eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Usługa sprzatania obiektów Powiatowego Urzędu Pracy we WrocławiuOgłoszenie z dnia 2022-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa sprzatania obiektów Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 932112482

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gliniana 20-22

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-525

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.it@pup-wroclaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wroclaw.praca.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostka organizacyjna administracji samorzadowej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa sprzatania obiektów Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2846a579-3e44-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00365899

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039904/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Usługa sprzątania obiektów Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pup-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pup-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej https://pup-wroclaw.logintrade.net/.
Wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą z uwzględnieniem wyjątków w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej https://pup-wroclaw.logintrade.net/ lub za pomocą poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: przetargi.it@pup-wroclaw.pl.
2. Wymagania techniczne, jakie musi spełniać sprzęt Wykonawcy, aby mógł korzystać z platformy zakupowej:
1) dopuszczalne przeglądarki internetowe, co najmniej: Internet Explorer 10 i nowsze, Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera,
2) dostęp do sieci internet;
3) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – Ajax;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s;
6) zainstalowany Acrobat Reader;
7) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.
3. Zamawiający rekomenduje na format danych przesyłanych plików: .pdf.
4. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ZP.OA.3213.3.2022. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie sprawy.
5. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w niniejszej SWZ.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia. Wyjaśnienia treści SWZ będą udzielane z zachowaniem zasad określonych w art. 284 ustawy Pzp.
1) Zamawiający zobowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później, niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert;
2) w przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert;
3) Zamawiający odpowiada na pytania umieszczając treść zapytań wraz
z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której została umieszczona SWZ (bez ujawniania źródła zapytania).
7. Wykonawca może złożyć wniosek o wyjaśnienie treści SWZ za pośrednictwem platformy zakupowej https://pup-wroclaw.logintrade.net/ poprzez funkcjonalność umożliwiającą zadawanie pytań zgodnie z Instrukcją pn. Zadawanie pytań do przetargu, dostępnej pod adresem https://pup-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html lub za pomocą poczty elektronicznej przetargi.it@pup-wroclaw.pl.
8. Zaleca się, by Wykonawcy na bieżąco obserwowali stronę internetową prowadzonego postępowania/Platformę Przetargową, ponieważ w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.
Dokonaną zmianę SWZ Zamawiający udostępniani na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.
9. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawach
proceduralnych i merytorycznych jest:
1) sprawy proceduralne: Aleksandra Binkowska , e-mail: przetargi.it@pup-wroclaw.pl;
2) sprawy merytoryczne: Agnieszka Stasiek, Aleksandra Gałwiaczek
e-mail: przetargi.it@pup-wroclaw.pl.
10. Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie § 2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. W sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu niniejszym informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu z siedzibą: 50-525 Wrocław, ul. Gliniana 20-22, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się z IOD poprzez pocztę elektroniczną, którą należy kierować na adres: iod@pup-wroclaw.pl lub pisemnie na adres siedziby Urzędu;
3) Administrator przetwarza dane osobowe w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz późniejszej realizacji zamówienia publicznego zgodnie z przepisami prawa z zakresu zamówień publicznych oraz finansów publicznych;
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest wymogiem niezbędnym do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
5) dane osobowe przetwarzane przez Administratora, podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazywaniu;
6) dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; jeżeli w powyższych okresach, zostanie wytoczone powództwo lub zostanie wszczęte postępowanie, w którym przetwarzane dane osobowe stanowią dowód, okres przetwarzania, przedłuża się do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania;
7) dane przetwarzane przez Administratora mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom realizującym usługi dla Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym o realizacji ich zadań, a także podmiotom, którym w oparciu o przepisy ustawy Pzp zostanie udostępniona dokumentacja postępowania. W zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu;
8) prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania przysługuje zgodnie z art. 15 oraz art. 16 RODO; pozostałe prawa mogą być ograniczone, w sytuacjach kiedy Administrator jest prawnie zobowiązany do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa;
9) zgodnie z RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
2. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania klauzuli informacyjnej pracownikom, których dane osobowe będą udostępniane Zamawiającemu w celu przygotowania i złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.OA.3213.3.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 249421,86 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania obiektów Zamawiającego,
tj. sprzątanie pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu w budynku A i B (w tym dzienny serwis porządkowy) oraz terenu przyległego do obu budynków przy ul. Glinianej 20–22 we Wrocławiu (plac, parking, chodniki i tereny zielone oraz chodnik wzdłuż płotu na ulicy).
2. Przedmiot zamówienia opisuje następujący kod i nazwa określona we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 90910000–9 Usługi sprzątania.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ) oraz we Wzorze umowy (Załącznik nr 7 do SWZ).
4. Zamówienie należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i warunkami określonymi w SWZ.
5. Zaleca się Wykonawcom dokonanie przed złożeniem oferty wizji lokalnej w obiektach i na terenie przyległym, gdzie ma być realizowany przedmiot zamówienia. Zamawiający umożliwi wszystkim Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej w dniu 29. września 2022 r. (czwartek) o godz. 10:00 w pok. 508 (V piętro) w budynku A, w obecności pani Aleksandry Gałwiaczek. Chęć dokonania wizji należy zgłaszać do godz. 8:00 w dniu wizji na adres poczty elektronicznej: przetargi.it@pup-wroclaw.pl.
6. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowód zawarcia umowy ubezpieczenia na kwotę min. 2 000 000,00 zł od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, warunki odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz dowód opłacenia składki najpóźniej w dniu podpisania umowy.
7. Wykonawca, który oświadczy, że jest podmiotem uprawnionym do wystawiania informacji o obniżeniu wpłat na PFRON w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 27. sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 573 z późn. zm.), zobowiązuje się do składania Zamawiającemu stosownych comiesięcznych informacji.
8. Najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji umowy Wykonawca ma złożyć wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, niezbędnych do wykonania zamówienia wraz z określeniem
wykonywanych przez nie czynności z podziałem na budynek A i B oraz teren przyległy. W Formularzu oferty (Załącznik nr 2 do SWZ) należy podać wyłącznie liczbę osób realizujących zamówienie.
9. Z uwagi na charakter czynności wymagających stabilności kadry i spełnienia oczekiwań Zamawiającego w trakcie całego okresu realizacji niniejszego zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób
wykonujących zamówienie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena (C) 60 pkt i Uprawnienie do wystawiania informacji o obniżeniu wpłat na PFRON*(Z) 40 pkt.
1. Kryterium: cena (C) , waga = 60 pkt
Oferta o najniższej cenie otrzyma 60 punktów. Pozostałe oferty zdobędą odpowiednią liczbę punktów wyliczoną według poniższego wzoru:
C =Cn/Cb x W,
gdzie:
C – liczba punktów przyznana badanej ofercie w kryterium „Cena”
Cn - najniższa cena ofertowa brutto
Cb – cena brutto badanej oferty
W - waga = 60 pkt
2. Kryterium społeczne: uprawnienie do wystawiania informacji o obniżeniu wpłat na
PFRON (Z), waga = 40 pkt
Wykonawca, który oświadczy w swojej ofercie, że jest uprawniony do wystawiania informacji o obniżeniu wpłat na PFRON otrzyma 40 pkt. Pozostali, nieuprawnieni Wykonawcy otrzymają 0 pkt. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, aby otrzymać 40 pkt każdy z członków musi być podmiotem uprawnionym do udzielania ulg z tytułu PFRON, w przypadku niespełnienia tego wymogu, podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia otrzymają 0 pkt.
3. SUMA PUNKTÓW (S)
Całkowita liczba punktów uzyskanych przez każdego Wykonawcę zostanie obliczona jako suma punktów otrzymanych w każdym kryterium według wzoru:
S = C + Z
gdzie:
S – całkowita liczba punktów badanej oferty
C – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena”
Z - liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „Uprawnienie do udzielania ulg z tytułu PFRON”
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, która uzyska największą ilość punktów (S).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Uprawnienie do wystawiania informacji o obniżeniu wpłat na PFRON

