eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gniezno › Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gnieźnie - powtórzenieOgłoszenie z dnia 2022-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych
w Gnieźnie - powtórzenie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT GNIEŹNIEŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258046

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

1.5.2.) Miejscowość: Gniezno

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiat-gniezno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-gniezno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych
w Gnieźnie - powtórzenie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-736c3e0f-3d68-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00365712

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00034648/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gnieźnie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie finansowane przez Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.2.2: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych – instrumenty finansowe”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiat-gniezno.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym , a
Wykonawcami w tym wnioski, zawiadomienia i informacje, a w
szczególności składanie ofert, oraz oświadczeń i dokumentów, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://powiat-gniezno.ezamawiajacy.pl
2. Oferty, oświadczenia sporządza się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej. Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Pzp komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
- podpisem zaufanym lub
- podpisem osobistym.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformie
zakupowej https://powiat-gniezno.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Na stronie internetowej pod adresem:
https://powiat-gniezno.ezamawiajacy.pl/, w zakładce Baza Wiedzy/Plany zamówień publicznych w katalogu „Instrukcja dla Wykonawcy” – Instrukcja dla Wykonawcy dla postępowań opublikowanych od 01.01.2021 znajdują się instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy. Regulamin korzystania z platformy eZamawiajacy dostępny pod adresem https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin_ezamawiajacy
Wymagania sprzętowo aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie zakupowej tj.:
1.1.Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
1.2.Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
1.3.Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Zamawiający informuje, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Gnieźnieński, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno, tel. 61 424 07 06; administrator
wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@powiat-gniezno.pl
2.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym, o jakim stanowi art. 275 pkt 1 uPzp oraz w ceku wykonania umowy w kategorii dane zwykłe/dane wrażliwe, o których mowa w art. 9 i/lub art. 10 RODO oraz w celu archiwizacji. 3.Do przetwarzania danych osobowych w kategorii dane wrażliwe dotyczące wyroków skazujących, o których mowa w
art. 10 RODO, dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie administratora danych. Osoby takie są ponadto
zobowiązane do zachowania tych danych w poufności. 4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w - art. 74 uPzp. 5.W odniesieniu do danych osobowych w kategorii dane wrażliwe dotyczące wyroków skazujących, o których mowa w art. 10 RODO, Zamawiający będzie udostępniał te dane jedynie w sytuacji, w której ich ujawnianie jest niezbędne w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej. Po upływie terminu na skorzystanie ze środków ochrony prawnej albo w przypadku, gdy o dostęp do dokumentów zawierających te dane ubiegają się podmioty, którym nie przysługuje prawo do korzystania ze środków ochrony prawnej, Zamawiający będzie udostępniał dane osobowe zawarte w ww. dokumentach po ich odpowiednim pseudonimowaniu.6.Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny z wyłączeniem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publ.
7.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane - art. 78 ust. 1 uPzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi na dochodzenie roszczeń lub inny obowiązek wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.8.Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane, a następnie przez okres archiwizacji ustalony w JRWA- art. 6 ust. 2 ustawy z dnia14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dla dokumentów wytworzonych w ramach zamówień publicznych krajowych jest to okres 5 lat, dla zamówień publicznych unijnych jest to okres 10 lat. Natomiast umowy cywilno-prawne wraz z dokumentacją dotyczącą ich realizacji, niezależnie od trybu w jakim zostały zawarte, przechowywane są przez okres 10 lat. Okres przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy9.Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych uPzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.10.W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.11.Posiada Pani/Pan: a)na podst art. 15 RODO prawo do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; c)na podst art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;d)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 12.Nie przysługuje Pani/Panu:
a)w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
13.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
14.W przypadku udostępnienia Zamawiającemu przez podmiot biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, danych osobowych swoich pracowników, zleceniobiorców, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców, beneficjentów rzeczywistych lub innych osób, Zamawiający wnosi o poinformowanie tych osób o danych administratora/Zamawiającego, o danych IOD, o celach przetwarzania, kategoriach danych, odbiorcach i o przetwarzaniu danych
osobowych na zasadach określonych powyżej.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WOA.272.10.2022.WI

