eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jeżowe › Świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Jeżowe oraz PSZOK-u w okresie 12 miesięcy.Ogłoszenie z dnia 2022-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Jeżowe oraz PSZOK-u
w okresie 12 miesięcy.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Jeżowe

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409413

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jeżowe 136A

1.5.2.) Miejscowość: Jeżowe

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-430

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 158794304

1.5.8.) Numer faksu: 158794342

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@jezowe.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: jezowe.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Jeżowe oraz PSZOK-u
w okresie 12 miesięcy.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3d06daa8-3e48-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00365722

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00053126/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jeżowe w okresie 12 miesięcy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.jezowe.biuletyn.net

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP dostępnej pod adresem: /Jezowe2/SkrytkaESP, E-mail: przetargi@jezowe.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych kopii
dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Jeżowe,
 Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować telefonicznie pod numerem 798 559 338 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: kchaber.kancelaria@gmail.com
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „ZP.271.13.2022

„ Świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niektórych właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne na terenie Gminy Jeżowe oraz PSZOK-u
w okresie 12 miesięcy.”

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan:
− prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
nie przysługuje Pani/Panu:
− prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych;
− prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.13. 2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 950000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niektórych właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne na terenie Gminy Jeżowe oraz PSZOK-u w okresie 12 miesięcy tj. od 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena oferty ,Termin płatności faktury , Szkolenia promujące selektywną
zbiórkę odpadów w szkołach

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Szkolenia promujące selektywną zbiórkę odpadów

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z
art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 poz. 701 z późn. zm.)obejmujące teren Gminy Jeżowe;
odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Jeżowe. ( zgodnie z art. 9 c ust. 1 ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.),
c) aktualny wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego
przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wymaganego na podstawie ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. z 2020 poz. 797 z póżn. zm.), lub jest wpisany do rejestru, o
którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z
późn. zm.).
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
w wysokości nie niższej niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych)
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) dotyczącej Wykonawcy:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, ze w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – wykonał w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy co najmniej jedną usługę odbierania odpadów komunalnych o łącznej masie co najmniej 1 000 Mg. Wykonawca
dołączy Zał. nr 4 wraz z Poświadczenie należytego wykonania umowy z podaniem ilości odpadów odebranych)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych
środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia.
23.3 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 23.4 Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę do złożenia
wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 poz. 701 z późn. zm.) obejmujące teren Gminy Jeżowe;
b) wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Wójta Gminy Jeżowe w zakresie odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Jeżowe. ( zgodnie z art. 9 c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.),
c) aktualny wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wymaganego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach (t. j. z 2020 poz. 797 z póżn. zm.), lub jest wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 49
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.).
- Dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
- Wykaz wykonanych usług a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych
usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których usługi zostały wykonane stanowiący formularz nr 4 wraz z załączonymi dokumentami
potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 15. 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w następujących formach
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należny wnieść przelewem na konto Zamawiającego:
SanBank. Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli O/ Jeżowe
Nr konta: 10 94 301029 3000 0101 2000 00 07
Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp.
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą
(z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz znak przedmiotowego postępowania
6) Beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Jeżowe, 37-430 Jeżowe 136A
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
26.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z
nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
26.3 W przypadki wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o
którym mowa w art. 125 ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia, oraz spełnianie
warunków udziału
w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.
26.4 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawcy zobowiązani są na
wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe.
Przedmiotowe środki dowodowe składają Wykonawcy, którzy wykazują spełnienie warunków na
zasadach określonych
w SWZ.
26.5 W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy pzp, Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika,
które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – wzór
Formularz 3.3.
26.6 Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej i realizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których
realizacji te uprawnienia są wymagane.
26.7 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczeniu wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do których
zdolności te są wymagane.
26.8 Oświadczenie ma być złożone wraz z ofertą. Oświadczenie ma być podpisane przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowanie postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera wzór umowy, który stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).
Zamawiający nie dopuszcza zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyłączeniem okoliczności zawartych w ust. 4.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie
pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT, wynagrodzenie ulegnie zmianie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z załączonymi dokumentami i oświadczeniami składa za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/).

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-10 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Załączniki do SWZ:
Formularz nr 1 Formularz oferty,
Formularz nr 2 OŚWIADCZENIE o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
Formularz nr 3.1. OŚWIADCZENIE o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp podmiotu
udostępniającego zasoby,
Formularz nr 3.2. Propozycja treści zobowiązania podmiotu do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych zasobów,
Formularz nr 3.3. OŚWIADCZENIE wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (oświadczenie składane jest na podstawie art. 117 ust 4 ustawy pzp),
Formularz nr 4 Wykaz wykonanych usług, w okresie ostatnich trzech lat,
Formularz nr 5 Wykaz instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, do których przekazywane będą odebrane odpady,
Formularz nr 6 Projekt umowy na wykonanie usługi.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.