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których nie zachodzi podstawa do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy Pzp, oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca posiada aktualne na dzień składania ofert ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony, 00/100) lub równowartość tej kwoty, o ile ubezpieczenie jest opłacone w innej walucie.
UWAGA: W PRZYPADKU WYBORU OFERTY DANEGO WYKONAWCY, ZOBOWIĄZANY JEST ON PRZEDŁOŻYĆ ZAMAWIAJĄCEMU DOWÓD ZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZENIA, WARUNKI ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA ORAZ DOWÓD OPŁACENIA SKŁADKI NAJPÓŹNIEJ W DNIU PODPISANIA UMOWY;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca posiada doświadczenie polegające na należytym wykonaniu lub wykonywaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usług sprzątania co najmniej 2 obiektów użyteczności publicznej, każda o wartości co najmniej 250 000,00 zł brutto (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy, 00/100); przez obiekt użyteczności publicznej Zamawiający rozumie budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny (zgodnie z § 3 pkt 6 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 ze zm.);
b) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, przeszkolonymi w zakresie BHP i Ppoż, z których każda jest osobą niekaraną. Wykonawca samodzielnie określi w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ, liczbę pracowników gwarantującą realizację zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ); z uwagi na charakter czynności wymagających stabilności kadry i spełnienia oczekiwań Zamawiającego, Zamawiający wymaga żeby wszystkie skierowane do realizacji przez Wykonawcę osoby zatrudnione były u Wykonawcy na podstawie umowy o pracę ;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu
wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego we wzorze oświadczenia, który stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert. Stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, o którym w ust. 2 pkt 1; i tak:
a) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
b) oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, składają również Wykonawcy, którzy polegają na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby oraz Wykonawcy, którzy powierzyli wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz wykonanych lub wykonywanych usług sprzątania, w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zgodnie z wymogami zawartymi w dziale XII ust. 1 pkt 4 lit. a wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane (Załącznik nr 4 do SWZ) wraz z dowodami określającymi, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
b) dowodami, o których mowa powyżej, są:
• referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były lub są wykonywane, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie usługi powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
• oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w tirecie wyżej. W przypadku złożenia takiego oświadczenia, Wykonawca przedstawia Zamawiającemu uzasadnienie braku możliwości uzyskania poświadczenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ustawy Pzp;
2) przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie obiegających się o udzielenie zamówienia publicznego; w takim przypadku Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego:
a) oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie obiegających się o udzielenie zamówienia,
b) w odniesieniu do warunku kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie obiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonują te usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane; w takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy (jeśli dotyczy).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy mogą dotyczyć wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług - Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę brutto równą różnicy w kwocie podatku VAT.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-07 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://pup-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.