eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzeziny › Wykonanie ogrodu "Zielona wyspa w sercu miasta" wraz z elementami małej architekturyOgłoszenie z dnia 2022-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonanie ogrodu "Zielona wyspa w sercu miasta" wraz z elementami małej architektury

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT BRZEZIŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750731786

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Henryka Sienkiewicza 16

1.5.2.) Miejscowość: Brzeziny

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-060

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: 48 874 11 11

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiat-brzeziny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-brzeziny.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.powiat-brzeziny.4bip.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie ogrodu "Zielona wyspa w sercu miasta" wraz z elementami małej architektury

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c0536016-3282-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00365901

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026287/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Wykonanie ogrodu "Zielona wyspa w sercu miasta" wraz z elementami małej architektury

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00354415/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OK.271.5.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ogrodu na terenie Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach na działkach o nr: 2681 i 2682/3 obręb ewidencyjny 8 przy ulicy Moniuszki 24, 95-060 Brzeziny.

Na wykonanie przedmiotu zamówienia składają się następujące etapy prac:

1) Nasadzenia roślin, krzewów i drzew oraz dokonanie zasiewów zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik Nr 7 a i Nr 7 b do SWZ
2) Wykonanie ogrodu sensorycznego na który składać się będzie ścieżka sensoryczna wykonana według załączonej wizualizacji oraz opisu do tejże wizualizacji. Poszczególne segmenty ścieżki zwanej dalej ogrodem zostaną wykonane z kory drzew, plastrów drzew, drobnego kruszywa o różnych frakcji, szyszek. Obrzeża ścieżki zostaną wykonane z kamieni tzw. otoczaków. Na ścieżce sensorycznej będą znajdować się nasadzenia następujących roślin: Lawenda, róże okrywowe, żywotniki, juka ogrodowa (załącznik nr 7 a do SWZ).
3) Rozmieszczenie w ogrodzie elementów małej architektury:
a) 2 stolików do gry w szachy; każdy stolik z dwoma drewnianymi siedziskami przykręcanymi do podłoża; blat stolika wykonany z naturalnego granitu wymiary co najmniej 80x80 cm podstawa stolika betonowa lub metalowa.
b) fontanny ogrodowej ozdobnej wyposażonej w pompkę o wysokości do 150 cm o podstawie nie większej niż 1 m z obiegiem zamkniętym wody, wyposażoną w oświetlenie LED, zasilacz z napięciem wewnątrz fontanny nie większym niż 20 V.
c) trzech drewnianych skrzyń na warzywa, które zostaną umieszczone na podwyższeniu, o wymiarach nie mniejszych niż 200 cm długość i 100 cm szerokość
d) 20 drewnianych domków dla owadów rozmieszczonych na całym obszarze ogrodu
e) Trzech tablic edukacyjnych informujących na temat bioróżnorodności o wymiarach nie mniejszych niż 80 x 60 na stelażu wykonanym z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne.
f) altany drewnianej z zadaszeniem spadzistym pokrytym gontem bitumicznym o średnicy od 4 – do 4,5 m, wykonanie podziemnego zbiornika na solankę o pojemności od 600-800 l, słup tarniny o średnicy co najmniej 1m-1,5m oraz wysokości co najmniej 2,5 m, instalację rozprowadzania solanki, oświetlenie umożliwiające korzystanie z obiektu wieczorem, drewniane ławki na metalowej podstawie – co najmniej 5 sztuk, wyposażenie tężni w instalację rozprowadzającą solankę, umieszczenie tablicy informacyjnej na obiekcie, zainstalowanie systemu automatycznego uruchamiania tężni.

Wykonawca jest zobowiązany opisania nazw wszystkich gatunków roślin, drzew i krzewów za pomocą tabliczek.
Wyżej wymienione etapy nie stanowią odrębnie rozliczanych składników zamówienia, odbiór prac następuje po wykonaniu wszystkich etapów. Szczegółowy opis zamówienia został zawarty w Załączniku nr 7a– Projekt terenu zielonego wraz z elementami małej architektury „Zielona wyspa w sercu miasta” oraz załącznikach 7b i 7c. Zaleca się, by Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej terenu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 77300000-3 - Usługi ogrodnicze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie ze względu na brak ofert.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.