eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czersk › Usługi związane z zimowym utrzymaniem ulic i dróg gminnych oraz niektórych dróg powiatowych na terenie Gminy Czersk w sezonie zima 2022/2023Ogłoszenie z dnia 2022-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi związane z zimowym utrzymaniem ulic i dróg gminnych oraz niektórych dróg powiatowych na terenie Gminy Czersk w sezonie zima 2022/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZERSK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351274

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 27

1.5.2.) Miejscowość: Czersk

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-650

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 523954810

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad_miejski@czersk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/czersk

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi związane z zimowym utrzymaniem ulic i dróg gminnych oraz niektórych dróg powiatowych na terenie Gminy Czersk w sezonie zima 2022/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2f781036-3e40-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00365674

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023022/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.21 Usługi związane z zimowym utrzymaniem ulic i dróg gminnych oraz niektórych powiatowych na terenie Gminy Czersk w sezonie 2022/2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/czersk

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub
oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą odbywać się będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/czersk Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w
niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
W sytuacjach awaryjnych z wyjątkiem składania ofert zamawiający dopuszcza komunikację elektroniczną poprzez email:
zamowieniapubliczne@czersk.pl lub urzad_miejski@czersk.pl
Adres strony internetowej do komunikacji:
https://platformazakupowa.pl/pn/czersk

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zalecenia: 1. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z zał. nr 2 do „Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.2. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf3. W celu ewentualnej kompresji danych zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń: 3.1. .zip 3.2. .7Z4. Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną
uznane za złożone nieskutecznie. 5. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB. 6. W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 6.1. ze względu
na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem
kwalifikowanym w formacie PAdES. 6.2.pliki w innych formatach niż pdf zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 6.3. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie
podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.7. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików. 8.
Zamawiający zaleca, aby wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej
metody podpisania plików oferty. 9. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. 10. Ofertę
należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert. 11. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików. 12. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich
podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia
oferty.
13. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
13.1. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
13.2. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej
pod linkiem:
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view 14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl 15. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 .12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, określa w pkt 7.9 SWZ niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych została zawarta w pkt 30 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych została zawarta w pkt 30 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZ.271.67.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1. Miasto Czersk – zimowe utrzymanie ulic, dróg, parkingów i placów gminnych w mieście.
1. przewidywana ilość godzin pracy sprzętu – 419.
2. Należy uwzględnić wszystkie ulice, drogi gminne, w tym również parkingi gminne oraz parking przy hali sportowej przy ul. Starego Urzędu.
3. Uwaga. Ulica Towarowa odśnieżanie do 31.12.2022 r. włącznie.
4. Uwaga. Ulica Królowej Jadwigi odśnieżanie od 01.01.2023 r.
5. Wielkość zamówienia jest uzależniona od warunków atmosferycznych w sezonie zimowym. Wynagrodzenie za wykonanie usług będzie wynagrodzeniem za faktycznie przepracowane godziny sprzętu udokumentowane poprzez raporty pracy sprzętu potwierdzone przez sołtysów, przewodniczących osiedli lub upoważnione osoby w Urzędzie Miejskim w Czersku. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie pracy płatne będzie na podstawie miesięcznej faktury. Pierwszą fakturę będzie można wystawić po 01.01.2023 r.
6. Zakres zamówienia obejmuje:
6.1. odśnieżanie ulic, dróg i parkingów/placów przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu,
