eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Hajnówka › Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Rozbudowa i przebudowa ul. Górnej (dr. powiatowa nr 2323B ) w Hajnówce od km 0+000,0 do km 1+756.Ogłoszenie z dnia 2022-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Rozbudowa i przebudowa ul. Górnej (dr. powiatowa nr 2323B ) w Hajnówce od km 0+000,0 do km 1+756.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT HAJNOWSKI

1.3.) Oddział zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050658580

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Aleksego Zina 1

1.5.2.) Miejscowość: Hajnówka

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-200

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: (85) 683 20 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretaria@zdphajnowka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.hajnowka.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Administrowanie drogami publicznymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Rozbudowa i przebudowa ul. Górnej (dr. powiatowa nr 2323B ) w Hajnówce od km 0+000,0 do km 1+756.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1e6a3410-3e22-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00365788

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00012487/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Rozbudowa i przebudowa ul. Górnej (dr. powiatowa nr 2323B ) w Hajnówce od km 0+000,0 do km 1+756.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca
zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Adres
strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/ W postępowaniu o udzielenie zamówienia
komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. W postępowaniu komunikacja
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do
komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. Zamawiający może również komunikować się z
Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: sekretariat@zdphajnowka.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę składa się, pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Wszystkie trzy możliwości są równorzędne. Oferta składana w formie elektronicznej musi zostać podpisana kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, natomiast oferta składana w postaci elektronicznej musi zostać podpisana podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne
z obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie
formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający
rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip albo .7Z. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP, Zamawiający
zaleca wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku
oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę
na format .pdf i opatrzenie ich podpisem w formacie PAdES. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym
podpisem XadES – Wykonawca powinien wówczas pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem
podpisywanym. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności
składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID
postępowania). Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email:
sekretariat@zdphajnowka.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej rozporządzeniem RODO, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich
wniesienie.2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia RODO, Zamawiający informuje, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, 17-200 Hajnówka ul. Bielska 41, telefon: 85 683 20 01;b) inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Hajnówce jest Pani Magdalena Niesteruk, e-mail: sekretariat@zdphajnowka.pl;c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Rozbudowa i przebudowa ul. Górnej (dr. powiatowa nr 2323B ) w Hajnówce od km 0+000,0 do km 1+756. znak sprawy: DT.26.16.2022, prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp; e) Pani/Pana
dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas rwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia RODO;h) posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 rozporządzenia RODO
prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 rozporządzenia RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych – skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp;− na podstawie art. 18 rozporządzenia RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia RODO – prawo do ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania, o którym mowa w lit. c; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia RODO;i) nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
rozporządzenia RODO;− na podstawie art. 21 rozporządzenia RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie z prawa do sprostowania danych osobowych określonego w art. 16
rozporządzenia RODO nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. Skorzystanie z prawa żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 ust. 1 rozporządzenia RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Rozbudowa i przebudowa ul. Górnej (dr. powiatowa nr 2323B ) w Hajnówce od km 0+000,0 do km 1+756. znak sprawy DT.26.16.2022. prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DT.26.16.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Rozbudowa i przebudowa ul. Górnej w Hajnówce (drogi powiatowej nr 2323B ) -od km 0+000 do km 1+756, a także w okresie gwarancji i rękojmi. Szczegółowy zakres robót budowlanych został ujęty w dokumentacji technicznej udostępnionej w na stronie prowadzonego postępowania tj. https://miniportal.uzp.gov.pl/
W ramach niniejszego zamówienia nadzór obejmuje:
1) nadzór nad robotami branży drogowej,
2) nadzór nad robotami branży sanitarnej,
3) nadzór nad robotami branży energetycznej,
4) nadzór nad robotami branży teletechnicznej,
5) nadzór nad robotami branży mostowej
Realizacja zadania inwestycyjnego nad którą pełniony będzie nadzór obejmuje dwa etapy:
a) Rozbudowa i przebudowa ul. Górnej w Hajnówce (drogi powiatowej nr 2323B ) - I etap od km 0+000 do km 0+373. (znak sprawy DT.26.17.2022),
W ramach tego zadania przewiduje się wykonanie następujących prac:
-budowa kanalizacji deszczowej,
-przebudowa nawierzchni jezdni oraz chodników,
-przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych,
-budowę miejsc parkingowych oraz zatok autobusowych,
-budowa ścieżki rowerowej,
-rozbiórka istniejącego mostu oraz budowa przepustu
-wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych,
-przebudowa istniejącej sieci energetycznej,
-przebudowa istniejących sieci teletechnicznych
-budowę kanału technologicznego.
Przewidywany termin zakończenia I etapu inwestycji: 31.10.2023 r, termin gwarancji : 72 miesiące od dnia odbioru inwestycji.
b) Rozbudowa i przebudowa ul. Górnej (dr. powiatowa nr 2323B ) w Hajnówce od km 0+440,54 do km 1+756- II etap. (znak sprawy DT.26.12.2022)
W ramach tego zadania przewiduje się wykonanie następujących prac:
-budowa kanalizacji deszczowej,
-przebudowa nawierzchni jezdni oraz chodników,
-przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych,
-budowę miejsc parkingowych oraz zatok autobusowych,
-budowa ścieżki rowerowej,
-wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych,
-przebudowa istniejącej sieci energetycznej,
-przebudowa istniejących sieci teletechnicznych
-budowę kanału technologicznego.
Założenia projektowe:
-klasa drogi -Z,
-kategoria obciążenia ruchem KR3.,
-prędkość projektowa 40 km/h
-szerokość jezdni -7,0 m
-ilość pasów ruchu – 2
-szerokość chodników dla pieszych 1,5 m÷3,8 m
-szerokość ścieżki rowerowej – 2,0 m
-szerokość zatoki autobusowej – 3,0 m
-wymiary miejsc postojowych równoległych : 2,5 m x 6,0 m
Przewidywany termin zakończenia II etapu inwestycji: do 31.10.2023 r wykonanie kanalizacji deszczowej na przedmiotowym odcinku, do 31.10.2024 przewiduje się zakończenie całości prac, termin gwarancji : 72 miesiące od dnia odbioru inwestycji

