eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grajewo › "Wykonanie usługi polegającej na zimowym utrzymaniu ulic w Grajewie"Ogłoszenie z dnia 2022-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Wykonanie usługi polegającej na zimowym utrzymaniu ulic w Grajewie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRAJEWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450672455

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Fabryczna 4

1.5.2.) Miejscowość: Grajewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-203

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 86 272 88 58

1.5.8.) Numer faksu: 86 272 88 58

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdpgraj27@o2.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip-zdp-stgrajewo.wrotapodlasia.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie drogami powiatowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Wykonanie usługi polegającej na zimowym utrzymaniu ulic w Grajewie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-675b6502-3e4d-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00366187

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00031738/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 "Zimowe utrzymanie ulic w Grajewie"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pzp.starostwograjewo.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu , wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie P.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem https://pzp.starostwograjewo.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem bezpłatnej Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP dostępnej pod adresem https://pzp.starostwograjewo.pl/
2.Wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP: https://pzp.starostwograjewo.pl/. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi założyć konto na Platformie Zamówień publicznych ZETOPZP: https://pzp.starostwograjewo.pl/#/authentication/register gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub założenia bezpłatnego konta.
3.Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta w Platformie Zamówień Publicznych ZETOPZP, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://pzp.starostwograjewo.pl/#/help oraz uznaje go za wiążący.
4. Zamawiający, zgodnie z art. 67 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych określa następujące wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przy wykorzystaniu Platformy Zakupowej, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 10, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa najlepiej najnowszej dostępnej wersji obsługująca TLS 1.2 z wyjątkiem Internet Explorer;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki
w formacie .pdf.;
6) podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę.
5.Zamawiający zgodnie z §11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2452 z późn. zm.) podaje następujące informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych:
1) dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: .doc, .pdf, .zip, .docx, .xls, .xlsx, .rar, .7zip, .jpg, .jpeg, .png, .txt, .tiff, .xades, .sig,
2) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: - plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zamówień Publicznych ZETOPZP i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
6.Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika dostępnej na stronie internetowej https://pzp.starostwograjewo.pl/#/help. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z platformy wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ.
7.Sporządzanie i przekazywanie informacji w tym dokumentów elektronicznych musi być zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05. 2016 , str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej "RODO" informuje się , że:
1) administratorem danych osobowych pozyskanych od Wykonawcy zwanych dalej „danymi osobowymi Wykonawcy” jest Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie z siedzibą przy ul. Fabryczna 4, 19-203 Grajewo; tel. 86 272 88 58, adres e-mail: zdpgraj27@o2.pl, zwany dalej „Administratorem”
2) Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych Panią Iwonę Malczyk, z którym można się kontaktować się telefonicznie nr 506 358 200 i pod adresem e-mail: malczyk@togatus.pl
3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym zgodnie z przepisami ustawy Pzp,
4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp,
5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
8) Wykonawca posiada :
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Wykonawcy (Administrator może żądać, od osoby korzystającej z prawa dostępu do danych osobowych, wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia),
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników),
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania tych danych do czasu zakończenia postępowania,
9) Wykonawca posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy narusza przepisy RODO,
10) Wykonawcy nie przysługuje :
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP.272.10.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zimowym utrzymaniu ulic w Grajewie (ulica Konopska, ulica Przemysłowa, ulica Elewatorska, ulica Wiórowa, ul. Fabryczna) o łącznej długości 7,419 km (zał. nr 1),
1.2.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonywanie usług kompleksowych z zakresu zimowego utrzymania ulic obejmujących likwidację śliskości i odśnieżanie nawierzchni jezdni ulic, chodników, ścieżek rowerowych, zatok postojowych i przyległych do jezdni parkingów.
1.3. W zakres zadania wchodzi:
1) odśnieżanie ulic, chodników, ścieżek rowerowych, zatok postojowych i przyległych do jezdni parkingów,
2) zwalczanie śliskości zimowej nawierzchni jezdni ulic, chodników, ścieżek rowerowych, zatok postojowych i przyległych do jezdni parkingów poprzez posypanie solą na całej szerokości nawierzchni jezdni i parkingów solą drogową w ilości od 10g/m2 do 20g/m2 w zależności od potrzeb lub mieszanką piaskowo-solną 10% ÷ 20% w ilości 100 g/m2,
3) jednokrotne posprzątanie ulic po zimowym utrzymaniu o łącznej długości 7,419 km polegające na oczyszczeniu nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych i pozostałych części, pasa drogowego oraz usunięcie zebranych zanieczyszczeń na własny koszt.
Roboty wymienione w pkt. 1.3.1) i 2) należy wykonać do godz. 530 rano lub w czasie dwóch godzin od ustania zjawiska atmosferycznego powodującego śliskość lub utrudnienia w ruchu spowodowane śniegiem.
Wykonanie usługi należy zgłosić do dyżurnego ZUD do godziny 715.
Roboty wymienione w pkt 1.3.3) powinno polegać na oczyszczeniu ze śmieci i pozostałości po zimowym utrzymaniu przyległych pasów drogowych, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych i pozostałych części pasa drogowego oraz oczyszczeniu nawierzchni jezdni z mechanicznym ich zamieceniem. Śmieci i pozostałości po zimowym utrzymaniu z oczyszczania ulic powinny zostać wywiezione na wysypisko przez Wykonawcę na jego koszt.