6.2. usuwanie śliskości zimowej przy zastosowaniu odpowiednich (właściwych) środków chemicznych i uszorstniających dostosowanych do warunków pogodowych (mieszanka solno-piaskowa – własność Zamawiającego będzie składowana na placu przy ul. Klaskawskiej 23, Złotowo – teren bazy. Z tego miejsca będzie pobierana przez Wykonawcę. Wyjątek stanowi Sołectwo Rytel i Sołectwo Zapędowo, które zostały ujęte w Części 3 – dla tych sołectw miejscem składowania mieszanki solno-piaskowej będzie teren przy oczyszczalni ścieków w Rytlu na ul. Jatowskiej. W cenę oferty należy wliczyć załadunek solarki mieszanką solno-piaskową, dojazd do miejsca świadczenia usługi, koszt pracy sprzętu przeznaczonego do akcji zimowego utrzymania dróg, koszt paliwa i oleju silnikowego, koszt pracy, dyspozycyjności operatorów sprzętu i osób odpowiedzialnych za prowadzenie akcji zimowej oraz inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia,
6.3. przy odśnieżaniu należy zwrócić uwagę, aby śnieg usuwany z jezdni nie był przemieszczany na inne krzyżujące się drogi,
6.4. prowadzenie obserwacji warunków atmosferycznych w celu podjęcia działań dla utrzymania zimowego dróg i ulic lub chodników i parkingów,
6.5. przystąpienie do prowadzenia akcji zimowej niezwłocznie po ustaniu opadów śniegu lub w ich trakcie gdy pokrywa śniegu jest grubsza niż 5 cm, w przypadku występowania ciągłych opadów, zawiei i zamieci śnieżnych, zagrażających bezpieczeństwu ruchu z powodu powstania zatorów drogowych,
6.6. przystąpienie do prowadzenia akcji zimowej niezwłocznie w przypadku wystąpienia gołoledzi,
6.7. rozpoczęcie świadczenia usług niezwłocznie, nie później jednak niż w czasie do (zgodnie z ofertą Wykonawcy – maksymalnie do 2 godz.) od otrzymania od upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, sołtysa, przewodniczącego osiedla, wezwania telefonicznego, ustnego,
6.8. bezwzględne respektowanie poleceń przedstawicieli Zamawiającego odpowiedzialnych za bezpośrednie prowadzenie akcji zimowej w zakresie odśnieżania i posypywania,
6.9. rozpoczęcie świadczenia usług związanych z utrzymaniem przejezdności dróg w godzinach nocnych, w przypadkach zaistnienia sytuacji wyjątkowych tj.: intensywnych opadów śniegu,
6.10. usuwanie śniegu z ulic, dróg, chodników, parkingów (płużenie) – odpowiednio dla zadania, przez zgarnianie pokrywy śnieżnej na całej szerokości i długości. Zgarnięty śnieg nie może uniemożliwiać lub utrudniać ruchu pojazdów szczególnie na skrzyżowaniach, wjazdach, zjazdach, przystankach autobusowych, miejscach przeznaczonych do ruchu pieszych,
6.11. ręczne odgarnięcie pokrywy śnieżnej w miejscach niedostępnych dla pługów oraz doczyszczanie ręczne błota pośniegowego i zmarzliny przykrawężnikowej jezdni w strefie przejść dla pieszych,
6.12. wyrażenie gotowości do pracy 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu umożliwiając kontakt telefoniczny w celu zapewnienia dyspozycyjności,
6.13. wyznaczenie osób pełniących dyżury w dni wolne od pracy i święta, odpowiedzialnych za przystąpienie do akcji zimowej w przypadku wystąpienia opadów śniegu,
6.14. wyposażenie operatora zatrudnionego przy zimowym utrzymaniu dróg w telefon komórkowy umożliwiający bezpośredni kontakt z przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za prowadzenie akcji zimowej,
6.15. używanie sprzętu w pełni sprawnego technicznie, w przypadku awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia sprzętu zastępczego,
6.16. w czasie wykonywania usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg przestrzeganie przepisów BHP, oraz przepisów wynikających z Kodeksu Ruchu Drogowego. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie usług, zapewnienie bezpieczeństwa oraz metody organizacyjno-techniczne,
6.17. w okresie trwania umowy utrzymanie w gotowości technicznej solarek, lemieszy, nośników oraz lamp pulsujących i dodatkowego oświetlenia drogowego,
6.18. informowanie na bieżąco Zamawiającego o momencie rozpoczęcia i zakończenia akcji odśnieżania przez wiadomość sms na nr telefonu podany przez zamawiającego.
7. Kontrolowanie oczyszczania terenów odbywać się będzie na bieżąco przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami oceny ofert: Cena ofertowa brutto oraz czas rozpoczęcia akcji od zgłoszenia przez Zamawiającego, zgodnie z pkt 21 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas rozpoczęcia akcji od zgłoszenia przez Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2. Miasto Czersk - zimowe utrzymanie chodników gminnych w mieście.
1. przewidywana ilość godzin pracy sprzętu – 300.
2. Należy uwzględnić wszystkie chodniki gminne w Czersku, a także Plac Kalinowskich oraz Plac Józefa Ostrowskiego.
3. Odśnieżanie przejść dla pieszych.
4. Uwaga. Chodnik - ulica Towarowa odśnieżanie do 31.12.2022 r. włącznie.
5. Uwaga. Chodnik - ulica Królowej Jadwigi odśnieżanie od 01.01.2023 r.
6. Wielkość zamówienia jest uzależniona od warunków atmosferycznych w sezonie zimowym. Wynagrodzenie za wykonanie usług będzie wynagrodzeniem za faktycznie przepracowane godziny sprzętu udokumentowane poprzez raporty pracy sprzętu potwierdzone przez sołtysów, przewodniczących osiedli lub upoważnione osoby w Urzędzie Miejskim w Czersku. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie pracy płatne będzie na podstawie miesięcznej faktury. Pierwszą fakturę będzie można wystawić po 01.01.2023 r.
7. Zakres zamówienia obejmuje:
7.1. odśnieżanie chodników przy zastosowaniu sprzętu o masie nośnika nie przekraczającym 3,5 Mg i rozstaw osi max. 1,5 m,
7.2. usuwanie śliskości zimowej przy zastosowaniu odpowiednich (właściwych) środków chemicznych i uszorstniających dostosowanych do warunków pogodowych (mieszanka solno-piaskowa – własność Zamawiającego będzie składowana na placu przy ul. Klaskawskiej 23, Złotowo – teren bazy. Z tego miejsca będzie pobierana przez Wykonawcę. Wyjątek stanowi Sołectwo Rytel i Sołectwo Zapędowo, które zostały ujęte w Części 3 – dla tych sołectw miejscem składowania mieszanki solno-piaskowej będzie teren przy oczyszczalni ścieków w Rytlu na ul. Jatowskiej. W cenę oferty należy wliczyć załadunek solarki mieszanką solno-piaskową, dojazd do miejsca świadczenia usługi, koszt pracy sprzętu przeznaczonego do akcji zimowego utrzymania dróg, koszt paliwa i oleju silnikowego, koszt pracy, dyspozycyjności operatorów sprzętu i osób odpowiedzialnych za prowadzenie akcji zimowej oraz inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia,
