eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Włocławek › Szkoły bez barier w Gminie Włocławek w ramach projektu "Dostępna Szkoła"Ogłoszenie z dnia 2022-09-27

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Szkoły bez barier w Gminie Włocławek w ramach projektu „Dostępna Szkoła"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Włocławek

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866904

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Królewiecka 7

1.5.2.) Miejscowość: Włocławek

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-800

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@g.wloclawek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: gmina.wloclawek.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Szkoły bez barier w Gminie Włocławek w ramach projektu „Dostępna Szkoła"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-71d2d8fa-3e51-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00365918

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00013163/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 Szkoły bez barier w Gminie Włocławek w ramach projektu „Dostępna Szkoła”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt „Dostępna szkoła” w ramach IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, konkurs nr POWR.04.01.00 IZ.00 00 021/18

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Postępowanie o udzielenie zamówienia z wolnej ręki było poprzedzone przeprowadzonym przez Zamawiającego postępowaniem w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji o numerze referencyjnym: RBRiGK.271.2.26.2022, w którym opublikowano ogłoszenie w BZP w dniu 11.08.2022r. r. pod numerem: 2022/BZP 00302981/01, które następnie zostało zamieszczone wraz z niezbędną dokumentacją postępowania na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wloclawek .
Zamawiający działając na podstawie art. 255 pkt 1) w zw. z art. 266 ustawy Pzp, unieważnił w każdej z Części postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, ponieważ w każdej z Części nie została złożona żadna oferta.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RBRiGK.271.2.30.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 363008,13 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w zadaniu pn. „Szkoły bez barier w Gminie Włocławek w ramach projektu Dostępna Szkoła” jest
wykonanie remontów szkół, dla których organem założycielskim jest Gmina Włocławek. Zamówienie zostało podzielone na
12 Części.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 8 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający działając na podstawie 255 pkt 8) w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) informuje, że unieważnia przedmiotowe postępowanie, ponieważ negocjacje z zaproszonym Wykonawcą nie doprowadziły do zawarcia umowy.
W związku z powyższym spełniona została przesłanka unieważnienia przedmiotowego postępowania na podstawie art. 255 pkt 8 ustawy Pzp, tj. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli w trybie zamówienia z wolnej ręki negocjacje nie doprowadziły do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.