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gnieźnie w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” oraz „wybuduj”.
2. Zakres robót przewidzianych do realizacji obejmuje:
a) Wykonanie projektu budowlanego w następującym zakresie:
- Termomodernizacja obiektu,
b) Wykonanie robót budowalnych w następującym zakresie:
- Termomodernizacja obiektu,
- Odnowienie zabytkowej elewacji obiektu,
3. Opis przedmiotu zamówienia w zakresie prac określonych w ust. 2 zawierają:
1) Program Funkcjonalno - Użytkowy (PFU), stanowiący załącznik nr 7 do SWZ,
2) Dokumentacja techniczna, stanowiąca załącznik nr 8 do SWZ.
4. Szczegółowe wymagania w zakresie realizacji zamówienia, sposobu i terminu finansowania inwestycji i płatności określają projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 11 do SWZ.
5. Wymagania związane z realizacją zamówienia:
1) Gwarancja i rękojmia:
Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres co najmniej 24 miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dla dokumentacji projektowej - od dnia dokonania jej odbioru, a dla robót budowlanych - od dnia końcowego odbioru robót budowlanych.
Okres gwarancji na przedmiot zamówienia stanowi kryterium oceny ofert. Sposób oceny ofert w tym kryterium opisano w części XVIII SWZ.
Zasady korzystania z gwarancji i rękojmi określone zostały w § 13 projektowanych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 11 do SWZ.
2) Ubezpieczenie:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia dysponował aktualnym i opłaconym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie niższą niż kwota brutto wynagrodzenia Wykonawcy na warunkach wskazanych w § 12 projektowanych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 11 do SWZ.
3) Zamawiający wymaga, by Wykonawca we flocie pojazdów samochodowych (w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym) użytkowanych przy wykonywaniu zadania publicznego dysponował odpowiednią liczbą pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym, spełniając tym samym wymagania wynikające postanowień art. 68 ust. 3 w związku z art. 35 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, o ile wykonanie zamówienia będzie wymagało użycia pojazdów samochodowych.
6. Rozwiązania równoważne:
W przypadku, gdy wymagania w opisie przedmiotu zamówienia odnoszą się do znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, wszędzie tam Zamawiający wskazuje wyraz „lub równoważne” i dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.
W przypadku składania przez Wykonawcę w ofercie propozycji równoważnych do opisanych w opisie przedmiotu zamówienia, to na Wykonawcy ciąży wykazanie i przedstawienie dowodu, iż oferowane dostawy, usługi, roboty budowlane są zgodne z wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił w ofercie dowód równoważności potwierdzający spełnienie wskazanych przez Zamawiającego kryteriów w celu oceny równoważności oferowanych przez niego produktów lub usług w stosunku do tych określonych w tych opracowaniach, np. karty katalogowe produktów, dokumentację techniczną lub inne.
W przypadku, gdy wymagania w opisie przedmiotu zamówienia odnoszą się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych lub innych systemów odniesienia, o których stanowi art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił w ofercie dowód równoważności w sposób określony w art. 101 ust. 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu usługi projektowania do przestrzegania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności art. 99 ust. 1-6 ustawy. Dokumentacja będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia robót budowlanych. Wykonawca nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którego nie można opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W takim przypadku Wykonawca może zastosować określenia wskazane w zdaniu poprzednim, pod warunkiem bezwzględnego zamieszczenia zapisu „lub równoważne”, określając jednocześnie parametry materiałów lub urządzeń, których spełnienie będzie powodowało uznanie, że zaoferowane materiały lub urządzenia są równoważne. Każdorazowe użycie w dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretne podmioty wymaga pisemnego uzasadnienia ze strony Wykonawcy (wskazującego na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz brak możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą obiektywnych parametrów) oraz kryteriów równoważności. Uzasadnienie składa się wraz z dokumentacją projektową pod rygorem nieodebrania dokumentacji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45261910-6 - Naprawa dachów

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

45321000-3 - Izolacja cieplna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria :
A. Cena
Oferty nieodrzucone oceniane będą według wzoru:
LP=najniższa cena brutto (zł)spośród ofert nie podlegających odrzuceniu / cena brutto badanej oferty(zł) x 60% x 100
B. Okres gwarancji:
Dla celów powyższego kryterium w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SWZ, Wykonawca poda długość okresu gwarancji na wykonany przedmiot umowy w miesiącach.
Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego (za taki okres gwarancji Wykonawca nie otrzyma żadnych punktów). Maksymalny okres gwarancji – 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Termin obowiązywania gwarancji rozpoczyna bieg dla dokumentacji projektowej - od dnia dokonania jej odbioru, a dla robót budowlanych - od dnia końcowego odbioru robót budowlanych.
Zaproponowanie okresu gwarancji w przedziale od 25 do 60 miesięcy będzie podlegało punktacji według poniższego wzoru:
LP= Okres gwarancji badanej oferty / Najdłuższy okres gwarancji spośród ofert nie podlegających odrzuceniu x 40% x 100
* zaoferowany (punktowany) okres gwarancji nie może być krótszy niż 25 miesięcy
** zaoferowany (punktowany) okres gwarancji nie może być dłuższy niż 60 miesięcy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na przedmiot umowy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

1) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał w sposób należyty i prawidłowo ukończył co najmniej:

a) jedną robotę budowlaną, polegającą na rozbudowie lub przebudowie lub wykonaniu robót remontowo-budowlanych lub wykończeniowych budynku wpisanego do rejestru zabytków lub w strefie ochrony konserwatorskiej
o wartości minimum 1 000 000,00 zł brutto, oraz
b) jedną robotę budowlaną, polegającą na pracach elewacyjnych
(w szczególności modernizacja / czyszczenie / renowacja / remont / rewitalizacja elewacji) budynku wpisanego do rejestru zabytków lub w strefie ochrony konserwatorskiej o wartości minimum 500 000,00 zł brutto.

- Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli powyższe zadanie jest zakończone.
- Przez jedną robotę budowlaną/zadanie rozumie się robotę wykonaną w ramach jednej umowy/ zlecenia/kontraktu.
- Zamawiający dopuszcza, aby wyżej określone roboty budowlane były wykonane w ramach jednej umowy spełniające wymagania określone w warunku.
- W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia powyższy warunek podlega sumowaniu, tzn. że Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą łącznie spełniać warunek. To samo dotyczy Wykonawcy, który w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie polegał na potencjale podmiotów udostępniających mu zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.
- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. To samo dotyczy Wykonawcy, który w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.
- Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami, roboty, o których mowa w ppkt 1) powyżej, dotyczą robót, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. Zamawiający nie dopuszcza, by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. W przypadku ofert wspólnych oświadczenie składa pełnomocnik Wykonawców.
- W przypadku, gdy wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem ogłoszenia.
- Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.
2) Wykonawca spełni warunek w zakresie posiadanego potencjału osobowego, jeżeli skieruje do realizacji zamówienia:

a) co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, wydane na podstawie aktualnych przepisów prawa budowlanego lub równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

b) co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wydane na podstawie aktualnych przepisów prawa budowlanego lub równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a nadto odpowiednie uprawnienia konserwatorskie (zgodnie z art. 37c i art. 37g ustawy o ochronie zabytków i opiece na zabytkami).

- W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek podlega sumowaniu, tzn. że Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą łącznie spełniać warunek. To samo dotyczy Wykonawcy, który w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie polegał na potencjale podmiotów udostępniających mu zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.
- Zamawiający dopuszcza łączenie wszystkich lub wybranych przez Wykonawcę funkcji (stanowisk) przez jedną osobę, tylko pod warunkiem spełniania łącznie wymagań dotyczących kwalifikacji dla danych funkcji (stanowisk).
- Przez uprawnienia budowlane należy rozumieć: uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831). Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220).
- Wszystkie ww. osoby muszą posługiwać się językiem polskim lub - w przypadku braku znajomości języka polskiego - Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt tłumacza języka polskiego w celu stałego tłumaczenia w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia, tj.:

a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane należycie - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, wraz z dowodami określającymi czy roboty budowlane, o których mowa powyżej zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;

W wykazie robót Wykonawca poda takie roboty, które odpowiadają warunkowi udziału w postępowaniu, opisanemu przez Zamawiającego, ich wartość, daty i miejsca wykonania i podmioty, na rzecz których były one wykonywane. Jeśli w ramach wykazywanej inwestycji Wykonawca, oprócz robót, odpowiadających warunkowi udziału w postępowaniu, wykonywał jeszcze inne roboty, powinien w wykazie wpisać wartość tylko tych robót, które odpowiadają warunkowi udziału w postępowaniu albo łączną wartość robót oraz wartość robót odpowiadających warunkowi udziału w postępowaniu.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców ww. dokument składa pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia;

b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznikiem nr 6 do SWZ;

W wykazie Wykonawca powinien jednoznacznie wpisać jakimi uprawnieniami dysponuje wskazana osoba, nie zaś jedynie wpisać numer uprawnień, gdyż Zamawiający nie jest w stanie samodzielnie ich zweryfikować.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców ww. dokument składa pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ:
a) Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SWZ,
b) Oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, traktujące o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu aktualne na dzień składania ofert w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SWZ,
- Oświadczenie stanowi wstępne potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert,
Oświadczenie składają odrębnie:
- Wykonawca,
- podmiot udostępniający zasoby, w zakresie w jakim go dotyczy (jeżeli dotyczy)
- każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy);
c) stosowne pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy),
- w przypadku składania oferty wspólnej - pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie,
- pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów rejestrowych potwierdzających uprawnienie do występowania w obrocie prawnym;
d) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy – wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ,
Ww. oświadczenie należy złożyć tylko wtedy, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby;

e) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy), według wzoru - załącznik nr 4 do SWZ.
Ww. oświadczenie należy złożyć w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia;

f) Dokument wadium, w przypadku wniesienia wadium w formie, o której mowa w części XV ust. 6 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 35.000,00 złotych (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100),

2. Wadium może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 13.10.2022 r., do godz. 10:00 i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BNP PARIBAS 24 1600 1462 1747 8730 4000 0004 z dopiskiem „Wadium – nr sprawy WOA.272.10.2022.WI

5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

6. Wadium w formie innej niż pieniężna Wykonawca wnosi w postaci elektronicznej poprzez załączenie oryginału dokumentu wadialnego na Platformie Zakupowej w zakładce „OFERTY” – poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument", najpóźniej w terminie składania ofert.