7.3. przy odśnieżaniu należy zwrócić uwagę, aby śnieg usuwany z jezdni nie był przemieszczany na inne krzyżujące się drogi,
7.4. prowadzenie obserwacji warunków atmosferycznych w celu podjęcia działań dla utrzymania zimowego dróg i ulic lub chodników i parkingów,
7.5. przystąpienie do prowadzenia akcji zimowej niezwłocznie po ustaniu opadów śniegu lub w ich trakcie gdy pokrywa śniegu jest grubsza niż 5 cm, w przypadku występowania ciągłych opadów, zawiei i zamieci śnieżnych, zagrażających bezpieczeństwu ruchu z powodu powstania zatorów drogowych,
7.6. przystąpienie do prowadzenia akcji zimowej niezwłocznie w przypadku wystąpienia gołoledzi,
7.7. rozpoczęcie świadczenia usług niezwłocznie, nie później jednak niż w czasie do (zgodnie z ofertą Wykonawcy – maksymalnie do 2 godz.) od otrzymania od upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, sołtysa, przewodniczącego osiedla, wezwania telefonicznego, ustnego,
7.8. bezwzględne respektowanie poleceń przedstawicieli Zamawiającego odpowiedzialnych za bezpośrednie prowadzenie akcji zimowej w zakresie odśnieżania i posypywania,
7.9. rozpoczęcie świadczenia usług związanych z utrzymaniem przejezdności dróg w godzinach nocnych, w przypadkach zaistnienia sytuacji wyjątkowych tj.: intensywnych opadów śniegu,
7.10. usuwanie śniegu z ulic, dróg, chodników, parkingów (płużenie) – odpowiednio dla zadania, przez zgarnianie pokrywy śnieżnej na całej szerokości i długości. Zgarnięty śnieg nie może uniemożliwiać lub utrudniać ruchu pojazdów szczególnie na skrzyżowaniach, wjazdach, zjazdach, przystankach autobusowych, miejscach przeznaczonych do ruchu pieszych,
7.11. ręczne odgarnięcie pokrywy śnieżnej w miejscach niedostępnych dla pługów oraz doczyszczanie ręczne błota pośniegowego i zmarzliny przykrawężnikowej jezdni w strefie przejść dla pieszych,
7.12. wyrażenie gotowości do pracy 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu umożliwiając kontakt telefoniczny w celu zapewnienia dyspozycyjności,
7.13. wyznaczenie osób pełniących dyżury w dni wolne od pracy i święta, odpowiedzialnych za przystąpienie do akcji zimowej w przypadku wystąpienia opadów śniegu,
7.14. wyposażenie operatora zatrudnionego przy zimowym utrzymaniu dróg w telefon komórkowy umożliwiający bezpośredni kontakt z przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za prowadzenie akcji zimowej,
7.15. używanie sprzętu w pełni sprawnego technicznie, w przypadku awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia sprzętu zastępczego,
7.16. w czasie wykonywania usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg przestrzeganie przepisów BHP, oraz przepisów wynikających z Kodeksu Ruchu Drogowego. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie usług, zapewnienie bezpieczeństwa oraz metody organizacyjno-techniczne,
7.17. w okresie trwania umowy utrzymanie w gotowości technicznej solarek, lemieszy, nośników oraz lamp pulsujących i dodatkowego oświetlenia drogowego,
7.18. informowanie na bieżąco Zamawiającego o momencie rozpoczęcia i zakończenia akcji odśnieżania przez wiadomość sms na nr telefonu podany przez zamawiającego.
8. Kontrolowanie oczyszczania terenów odbywać się będzie na bieżąco przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami oceny ofert: Cena ofertowa brutto oraz czas rozpoczęcia akcji od zgłoszenia przez Zamawiającego, zgodnie z pkt 21 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas rozpoczęcia akcji od zgłoszenia przez Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3. Zimowe utrzymanie dróg, wybranych chodników, placów i parkingów gminnych oraz drogi powiatowej w sołectwach: Rytel, Gutowiec, Krzyż i Zapędowo.
1. przewidywana ilość godzin pracy – 590, w tym:
1.1. Sołectwo Rytel – zimowe utrzymanie dróg gminnych, wybranych chodników i placów.
Przewidywana ilość godzin pracy sprzętu – 300.
Należy uwzględnić wszystkie ulice i drogi gminne, w tym również trasę jazdy autobusu szkolnego na odcinku Rytel - Zapora oraz drogi udostępnione dla ruchu: Rytel - Konigort - Zapora, Rytel - Olszyny, Rytel - Błota.
Należy uwzględnić następujące chodniki i place w Rytlu:
- chodnik ul. Ks. Kowalkowskiego,
- chodnik ul. Zapora + promenada wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy,
- chodnik ul. Nad Kanałem,
- plac przy ul. Chłopowskiej,
- chodnik ul. 22 Lutego,
- chodnik ul. Leśna,
- chodnik ul. Jatowska,
- chodnik ul. Ostrowska (wzdłuż stadionu) + parking przy Ośrodku Zdrowia i Remizie OSP,
- parking przy budynku szatniowym przy stadionie,
- chodnik ul. Raciążska,
- chodnik ul. Dworcowa,
- chodnik ul. Krótka,
- chodnik ul. Nowa Wieś,
- chodnik ul. Chłopowska,
- chodnik ul. Szkolna,
- przejścia dla pieszych.
1.2. Sołectwo Gutowiec – zimowe utrzymanie dróg gminnych.
Przewidywana ilość godzin pracy sprzętu – 70.
1.3. Sołectwo Krzyż – zimowe utrzymanie dróg gminnych.
Przewidywana ilość godzin pracy sprzętu – 85.
1.4. Sołectwo Zapędowo – zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych.
Przewidywana ilość godzin pracy sprzętu – 135, w tym m.in.:
- droga powiatowa nr 2627G St. kolejowa Rytel – Suszek – 2,5 km,
- droga Uboga – Lutom – Lutomski Most – 3,9 km – własność Gminy Czersk od 01.01.2023 r.,
- droga Zapędowo – Gartki – 2,4 km – własność Gminy Czersk od 01.01.2023 r.