1.4. Sprzęt odśnieżający i do posypywania ma być wyposażony w środki łączności (art. telefon komórkowy).

1.5. Zaleca się, aby Wykonawca w celu zdobycia wszystkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartość usługi zimowego utrzymania ulic dokonał wizji lokalnej ulic powiatowych, na których będzie ona przeprowadzona. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny usługi.

1.6.Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie lub w związku z wykonaniem niniejszej umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

90611000-3 - Usługi sprzątania ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-12-01 do 2023-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Przewiduje się udzielenie, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, łącznie do 15 % wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp.
W ramach zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, przewiduje się wykonanie prac będących przedmiotem postępowania podstawowego opisanych w rozdz. V pkt. 1, 2 i 3 SWZ.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

Cena – 60 % = 60 pkt

2. Kryterium „Cena”:
C= najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł): cena brutto badanej oferty (zł) x 60 pkt

3. Kryterium „czas reakcji” podany w ocenianej ofercie
T – czas reakcji 40% = 40 pkt.

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednia liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:
C - cena brutto wskazana w ofercie
C – cena oferty najniższej – stanowi najniższą ofertę (cenę) brutto wśród ocenianych ofert;
C – cena oferty ocenianej – stanowi cenę brutto ocenianej oferty;

C oferty najniższej
C = ---------------------------- x 60 pkt
Cena oferty ocenianej

T- czas reakcji – wyjazdu do realizacji zadania podany w minutach – nie krócej niż 15 minut, nie dłużej niż 60 minut.
T min. najkrótszy czas reakcji wśród rozpatrywanych ofert.
T oferty ocenianej – czas reakcji (przystąpienia do realizacji zadania) podany w ocenianej ofercie.

T min
T = ---------------------------- x 40 pkt
T ocenianej oferty

W= C + T
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać oferta wynosi – 100 pkt.
4. Punktacja przyznawana ofertom będzie sumą liczb poszczególnych kryteriów oceny ofert liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
6.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt. X SWZ.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt. X SWZ.
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) doświadczenie zawodowe
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt. X SWZ.
b) kadra techniczna
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt. X SWZ.
4) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym
a) Potencjał techniczny
Wykonawca powinien posiadać w pełni sprawny sprzęt do szybkiego odśnieżania i likwidacji śliskości zimowej, t.j.: 1 pług typu lekkiego i 1 pług typu średniego wraz z nośnikiem, 1 pług ciągnikowy wraz z nośnikiem, 1 solarkę o ładowności min. 3t i szerokości sypania min. 5m. Wykonawca powinien zapewnić dostawę oraz składowanie odpowiedniej ilości soli i mieszanki piaskowo-solnej na własny koszt.
5) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt. X SWZ.

2. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania przedmiotowego zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami w celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunku, którego opis został zamieszczony pkt. VIII.2.3a) - zdolności techniczne;
W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, zobowiązany jest złożyć zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ.
4) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 pkt 1- 4 i 6-11 SWZ, którego wzór stanowi załącznik Nr 8 do SWZ.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 4 pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ – wypełnione i podpisane przez Wykonawcę. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnienie warunków udziału w postepowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
2) zobowiązanie podmiotów udostepniających zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ - lub inne podmiotowe środki dowodowe potwierdzające, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
3) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, o niepodleganiu wykluczeniu
i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 2.1 do SWZ, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby,
4) dokumenty, z których wynika prawo do reprezentowania Wykonawcy,
5) dokumenty, z których wynika prawo do reprezentacji osób działających w imieniu podmiotu udostępniający zasoby (jeżeli dotyczy),
6) oświadczenie, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy- zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ,
7) Oferta oraz wymagane załączniki składane wraz z ofertą powinny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy – zał. Nr 4.
4.Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowy zakres i rodzaj zmian umowy znajduję się w § 1 ust. 4 projektu umowy, który jest załącznikiem nr 5 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://pzp.starostwograjewo.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-05 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.