eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Modernizacja poradni w zakresie wymiany zestawów okiennych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w KrakowieOgłoszenie z dnia 2022-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Modernizacja poradni w zakresie wymiany zestawów okiennych
w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351375886

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wielicka 265

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-663

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12 33-39-596

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: emarcinska@usdk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://szpitalzdrowia.pl/kontakt/ bip.usdk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja poradni w zakresie wymiany zestawów okiennych
w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b1082515-3e50-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00365964

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://usdk.eb2b.com.pl/new-auction.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://usdk.eb2b.com.pl/new-auction.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazy-wanej przy użyciu platformy, opisane zostały w Instrukcji dla wykonawcy pod adresem: https://usdk.eb2b.com.pl/new-auction.html .

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Rozdział XXXVII. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH - RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZ-271-24/TP/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 1433801,63 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja poradni w zakresie wymiany zestawów okiennych

4.2.6.) Główny kod CPV: 45421132-8 - Instalowanie okien

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45453100-8 - Roboty renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający określa warunki:

1.4.1. Wykonawca, zobowiązany jest wykazać że po, że posiada doświadczenie tj. że w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia dzia-łalności jest krótszy - w tym okresie wykonał roboty budowlane (jedną lub więcej) w specjalności montaż ślusarki okiennej/drzwiowej o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 000 000 zł brutto (jeden milion zł),

oraz

1.4.3. Wykonawca, zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności w specjalności konstrukcyjno-budowlanej przez okres minimum 3 lat od dnia nadania uprawnień, którego skieruje do realizacji zamówienia publicznego.
Przez pojęcie „uprawnienia budowlane” rozumie się uprawnienia (w tym wpis na listę członków właściwego samorządu zawodowego) wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane jak również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa. W przypadku dysponowania osobami będącymi obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, pojęcie „uprawnienia budowlane” należy rozpatrywać z uwzględnieniem aktualnych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 2351) ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1646) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r, poz. 1117).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (§ 2 ust.1 pkt.6 rwspśd);B. WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH (może być przygotowany wg odpowiedniego wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ)
Wykaz ma potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu (dotyczącego doświadczenia), że Wy-konawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowa-dzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał roboty budowlane (jedną lub więcej) w zakresie ślusarki okiennej/drzwiowej aluminiowo szklanej o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 000 000 zł brutto (jeden milion zł),

Informacje dotyczące wykazu robót budowlanych :
a. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wyko-nywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych , w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
b. Za robotę budowlaną wykonaną uznaje się taką, która została wykonana i zakończona w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert;
c. W przypadku, gdy wartość wykonanych robót budowlanych wyrażona była w innej walucie niż złoty (PLN), Wykonawca podaje wartość robót budowlanych w PLN ustaloną na dzień ich wy-konania (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski z dnia wykonania roboty budowlanej , a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według tabeli kursu średniego NBP ostatnio przed tą datą ogłoszonego;
d. Do sposobu liczenia terminów stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego – art. 112 tj. „termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca.”

C. WYKAZ OSÓB Wykonawca, zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował kie-rownikiem budowy którego skieruje do realizacji zamówienia publicznego, posiadającym upraw-nienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej przez okres minimum 3 lat od dnia nadania uprawnień. (może być przygotowany wg odpowiedniego wzoru stanowiącego załącz-nik nr 8 do SWZ),
Informacje dotyczące wykazu osób :
a. okres minimum trzech (3) lat liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert
b. Do sposobu liczenia terminów stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego – art. 112 tj. „termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca.”

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
10 000 zł ( dziesięć tysięcy zł)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

załącznik nr 1 IPU do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-12 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: określa SWZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-12 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.