2. Wielkość zamówienia jest uzależniona od warunków atmosferycznych w sezonie zimowym. Wynagrodzenie za wykonanie usług będzie wynagrodzeniem za faktycznie przepracowane godziny sprzętu udokumentowane poprzez raporty pracy sprzętu potwierdzone przez sołtysów, przewodniczących osiedli lub upoważnione osoby w Urzędzie Miejskim w Czersku. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie pracy płatne będzie na podstawie miesięcznej faktury. Pierwszą fakturę będzie można wystawić po 01.01.2023 r.
3. Zakres zamówienia obejmuje:
3.1. odśnieżanie ulic, dróg i parkingów/placów przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu,
3.2. odśnieżanie chodników przy zastosowaniu sprzętu o masie nośnika nie przekraczającym 3,5 Mg i rozstaw osi max. 1,5 m ,
3.3. usuwanie śliskości zimowej przy zastosowaniu odpowiednich (właściwych) środków chemicznych i uszorstniających dostosowanych do warunków pogodowych (mieszanka solno-piaskowa – własność Zamawiającego będzie składowana na placu przy ul. Klaskawskiej 23, Złotowo – teren bazy. Z tego miejsca będzie pobierana przez Wykonawcę. Wyjątek stanowi Sołectwo Rytel i Sołectwo Zapędowo, które zostały ujęte w Części 3 – dla tych sołectw miejscem składowania mieszanki solno-piaskowej będzie teren przy oczyszczalni ścieków w Rytlu na ul. Jatowskiej. W cenę oferty należy wliczyć załadunek solarki mieszanką solno-piaskową, dojazd do miejsca świadczenia usługi, koszt pracy sprzętu przeznaczonego do akcji zimowego utrzymania dróg, koszt paliwa i oleju silnikowego, koszt pracy, dyspozycyjności operatorów sprzętu i osób odpowiedzialnych za prowadzenie akcji zimowej oraz inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia,
3.4. przy odśnieżaniu należy zwrócić uwagę, aby śnieg usuwany z jezdni nie był przemieszczany na inne krzyżujące się drogi,
3.5. prowadzenie obserwacji warunków atmosferycznych w celu podjęcia działań dla utrzymania zimowego dróg i ulic lub chodników i parkingów,
3.6. przystąpienie do prowadzenia akcji zimowej niezwłocznie po ustaniu opadów śniegu lub w ich trakcie gdy pokrywa śniegu jest grubsza niż 5 cm, w przypadku występowania ciągłych opadów, zawiei i zamieci śnieżnych, zagrażających bezpieczeństwu ruchu z powodu powstania zatorów drogowych,
3.7. przystąpienie do prowadzenia akcji zimowej niezwłocznie w przypadku wystąpienia gołoledzi,
3.8. rozpoczęcie świadczenia usług niezwłocznie, nie później jednak niż w czasie do (zgodnie z ofertą Wykonawcy – maksymalnie do 2 godz.) od otrzymania od upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, sołtysa, przewodniczącego osiedla, wezwania telefonicznego, ustnego,
3.9. bezwzględne respektowanie poleceń przedstawicieli Zamawiającego odpowiedzialnych za bezpośrednie prowadzenie akcji zimowej w zakresie odśnieżania i posypywania,
3.10. rozpoczęcie świadczenia usług związanych z utrzymaniem przejezdności dróg w godzinach nocnych, w przypadkach zaistnienia sytuacji wyjątkowych tj.: intensywnych opadów śniegu,
3.11. usuwanie śniegu z ulic, dróg, chodników, parkingów (płużenie) – odpowiednio dla zadania, przez zgarnianie pokrywy śnieżnej na całej szerokości i długości. Zgarnięty śnieg nie może uniemożliwiać lub utrudniać ruchu pojazdów szczególnie na skrzyżowaniach, wjazdach, zjazdach, przystankach autobusowych, miejscach przeznaczonych do ruchu pieszych,
3.12. ręczne odgarnięcie pokrywy śnieżnej w miejscach niedostępnych dla pługów oraz doczyszczanie ręczne błota pośniegowego i zmarzliny przykrawężnikowej jezdni w strefie przejść dla pieszych,
3.13. wyrażenie gotowości do pracy 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu umożliwiając kontakt telefoniczny w celu zapewnienia dyspozycyjności,
3.14. wyznaczenie osób pełniących dyżury w dni wolne od pracy i święta, odpowiedzialnych za przystąpienie do akcji zimowej w przypadku wystąpienia opadów śniegu,
3.15. wyposażenie operatora zatrudnionego przy zimowym utrzymaniu dróg w telefon komórkowy umożliwiający bezpośredni kontakt z przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za prowadzenie akcji zimowej,
3.16. używanie sprzętu w pełni sprawnego technicznie, w przypadku awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia sprzętu zastępczego,
3.17. w czasie wykonywania usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg przestrzeganie przepisów BHP, oraz przepisów wynikających z Kodeksu Ruchu Drogowego. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie usług, zapewnienie bezpieczeństwa oraz metody organizacyjno-techniczne,
3.18. w okresie trwania umowy utrzymanie w gotowości technicznej solarek, lemieszy, nośników oraz lamp pulsujących i dodatkowego oświetlenia drogowego,
3.19. informowanie na bieżąco Zamawiającego o momencie rozpoczęcia i zakończenia akcji odśnieżania przez wiadomość sms na nr telefonu podany przez zamawiającego.
4. Kontrolowanie oczyszczania terenów odbywać się będzie na bieżąco przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami oceny ofert: Cena ofertowa brutto oraz czas rozpoczęcia akcji od zgłoszenia przez Zamawiającego, zgodnie z pkt 21 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas rozpoczęcia akcji od zgłoszenia przez Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4. Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wybranych dróg powiatowych w sołectwach: Gotelp, Łubna, Łąg – Kolonia, Mokre i Malachin.