7. Dokumenty wymienione w ust. 2 pkt 2)-4) muszą uwzględniać postanowienia art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołane
i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium.

8. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.

9. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:

1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

2) którego oferta została odrzucona;

3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;

4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
10. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa powyżej, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku:
- Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego;
- dokument pełnomocnictwa może zostać załączony do oferty w:
a) oryginale w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym lub popisem zaufanym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej, lub
b) elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub popisem zaufanym osoby posiadającej uprawnienia notariusza;
c) w przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
- pełnomocnictwo musi być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą,
b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
c) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania;
- wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem;
- informacje dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podmiotowych środków dowodowych w ramach przedmiotowego zamówienia zostały określone w Części VII i VIII SWZ;

- Oświadczenia i dokumenty wymienione w poniższych punktach muszą być złożone:

- część VIII ust. 1 lit.b) SWZ (Oświadczenie - brak podstaw do wykluczenia
i spełnienia warunków udziału – Załącznik nr 2), wraz z ofertą – składa każdy
z Wykonawców oddzielnie.

Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
- Część VIII ust. 1 lit.e) SWZ (oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - załącznik nr 4) wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie składane wspólnie.

Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnienie warunku przez Wykonawców.

- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia brak podstaw wykluczenia musi wykazać każdy z Wykonawców oddzielnie, wobec powyższego wszystkie oświadczenia i dokumenty w zakresie braku podstaw wykluczenia wymagane w postępowaniu składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie występujących;

- przed zawarciem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, zawierającą co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy;
- czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej Umowy (niezależnie od możliwości zmian przewidzianych w ustawie Pzp) w zakresie:
1) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadkach określonym w §14 pkt 1) projektowanych postanowień umowy - załącznik nr 11 do SWZ.
2) zmiany zakresu/sposobu realizacji świadczenia w przypadku określonym w §14 pkt 2) projektowanych postanowień umowy - załącznik nr 11 do SWZ.
3) zmiana terminów wykonania Umowy w przypadku określonym w §14 pkt 3) projektowanych postanowień umowy - załącznik nr 11 do SWZ.
4) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, pod warunkiem, że:
a) proponowany inny podwykonawca spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, lub
b) Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym
niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;
5) zmiana osób sprawujących samodzielną funkcję techniczną ,ujętych w wykazie osób złożonym przez Wykonawcę pod
warunkiem, że osoba wskazana do przejęcia tych obowiązków będzie posiadała przygotowanie i kwalifikacje co najmniej równe osobie dotychczas pełniącej tę funkcję oraz będzie spełniała wymogi określone w SWZ. Zmiana może nastąpić w przypadku niespodziewanych zdarzeń losowych, w szczególności takich jak: śmierć, choroba, jak również w przypadku ustania stosunku pracy, zmiany zakresu obowiązków, nienależytego wykonywania obowiązków, a także okoliczności związanych z wystąpieniem wirusa SARS CoV2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19), dotyczące nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np.
rezygnacji, utraty uprawnień itp.).
Ze względu na ograniczoną ilość znaków ,szczegółowe warunki dokonywania wyżej wymienionych zmian zostały określone w §14 projektowanych postanowień umowy - załącznik nr 11 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://powiat-gniezno.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-13 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca zobowiązany jest przed zawarciem umowy:
- wnieść ZNWU w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie,
- zaświadczenie o przyn. do PIIB–u / zaświadczenie o przyn. do Izby Architektów RP dla osoby, która będzie brała udział w realizacji zam. jako kierownik budowy/projektant oraz dla kierownika budowy referencje, inne dokumenty lub zaświadczenia potwierdzających pracę na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, o których mowa w art. 37 g ustawy o ochronie zbytków i opiece nad zabytkami.
2. W odniesieniu do warunków dot. wykształcenia, kwalifikacji zaw. lub dośw. Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają rb lub u, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz ośw., o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, ośw. podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zob. podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy śr. dowodowy potw., że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zał. nr 3 do SWZ.
5. Zamawiający wykluczy z postępowania również:
1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (dalej „rozporządzenie 765/2006”) lub rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (dalej „rozporządzenie 269/2014”) albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835);
2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835);
3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.