eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jaworzno › Remont i malowanie pokrycia dachowego na hali sportowej w Jaworznie przy ul. Inwalidów Wojennych 18.Ogłoszenie z dnia 2022-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont i malowanie pokrycia dachowego na hali sportowej w Jaworznie
przy ul. Inwalidów Wojennych 18.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKIE CENTRUM KULTURY I SPORTU W JAWORZNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276709799

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Krakowska 8

1.5.2.) Miejscowość: Jaworzno

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-600

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 32-7451030

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@mckis.jaworzno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mckis.jaworzno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://mckis.bip.jaworzno.pl/zamowienia/lista/28.dhtml

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


działalność obiektów kulturalnych i sportowych, pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont i malowanie pokrycia dachowego na hali sportowej w Jaworznie
przy ul. Inwalidów Wojennych 18.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-48cd5f70-1a09-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00365930

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039821/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont i malowanie pokrycia dachowego na hali sportowej w Jaworznie przy ul. Inwalidów Wojennych 18.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304174/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DOK.ZP.2311.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 172000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres robót, obejmuje w szczególności: wymianę wkrętów farmerskich, wsporników odgromowych, przewodów instalacji odgromowych oraz złączy instalacji odgromowych; naprawę obróbek blacharskich; oczyszczenie i pomalowanie blachy dachowej.
Zakres robót określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45261221-9 - Malowanie dachów

45261910-6 - Naprawa dachów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 168800 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 314331,28 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 168800 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Marek Ziemniak MARMIR

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Mirosław Sabat MARMIR

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5170313976

7.3.3) Ulica: Nowy Kamień 238

7.3.4) Miejscowość: Kamień

7.3.5) Kod pocztowy: 36-053

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 168800 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 65 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.