1. przewidywana ilość godzin pracy sprzętu – 557, w tym:
1.1. Sołectwo Gotelp – zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych.
Przewidywana ilość godzin pracy sprzętu – 152, w tym m.in.:
- droga powiatowa nr 2613G Mokre – Gotelp – 5,3 km – 31.
1.2. Sołectwo Łubna – zimowe utrzymanie dróg gminnych.
Przewidywana ilość godzin pracy sprzętu – 90, w tym m.in.:
- cały ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż drogi gminnej Łubna-Malachin (ok. 2 km) – 15.
1.3. Sołectwo Łąg - Kolonia – zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych,
Przewidywana ilość godzin pracy sprzętu – 135, w tym m.in.:
- droga powiatowa nr 2604G Przyjaźnia – Łąg – 3,4 km – 20.
1.4. Sołectwo Mokre – zimowe utrzymanie dróg gminnych.
Przewidywana ilość godzin pracy sprzętu – 100, w tym m.in.:
- droga Malachin – Koszary.
1.5. Sołectwo Malachin – zimowe utrzymanie dróg gminnych.
Przewidywana ilość godzin pracy sprzętu – 80.
2. Wielkość zamówienia jest uzależniona od warunków atmosferycznych w sezonie zimowym. Wynagrodzenie za wykonanie usług będzie wynagrodzeniem za faktycznie przepracowane godziny sprzętu udokumentowane poprzez raporty pracy sprzętu potwierdzone przez sołtysów, przewodniczących osiedli lub upoważnione osoby w Urzędzie Miejskim w Czersku. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie pracy płatne będzie na podstawie miesięcznej faktury. Pierwszą fakturę będzie można wystawić po 01.01.2023 r.
3. Zakres zamówienia obejmuje:
3.1. odśnieżanie ulic, dróg i parkingów/placów (część 1, 3 – 6) przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu,
3.2. odśnieżanie chodników przy zastosowaniu sprzętu o masie nośnika nie przekraczającym 3,5 Mg i rozstaw osi max. 1,5 m (część 2, 3, 4 i 6),
3.3. usuwanie śliskości zimowej przy zastosowaniu odpowiednich (właściwych) środków chemicznych i uszorstniających dostosowanych do warunków pogodowych (mieszanka solno-piaskowa – własność Zamawiającego będzie składowana na placu przy ul. Klaskawskiej 23, Złotowo – teren bazy. Z tego miejsca będzie pobierana przez Wykonawcę. Wyjątek stanowi Sołectwo Rytel i Sołectwo Zapędowo, które zostały ujęte w Części 3 – dla tych sołectw miejscem składowania mieszanki solno-piaskowej będzie teren przy oczyszczalni ścieków w Rytlu na ul. Jatowskiej. W cenę oferty należy wliczyć załadunek solarki mieszanką solno-piaskową, dojazd do miejsca świadczenia usługi, koszt pracy sprzętu przeznaczonego do akcji zimowego utrzymania dróg, koszt paliwa i oleju silnikowego, koszt pracy, dyspozycyjności operatorów sprzętu i osób odpowiedzialnych za prowadzenie akcji zimowej oraz inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia,
3.4. przy odśnieżaniu należy zwrócić uwagę, aby śnieg usuwany z jezdni nie był przemieszczany na inne krzyżujące się drogi,
3.5. prowadzenie obserwacji warunków atmosferycznych w celu podjęcia działań dla utrzymania zimowego dróg i ulic lub chodników i parkingów,
3.6. przystąpienie do prowadzenia akcji zimowej niezwłocznie po ustaniu opadów śniegu lub w ich trakcie gdy pokrywa śniegu jest grubsza niż 5 cm, w przypadku występowania ciągłych opadów, zawiei i zamieci śnieżnych, zagrażających bezpieczeństwu ruchu z powodu powstania zatorów drogowych,
3.7. przystąpienie do prowadzenia akcji zimowej niezwłocznie w przypadku wystąpienia gołoledzi,
3.8. rozpoczęcie świadczenia usług niezwłocznie, nie później jednak niż w czasie do (zgodnie z ofertą Wykonawcy – maksymalnie do 2 godz.) od otrzymania od upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, sołtysa, przewodniczącego osiedla, wezwania telefonicznego, ustnego,
3.9. bezwzględne respektowanie poleceń przedstawicieli Zamawiającego odpowiedzialnych za bezpośrednie prowadzenie akcji zimowej w zakresie odśnieżania i posypywania,
3.10. rozpoczęcie świadczenia usług związanych z utrzymaniem przejezdności dróg w godzinach nocnych, w przypadkach zaistnienia sytuacji wyjątkowych tj.: intensywnych opadów śniegu,
3.11. usuwanie śniegu z ulic, dróg, chodników, parkingów (płużenie) – odpowiednio dla zadania, przez zgarnianie pokrywy śnieżnej na całej szerokości i długości. Zgarnięty śnieg nie może uniemożliwiać lub utrudniać ruchu pojazdów szczególnie na skrzyżowaniach, wjazdach, zjazdach, przystankach autobusowych, miejscach przeznaczonych do ruchu pieszych,
3.12. ręczne odgarnięcie pokrywy śnieżnej w miejscach niedostępnych dla pługów oraz doczyszczanie ręczne błota pośniegowego i zmarzliny przykrawężnikowej jezdni w strefie przejść dla pieszych,
3.13. wyrażenie gotowości do pracy 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu umożliwiając kontakt telefoniczny w celu zapewnienia dyspozycyjności,
3.14. wyznaczenie osób pełniących dyżury w dni wolne od pracy i święta, odpowiedzialnych za przystąpienie do akcji zimowej w przypadku wystąpienia opadów śniegu,
3.15. wyposażenie operatora zatrudnionego przy zimowym utrzymaniu dróg w telefon komórkowy umożliwiający bezpośredni kontakt z przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za prowadzenie akcji zimowej,
3.16. używanie sprzętu w pełni sprawnego technicznie, w przypadku awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia sprzętu zastępczego,
3.17. w czasie wykonywania usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg przestrzeganie przepisów BHP, oraz przepisów wynikających z Kodeksu Ruchu Drogowego. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie usług, zapewnienie bezpieczeństwa oraz metody organizacyjno-techniczne,
3.18. w okresie trwania umowy utrzymanie w gotowości technicznej solarek, lemieszy, nośników oraz lamp pulsujących i dodatkowego oświetlenia drogowego,
3.19. informowanie na bieżąco Zamawiającego o momencie rozpoczęcia i zakończenia akcji odśnieżania przez wiadomość sms na nr telefonu podany przez zamawiającego.
