzchni gromadzącego się w czasie opadów śniegu, jak również błota pośniegowego, tak aby była zapewniona możliwość przejazdu i przejścia po drogach;
b) posypywanie powierzchni w przypadku wystąpienia gołoledzi lub śliskości na drogach gminnych w następujących miejscach: na łukach, zakrętach, skrzyżowaniach, stromych podjazdach oraz posypywanie chodników dla pieszych i parkingów;

we wszystkie dni tygodnia niezależnie od pory dnia, w miarę potrzeb w zależności od warunków atmosferycznych, na drogach oraz chodnikach – mechanicznie. Drogi i chodniki utrzymywane będą „na biało”.

Wykaz dróg, chodników i innych miejsc objętych przedmiotem zamówienia wraz z kolejnością odśnieżania stanowi załącznik nr 1 do SWZ. Drogi objęte odśnieżaniem i posypywaniem oznaczone zostały na mapie, która ma jedynie poglądowy charakter.

Wykonawca zobowiązany jest do odśnieżania i zwalczania śliskości:
a) dróg przeznaczonych w załączniku nr 1 do SWZ - do odśnieżania w pierwszej kolejności,
tj. w takim czasie, aby zapewnić możliwość przejazdu i przejścia po tych drogach codziennie od godz. 5.00 rano;
b) dróg przeznaczonych w załączniku nr 1 do SWZ - do odśnieżania w drugiej kolejności,
tj. w takim czasie, aby zapewnić możliwość przejazdu i przejścia po tych drogach codziennie od godz. 7.00 rano;
c) pozostałych ulic, dróg i miejsc wskazanych przez Zamawiającego, a także do bieżącego usuwania błota pośniegowego z nawierzchni dróg

Materiał do posypywania dróg zapewnia Zamawiający na swój koszt i udostępni go Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty najkorzystniejszej dokonany zostanie spośród ofert rozpatrzonych i niepodlegających odrzuceniu, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert.
Najkorzystniejszą ofertą dla danej części zamówienia będzie oferta, która uzyska największą ilość punktów we wszystkich kryteriach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas, w jakim Wykonawca przystąpi do realizacji przedmiotu zamówienia po telefonicznym zgłoszeniu przez Zamawiającego o konieczności przystąpienia do prac

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Spełniają warunki określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp i którzy wykażą ich spełnienie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego, dotyczące:

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie;
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie;
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie;
d) zdolności technicznej lub zawodowej

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, tj. co najmniej: /warunek jest określony dla każdej części odrębnie/

Dla części I: Sołectwo Chybie
1) ciągnik z pługiem przednim - szt. 2
2) sprzęt do posypywania - szt. 1
3) sprzęt do załadunku - szt. 1
4) sprzęt do odśnieżania chodników - lekki* - szt. 1

Dla części II: Sołectwo Mnich
1) ciągnik z pługiem przednim - szt. 2
2) sprzęt do posypywania - szt. 1
3) sprzęt do załadunku - szt. 1
4) sprzęt do odśnieżania chodników - lekki* - szt. 1

Dla części III: Sołectwo Frelichów
1) ciągnik z pługiem przednim - szt. 1
2) sprzęt do posypywania - szt. 1
3) sprzęt do załadunku - szt. 1

Dla części I: Sołectwo Zarzecze
1) ciągnik z pługiem przednim - szt. 1
2) sprzęt do posypywania - szt. 1
3) sprzęt do załadunku - szt. 1

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część (sołectwo):

1) sprzęt do odśnieżania dróg - zgodnie z wymogami dla danej części (sołectwa)
2) sprzęt do posypywania dróg - zgodnie z wymogami dla danej części (sołectwa)
3) sprzęt do załadunku - zgodnie z wymogami dla danej części (sołectwa)
4) sprzęt do odśnieżania chodników - lekki* - zgodnie z wymogami dla danej części (sołectwa)
* dotyczy sprzętu o wadze własnej bez pługu do 400 kg (typ quad)

2) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835) – obligatoryjne przesłanki wykluczenia*)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

1) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy, spełniających wymagania określone w Rozdziale VI pkt.1.2. lit. d) – załącznik nr 9 do SWZ.
W załączniku należy wskazać pojazd/y/sprzęt, a także załączyć informacje na temat podstawy do dysponowania.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Na ofertę składają się wypełnione i podpisane dokumenty:
1) Formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ - oryginał podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ), podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
3) Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu z postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ - podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
4) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru oraz jeżeli dotyczy – pełnomocnictwo (w przypadku, w którym ofertę podpisuje pełnomocnik wykonawcy), podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy,
5) Jeżeli dotyczy - pełnomocnictwo do reprezentowania albo reprezentowania i zawarcia umowy wykonawców składających ofertę wspólnie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy lub mocodawców;
6) Jeżeli dotyczy – oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy składający ofertę wspólnie, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pełnomocnika (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ);
7) Jeżeli dotyczy - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym podmiotu udostępniającego zasoby (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do SWZ);
8) Jeżeli dotyczy- oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
2) zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia;
3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną, fakt ustanowienia pełnomocnictwa musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów;
4) pełnomocnictwo składa się w formie określonej w Rozdziale XII ust. 6 pkt 5 SWZ.
5) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6) składają wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów określonych w załączniku nr 7 do SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszczalna jest zmiana treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, zgodnie z przepisami art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
3. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.
4. Zmiany umowy nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SWZ.
5. Dopuszcza się zmianę treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następującym zakresie:
1) zmiana podwykonawców z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
2) zadeklarowania przez Wykonawcę realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców i/lub zmiany zakresu, które Wykonawca powierzy do wykonania podwykonawcom;
3) zmiany kwoty, o której mowa w § 7 ust. 7 umowy w sytuacji wystąpienia okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć;
4) zmiana obowiązującej stawki podatku VAT. W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT Wykonawca przedkłada Zamawiającemu propozycję naliczenia podatku od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury, w stosunku do niezmienionego wynagrodzenia netto.
5) zmianę danych kontaktowych oraz osób występujących po stronie Zamawiającego/ Wykonawcy, o których mowa w § 4 umowy,
6) zmiany adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy,
7) zmiany danych, które mogą wpływać na wystawianie i obieg faktur oraz ich księgowanie i rozliczanie dla celów podatkowych, takich jak nazwa firmy, numer konta, numer NIP
8) Wykonawcy – w przypadku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa,
o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
9) Wykonawcy – w przypadku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców.
6. Dodatkowo, dopuszcza się zmianę treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku wystąpienia okoliczności związanych z wystąpieniem wirusa COVID-19, w tym podjęcia decyzji Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Zamawiającego lub Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych,
a mających wpływ na realizację przedmiotowej umowy.
7. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 5, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-06 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania zamówienia dla wszystkich części zamówienia: sezon zimowy 2022/2023.
Umowy będą obowiązywały strony (w zakresie każdej części zamówienia) od dnia zawarcia umowy do dnia 30 kwietnia 2023 roku, z zastrzeżeniem, iż rozpoczęcie i zakończenie usług objętych umowami będzie uzależnione od warunków atmosferycznych

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.