2. Zamawiający informuje, że dokumentacja techniczna dotycząca realizacji poszczególnych etapów przedmiotowej inwestycji został udostępniona na stronie internetowej prowadzonych postępowań:
- Rozbudowa i przebudowa ul. Górnej w Hajnówce (drogi powiatowej nr 2323B ) - I etap od km 0+000 do km 0+373. (znak sprawy DT.26.17.2022):
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/483023b6-e2f2-4c8e-ad63-e172a05dedfc
- Rozbudowa i przebudowa ul. Górnej (dr. powiatowa nr 2323B ) w Hajnówce od km 0+440,54 do km 1+756- II etap (znak sprawy DT.26.12.2022):
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/079d8796-d210-4035-89d0-81a9c405e105
3. Kod CPV. Główny przedmiot: 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie inspektora nadzoru robót branży drogowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

1.1. Posiadają doświadczenie tj. :

- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, pełnił nadzór inwestorski nad co najmniej jednym zadaniem inwestycyjnym polegającym na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie drogi/dróg publicznych o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł (brutto).

1.2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:

- minimum jedną osobę przewidzianą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru robót drogowych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. jedn. Dz. U. 2020 poz. 220).

- minimum jedną osobę przewidzianą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru robót sanitarnych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) -stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220), wpisaną na listę właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa,
- minimum jedną osobę przewidzianą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru robót elektrycznych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych(w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) -stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220), wpisaną na listę właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa
- minimum jedną osobę przewidzianą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru robót teletechnicznych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych i (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) -stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220), wpisaną na listę właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa.
- minimum jedną osobę przewidzianą do pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót z zakresu branży mostowej posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. jedn. Dz. U. 2020 poz. 220). Osoba ta musi być wpisana na listę właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa
1.3. Warunku udziału dotyczące sytuacji finansowej lub ekonomicznej wykonawcy

1) Wykonawca musi posiadać zdolność finansową do realizacji przedmiotowego zadania.
2) Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 zł.
2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 oraz 7 ustawy Pzp.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.2 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [wg załącznika nr 2b do SWZ];