4. Kontrolowanie oczyszczania terenów odbywać się będzie na bieżąco przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami oceny ofert: Cena ofertowa brutto oraz czas rozpoczęcia akcji od zgłoszenia przez Zamawiającego, zgodnie z pkt 21 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas rozpoczęcia akcji od zgłoszenia przez Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 5. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwach: Odry i Wieck.
1. przewidywana ilość godzin pracy sprzętu – 273, w tym:
1.1. Sołectwo Odry – zimowe utrzymanie dróg gminnych.
Przewidywana ilość godzin pracy sprzętu – 173, w tym m.in.:
- droga Odry – Zawada – 3,8 km – własność Gminy Czersk od 01.01.2023 r.
1.2. Sołectwo Wieck – zimowe utrzymanie dróg gminnych.
Przewidywana ilość godzin pracy sprzętu – 100.
2. Wielkość zamówienia jest uzależniona od warunków atmosferycznych w sezonie zimowym. Wynagrodzenie za wykonanie usług będzie wynagrodzeniem za faktycznie przepracowane godziny sprzętu udokumentowane poprzez raporty pracy sprzętu potwierdzone przez sołtysów, przewodniczących osiedli lub upoważnione osoby w Urzędzie Miejskim w Czersku. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie pracy płatne będzie na podstawie miesięcznej faktury. Pierwszą fakturę będzie można wystawić po 01.01.2023 r.
3. Zakres zamówienia obejmuje:
3.1. odśnieżanie ulic, dróg i parkingów/placów (część 1, 3 – 6) przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu,
3.2. usuwanie śliskości zimowej przy zastosowaniu odpowiednich (właściwych) środków chemicznych i uszorstniających dostosowanych do warunków pogodowych (mieszanka solno-piaskowa – własność Zamawiającego będzie składowana na placu przy ul. Klaskawskiej 23, Złotowo – teren bazy. Z tego miejsca będzie pobierana przez Wykonawcę. Wyjątek stanowi Sołectwo Rytel i Sołectwo Zapędowo, które zostały ujęte w Części 3 – dla tych sołectw miejscem składowania mieszanki solno-piaskowej będzie teren przy oczyszczalni ścieków w Rytlu na ul. Jatowskiej. W cenę oferty należy wliczyć załadunek solarki mieszanką solno-piaskową, dojazd do miejsca świadczenia usługi, koszt pracy sprzętu przeznaczonego do akcji zimowego utrzymania dróg, koszt paliwa i oleju silnikowego, koszt pracy, dyspozycyjności operatorów sprzętu i osób odpowiedzialnych za prowadzenie akcji zimowej oraz inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia,
3.3. przy odśnieżaniu należy zwrócić uwagę, aby śnieg usuwany z jezdni nie był przemieszczany na inne krzyżujące się drogi,
3.4. prowadzenie obserwacji warunków atmosferycznych w celu podjęcia działań dla utrzymania zimowego dróg i ulic lub chodników i parkingów,
3.5. przystąpienie do prowadzenia akcji zimowej niezwłocznie po ustaniu opadów śniegu lub w ich trakcie gdy pokrywa śniegu jest grubsza niż 5 cm, w przypadku występowania ciągłych opadów, zawiei i zamieci śnieżnych, zagrażających bezpieczeństwu ruchu z powodu powstania zatorów drogowych,
3.6. przystąpienie do prowadzenia akcji zimowej niezwłocznie w przypadku wystąpienia gołoledzi,
3.7. rozpoczęcie świadczenia usług niezwłocznie, nie później jednak niż w czasie do (zgodnie z ofertą Wykonawcy – maksymalnie do 2 godz.) od otrzymania od upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, sołtysa, przewodniczącego osiedla, wezwania telefonicznego, ustnego,
3.8. bezwzględne respektowanie poleceń przedstawicieli Zamawiającego odpowiedzialnych za bezpośrednie prowadzenie akcji zimowej w zakresie odśnieżania i posypywania,
3.9. rozpoczęcie świadczenia usług związanych z utrzymaniem przejezdności dróg w godzinach nocnych, w przypadkach zaistnienia sytuacji wyjątkowych tj.: intensywnych opadów śniegu,
3.10. usuwanie śniegu z ulic, dróg, chodników, parkingów (płużenie) – odpowiednio dla zadania, przez zgarnianie pokrywy śnieżnej na całej szerokości i długości. Zgarnięty śnieg nie może uniemożliwiać lub utrudniać ruchu pojazdów szczególnie na skrzyżowaniach, wjazdach, zjazdach, przystankach autobusowych, miejscach przeznaczonych do ruchu pieszych,
3.11. ręczne odgarnięcie pokrywy śnieżnej w miejscach niedostępnych dla pługów oraz doczyszczanie ręczne błota pośniegowego i zmarzliny przykrawężnikowej jezdni w strefie przejść dla pieszych,
3.12. wyrażenie gotowości do pracy 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu umożliwiając kontakt telefoniczny w celu zapewnienia dyspozycyjności,
3.13. wyznaczenie osób pełniących dyżury w dni wolne od pracy i święta, odpowiedzialnych za przystąpienie do akcji zimowej w przypadku wystąpienia opadów śniegu,
3.14. wyposażenie operatora zatrudnionego przy zimowym utrzymaniu dróg w telefon komórkowy umożliwiający bezpośredni kontakt z przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za prowadzenie akcji zimowej,
3.15. używanie sprzętu w pełni sprawnego technicznie, w przypadku awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia sprzętu zastępczego,
3.16. w czasie wykonywania usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg przestrzeganie przepisów BHP, oraz przepisów wynikających z Kodeksu Ruchu Drogowego. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie usług, zapewnienie bezpieczeństwa oraz metody organizacyjno-techniczne,
3.17. w okresie trwania umowy utrzymanie w gotowości technicznej solarek, lemieszy, nośników oraz lamp pulsujących i dodatkowego oświetlenia drogowego,
3.18. informowanie na bieżąco Zamawiającego o momencie rozpoczęcia i zakończenia akcji odśnieżania przez wiadomość sms na nr telefonu podany przez zamawiającego.
4. Kontrolowanie oczyszczania terenów odbywać się będzie na bieżąco przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami oceny ofert: Cena ofertowa brutto oraz czas rozpoczęcia akcji od zgłoszenia przez Zamawiającego, zgodnie z pkt 21 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas rozpoczęcia akcji od zgłoszenia przez Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 6. Zimowe utrzymanie dróg, wybranych chodników i parkingów gminnych oraz wybranych dróg powiatowych w sołectwach: Będźmierowice, Kurcze, Klaskawa, Mosna, Lipki, Łąg i Złotowo.
1. przewidywana ilość godzin pracy sprzętu – 618, w tym:
1.1. Sołectwo Będźmierowice – zimowe utrzymanie dróg gminnych.
Przewidywana ilość godzin pracy sprzętu – 105.
1.2. Sołectwo Kurcze – zimowe utrzymanie dróg gminnych.
Przewidywana ilość godzin pracy sprzętu – 105, w tym m.in.
- droga Ustronie – Rzepiczna – 5,9 km – własność Gminy Czersk od 01.01.2023 r.
1.3. Sołectwo Klaskawa – zimowe utrzymanie dróg gminnych.
Przewidywana ilość godzin pracy sprzętu – 98.
1.4. Sołectwo Mosna – zimowe utrzymanie dróg gminnych.
Przewidywana ilość godzin pracy sprzętu – 15.
1.5. Sołectwo Lipki – zimowe utrzymanie dróg gminnych.
Przewidywana ilość godzin pracy sprzętu – 30.
1.6. Sołectwo Łąg – zimowe utrzymanie dróg gminnych, wybranych chodników, parkingów.
Przewidywana ilość godzin pracy sprzętu – 70
Należy uwzględnić wszystkie ulice i drogi gminne, w tym również chodnik przy ul. Kościelnej w Łęgu i parking przy ul. Cichej w Łęgu, a także przejścia dla pieszych.
1.7. Sołectwo Złotowo – zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych.
Przewidywana ilość godzin pracy sprzętu – 195, w tym m.in.:
- ścieżka rowerowa przy drodze powiatowej nr 2605G Czersk – Śliwice – 1,95 km wraz z chodnikiem w Ustroniu – 12.
2. Wielkość zamówienia jest uzależniona od warunków atmosferycznych w sezonie zimowym. Wynagrodzenie za wykonanie usług będzie wynagrodzeniem za faktycznie przepracowane godziny sprzętu udokumentowane poprzez raporty pracy sprzętu potwierdzone przez sołtysów, przewodniczących osiedli lub upoważnione osoby w Urzędzie Miejskim w Czersku. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie pracy płatne będzie na podstawie miesięcznej faktury. Pierwszą fakturę będzie można wystawić po 01.01.2023 r.