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu służą następujące oświadczenia i dokumenty,
1.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [wg załącznika nr 2a
do SWZ];
1.3 wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówień spełniających warunki określone w rozdziale IV pkt 1.1 SWZ, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane [wg załącznika nr 3 do SWZ];
1.4 referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi ujęte w wykazie wykonanych zamówień zostały wykonane, określające, czy usługi te zostały wykonane należycie (inne odpowiednie dokumenty, jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów);
1.5 wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami [wg załącznika nr 4 do SWZ];
1.6 zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (dotyczy Wykonawców polegających na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na podstawie art. 266 w zw. z art. 118 ust. 3 ustawy Pzp) – [wg załącznika nr 5 do SWZ].
1.7 Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dowodami potwierdzającymi, że przygotowanie oferty, oferty częściowej nastąpiło niezależnie od Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – [ wg załącznika nr 6 do SWZ].
1.8 W celu wykazania spełnienia warunków udziału dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wykonawcy należy złożyć następujące dokumenty :
- opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, minimum na okres realizacji inwestycji ( w sytuacji gdy polisa jest wystawiona na okres krótszy niż przewidywany termin realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia nowej polisy najpóźniej w dniu obowiązywania poprzedniej.
- Wykonawca powołujący się, w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, na zasoby innego podmiotu przedkłada ww. dokumenty dotyczące odpowiednio tego podmiotu
2. Zamawiający wezwie Wykonawców, których oferta została najwyżej oceniona, na zasadach określonych w art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, określonych w punktach 1.3 – 1.5 oraz 1.7.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.1 wypełniony formularz ofertowy [wg załącznika nr 1 do SWZ], oraz Kosztorys ofertowy [wg. Załącznika nr 1a]
1.4 pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego (dotyczy spółek cywilnych, konsorcjów);
1.5 pełnomocnictwo do podpisywania oferty lub poświadczania zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej (jeżeli dotyczy);
1.6 zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (dotyczy Wykonawców polegających na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na podstawie art. 266 w zw. z art. 118 ust. 3 ustawy Pzp) – wg załącznika nr 5 do SWZ.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie z dokumentów dołączonych do oferty powinno wynikać umocowanie osób podpisujących ofertę do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo ogólne umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniach, w tym zawierania umów w zakresie zamówień publicznych (dotyczy jedynie podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie: spółki cywilnej, konsorcjum).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. 2020 poz. 299).
3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego nr 27 1240 5211 1111 0000 4928 2025 z dopiskiem „WADIUM w postępowaniu DT.26.16.2022”.

4. Wadium wnoszone w formach, o których mowa w pkt 2 lit. b - d, powinno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej.

5. Gwarancja (poręczenie) musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta. Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 05.10.2022 r. do godz. 09:00.
7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
8. Jeżeli Wykonawca nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia (o których mowa w pkt 2 lit. b – d) występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
b) Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;
c) Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
d) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (dotyczy spółki cywilnej, konsorcjum)
Zamawiający wymaga, aby ustanowili pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego (do oferty należy
dołączyć stosowny dokument ustanawiający pełnomocnika np. pełnomocnictwo, umowę spółki cywilnej, umowę
konsorcjum).W przypadku przedsiębiorców ubiegających się wspólnie o zamówienie (spółka cywilna, konsorcjum),
przedsiębiorcy składają oddzielnie oświadczenia wymienione w rozdziale V pkt 1.1 i 1.2 SWZ. Oświadczenia te potwierdzają
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia następujących zmian postanowień zawartej umowy:
a) W przypadku zmiany terminów o których mowa § 8 umowy
b) W przypadku gdy nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określonym w § 2 Umowy, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp;
c) jeżeli dotyczą realizacji przez dotychczasowego Wykonawcę dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
 zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
 zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
 wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej Umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków;
d) jeżeli konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru Umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej Umowy;
e) których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne określone w ustawie Pzp oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej Umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru Umowy.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 litera c) d) , zamawiający:
a) nie może wprowadzać kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy;
b) po dokonaniu zmiany umowy zamieszcza ogłoszenie o zmianie umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-05 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.