3. Zakres zamówienia obejmuje:
3.1. odśnieżanie ulic, dróg i parkingów/placów (część 1, 3 – 6) przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu,
3.2. odśnieżanie chodników przy zastosowaniu sprzętu o masie nośnika nie przekraczającym 3,5 Mg i rozstaw osi max. 1,5 m (część 2, 3, 4 i 6),
3.3. usuwanie śliskości zimowej przy zastosowaniu odpowiednich (właściwych) środków chemicznych i uszorstniających dostosowanych do warunków pogodowych (mieszanka solno-piaskowa – własność Zamawiającego będzie składowana na placu przy ul. Klaskawskiej 23, Złotowo – teren bazy. Z tego miejsca będzie pobierana przez Wykonawcę. Wyjątek stanowi Sołectwo Rytel i Sołectwo Zapędowo, które zostały ujęte w Części 3 – dla tych sołectw miejscem składowania mieszanki solno-piaskowej będzie teren przy oczyszczalni ścieków w Rytlu na ul. Jatowskiej. W cenę oferty należy wliczyć załadunek solarki mieszanką solno-piaskową, dojazd do miejsca świadczenia usługi, koszt pracy sprzętu przeznaczonego do akcji zimowego utrzymania dróg, koszt paliwa i oleju silnikowego, koszt pracy, dyspozycyjności operatorów sprzętu i osób odpowiedzialnych za prowadzenie akcji zimowej oraz inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia,
3.4. przy odśnieżaniu należy zwrócić uwagę, aby śnieg usuwany z jezdni nie był przemieszczany na inne krzyżujące się drogi,
3.5. prowadzenie obserwacji warunków atmosferycznych w celu podjęcia działań dla utrzymania zimowego dróg i ulic lub chodników i parkingów,
3.6. przystąpienie do prowadzenia akcji zimowej niezwłocznie po ustaniu opadów śniegu lub w ich trakcie gdy pokrywa śniegu jest grubsza niż 5 cm, w przypadku występowania ciągłych opadów, zawiei i zamieci śnieżnych, zagrażających bezpieczeństwu ruchu z powodu powstania zatorów drogowych,
3.7. przystąpienie do prowadzenia akcji zimowej niezwłocznie w przypadku wystąpienia gołoledzi,
3.8. rozpoczęcie świadczenia usług niezwłocznie, nie później jednak niż w czasie do (zgodnie z ofertą Wykonawcy – maksymalnie do 2 godz.) od otrzymania od upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, sołtysa, przewodniczącego osiedla, wezwania telefonicznego, ustnego,
3.9. bezwzględne respektowanie poleceń przedstawicieli Zamawiającego odpowiedzialnych za bezpośrednie prowadzenie akcji zimowej w zakresie odśnieżania i posypywania,
3.10. rozpoczęcie świadczenia usług związanych z utrzymaniem przejezdności dróg w godzinach nocnych, w przypadkach zaistnienia sytuacji wyjątkowych tj.: intensywnych opadów śniegu,
3.11. usuwanie śniegu z ulic, dróg, chodników, parkingów (płużenie) – odpowiednio dla zadania, przez zgarnianie pokrywy śnieżnej na całej szerokości i długości. Zgarnięty śnieg nie może uniemożliwiać lub utrudniać ruchu pojazdów szczególnie na skrzyżowaniach, wjazdach, zjazdach, przystankach autobusowych, miejscach przeznaczonych do ruchu pieszych,
3.12. ręczne odgarnięcie pokrywy śnieżnej w miejscach niedostępnych dla pługów oraz doczyszczanie ręczne błota pośniegowego i zmarzliny przykrawężnikowej jezdni w strefie przejść dla pieszych,
3.13. wyrażenie gotowości do pracy 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu umożliwiając kontakt telefoniczny w celu zapewnienia dyspozycyjności,
3.14. wyznaczenie osób pełniących dyżury w dni wolne od pracy i święta, odpowiedzialnych za przystąpienie do akcji zimowej w przypadku wystąpienia opadów śniegu,
3.15. wyposażenie operatora zatrudnionego przy zimowym utrzymaniu dróg w telefon komórkowy umożliwiający bezpośredni kontakt z przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za prowadzenie akcji zimowej,
3.16. używanie sprzętu w pełni sprawnego technicznie, w przypadku awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia sprzętu zastępczego,
3.17. w czasie wykonywania usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg przestrzeganie przepisów BHP, oraz przepisów wynikających z Kodeksu Ruchu Drogowego. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie usług, zapewnienie bezpieczeństwa oraz metody organizacyjno-techniczne,
3.18. w okresie trwania umowy utrzymanie w gotowości technicznej solarek, lemieszy, nośników oraz lamp pulsujących i dodatkowego oświetlenia drogowego,
3.19. informowanie na bieżąco Zamawiającego o momencie rozpoczęcia i zakończenia akcji odśnieżania przez wiadomość sms na nr telefonu podany przez zamawiającego.
4. Kontrolowanie oczyszczania terenów odbywać się będzie na bieżąco przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami oceny ofert: Cena ofertowa brutto oraz czas rozpoczęcia akcji od zgłoszenia przez Zamawiającego, zgodnie z pkt 21 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas rozpoczęcia akcji od zgłoszenia przez Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. - Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą część.
Ofertę składa się na formularzu ofertowym – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą wykonawca jest zobowiązany złożyć: 1. oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.
1.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 składa każdy z wykonawców. 2. pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu wykonawcy, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentów
rejestrowych lub w przypadku o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Oferta powinna być: 1. sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, 2. złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl, 2.3. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w pkt 11.1.1 SWZ, składa każdy z wykonawców.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Przewidywany zakres zmian.
1.1. Zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku:
1.1.1. pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skrócenia terminu zakończenia realizacji umowy,
1.1.2. wystąpienia „siły wyższej”, wydarzeń nieprzewidywalnych i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujących po podpisaniu umowy i powodujących niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu. Strony są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w ciągu 3 dni o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako „siła wyższa” wraz odpowiednimi dowodami i wnioskami,
1.1.3. wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia zmian obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
1.1.4. wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy.
1.2. Zmiana zakresu przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że są korzystne dla Zamawiającego lub zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
1.3. Zmiana nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych.
1.4. Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty.
1.5. Zmniejszenie zakresu usług i wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia.
2. Na podstawie art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przewiduje się dokonanie zmian w umowie po spełnieniu przesłanek, o których mowa w art. 15r ustawy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/czersk

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-05 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym złożono
tylko jedną ofertę. 3. Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 6 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 4. Wykonawca, przed podpisaniem
umowy, powinien przedłożyć: 1. w przypadku konsorcjum lub spółki cywilnej - umowę regulującą współpracę Wykonawców działających wspólnie (umowa konsorcjum lub umowa spółki cywilnej).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.